Jednostka u progu dorosłego życia. Lęki i obawy egzystencjonalne - na przykładzie młodzieży w sytuacji sieroctwa społecznego.

master
dc.abstract.enThe subject is: Individual on the threshold of adult life. Fears and existential concerns - as an example of youth in contextualized social orphanhood. The point of the work was to show life situation of young people in social orphanhood situation in contextualize of ascent to adulthood. The main problem was detailed in research. How emergent life situation individual at the threshold adulthood life in contextualise social orphanhood? To show portrayal adolescent and life situation the following issues were researched: individual characteristics youth researching, life situation subjects in the context of the placement of care overall, and young people brought up in their own families, undertaken utreach activity enter into independent and productive adulthood with respect to juveniles and youth care facility with biological families, and picture adulthood life in subjects minds. Six tools were used to conduct the research: questionnaire at the facility with the class teacher about the life situation examined in the context of the placement, a questionnaire at the facility on aids orphanage, focusing on adulthood, questionnaire sent to an orphanage foster children on how to design their own life, questionnaire sent to respondents brought up in their own families on the perception of each other, in the context of the focus on adulthood, Questionnaire on the Sense of Coherence, the Rokeach Scale, Models of Life. The analysis of research results was conducted by IBM program SPSS Statistics and Microsoft Office Excel 2007.pl
dc.abstract.plTematem pracy jest: Jednostka u progu dorosłego życia. Lęki i obawy egzystencjalne - na przykładzie młodzieży w kontekście sieroctwa społecznego. Celem pracy było ukazanie sytuacji życiowej młodzieży w sytuacji sieroctwa społecznego w kontekście wchodzenia w dorosłość. W pracy badawczej został wyszczególniony problem główny: Jak kształtuje się sytuacja życiowa jednostki u progu dorosłego życia w kontekście sieroctwa społecznego? Aby lepiej przedstawić obraz dorastającej jednostki i jej sytuację życiową zbadane zostały następujące kwestie: cechy indywidualne charakteryzujące badaną młodzież, sytuacja życiowa badanych w kontekście pobytu w placówce opieki całkowitej, oraz młodzieży wychowującej się w rodzinach własnych, podejmowane działania pomocowe ukierunkowane na wejście w niezależną i produktywną dorosłość w stosunku do wychowanków placówki opiekuńczej i młodzieży z rodzin biologicznych, a także obraz dorosłego życia w umyśle badanych osób. W badaniach wykorzystano sześć narzędzi: kwestionariusz wywiadu w placówce z wychowawcą na temat sytuacji życiowej badanego, w kontekście pobytu w placówce, kwestionariusz wywiadu w placówce na temat form pomocy domu dziecka w ukierunkowaniu na dorosłość, kwestionariusz ankiety skierowany do wychowanków domu dziecka na temat projektowania własnego życia, kwestionariusz ankiety skierowany do badanych wychowujących się w rodzinach własnych na temat postrzegania siebie, w kontekście ukierunkowania na dorosłość, kwestionariusz poczucia koherencji, skala wartości Rokeach`a, oraz modele życia. Do analizy wyników badań wykorzystano program IBM SPSS Statistics i Microsoft Office Excel 2007.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWojciechowski, Franciszek - 132694 pl
dc.contributor.authorMazurek, Justynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerWojciechowski, Franciszek - 132694 pl
dc.contributor.reviewerBylica, Jacek - 173714 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T11:34:39Z
dc.date.available2020-07-26T11:34:39Z
dc.date.submitted2015-10-28pl
dc.fieldofstudypedagogika resocjalizacyjnapl
dc.identifier.apddiploma-94582-188054pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/202162
dc.languagepolpl
dc.subject.enadolescence,youth, social orphanhood, fears, concernspl
dc.subject.pldorastanie,młodzież sieroctwo społeczne, lęki, obawypl
dc.titleJednostka u progu dorosłego życia. Lęki i obawy egzystencjonalne - na przykładzie młodzieży w sytuacji sieroctwa społecznego.pl
dc.title.alternativeIndividual on the threshold of adult life. Fears and existential concerns - as an example of youth in contextualized social orphanhood.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject is: Individual on the threshold of adult life. Fears and existential concerns - as an example of youth in contextualized social orphanhood. The point of the work was to show life situation of young people in social orphanhood situation in contextualize of ascent to adulthood. The main problem was detailed in research. How emergent life situation individual at the threshold adulthood life in contextualise social orphanhood? To show portrayal adolescent and life situation the following issues were researched: individual characteristics youth researching, life situation subjects in the context of the placement of care overall, and young people brought up in their own families, undertaken utreach activity enter into independent and productive adulthood with respect to juveniles and youth care facility with biological families, and picture adulthood life in subjects minds. Six tools were used to conduct the research: questionnaire at the facility with the class teacher about the life situation examined in the context of the placement, a questionnaire at the facility on aids orphanage, focusing on adulthood, questionnaire sent to an orphanage foster children on how to design their own life, questionnaire sent to respondents brought up in their own families on the perception of each other, in the context of the focus on adulthood, Questionnaire on the Sense of Coherence, the Rokeach Scale, Models of Life. The analysis of research results was conducted by IBM program SPSS Statistics and Microsoft Office Excel 2007.
dc.abstract.plpl
Tematem pracy jest: Jednostka u progu dorosłego życia. Lęki i obawy egzystencjalne - na przykładzie młodzieży w kontekście sieroctwa społecznego. Celem pracy było ukazanie sytuacji życiowej młodzieży w sytuacji sieroctwa społecznego w kontekście wchodzenia w dorosłość. W pracy badawczej został wyszczególniony problem główny: Jak kształtuje się sytuacja życiowa jednostki u progu dorosłego życia w kontekście sieroctwa społecznego? Aby lepiej przedstawić obraz dorastającej jednostki i jej sytuację życiową zbadane zostały następujące kwestie: cechy indywidualne charakteryzujące badaną młodzież, sytuacja życiowa badanych w kontekście pobytu w placówce opieki całkowitej, oraz młodzieży wychowującej się w rodzinach własnych, podejmowane działania pomocowe ukierunkowane na wejście w niezależną i produktywną dorosłość w stosunku do wychowanków placówki opiekuńczej i młodzieży z rodzin biologicznych, a także obraz dorosłego życia w umyśle badanych osób. W badaniach wykorzystano sześć narzędzi: kwestionariusz wywiadu w placówce z wychowawcą na temat sytuacji życiowej badanego, w kontekście pobytu w placówce, kwestionariusz wywiadu w placówce na temat form pomocy domu dziecka w ukierunkowaniu na dorosłość, kwestionariusz ankiety skierowany do wychowanków domu dziecka na temat projektowania własnego życia, kwestionariusz ankiety skierowany do badanych wychowujących się w rodzinach własnych na temat postrzegania siebie, w kontekście ukierunkowania na dorosłość, kwestionariusz poczucia koherencji, skala wartości Rokeach`a, oraz modele życia. Do analizy wyników badań wykorzystano program IBM SPSS Statistics i Microsoft Office Excel 2007.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Wojciechowski, Franciszek - 132694
dc.contributor.authorpl
Mazurek, Justyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Wojciechowski, Franciszek - 132694
dc.contributor.reviewerpl
Bylica, Jacek - 173714
dc.date.accessioned
2020-07-26T11:34:39Z
dc.date.available
2020-07-26T11:34:39Z
dc.date.submittedpl
2015-10-28
dc.fieldofstudypl
pedagogika resocjalizacyjna
dc.identifier.apdpl
diploma-94582-188054
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/202162
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
adolescence,youth, social orphanhood, fears, concerns
dc.subject.plpl
dorastanie,młodzież sieroctwo społeczne, lęki, obawy
dc.titlepl
Jednostka u progu dorosłego życia. Lęki i obawy egzystencjonalne - na przykładzie młodzieży w sytuacji sieroctwa społecznego.
dc.title.alternativepl
Individual on the threshold of adult life. Fears and existential concerns - as an example of youth in contextualized social orphanhood.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
23
Views per month
Views per city
Krakow
4
Warsaw
4
Dublin
2
Katowice
2
Olsztyn
2
Wroclaw
2
Blankenrath
1
Bydgoszcz
1
Flensburg
1
Gdansk
1

No access

No Thumbnail Available