Språkanvändning på avancerad nivå. En analys av kollokationer och negation i polska som främmande språk

master
dc.abstract.enThis study is about a language advancement level of an adult learner with Swedish as a mother tongue and Polish as a foreign language. The purpose of this paper was to investigate the language level of advancement based on the use of collocations and negations and to analyze possible discrepancies between oral and written production. The analysis is based on data collected in a preliminary survey, oral productions in Polish and in Swedish as well as written texts produced in Polish. The study uses also second language learning theories about starting age and final level of advancement and theories of advanced second language use.The study results show that the texts produced orally present a similar level, regardless of the language in which the text was produced. The analysis illustrates also that the learner uses more diverse vocabulary in Polish than in Swedish. In addition, the learner performs better in the oral production, both in Swedish and in Polish than in the written in Polish. Moreover, a low level of grammatical error is established in terms of correctness, in particular the use of negatives and collocations.pl
dc.abstract.otherDen här studien handlar om en språkavanceringsnivå av en vuxen inlärare med svenska som modersmål och polska som främmande språk. Syftet med denna uppsats har varit att undersöka språkbehärskningsnivån utifrån användningen av kollokationer och negation och att analysera eventuella diskrepanser mellan muntlig och skriftlig produktion. Undersökningen baserar på data som samlades in i en förberedande enkät, inspelningar av muntlig produktion både på polska och på svenska samt skrivna texter producerade på polska. I studien används även andraspråksinlärningsteorier om startålder och slutbehärskningsnivå samt teorier om avancerad andraspråksanvändning.Studiens resultat visar att texterna producerade muntligt presenterar tvärsnittligt en likartad nivå oavsett vilket språk texten var producerad i. Analysen belyser också att informanten använder sig av ett mångfaldigare ordförråd på polska än på svenska. Dessutom presterar inläraren bättre i den muntliga produktionen både på svenska och på polska än i den skriftliga på polska. För övrigt upprättahålls en låg grad av grammatiska fel i fråga om korrekthet, i synnerhet användningen av negationer och kollokationer.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca poświęcona jest badaniu nad dorosłym zaawansowanym użytkownikiem języka, dla którego język szwedzki jest językiem ojczystym, a język polski językiem obcym. Celem tej pracy jest zbadanie poziomu zaawansowania językowego pod kątem użycia kolokacji i negacji, a także przeanalizowanie ewentualnych różnic między tekstami wyprodukowanymi ustnie i pisemnie. Analiza opiera się na danych zgromadzonych w przygotowawczej ankiecie, na nagraniach po szwedzku i po polsku oraz tekstach pisanych po polsku. W studium zastosowano m. in. teorie o akwizycji drugiego języka na poziomie zaawansowanym. Wyniki pokazują, że wszystkie teksty mówione prezentują przekrojowo zbliżony poziom, bez względu na to, w jakim języku zostały stworzone. Analiza pokazuje również, że badany używa bardziej różnorodnego słownictwa po polsku niż po szwedzku. Ponadto prezentuje się on lepiej w tekstach mówionych po polsku i szwedzku, niż w tych pisanych po polsku. Na poziomie negacji i kolokacji został utrzymany niski poziom błędów gramatycznych.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorKowal, Iwona - 129248 pl
dc.contributor.authorChmiel, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerKowal, Iwona - 129248 pl
dc.contributor.reviewerPietrzak-Porwisz, Grażyna - 131386 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T12:55:42Z
dc.date.available2020-07-27T12:55:42Z
dc.date.submitted2017-10-20pl
dc.fieldofstudyfilologia szwedzkapl
dc.identifier.apddiploma-120116-146167pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/225071
dc.languageswepl
dc.subject.ensecond language acquisition, advanced language learner, second language use, language complexity, collocations, negationpl
dc.subject.otherandraspråksinlärning, avancerad språkinlärare, avancerad andraspråksanvändning, språkmångfald, kollokationer, negationpl
dc.subject.plakwizycja drugiego języka, zaawansowany użytkownik języka, użycie drugiego języka, różnorodność językowa, kolokacje, negacjapl
dc.titleSpråkanvändning på avancerad nivå. En analys av kollokationer och negation i polska som främmande språkpl
dc.title.alternativeUżycie języka na zaawansowanym poziomie. Analiza kolokacji i negacji w polskim jako języku obcympl
dc.title.alternativeUse of language at advanced level. An analysis of collocations and negation in Polish as a foreign languagepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This study is about a language advancement level of an adult learner with Swedish as a mother tongue and Polish as a foreign language. The purpose of this paper was to investigate the language level of advancement based on the use of collocations and negations and to analyze possible discrepancies between oral and written production. The analysis is based on data collected in a preliminary survey, oral productions in Polish and in Swedish as well as written texts produced in Polish. The study uses also second language learning theories about starting age and final level of advancement and theories of advanced second language use.The study results show that the texts produced orally present a similar level, regardless of the language in which the text was produced. The analysis illustrates also that the learner uses more diverse vocabulary in Polish than in Swedish. In addition, the learner performs better in the oral production, both in Swedish and in Polish than in the written in Polish. Moreover, a low level of grammatical error is established in terms of correctness, in particular the use of negatives and collocations.
dc.abstract.otherpl
Den här studien handlar om en språkavanceringsnivå av en vuxen inlärare med svenska som modersmål och polska som främmande språk. Syftet med denna uppsats har varit att undersöka språkbehärskningsnivån utifrån användningen av kollokationer och negation och att analysera eventuella diskrepanser mellan muntlig och skriftlig produktion. Undersökningen baserar på data som samlades in i en förberedande enkät, inspelningar av muntlig produktion både på polska och på svenska samt skrivna texter producerade på polska. I studien används även andraspråksinlärningsteorier om startålder och slutbehärskningsnivå samt teorier om avancerad andraspråksanvändning.Studiens resultat visar att texterna producerade muntligt presenterar tvärsnittligt en likartad nivå oavsett vilket språk texten var producerad i. Analysen belyser också att informanten använder sig av ett mångfaldigare ordförråd på polska än på svenska. Dessutom presterar inläraren bättre i den muntliga produktionen både på svenska och på polska än i den skriftliga på polska. För övrigt upprättahålls en låg grad av grammatiska fel i fråga om korrekthet, i synnerhet användningen av negationer och kollokationer.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca poświęcona jest badaniu nad dorosłym zaawansowanym użytkownikiem języka, dla którego język szwedzki jest językiem ojczystym, a język polski językiem obcym. Celem tej pracy jest zbadanie poziomu zaawansowania językowego pod kątem użycia kolokacji i negacji, a także przeanalizowanie ewentualnych różnic między tekstami wyprodukowanymi ustnie i pisemnie. Analiza opiera się na danych zgromadzonych w przygotowawczej ankiecie, na nagraniach po szwedzku i po polsku oraz tekstach pisanych po polsku. W studium zastosowano m. in. teorie o akwizycji drugiego języka na poziomie zaawansowanym. Wyniki pokazują, że wszystkie teksty mówione prezentują przekrojowo zbliżony poziom, bez względu na to, w jakim języku zostały stworzone. Analiza pokazuje również, że badany używa bardziej różnorodnego słownictwa po polsku niż po szwedzku. Ponadto prezentuje się on lepiej w tekstach mówionych po polsku i szwedzku, niż w tych pisanych po polsku. Na poziomie negacji i kolokacji został utrzymany niski poziom błędów gramatycznych.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Kowal, Iwona - 129248
dc.contributor.authorpl
Chmiel, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Kowal, Iwona - 129248
dc.contributor.reviewerpl
Pietrzak-Porwisz, Grażyna - 131386
dc.date.accessioned
2020-07-27T12:55:42Z
dc.date.available
2020-07-27T12:55:42Z
dc.date.submittedpl
2017-10-20
dc.fieldofstudypl
filologia szwedzka
dc.identifier.apdpl
diploma-120116-146167
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/225071
dc.languagepl
swe
dc.subject.enpl
second language acquisition, advanced language learner, second language use, language complexity, collocations, negation
dc.subject.otherpl
andraspråksinlärning, avancerad språkinlärare, avancerad andraspråksanvändning, språkmångfald, kollokationer, negation
dc.subject.plpl
akwizycja drugiego języka, zaawansowany użytkownik języka, użycie drugiego języka, różnorodność językowa, kolokacje, negacja
dc.titlepl
Språkanvändning på avancerad nivå. En analys av kollokationer och negation i polska som främmande språk
dc.title.alternativepl
Użycie języka na zaawansowanym poziomie. Analiza kolokacji i negacji w polskim jako języku obcym
dc.title.alternativepl
Use of language at advanced level. An analysis of collocations and negation in Polish as a foreign language
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
8
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Boardman
1
Dublin
1
Libertador General San Martin
1
Shanghai
1

No access

No Thumbnail Available