Bezpieczeństwo energetyczne Polski w kontekście polityki energetycznej Unii Europejskiej na przykładzie węgla kamiennego

master
dc.abstract.enThe master's thesis titled: "Poland's energy security in the context of the European Union's energy policy on the example of hard coal" deals with the problem of mining and using hard coal in the face of decreasing non-renewable resources and ecological requirements proposed by the European Union. The purpose of the scientific work is identification of energy security in the security structure and analysis of activities to ensure its security based on available sources. All this is based on the example of the main energy source mined in Poland, i.e. hard coal. The scope of work was adopted for the period between 2007 and the forecast 2050. The main theses adopted by the author are the following questions: What is the current significance and share of hard coal in Poland's energy security? What are the challenges and opportunities for Poland adapting to EU energy policy? What is the direction of Polish policy to guarantee energy security? The subject of the work is primarily national security. The main research problem in the presented work is Poland's energy security in the context of the European Union's energy policy on the example of hard coal. Research methods used in the academic work are analysis of primary sources and stagnant data as well as case studies. The inspiration for scientific work was previously published literature on the subject of Poland's energy security. The author dealt with the analysis of previously conducted research and drawing conclusions needed to write his thesis. The results of the research are the following conclusions: despite limiting the use of the country's main energy raw material, it creates an opportunity for us to accelerate the modernization of energy infrastructure and technology. The work also indicates the directions that Poland should take in order to maintain sovereignty and at the same time function in a modern Union: such as increased security of fuel and energy supplies, diversification of electricity sources and care for native coal mainly by increasing its competitiveness on the energy market. It is equally important to increase the share of renewable energy sources and reduce the destructive impact of energy on the environment. The biggest difficulties during preparation are gathering relevant literature and finding reliable internet sources dealing with the selected topic. The author begins work with the operationalization of basic concepts related to the subject of the thesis based on the literature on the subject. It presents the real situation of energy security in Poland and describes the challenges of the state in building the said security. In the second chapter, the topic is presented in the legal, economic and social context. Fossil energy carriers and their distribution throughout the country were presented, as well as an assessment of competitiveness on the Polish hard coal market. The last chapter focuses on European Union policy. Author has presented the conditions of the Union's energy security, legal and treaty basis for the communitarisation of the energy sector. He described In the context of hard coal, the energy and climate policies of the European Union and its actions towards hard coal mining in Poland.pl
dc.abstract.plPraca magisterska pod tytułem: ,,Bezpieczeństwo energetyczne Polski w kontekście polityki energetycznej Unii Europejskiej na przykładzie węgla kamiennego”, traktuje o problemie wydobycia i wykorzystywania węgla kamiennego wobec zmniejszających się zasobów nieodnawialnych oraz wymogach ekologicznych proponowanych przez Unię Europejską. Celem pracy jest m.in. identyfikacja bezpieczeństwa energetycznego w strukturze bezpieczeństwa oraz analiza działań na rzecz jego zapewnienia na podstawie dostępnych źródeł. Wszystko to na przykładzie głównego surowca energetycznego wydobywanego w Polsce czyli węgla kamiennego. Zakres pracy przyjęty został na czas między 2007, a prognozowany 2050 rok. Główne tezy przyjęte przez autora to następujące pytania: Jakie jest obecne znaczenie oraz udział węgla kamiennego w bezpieczeństwie energetycznym Polski? Jakie wyzwania oraz szanse niesie dla Polski dostosowanie się do unijnej polityki energetycznej? Jaki jest kierunek polskiej polityki w celu zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego? Przedmiotem pracy jest przede wszystkim bezpieczeństwo narodowe. Głównym problemem badawczym w przedstawionej pracy jest bezpieczeństwo energetyczne Polski w kontekście polityki energetycznej Unii Europejskiej na przykładzie węgla kamiennego. Metody badawcze zastosowane w pracy to analiza źródeł pierwotnych i danych zastałych oraz studium przypadków. Inspiracją dla pracy naukowej była wcześniej opublikowana literatura o tematyce bezpieczeństwa energetycznego Polski. Autor zajął się analizą uprzednio prowadzonych badań oraz wyciąganiem z nich wniosków potrzebnych do napisania pracy. Rezultatem badań są następujące wnioski: mimo ograniczenia wykorzystania głównego surowca energetycznego kraju, stwarza to dla nas szansę na przyśpieszoną modernizację infrastruktury oraz technologii energetycznej. Praca wskazuje też na kierunki, które Polska powinna obrać w celu zachowania suwerenności a równocześnie funkcjonowania w nowoczesnej Unii: takie jak wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii, dywersyfikację źródeł energii elektrycznej oraz zadbanie o rodzimy węgiel głównie przez zwiększenie jego konkurencyjności na rynku energetycznym. Równie istotne jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenie destrukcyjnego wpływu energetyki na środowisko naturalne. Największe trudności w trakcie przygotowań to zebranie odpowiedniej literatury oraz znalezienie rzetelnych źródeł internetowych traktujących o wybranym temacie. Autor rozpoczyna pracę od operacjonalizacji podstawowych pojęć związanych z tematem pracy na podstawie literatury przedmiotu. Przedstawia realną sytuację bezpieczeństwa energetycznego w Polsce oraz opisuje wyzwania państwa w budowaniu wspomnianego bezpieczeństwa. W drugim rozdziale temat przedstawiony został w kontekście prawnym, gospodarczym oraz społecznym. Ukazane zostały kopalne nośniki energii oraz ich rozmieszczenie na obszarze kraju oraz ocena konkurencyjności na polskim rynku węgla kamiennego. Ostatni rozdział skupia się na polityce Unii Europejskiej. Przedstawione zostały uwarunkowania bezpieczeństwa energetycznego Unii, podstawy prawno- traktatowe uwspólnotowienia sektora energetycznego. W kontekście węgla kamiennego opisane zostały polityki energetyczno-klimatyczne Unii Europejskiej, oraz jej działania wobec górnictwa węgla kamiennego w Polsce.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBujwid-Kurek, Ewa - 127476 pl
dc.contributor.authorBojko, Piotrpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerBujwid-Kurek, Ewa - 127476 pl
dc.contributor.reviewerHebda, Wiktorpl
dc.date.accessioned2020-07-28T04:32:44Z
dc.date.available2020-07-28T04:32:44Z
dc.date.submitted2019-09-19pl
dc.fieldofstudybezpieczeństwo narodowepl
dc.identifier.apddiploma-137479-215331pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/239219
dc.languagepolpl
dc.subject.enSecurity,Threat,Energy production,Hard coal,Poland,European Unionpl
dc.subject.plBezpieczeństwo,Bezpieczeństwo energetyczne,Zagrożenie,Energetyka,Węgiel kamienny,Polska,Unia Europejskapl
dc.titleBezpieczeństwo energetyczne Polski w kontekście polityki energetycznej Unii Europejskiej na przykładzie węgla kamiennegopl
dc.title.alternativePoland's energy security in the context of the European Union's energy policy on the example of hard coalpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The master's thesis titled: "Poland's energy security in the context of the European Union's energy policy on the example of hard coal" deals with the problem of mining and using hard coal in the face of decreasing non-renewable resources and ecological requirements proposed by the European Union. The purpose of the scientific work is identification of energy security in the security structure and analysis of activities to ensure its security based on available sources. All this is based on the example of the main energy source mined in Poland, i.e. hard coal. The scope of work was adopted for the period between 2007 and the forecast 2050. The main theses adopted by the author are the following questions: What is the current significance and share of hard coal in Poland's energy security? What are the challenges and opportunities for Poland adapting to EU energy policy? What is the direction of Polish policy to guarantee energy security? The subject of the work is primarily national security. The main research problem in the presented work is Poland's energy security in the context of the European Union's energy policy on the example of hard coal. Research methods used in the academic work are analysis of primary sources and stagnant data as well as case studies. The inspiration for scientific work was previously published literature on the subject of Poland's energy security. The author dealt with the analysis of previously conducted research and drawing conclusions needed to write his thesis. The results of the research are the following conclusions: despite limiting the use of the country's main energy raw material, it creates an opportunity for us to accelerate the modernization of energy infrastructure and technology. The work also indicates the directions that Poland should take in order to maintain sovereignty and at the same time function in a modern Union: such as increased security of fuel and energy supplies, diversification of electricity sources and care for native coal mainly by increasing its competitiveness on the energy market. It is equally important to increase the share of renewable energy sources and reduce the destructive impact of energy on the environment. The biggest difficulties during preparation are gathering relevant literature and finding reliable internet sources dealing with the selected topic. The author begins work with the operationalization of basic concepts related to the subject of the thesis based on the literature on the subject. It presents the real situation of energy security in Poland and describes the challenges of the state in building the said security. In the second chapter, the topic is presented in the legal, economic and social context. Fossil energy carriers and their distribution throughout the country were presented, as well as an assessment of competitiveness on the Polish hard coal market. The last chapter focuses on European Union policy. Author has presented the conditions of the Union's energy security, legal and treaty basis for the communitarisation of the energy sector. He described In the context of hard coal, the energy and climate policies of the European Union and its actions towards hard coal mining in Poland.
dc.abstract.plpl
Praca magisterska pod tytułem: ,,Bezpieczeństwo energetyczne Polski w kontekście polityki energetycznej Unii Europejskiej na przykładzie węgla kamiennego”, traktuje o problemie wydobycia i wykorzystywania węgla kamiennego wobec zmniejszających się zasobów nieodnawialnych oraz wymogach ekologicznych proponowanych przez Unię Europejską. Celem pracy jest m.in. identyfikacja bezpieczeństwa energetycznego w strukturze bezpieczeństwa oraz analiza działań na rzecz jego zapewnienia na podstawie dostępnych źródeł. Wszystko to na przykładzie głównego surowca energetycznego wydobywanego w Polsce czyli węgla kamiennego. Zakres pracy przyjęty został na czas między 2007, a prognozowany 2050 rok. Główne tezy przyjęte przez autora to następujące pytania: Jakie jest obecne znaczenie oraz udział węgla kamiennego w bezpieczeństwie energetycznym Polski? Jakie wyzwania oraz szanse niesie dla Polski dostosowanie się do unijnej polityki energetycznej? Jaki jest kierunek polskiej polityki w celu zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego? Przedmiotem pracy jest przede wszystkim bezpieczeństwo narodowe. Głównym problemem badawczym w przedstawionej pracy jest bezpieczeństwo energetyczne Polski w kontekście polityki energetycznej Unii Europejskiej na przykładzie węgla kamiennego. Metody badawcze zastosowane w pracy to analiza źródeł pierwotnych i danych zastałych oraz studium przypadków. Inspiracją dla pracy naukowej była wcześniej opublikowana literatura o tematyce bezpieczeństwa energetycznego Polski. Autor zajął się analizą uprzednio prowadzonych badań oraz wyciąganiem z nich wniosków potrzebnych do napisania pracy. Rezultatem badań są następujące wnioski: mimo ograniczenia wykorzystania głównego surowca energetycznego kraju, stwarza to dla nas szansę na przyśpieszoną modernizację infrastruktury oraz technologii energetycznej. Praca wskazuje też na kierunki, które Polska powinna obrać w celu zachowania suwerenności a równocześnie funkcjonowania w nowoczesnej Unii: takie jak wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii, dywersyfikację źródeł energii elektrycznej oraz zadbanie o rodzimy węgiel głównie przez zwiększenie jego konkurencyjności na rynku energetycznym. Równie istotne jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenie destrukcyjnego wpływu energetyki na środowisko naturalne. Największe trudności w trakcie przygotowań to zebranie odpowiedniej literatury oraz znalezienie rzetelnych źródeł internetowych traktujących o wybranym temacie. Autor rozpoczyna pracę od operacjonalizacji podstawowych pojęć związanych z tematem pracy na podstawie literatury przedmiotu. Przedstawia realną sytuację bezpieczeństwa energetycznego w Polsce oraz opisuje wyzwania państwa w budowaniu wspomnianego bezpieczeństwa. W drugim rozdziale temat przedstawiony został w kontekście prawnym, gospodarczym oraz społecznym. Ukazane zostały kopalne nośniki energii oraz ich rozmieszczenie na obszarze kraju oraz ocena konkurencyjności na polskim rynku węgla kamiennego. Ostatni rozdział skupia się na polityce Unii Europejskiej. Przedstawione zostały uwarunkowania bezpieczeństwa energetycznego Unii, podstawy prawno- traktatowe uwspólnotowienia sektora energetycznego. W kontekście węgla kamiennego opisane zostały polityki energetyczno-klimatyczne Unii Europejskiej, oraz jej działania wobec górnictwa węgla kamiennego w Polsce.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Bujwid-Kurek, Ewa - 127476
dc.contributor.authorpl
Bojko, Piotr
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Bujwid-Kurek, Ewa - 127476
dc.contributor.reviewerpl
Hebda, Wiktor
dc.date.accessioned
2020-07-28T04:32:44Z
dc.date.available
2020-07-28T04:32:44Z
dc.date.submittedpl
2019-09-19
dc.fieldofstudypl
bezpieczeństwo narodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-137479-215331
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/239219
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Security,Threat,Energy production,Hard coal,Poland,European Union
dc.subject.plpl
Bezpieczeństwo,Bezpieczeństwo energetyczne,Zagrożenie,Energetyka,Węgiel kamienny,Polska,Unia Europejska
dc.titlepl
Bezpieczeństwo energetyczne Polski w kontekście polityki energetycznej Unii Europejskiej na przykładzie węgla kamiennego
dc.title.alternativepl
Poland's energy security in the context of the European Union's energy policy on the example of hard coal
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
192
Views per month
Views per city
Warsaw
38
Krakow
22
Wroclaw
8
Poznan
7
Santo Domingo Este
5
Częstochowa
4
Katowice
4
Bydgoszcz
3
Koszalin
3
Lodz
3

No access

No Thumbnail Available