Dialog czy perswazja? Analiza porównawcza komunikowania z klientem branży wydawniczej w przestrzeni wirtualnej

master
dc.abstract.enThe major issue in this thesis was to define how publishing houses use the Internet to communicate with their customers. The research has enabled the process of comparison on a few different levels of analysis. The first one was the declarative level due to the personal narration of publishing houses’ employees, who characterised actions undertaken both by publishing houses and readers in order to communicate in the virtual space. The second one was the subconscious level which referred to hidden feelings and opinions of respondents. The third level revealed the actual behaviour of publishing houses’ employees on the official web sites of companies. The analysis was supposed to decide if the virtual space functions mainly as a channel of distribution and a tool of sending one-way messages, or if it is a communicating platform where information from/about customers can be received. Moreover, results of the research verified the statement saying that persuasion predominate in the communication with readers in the virtual space. The analysis of publishing houses also displayed the realisation of the latest marketing theories, which postulate building friendly and partner relations with customers. Finally, the research allowed to identify the influence of development and popularisation of the Internet on the way customer is perceived and treated.pl
dc.abstract.otherIstotą niniejszej pracy było określenie jak badane wydawnictwa literackie wykorzystują Internet do komunikowania z czytelnikami. Przeprowadzone badania umożliwiły dokonanie porównań na kilku płaszczyznach. Po pierwsze, była to płaszczyzna deklaratywna, a więc osobiste narracje pracowników wydawnictw dotyczące tego, jakie działania są podejmowane przez wydawnictwo i czytelników w celu nawiązania komunikacji w przestrzeni wirtualnej. Po drugie, płaszczyzna podświadomości, która dotyczyła ukrytych odczuć i poglądów respondentów. Po trzecie, płaszczyzna behawioralna ujawniające rzeczywiste działania wydawnictw na oficjalnych stronach internetowych. Przeprowadzona analiza miała rozstrzygnąć, czy przestrzeń wirtualna stanowi dla analizowanych wydawnictw jedynie kanał sprzedażowy i narzędzie do nadawania jednokierunkowych komunikatów, czy też jest sferą uzyskiwania informacji o kliencie oraz forum wymiany myśli. Tym samym przeprowadzone badania pozwoliły zweryfikować stwierdzenie, że w ramach komunikacji z czytelnikiem w przestrzeni wirtualnej przeważa perswazja. Analiza miała także wykazać w jaki stopniu badane wydawnictwa realizują założenia najnowszych teorii marketingowych postulujących zaprzyjaźnienie się z klientem i zbudowanie partnerskich relacji. W trakcie badania wydawnictw poszukiwano także odpowiedzi na pytanie o wpływ jaki ciągły rozwój i popularyzacja Internetu mogły wywrzeć na sposób postrzegania i traktowania klienta.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSagan, Adam - 131779 pl
dc.contributor.authorRokosz, Ilonapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerWorek, Barbara - 132738 pl
dc.contributor.reviewerSagan, Adam - 131779 pl
dc.date.accessioned2020-07-20T20:03:36Z
dc.date.available2020-07-20T20:03:36Z
dc.date.submitted2011-10-20pl
dc.fieldofstudysocjologiapl
dc.identifier.apddiploma-61329-62324pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/174896
dc.subject.enpersuasive communication, integrated marketing communications, Internet communications, virtual marketing, publishing industry in Polandpl
dc.subject.otherkomunikowanie perswazyjne, zintegrowana komunikacja marketingowa, komunikowanie w Internecie, marketing wirtualny, rynek wydawniczy w Polscepl
dc.titleDialog czy perswazja? Analiza porównawcza komunikowania z klientem branży wydawniczej w przestrzeni wirtualnejpl
dc.title.alternativeDialogue or persuasion? Comparative analysis of communicating with customer of publishing industry in virtual spacepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The major issue in this thesis was to define how publishing houses use the Internet to communicate with their customers. The research has enabled the process of comparison on a few different levels of analysis. The first one was the declarative level due to the personal narration of publishing houses’ employees, who characterised actions undertaken both by publishing houses and readers in order to communicate in the virtual space. The second one was the subconscious level which referred to hidden feelings and opinions of respondents. The third level revealed the actual behaviour of publishing houses’ employees on the official web sites of companies. The analysis was supposed to decide if the virtual space functions mainly as a channel of distribution and a tool of sending one-way messages, or if it is a communicating platform where information from/about customers can be received. Moreover, results of the research verified the statement saying that persuasion predominate in the communication with readers in the virtual space. The analysis of publishing houses also displayed the realisation of the latest marketing theories, which postulate building friendly and partner relations with customers. Finally, the research allowed to identify the influence of development and popularisation of the Internet on the way customer is perceived and treated.
dc.abstract.otherpl
Istotą niniejszej pracy było określenie jak badane wydawnictwa literackie wykorzystują Internet do komunikowania z czytelnikami. Przeprowadzone badania umożliwiły dokonanie porównań na kilku płaszczyznach. Po pierwsze, była to płaszczyzna deklaratywna, a więc osobiste narracje pracowników wydawnictw dotyczące tego, jakie działania są podejmowane przez wydawnictwo i czytelników w celu nawiązania komunikacji w przestrzeni wirtualnej. Po drugie, płaszczyzna podświadomości, która dotyczyła ukrytych odczuć i poglądów respondentów. Po trzecie, płaszczyzna behawioralna ujawniające rzeczywiste działania wydawnictw na oficjalnych stronach internetowych. Przeprowadzona analiza miała rozstrzygnąć, czy przestrzeń wirtualna stanowi dla analizowanych wydawnictw jedynie kanał sprzedażowy i narzędzie do nadawania jednokierunkowych komunikatów, czy też jest sferą uzyskiwania informacji o kliencie oraz forum wymiany myśli. Tym samym przeprowadzone badania pozwoliły zweryfikować stwierdzenie, że w ramach komunikacji z czytelnikiem w przestrzeni wirtualnej przeważa perswazja. Analiza miała także wykazać w jaki stopniu badane wydawnictwa realizują założenia najnowszych teorii marketingowych postulujących zaprzyjaźnienie się z klientem i zbudowanie partnerskich relacji. W trakcie badania wydawnictw poszukiwano także odpowiedzi na pytanie o wpływ jaki ciągły rozwój i popularyzacja Internetu mogły wywrzeć na sposób postrzegania i traktowania klienta.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Sagan, Adam - 131779
dc.contributor.authorpl
Rokosz, Ilona
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Worek, Barbara - 132738
dc.contributor.reviewerpl
Sagan, Adam - 131779
dc.date.accessioned
2020-07-20T20:03:36Z
dc.date.available
2020-07-20T20:03:36Z
dc.date.submittedpl
2011-10-20
dc.fieldofstudypl
socjologia
dc.identifier.apdpl
diploma-61329-62324
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/174896
dc.subject.enpl
persuasive communication, integrated marketing communications, Internet communications, virtual marketing, publishing industry in Poland
dc.subject.otherpl
komunikowanie perswazyjne, zintegrowana komunikacja marketingowa, komunikowanie w Internecie, marketing wirtualny, rynek wydawniczy w Polsce
dc.titlepl
Dialog czy perswazja? Analiza porównawcza komunikowania z klientem branży wydawniczej w przestrzeni wirtualnej
dc.title.alternativepl
Dialogue or persuasion? Comparative analysis of communicating with customer of publishing industry in virtual space
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
0
Views per month

No access

No Thumbnail Available