Radio w erze Internetu. Platformy muzyczne a tradycyjne stacje radiowe. Analiza na wybranych przykładach.

licenciate
dc.abstract.enAmong the contemporary media, we can highlight the dominance of the youngest of them - the Internet. Since its inception lives largely based on the activities in the network. Thus, the world requires us to participate in this online community. The same requirement was put in front of the media, that wanting to keep current, rapid pace of development must participate in an online business. The essence of these transformations is the phenomenon of media convergence, through which telecommunication networks, audiovisual and information technology are becoming increasingly intertwined. The process also involved a radio, a medium with a long history, dating back to Poland 1925, of which the most important moments are presented at work. The history is presented in two stages: until 1989 and after 1989. This division is related to the creation of the first Polish commercial radio stations. As examples of such radio stations in the work described RMF FM and Radio ESKA. In order to present the second of which was conducted by e-mail interview with Joanna Krzyżaniak - PR Manager TIME Joint Stock Company. In the development of the radio came the turning point in which his work began to encroach into the realm of the Internet. Work describes the functioning of the radio in the Internet era, focusing on his particular variety - music platforms. These are the sites through which internet users can listen to both terrestrial radio stations stream music and created for thematic networks music channels. Additionally, they provide users with: music videos, galleries, music news, artist biographies, CD reviews, music calendars, forums, etc. for music fans. Also give the opportunity to reach consumers who are outside the target group, which is determined by traditional broadcasters. As examples of their work appear in the City of Music - one of the first such internet portals and factory Muses - as a continuation of the development of a new road to the radio. The choice was not accidental such platforms, since they operate under a common brand of commercial radio station operating in the ether. The first one is part of the RMF group, while the other belongs to the group Radio TIME, comprising, inter alia, Radio ESKA. The paper contains an analysis of the City of Music and the Muses from the factory to offer a thematic, musical, visual layout of their websites, the degree of interactivity and to facilitate the exercise based on the use of modern technologies. The study was also a statement of the traditional radio music platform by analyzing the existing studies of traditional radio and the radio network, as well as conducting their own research to present a contemporary audience preferences. Internet platform is based on the diversity of musical tastes of the audience, giving them easy access to your favorite songs via a few clicks. On the other scale is the traditional radio, which does not allow for immediate selection of preferred music, but it gives you something in return: a man living behind the mic. Information contained in the work, based on studies designed to determine which form of radio is attractive for a modern audience together with the criteria that take into account the recipient, as well as forecasts place the direction in which the radio will be aimed at ruling out the Internet era. The conclusions included the opinion of the person was directly related to the radio industry - Christopher Nepelskiego - Department Director of Special Projects Group of RMF. The views on the future of broadcasting were collected during the interview conducted. Summary of the history of broadcasting in Poland, research and analysis contained in the work, give the opportunity to forecast the development of radio in the Internet age.pl
dc.abstract.otherWśród współczesnych mediów wyróżnić możemy dominację najmłodszego z nich – Internetu. Od jego powstania życie ludzi w dużej mierze opiera się na działalności prowadzonej w sieci. Tym samym świat wymaga od nas uczestnictwa w tej społeczności online. Takie samo wymaganie postawione zostało przed mediami, które chcąc zachować dotychczasowe, szybkie tempo rozwoju muszą partycypować w internetowej działalności. Istotę tych przeobrażeń stanowi zjawisko konwergencji mediów, poprzez które sieci telekomunikacyjne, audiowizualne oraz informatyczne stają się coraz mocniej ze sobą powiązane. W procesie tym uczestniczy również radio, medium z wieloletnią historią, sięgającą w Polsce 1925 roku, z której najważniejsze momenty zostały przedstawione w pracy. Historia przedstawiona jest w dwóch etapach: do 1989 i po 1989 roku. Podział ten związany jest z powstaniem pierwszych polskich rozgłośni komercyjnych. Jako przykłady takich radiostacji w pracy opisane zostały RMF FM i Radio ESKA. W celu przedstawienia drugiej z nich przeprowadzony został wywiad drogą internetową z Joanną Krzyżaniak - PR Menager Spółki Akcyjnej TIME. Na drodze rozwoju radia pojawił się punkt zwrotny, w którym swoją działalnością zaczęło wkraczać w sferę internetową. Praca opisuje funkcjonowanie radia w erze Internetu, skupiając się na szczególnej jego odmianie – platformach muzycznych. Są to serwisy za pomocą których internauta może słuchać zarówno radio streamu naziemnych stacji muzycznych jak i stworzonych na potrzeby sieci tematycznych kanałów muzycznych. Dodatkowo udostępniają one użytkownikom: teledyski, galerie, muzyczne aktualności, biografie artystów, recenzje płyt, muzyczne kalendaria, fora dyskusyjne dla fanów muzyki etc. Dają również możliwość dotarcia do odbiorców, którzy wykraczają poza grupę docelową, jaka określana jest przez rozgłośnie tradycyjne. Jako ich przykłady w pracy pojawiają się: Miasto Muzyki – jeden z pierwszych tego typu portali internetowych oraz Fabryka Muzy - jako kontynuacja nowej drogi rozwoju radia. Wybór takich platform był nieprzypadkowy, funkcjonują one bowiem pod wspólną marką z komercyjnymi rozgłośniami działającymi w eterze. Pierwsza z nich to część Grupy RMF, zaś druga należy do Grupy Radiowej TIME, zrzeszającej między innymi Radio ESKA. Praca zawiera analizę Miasta Muzyki oraz Fabryki Muzy od strony ich oferty tematycznej, muzycznej, wizualnego rozplanowania ich stron internetowych, stopnia interaktywności oraz ułatwień w zakresie korzystania opartych na zastosowaniu nowoczesnych technologii. Celem pracy było także zestawienie radia tradycyjnego z platformą muzyczną poprzez analizę dotychczasowych badań radia tradycyjnego oraz radia w sieci, a także przeprowadzenie własnych badań mających przedstawić preferencje współczesnych słuchaczy. Internetowe platformy muzyczne bazują na różnorodności gustów słuchaczy, dając im możliwość łatwego dostępu do ulubionych utworów za pośrednictwem kilku kliknięć. Na drugiej szali leży radio tradycyjne, które nie pozwala na natychmiastowy wybór preferowanej muzyki, ale daje coś w zamian: żywego człowieka za mikrofonem. Treści zawarte w pracy, oparte na przeprowadzonych badaniach mają na celu rozstrzygnięcie, która forma radiostacji jest dla współczesnego audytorium atrakcyjniejsza wraz z podaniem kryteriów, które biorą pod uwagę odbiorcy, a także postawienie prognozy w jakim kierunku zmierzać będzie radio w obecnie panującej erze Internetu. We wnioskach uwzględniona została również opinia osoby bezpośrednio związanej z branżą radiową - Krzysztofa Nepelskiego - Dyrektora Działu Projektów Specjalnych Grupy RMF. Poglądy na temat przyszłości radiofonii zebrane zostały w trakcie przeprowadzonego wywiadu. Zestawienie historii radiofonii w Polsce i analiza badań zawarte w pracy, dają możliwość przedstawienia prognozy rozwoju radia w erze Internetu.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSłupek, Lucyna - 131939 pl
dc.contributor.authorZdrojewska, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerFilas, Ryszard - 127907 pl
dc.contributor.reviewerSłupek, Lucyna - 131939 pl
dc.date.accessioned2020-07-15T17:31:14Z
dc.date.available2020-07-15T17:31:14Z
dc.date.submitted2011-07-06pl
dc.fieldofstudydziennikarstwo i komunikacja społecznapl
dc.identifier.apddiploma-58057-98384pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/172194
dc.subject.enradio, music platform, ESKA, RMF FM, convergencepl
dc.subject.otherradio, platforma muzyczna, ESKA, RMF FM, konwergencjapl
dc.titleRadio w erze Internetu. Platformy muzyczne a tradycyjne stacje radiowe. Analiza na wybranych przykładach.pl
dc.title.alternativeRadio in the Internet age. Music platforms and traditional radio stations. Analysis of selected examples.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Among the contemporary media, we can highlight the dominance of the youngest of them - the Internet. Since its inception lives largely based on the activities in the network. Thus, the world requires us to participate in this online community. The same requirement was put in front of the media, that wanting to keep current, rapid pace of development must participate in an online business. The essence of these transformations is the phenomenon of media convergence, through which telecommunication networks, audiovisual and information technology are becoming increasingly intertwined. The process also involved a radio, a medium with a long history, dating back to Poland 1925, of which the most important moments are presented at work. The history is presented in two stages: until 1989 and after 1989. This division is related to the creation of the first Polish commercial radio stations. As examples of such radio stations in the work described RMF FM and Radio ESKA. In order to present the second of which was conducted by e-mail interview with Joanna Krzyżaniak - PR Manager TIME Joint Stock Company. In the development of the radio came the turning point in which his work began to encroach into the realm of the Internet. Work describes the functioning of the radio in the Internet era, focusing on his particular variety - music platforms. These are the sites through which internet users can listen to both terrestrial radio stations stream music and created for thematic networks music channels. Additionally, they provide users with: music videos, galleries, music news, artist biographies, CD reviews, music calendars, forums, etc. for music fans. Also give the opportunity to reach consumers who are outside the target group, which is determined by traditional broadcasters. As examples of their work appear in the City of Music - one of the first such internet portals and factory Muses - as a continuation of the development of a new road to the radio. The choice was not accidental such platforms, since they operate under a common brand of commercial radio station operating in the ether. The first one is part of the RMF group, while the other belongs to the group Radio TIME, comprising, inter alia, Radio ESKA. The paper contains an analysis of the City of Music and the Muses from the factory to offer a thematic, musical, visual layout of their websites, the degree of interactivity and to facilitate the exercise based on the use of modern technologies. The study was also a statement of the traditional radio music platform by analyzing the existing studies of traditional radio and the radio network, as well as conducting their own research to present a contemporary audience preferences. Internet platform is based on the diversity of musical tastes of the audience, giving them easy access to your favorite songs via a few clicks. On the other scale is the traditional radio, which does not allow for immediate selection of preferred music, but it gives you something in return: a man living behind the mic. Information contained in the work, based on studies designed to determine which form of radio is attractive for a modern audience together with the criteria that take into account the recipient, as well as forecasts place the direction in which the radio will be aimed at ruling out the Internet era. The conclusions included the opinion of the person was directly related to the radio industry - Christopher Nepelskiego - Department Director of Special Projects Group of RMF. The views on the future of broadcasting were collected during the interview conducted. Summary of the history of broadcasting in Poland, research and analysis contained in the work, give the opportunity to forecast the development of radio in the Internet age.
dc.abstract.otherpl
Wśród współczesnych mediów wyróżnić możemy dominację najmłodszego z nich – Internetu. Od jego powstania życie ludzi w dużej mierze opiera się na działalności prowadzonej w sieci. Tym samym świat wymaga od nas uczestnictwa w tej społeczności online. Takie samo wymaganie postawione zostało przed mediami, które chcąc zachować dotychczasowe, szybkie tempo rozwoju muszą partycypować w internetowej działalności. Istotę tych przeobrażeń stanowi zjawisko konwergencji mediów, poprzez które sieci telekomunikacyjne, audiowizualne oraz informatyczne stają się coraz mocniej ze sobą powiązane. W procesie tym uczestniczy również radio, medium z wieloletnią historią, sięgającą w Polsce 1925 roku, z której najważniejsze momenty zostały przedstawione w pracy. Historia przedstawiona jest w dwóch etapach: do 1989 i po 1989 roku. Podział ten związany jest z powstaniem pierwszych polskich rozgłośni komercyjnych. Jako przykłady takich radiostacji w pracy opisane zostały RMF FM i Radio ESKA. W celu przedstawienia drugiej z nich przeprowadzony został wywiad drogą internetową z Joanną Krzyżaniak - PR Menager Spółki Akcyjnej TIME. Na drodze rozwoju radia pojawił się punkt zwrotny, w którym swoją działalnością zaczęło wkraczać w sferę internetową. Praca opisuje funkcjonowanie radia w erze Internetu, skupiając się na szczególnej jego odmianie – platformach muzycznych. Są to serwisy za pomocą których internauta może słuchać zarówno radio streamu naziemnych stacji muzycznych jak i stworzonych na potrzeby sieci tematycznych kanałów muzycznych. Dodatkowo udostępniają one użytkownikom: teledyski, galerie, muzyczne aktualności, biografie artystów, recenzje płyt, muzyczne kalendaria, fora dyskusyjne dla fanów muzyki etc. Dają również możliwość dotarcia do odbiorców, którzy wykraczają poza grupę docelową, jaka określana jest przez rozgłośnie tradycyjne. Jako ich przykłady w pracy pojawiają się: Miasto Muzyki – jeden z pierwszych tego typu portali internetowych oraz Fabryka Muzy - jako kontynuacja nowej drogi rozwoju radia. Wybór takich platform był nieprzypadkowy, funkcjonują one bowiem pod wspólną marką z komercyjnymi rozgłośniami działającymi w eterze. Pierwsza z nich to część Grupy RMF, zaś druga należy do Grupy Radiowej TIME, zrzeszającej między innymi Radio ESKA. Praca zawiera analizę Miasta Muzyki oraz Fabryki Muzy od strony ich oferty tematycznej, muzycznej, wizualnego rozplanowania ich stron internetowych, stopnia interaktywności oraz ułatwień w zakresie korzystania opartych na zastosowaniu nowoczesnych technologii. Celem pracy było także zestawienie radia tradycyjnego z platformą muzyczną poprzez analizę dotychczasowych badań radia tradycyjnego oraz radia w sieci, a także przeprowadzenie własnych badań mających przedstawić preferencje współczesnych słuchaczy. Internetowe platformy muzyczne bazują na różnorodności gustów słuchaczy, dając im możliwość łatwego dostępu do ulubionych utworów za pośrednictwem kilku kliknięć. Na drugiej szali leży radio tradycyjne, które nie pozwala na natychmiastowy wybór preferowanej muzyki, ale daje coś w zamian: żywego człowieka za mikrofonem. Treści zawarte w pracy, oparte na przeprowadzonych badaniach mają na celu rozstrzygnięcie, która forma radiostacji jest dla współczesnego audytorium atrakcyjniejsza wraz z podaniem kryteriów, które biorą pod uwagę odbiorcy, a także postawienie prognozy w jakim kierunku zmierzać będzie radio w obecnie panującej erze Internetu. We wnioskach uwzględniona została również opinia osoby bezpośrednio związanej z branżą radiową - Krzysztofa Nepelskiego - Dyrektora Działu Projektów Specjalnych Grupy RMF. Poglądy na temat przyszłości radiofonii zebrane zostały w trakcie przeprowadzonego wywiadu. Zestawienie historii radiofonii w Polsce i analiza badań zawarte w pracy, dają możliwość przedstawienia prognozy rozwoju radia w erze Internetu.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Słupek, Lucyna - 131939
dc.contributor.authorpl
Zdrojewska, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Filas, Ryszard - 127907
dc.contributor.reviewerpl
Słupek, Lucyna - 131939
dc.date.accessioned
2020-07-15T17:31:14Z
dc.date.available
2020-07-15T17:31:14Z
dc.date.submittedpl
2011-07-06
dc.fieldofstudypl
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
dc.identifier.apdpl
diploma-58057-98384
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/172194
dc.subject.enpl
radio, music platform, ESKA, RMF FM, convergence
dc.subject.otherpl
radio, platforma muzyczna, ESKA, RMF FM, konwergencja
dc.titlepl
Radio w erze Internetu. Platformy muzyczne a tradycyjne stacje radiowe. Analiza na wybranych przykładach.
dc.title.alternativepl
Radio in the Internet age. Music platforms and traditional radio stations. Analysis of selected examples.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
26
Views per month
Views per city
Warsaw
7
Kutno
3
Wroclaw
3
Chojnów
2
Dublin
2
Lodz
2
Hanoi
1
Krakow
1
Rzasnik
1
Torun
1

No access

No Thumbnail Available