Twórczość Mistrza Brzeskich Pokłonów Trzech Króli w kontekście sztuki w Czechach doby Luksemburgów.

master
dc.abstract.enThe aim of this diploma thesis is to analyze paintings by an anonymous artist named in literature as the Master of Brieg Adoration of the Magi in the context of courtly art around 1400. The painter is related with decorating churches in Strzelniki, Krzyzowice, Brzeg and Opole. The current literature is dominated by the idea that the painter is of Burgundy origin. We owe the concept to Alicja Karłowska-Kamzowa, who in her many years of research work has undertaken the issue of the genesis of the master's style several times. According to the scholar's hypothesis, the painting was founded by Louis II of Brieg, who entrusted their realization to an artist from the circle of the Burgundian court in Dijón. As part of my diploma thesis, I have made an attempt to re-analyze paintings in the context of art centers of Central Europe. I juxtapose the realizations of the Master of Brieg Adoration of the Magi with provincial art of Styria, Lower Austria and the Czech Republic.In the in the literature a lot of attention has been given to the scenes of the Adoration of the Magi. The representative nature and high artistic level of the representations allow interpreted them in the context of courtly style. It is also a premise for linking the paintings with the patronage of Louis II of Brieg. I devote a lot of attention to the problem of crypto-portrait. The prince, who was a close associate of Sigismund of Luxemburg, was probably familiar with the formulas of artistic representation of power. Using numerous examples of works related to the Luxembourg dynasty, I was trying to present the mechanisms of legitimacy of political power in the Middle Ages. Among the motifs consistently repeated by the Master of Brieg Adoration of the Magi, I indicate the representations of the Martyrdom of ten thousand knights. I quote a number of variants of this theme from the art of Central Europe: Austria, Styria, Bavaria and the Czech Republic, where the legend of the martyrdom of St. Achatius and his legion were widely popularized. Finally, I present an iconographic analysis of the representations of the Man of Sorrows. I present the ways of shaping the motif depending on the geographic context. The thesis does not definitively settle the issue of the foundation or origin of the author of the paintings. It only proposes a new interpretation of the paintings determined by the influence of the international style around 1400.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy dyplomowej jest analiza zespołów malowideł anonimowego artysty określanego w literaturze mianem Mistrza Brzeskich Pokłonów Trzech króli w kontekście sztuki dworskiej około r. 1400. Malarzowi przypisuje się dekoracje kościołów w Strzelnikach, Krzyzowicach, Brzegu i Opolu. W dotychczasowej literaturze dominuje przekonanie o burgundzkim pochodzeniu malarza. Koncepcję zawdzięczamy Alicji Karłowskiej - Kamzowej, która w swojej wieloletniej pracy naukowej kilka razy podejmowała zagadnienie genezy stylu mistrza. Zgodnie z hipotezą uczonej malowidła ufundował książę legnicko - brzeski Ludwik II, a ich realizacje powierzył artyście z kręgu dworu burgundzkiego w DIjon. W ramach pracy dyplomowej podjęłam próbę ponownego przeanalizowania poszczególnych przedstawień w kontekście ośrodków artystycznych Europy Środkowej. Zestawiam realizacje Mistrza Brzeskich Pokłonów Trzech Króli ze sztuka prowincjonalną Styrii, Dolnej Austrii i Czech. Najwiecej uwagi w dotychczasowej literaturze poświęcono scenom Pokłonów Trzech Króli. Reprezentacyjny charakter i wysoki poziom artystyczny przedstawień pozwala interpretować je w kontekście sztuki dworskiej. Stanowi również przesłankę do wiązania malowideł z mecenatem Ludwika II brzeskiego. Dużo uwagi poświęcam problemowi kryptoportretu. Książę, będący bliskim współpracownikiem Zygmunta Luksemburskiego był zapewne zaznajomiony z formułami artystycznej reprezentacji władzy. Posiłkując się licznymi przykładami dzieł związanych z dynastią Luksemburgów staram się przybliżyć mechanizmy legitymizacji władzy w średniowieczu. Spośród pozostałych motywów konsekwentnie powtarzanych przez Mistrza Brzeskich Pokłonów Trzech Króli wskazuję przedstawienia Męczeństwa dziesięciu tysięcy rycerzy. Przytaczam szereg wariantów tego tematu ze sztuki Europy Środkowej, Austrii, Styrii, Bawarii i Czech, gdzie legenda o męczeństwie św. Achacjusza i jego legionu była szeroko spopularyzowana. Na koniec prezentuję analizę ikonograficzną przedstawień Chrystusa Bolesnego. Przedstawiam sposoby kształtowania motywu w zależności od kontekstu geograficznego. Praca nie rozstrzyga jednoznacznie kwestii fundacji czy pochodzenia autora malowideł. Proponuje jedynie nową interpretację malowideł determinowaną oddziaływaniem stylu międzynarodowego około roku 1400.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorWalczak, Marek - 132516 pl
dc.contributor.authorSzymańska, Kingapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerSzyma, Marcin - 132285 pl
dc.contributor.reviewerWalczak, Marek - 132516 pl
dc.date.accessioned2021-10-28T21:51:03Z
dc.date.available2021-10-28T21:51:03Z
dc.date.submitted2021-10-27pl
dc.fieldofstudyhistoria sztukipl
dc.identifier.apddiploma-152331-162142pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/282218
dc.languagepolpl
dc.subject.enAdoration of the Magi, courtly art, Man of Sorrows, St. Achatiuspl
dc.subject.plPokłon Trzech Króli, sztuka dworska, Chrystus bolesny, Męczeństwo dziesięciu tysięcy rycerzypl
dc.titleTwórczość Mistrza Brzeskich Pokłonów Trzech Króli w kontekście sztuki w Czechach doby Luksemburgów.pl
dc.title.alternativePaintings by Master of Brieg Adoration of the Magi in the context of Czech art during the reign of Luxembourg dynastypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this diploma thesis is to analyze paintings by an anonymous artist named in literature as the Master of Brieg Adoration of the Magi in the context of courtly art around 1400. The painter is related with decorating churches in Strzelniki, Krzyzowice, Brzeg and Opole. The current literature is dominated by the idea that the painter is of Burgundy origin. We owe the concept to Alicja Karłowska-Kamzowa, who in her many years of research work has undertaken the issue of the genesis of the master's style several times. According to the scholar's hypothesis, the painting was founded by Louis II of Brieg, who entrusted their realization to an artist from the circle of the Burgundian court in Dijón. As part of my diploma thesis, I have made an attempt to re-analyze paintings in the context of art centers of Central Europe. I juxtapose the realizations of the Master of Brieg Adoration of the Magi with provincial art of Styria, Lower Austria and the Czech Republic.In the in the literature a lot of attention has been given to the scenes of the Adoration of the Magi. The representative nature and high artistic level of the representations allow interpreted them in the context of courtly style. It is also a premise for linking the paintings with the patronage of Louis II of Brieg. I devote a lot of attention to the problem of crypto-portrait. The prince, who was a close associate of Sigismund of Luxemburg, was probably familiar with the formulas of artistic representation of power. Using numerous examples of works related to the Luxembourg dynasty, I was trying to present the mechanisms of legitimacy of political power in the Middle Ages. Among the motifs consistently repeated by the Master of Brieg Adoration of the Magi, I indicate the representations of the Martyrdom of ten thousand knights. I quote a number of variants of this theme from the art of Central Europe: Austria, Styria, Bavaria and the Czech Republic, where the legend of the martyrdom of St. Achatius and his legion were widely popularized. Finally, I present an iconographic analysis of the representations of the Man of Sorrows. I present the ways of shaping the motif depending on the geographic context. The thesis does not definitively settle the issue of the foundation or origin of the author of the paintings. It only proposes a new interpretation of the paintings determined by the influence of the international style around 1400.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy dyplomowej jest analiza zespołów malowideł anonimowego artysty określanego w literaturze mianem Mistrza Brzeskich Pokłonów Trzech króli w kontekście sztuki dworskiej około r. 1400. Malarzowi przypisuje się dekoracje kościołów w Strzelnikach, Krzyzowicach, Brzegu i Opolu. W dotychczasowej literaturze dominuje przekonanie o burgundzkim pochodzeniu malarza. Koncepcję zawdzięczamy Alicji Karłowskiej - Kamzowej, która w swojej wieloletniej pracy naukowej kilka razy podejmowała zagadnienie genezy stylu mistrza. Zgodnie z hipotezą uczonej malowidła ufundował książę legnicko - brzeski Ludwik II, a ich realizacje powierzył artyście z kręgu dworu burgundzkiego w DIjon. W ramach pracy dyplomowej podjęłam próbę ponownego przeanalizowania poszczególnych przedstawień w kontekście ośrodków artystycznych Europy Środkowej. Zestawiam realizacje Mistrza Brzeskich Pokłonów Trzech Króli ze sztuka prowincjonalną Styrii, Dolnej Austrii i Czech. Najwiecej uwagi w dotychczasowej literaturze poświęcono scenom Pokłonów Trzech Króli. Reprezentacyjny charakter i wysoki poziom artystyczny przedstawień pozwala interpretować je w kontekście sztuki dworskiej. Stanowi również przesłankę do wiązania malowideł z mecenatem Ludwika II brzeskiego. Dużo uwagi poświęcam problemowi kryptoportretu. Książę, będący bliskim współpracownikiem Zygmunta Luksemburskiego był zapewne zaznajomiony z formułami artystycznej reprezentacji władzy. Posiłkując się licznymi przykładami dzieł związanych z dynastią Luksemburgów staram się przybliżyć mechanizmy legitymizacji władzy w średniowieczu. Spośród pozostałych motywów konsekwentnie powtarzanych przez Mistrza Brzeskich Pokłonów Trzech Króli wskazuję przedstawienia Męczeństwa dziesięciu tysięcy rycerzy. Przytaczam szereg wariantów tego tematu ze sztuki Europy Środkowej, Austrii, Styrii, Bawarii i Czech, gdzie legenda o męczeństwie św. Achacjusza i jego legionu była szeroko spopularyzowana. Na koniec prezentuję analizę ikonograficzną przedstawień Chrystusa Bolesnego. Przedstawiam sposoby kształtowania motywu w zależności od kontekstu geograficznego. Praca nie rozstrzyga jednoznacznie kwestii fundacji czy pochodzenia autora malowideł. Proponuje jedynie nową interpretację malowideł determinowaną oddziaływaniem stylu międzynarodowego około roku 1400.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Walczak, Marek - 132516
dc.contributor.authorpl
Szymańska, Kinga
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Szyma, Marcin - 132285
dc.contributor.reviewerpl
Walczak, Marek - 132516
dc.date.accessioned
2021-10-28T21:51:03Z
dc.date.available
2021-10-28T21:51:03Z
dc.date.submittedpl
2021-10-27
dc.fieldofstudypl
historia sztuki
dc.identifier.apdpl
diploma-152331-162142
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/282218
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Adoration of the Magi, courtly art, Man of Sorrows, St. Achatius
dc.subject.plpl
Pokłon Trzech Króli, sztuka dworska, Chrystus bolesny, Męczeństwo dziesięciu tysięcy rycerzy
dc.titlepl
Twórczość Mistrza Brzeskich Pokłonów Trzech Króli w kontekście sztuki w Czechach doby Luksemburgów.
dc.title.alternativepl
Paintings by Master of Brieg Adoration of the Magi in the context of Czech art during the reign of Luxembourg dynasty
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
16
Views per month
Views per city
Wroclaw
4
Lodz
3
Arganda
1
Bochnia
1
Dublin
1
Krakow
1
Sierakow Slaski
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available