Rola społeczności lokalnej w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym. Studium przypadku społeczności łemkowskiej

licenciate
dc.abstract.enThe starting point of considerations of the proposed thesis is an assumption that one looks at the Lemkos community, their culture, tradition and the way of functioning through the prism of history. Despite the fact that the younger generations pay less attention to the past and the tragedy of displacement which their ancestors went through, the activeness of the community is looked upon through that historical perspective. Much less attention is paid to the matter of management, the motives of the administrators of the Lemko heritage, their aims and way of obtaining them. The exploration of the above mentioned issues comprises the main subject of the author’s interest.The aim of the work is to find the answer to questions concerning the way in which the Lemko community runs its heritage. The scope of the work covers, in its theoretical part, the characterization of the materialistic richness as well as the immaterial cultural heritage of the Lemkos and discussing the theory connected with the management of cultural heritage. In the second part of the work there will be presented the results of the author’s own researches. For the needs of the work there were made some qualitative researches. The basic method used were an individual deepen interviews which made it possible to analyze the experience and opinion of individual people. Apart from that the analysis of a text was used. This included documents, posters, websites and the opinions posted by the Internet users. Also the analysis of the source literature was used to clarify some basic issues.pl
dc.abstract.plPunkt wyjścia do rozważań w proponowanej pracy licencjackiej stanowi założenie, że na społeczność łemkowską, ich kulturę, tradycję i sposób funkcjonowania spogląda się przede wszystkim przez pryzmat historii. Pomimo tego, że młode pokolenia coraz mniejszą wagę przywiązują do przeszłości, dramatu wysiedlenia, którego doświadczyli ich przodkowie, aktywność społeczności postrzegana jest zazwyczaj z tej właśnie perspektywy. Dużo mniej uwagi poświęca się natomiast zagadnieniom zarządzania: motywom jakie przyświecają zarządcom dziedzictwa łemkowszczyzny, celom jakie sobie stawiają oraz sposobom ich realizacji. Eksploracja tych zagadnień stanowi główny przedmiot zainteresowania autorki proponowanej pracy.Celem stawianym w pracy jest znalezienie odpowiedzi na pytania dotyczące tego, w jaki sposób społeczność łemkowska zarządza swoim dziedzictwem. Zakres pracy obejmie, w części teoretycznej, charakterystykę bogactwa materialnegoi niematerialnego dziedzictwa kulturowego Łemków, przybliżenie teorii związanej z zarządzaniem dziedzictwem kulturowym. W drugiej części pracy przedstawione zostaną wyniki badań własnych autorki.Na potrzeby pracy przeprowadzone zostały badania jakościowe. Podstawową metodę stanowiły indywidualne wywiady pogłębione, które pozwoliły na przeanalizowanie doświadczenia i opinii jednostek. Oprócz tego wykorzystana została analiza tekstu: dokumentów, plakatów, stron internetowych, wpisów na portalach społecznościowych. Do doprecyzowania podstawowych zagadnień posłużyła również analiza literatury przedmiotu.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorGóral, Annapl
dc.contributor.authorZabawa, Felicjapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerGóral, Annapl
dc.contributor.reviewerĆwikła, Małgorzatapl
dc.date.accessioned2020-07-27T06:06:37Z
dc.date.available2020-07-27T06:06:37Z
dc.date.submitted2017-06-07pl
dc.fieldofstudyzarządzanie kulturąpl
dc.identifier.apddiploma-113689-193419pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/219122
dc.languagepolpl
dc.subject.enMANAGEMENT OF CULTURAL HERITAGE - CULTURAL HERITAGE - THE LEMKOS CULTURAL HERITAGE STAKEHOLDERS OF HERITAGE - LOCAL COMMUNITYpl
dc.subject.plZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM KULTUROWYM - DZIEDZICTWO KULTUROWE - ŁEMKOWSKIE DZIEDZICTWO KULTUROWE - INTERESARIUSZE DZIEDZICTWA - SPOŁECZNOŚĆ LOKALNApl
dc.titleRola społeczności lokalnej w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym. Studium przypadku społeczności łemkowskiejpl
dc.title.alternativeThe role of a local community in the management of cultural heritage. Case study of the Lemkos communitypl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The starting point of considerations of the proposed thesis is an assumption that one looks at the Lemkos community, their culture, tradition and the way of functioning through the prism of history. Despite the fact that the younger generations pay less attention to the past and the tragedy of displacement which their ancestors went through, the activeness of the community is looked upon through that historical perspective. Much less attention is paid to the matter of management, the motives of the administrators of the Lemko heritage, their aims and way of obtaining them. The exploration of the above mentioned issues comprises the main subject of the author’s interest.The aim of the work is to find the answer to questions concerning the way in which the Lemko community runs its heritage. The scope of the work covers, in its theoretical part, the characterization of the materialistic richness as well as the immaterial cultural heritage of the Lemkos and discussing the theory connected with the management of cultural heritage. In the second part of the work there will be presented the results of the author’s own researches. For the needs of the work there were made some qualitative researches. The basic method used were an individual deepen interviews which made it possible to analyze the experience and opinion of individual people. Apart from that the analysis of a text was used. This included documents, posters, websites and the opinions posted by the Internet users. Also the analysis of the source literature was used to clarify some basic issues.
dc.abstract.plpl
Punkt wyjścia do rozważań w proponowanej pracy licencjackiej stanowi założenie, że na społeczność łemkowską, ich kulturę, tradycję i sposób funkcjonowania spogląda się przede wszystkim przez pryzmat historii. Pomimo tego, że młode pokolenia coraz mniejszą wagę przywiązują do przeszłości, dramatu wysiedlenia, którego doświadczyli ich przodkowie, aktywność społeczności postrzegana jest zazwyczaj z tej właśnie perspektywy. Dużo mniej uwagi poświęca się natomiast zagadnieniom zarządzania: motywom jakie przyświecają zarządcom dziedzictwa łemkowszczyzny, celom jakie sobie stawiają oraz sposobom ich realizacji. Eksploracja tych zagadnień stanowi główny przedmiot zainteresowania autorki proponowanej pracy.Celem stawianym w pracy jest znalezienie odpowiedzi na pytania dotyczące tego, w jaki sposób społeczność łemkowska zarządza swoim dziedzictwem. Zakres pracy obejmie, w części teoretycznej, charakterystykę bogactwa materialnegoi niematerialnego dziedzictwa kulturowego Łemków, przybliżenie teorii związanej z zarządzaniem dziedzictwem kulturowym. W drugiej części pracy przedstawione zostaną wyniki badań własnych autorki.Na potrzeby pracy przeprowadzone zostały badania jakościowe. Podstawową metodę stanowiły indywidualne wywiady pogłębione, które pozwoliły na przeanalizowanie doświadczenia i opinii jednostek. Oprócz tego wykorzystana została analiza tekstu: dokumentów, plakatów, stron internetowych, wpisów na portalach społecznościowych. Do doprecyzowania podstawowych zagadnień posłużyła również analiza literatury przedmiotu.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Góral, Anna
dc.contributor.authorpl
Zabawa, Felicja
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Góral, Anna
dc.contributor.reviewerpl
Ćwikła, Małgorzata
dc.date.accessioned
2020-07-27T06:06:37Z
dc.date.available
2020-07-27T06:06:37Z
dc.date.submittedpl
2017-06-07
dc.fieldofstudypl
zarządzanie kulturą
dc.identifier.apdpl
diploma-113689-193419
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/219122
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
MANAGEMENT OF CULTURAL HERITAGE - CULTURAL HERITAGE - THE LEMKOS CULTURAL HERITAGE STAKEHOLDERS OF HERITAGE - LOCAL COMMUNITY
dc.subject.plpl
ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM KULTUROWYM - DZIEDZICTWO KULTUROWE - ŁEMKOWSKIE DZIEDZICTWO KULTUROWE - INTERESARIUSZE DZIEDZICTWA - SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA
dc.titlepl
Rola społeczności lokalnej w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym. Studium przypadku społeczności łemkowskiej
dc.title.alternativepl
The role of a local community in the management of cultural heritage. Case study of the Lemkos community
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Głogów
1
Mysłowice
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available