Badanie zależności pomiędzy aktywnością neuronów lustrzanych a inteligencją emocjonalną

master
dc.abstract.enThe theme of this thesis is to show the relation between the activity of mirror neurons and emotional intelligence. All thesis has been divided into a theoretical part comprises two chapters and includes some methodological research, their description and results. This part also consists of two chapters.In the first part the reader is introduced to topics in the field of psychology that describes neurobiological brain structures, neural connections and their relationship with our reactions and feelings. The main concept here are mirror neurons, which almost entirely this chapter is dedicated to, we simultaneously approximates the essence of the mechanism, the range of functions and multi-directional influence of this unusual brain structures. In the second chapter inclusiving social and emotional psychology, has been discussed in detail the concept of emotional intelligence, its components and theoretical models in terms of the leading researchers of this ability, as Goleman, Bar-On and Salovey and Mayer.The second part presents methodological hypothesis, test procedures, the characteristics of the experimental groups, and the general process of the experiment, which job was to prove the existence of relation between the level of activation of mirror cells and the level of emotional intelligence. The last chapter include the results obtained during the tests.pl
dc.abstract.plTematem niniejszej pracy jest wykazanie zależności między aktywnością neuronów lustrzanych a inteligencją emocjonalną człowieka. Cała praca podzielona została na część teoretyczną obejmującą dwa rozdziały oraz na część metodologiczną obejmująca badania, ich opis oraz uzyskane wyniki. Część ta również składa się z dwóch rozdziałów.W pierwszej części czytelnik zostaje wprowadzony w tematykę z zakresu psychologii neurobiologicznej zawierającej opis struktur mózgowych, połączeń nerwowych oraz ich związku z naszymi reakcjami i odczuciami. Głównym pojęciem są tu neurony lustrzane, którym praktycznie w całości poświęcony jest ten rozdział, przybliżający nam równocześnie istotę mechanizmu, zakres funkcji i wielokierunkowość wpływu tych jakże niezwykłych struktur mózgowych. W drugim rozdziale obejmującym psychologię społeczną i emocjonalną, szczegółowo zostało omówione pojęcie inteligencji emocjonalnej, jej komponenty i modele teoretyczne w ujęciu czołowych badaczy tej zdolności, a więc Golemana, Bar-On’a, Saloveya i Mayera.Część druga, czyli metodologiczna przedstawia postawione hipotezy, procedurę badań, charakterystyki badanych grup oraz ogólny proces przebiegu eksperymentu, który miał wykazać istnienie zależności pomiędzy poziomem pobudzenia komórek lustrzanych a poziomem inteligencji emocjonalnej. W ostatnim rozdziale natomiast, szczegółowo omówiono uzyskane podczas badań wyniki.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorStach, Ryszard - 132037 pl
dc.contributor.authorGrzesik, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerŻarczyński, Zbigniew - 132958 pl
dc.contributor.reviewerStach, Ryszard - 132037 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T20:10:07Z
dc.date.available2020-07-24T20:10:07Z
dc.date.submitted2013-10-30pl
dc.fieldofstudypsychologia stosowanapl
dc.identifier.apddiploma-81778-102895pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/191366
dc.languagepolpl
dc.subject.enmirror neurons, emotional intelligence, empathy, intuition, imitationpl
dc.subject.plneurony lustrzane, inteligencja emocjonalna, empatia, intuicja, modelowaniepl
dc.titleBadanie zależności pomiędzy aktywnością neuronów lustrzanych a inteligencją emocjonalnąpl
dc.title.alternativeExamining the relation between the activity of mirror neurons and emotional intelligencepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The theme of this thesis is to show the relation between the activity of mirror neurons and emotional intelligence. All thesis has been divided into a theoretical part comprises two chapters and includes some methodological research, their description and results. This part also consists of two chapters.In the first part the reader is introduced to topics in the field of psychology that describes neurobiological brain structures, neural connections and their relationship with our reactions and feelings. The main concept here are mirror neurons, which almost entirely this chapter is dedicated to, we simultaneously approximates the essence of the mechanism, the range of functions and multi-directional influence of this unusual brain structures. In the second chapter inclusiving social and emotional psychology, has been discussed in detail the concept of emotional intelligence, its components and theoretical models in terms of the leading researchers of this ability, as Goleman, Bar-On and Salovey and Mayer.The second part presents methodological hypothesis, test procedures, the characteristics of the experimental groups, and the general process of the experiment, which job was to prove the existence of relation between the level of activation of mirror cells and the level of emotional intelligence. The last chapter include the results obtained during the tests.
dc.abstract.plpl
Tematem niniejszej pracy jest wykazanie zależności między aktywnością neuronów lustrzanych a inteligencją emocjonalną człowieka. Cała praca podzielona została na część teoretyczną obejmującą dwa rozdziały oraz na część metodologiczną obejmująca badania, ich opis oraz uzyskane wyniki. Część ta również składa się z dwóch rozdziałów.W pierwszej części czytelnik zostaje wprowadzony w tematykę z zakresu psychologii neurobiologicznej zawierającej opis struktur mózgowych, połączeń nerwowych oraz ich związku z naszymi reakcjami i odczuciami. Głównym pojęciem są tu neurony lustrzane, którym praktycznie w całości poświęcony jest ten rozdział, przybliżający nam równocześnie istotę mechanizmu, zakres funkcji i wielokierunkowość wpływu tych jakże niezwykłych struktur mózgowych. W drugim rozdziale obejmującym psychologię społeczną i emocjonalną, szczegółowo zostało omówione pojęcie inteligencji emocjonalnej, jej komponenty i modele teoretyczne w ujęciu czołowych badaczy tej zdolności, a więc Golemana, Bar-On’a, Saloveya i Mayera.Część druga, czyli metodologiczna przedstawia postawione hipotezy, procedurę badań, charakterystyki badanych grup oraz ogólny proces przebiegu eksperymentu, który miał wykazać istnienie zależności pomiędzy poziomem pobudzenia komórek lustrzanych a poziomem inteligencji emocjonalnej. W ostatnim rozdziale natomiast, szczegółowo omówiono uzyskane podczas badań wyniki.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Stach, Ryszard - 132037
dc.contributor.authorpl
Grzesik, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Żarczyński, Zbigniew - 132958
dc.contributor.reviewerpl
Stach, Ryszard - 132037
dc.date.accessioned
2020-07-24T20:10:07Z
dc.date.available
2020-07-24T20:10:07Z
dc.date.submittedpl
2013-10-30
dc.fieldofstudypl
psychologia stosowana
dc.identifier.apdpl
diploma-81778-102895
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/191366
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
mirror neurons, emotional intelligence, empathy, intuition, imitation
dc.subject.plpl
neurony lustrzane, inteligencja emocjonalna, empatia, intuicja, modelowanie
dc.titlepl
Badanie zależności pomiędzy aktywnością neuronów lustrzanych a inteligencją emocjonalną
dc.title.alternativepl
Examining the relation between the activity of mirror neurons and emotional intelligence
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
86
Views per month
Views per city
Krakow
11
Poznan
11
Gdansk
10
Warsaw
7
Szczecin
5
Wroclaw
4
Lublin
3
Zabrze
3
Dublin
2
Radziemice
2

No access

No Thumbnail Available