Miejsce mniejszości seksulanych we współczesnym demokratycznym państwie prawnym na przykładzie Polski, Kanady, Republiki Federalnej Niemiec i Federacji Rosyjskiej

master
dc.abstract.enThis master’s thesis covers the issue of the place of sexual minorities in a contemporary democratic rule of law state on the example of Poland, Canada, the Federal Republic of Germany and the Russian Federation. The states under analysis were selected on the basis of the degree of differentiation as regards the protection of the rights of sexual minorities. This master’s thesis makes an attempt to answer the question whether all of the mentioned states fully fulfill the obligations of a democratic rule of law state towards a social group such as sexual minorities. The considerations are divided into five chapters divided into sub-chapters. The first chapter presents the theoretical foundations important for delving into the researched topic: definitions of basic concepts related to the issue of sexual minorities and the issues of a democratic rule of law state. Futher, the most important documents of international law concerning the issue of sexual minorities were cited. The next four chapters analyze the place of sexual minorities in particular states. The considerations focus primarily on highlighting the legal status as well as on other activities of states, going beyond legislation, which enable protection of sexual minorities against discrimination and hate crimes, and allow for the protection of their right to privacy, family life and protection against conversion therapy. It was decided to emphasize these areas due to the fact that they are raised in the literature as the most important spheres of life for sexual minorities, and thus requiring the greatest protection. At the end of the thesis, conclusions were drawn from the analysis contained in the previous chapters and an attempt was made to answer the question which of the listed countries fully fulfill their obligations towards their citizens belonging to sexual minorities, and which should make more efforts to ensure that this protection is satisfactory and complete.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca porusza tematykę miejsca mniejszości seksualnych we współczesnym demokratycznych państwie prawnym na przykładzie Polski, Kanady, Republiki Federalnej Niemiec i Federacji Rosyjskiej. Państwa będące przedmiotem analizy wybrano ze względu na stopień zróżnicowania, jakim charakteryzują się one pod kątem ochrony praw mniejszości seksualnych. Praca stara się odpowiedzieć na pytanie, czy wszystkie z wspomnianych państw w pełni realizują obowiązki demokratycznego państwa prawnego wobec grupy społecznej, jaką są mniejszości seksualne. Rozważania podzielone zostały na pięć rozdziałów podzielonych na podrozdziały. W rozdziale pierwszym przedstawiono teoretyczne podstawy istotne dla zagłębienia się w badany temat: definicje podstawowych pojęć związanych z problematyką mniejszości seksualnych oraz z problematyką demokratycznego państwa prawnego. Dalej, przywołano najważniejsze dokumenty prawa międzynarodowego dotykające w swojej treści kwestii mniejszości seksualnych. Kolejne cztery rozdziały zawierają analizę miejsca mniejszości seksualnych w poszczególnych państwach. W rozważaniach nacisk został położony przede wszystkim na naświetlenie stanu prawnego, a także innych, wykraczających poza ustawodawstwo, działań państw, które umożliwiają ochronę mniejszości seksualnych przed dyskryminacją i przestępstwami z nienawiści, a także pozwalają na ochronę ich prawa do prywatności, życia rodzinnego i ochrony przed terapią konwersyjną. Zdecydowano się na uwypuklenie właśnie tych dziedzin ze względu na fakt, że są one w literaturze przedmiotu podnoszone jako sfery życia najistotniejsze dla mniejszości seksualnych, a więc i wymagające największej ochrony. W zakończeniu pracy wyciągnięto wnioski z analizy zawartej w rozdziałach poprzednich oraz podjęto próbę odpowiedzenia na pytanie, które z wymienionych państw w pełni realizują swoje obowiązki wobec swoich obywateli należących do mniejszości seksualnych, a które winny poczynić więcej starań, by ochrona ta była satysfakcjonująca i kompletna.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBujwid-Kurek, Ewa - 127476 pl
dc.contributor.authorDalaszyńska, Monikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerBujwid-Kurek, Ewa - 127476 pl
dc.contributor.reviewerHebda, Wiktorpl
dc.date.accessioned2022-10-18T21:53:13Z
dc.date.available2022-10-18T21:53:13Z
dc.date.submitted2022-10-17pl
dc.fieldofstudystosunki międzynarodowepl
dc.identifier.apddiploma-162151-150111pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/301957
dc.languagepolpl
dc.subject.enCanada, democratic rule of law state, Poland, sexual minorities, the Federal Republic of Germany, the Russian Federationpl
dc.subject.pldemokratyczne państwo prawne, Federacja Rosyjska, Kanada, mniejszości seksualne, Polska, Republika Federalna Niemiecpl
dc.titleMiejsce mniejszości seksulanych we współczesnym demokratycznym państwie prawnym na przykładzie Polski, Kanady, Republiki Federalnej Niemiec i Federacji Rosyjskiejpl
dc.title.alternativeThe place of sexual minorities in a contemporary democratic rule of law state on the example of Poland, Canada, the Federal Republic of Germany and the Russian Federationpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This master’s thesis covers the issue of the place of sexual minorities in a contemporary democratic rule of law state on the example of Poland, Canada, the Federal Republic of Germany and the Russian Federation. The states under analysis were selected on the basis of the degree of differentiation as regards the protection of the rights of sexual minorities. This master’s thesis makes an attempt to answer the question whether all of the mentioned states fully fulfill the obligations of a democratic rule of law state towards a social group such as sexual minorities. The considerations are divided into five chapters divided into sub-chapters. The first chapter presents the theoretical foundations important for delving into the researched topic: definitions of basic concepts related to the issue of sexual minorities and the issues of a democratic rule of law state. Futher, the most important documents of international law concerning the issue of sexual minorities were cited. The next four chapters analyze the place of sexual minorities in particular states. The considerations focus primarily on highlighting the legal status as well as on other activities of states, going beyond legislation, which enable protection of sexual minorities against discrimination and hate crimes, and allow for the protection of their right to privacy, family life and protection against conversion therapy. It was decided to emphasize these areas due to the fact that they are raised in the literature as the most important spheres of life for sexual minorities, and thus requiring the greatest protection. At the end of the thesis, conclusions were drawn from the analysis contained in the previous chapters and an attempt was made to answer the question which of the listed countries fully fulfill their obligations towards their citizens belonging to sexual minorities, and which should make more efforts to ensure that this protection is satisfactory and complete.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca porusza tematykę miejsca mniejszości seksualnych we współczesnym demokratycznych państwie prawnym na przykładzie Polski, Kanady, Republiki Federalnej Niemiec i Federacji Rosyjskiej. Państwa będące przedmiotem analizy wybrano ze względu na stopień zróżnicowania, jakim charakteryzują się one pod kątem ochrony praw mniejszości seksualnych. Praca stara się odpowiedzieć na pytanie, czy wszystkie z wspomnianych państw w pełni realizują obowiązki demokratycznego państwa prawnego wobec grupy społecznej, jaką są mniejszości seksualne. Rozważania podzielone zostały na pięć rozdziałów podzielonych na podrozdziały. W rozdziale pierwszym przedstawiono teoretyczne podstawy istotne dla zagłębienia się w badany temat: definicje podstawowych pojęć związanych z problematyką mniejszości seksualnych oraz z problematyką demokratycznego państwa prawnego. Dalej, przywołano najważniejsze dokumenty prawa międzynarodowego dotykające w swojej treści kwestii mniejszości seksualnych. Kolejne cztery rozdziały zawierają analizę miejsca mniejszości seksualnych w poszczególnych państwach. W rozważaniach nacisk został położony przede wszystkim na naświetlenie stanu prawnego, a także innych, wykraczających poza ustawodawstwo, działań państw, które umożliwiają ochronę mniejszości seksualnych przed dyskryminacją i przestępstwami z nienawiści, a także pozwalają na ochronę ich prawa do prywatności, życia rodzinnego i ochrony przed terapią konwersyjną. Zdecydowano się na uwypuklenie właśnie tych dziedzin ze względu na fakt, że są one w literaturze przedmiotu podnoszone jako sfery życia najistotniejsze dla mniejszości seksualnych, a więc i wymagające największej ochrony. W zakończeniu pracy wyciągnięto wnioski z analizy zawartej w rozdziałach poprzednich oraz podjęto próbę odpowiedzenia na pytanie, które z wymienionych państw w pełni realizują swoje obowiązki wobec swoich obywateli należących do mniejszości seksualnych, a które winny poczynić więcej starań, by ochrona ta była satysfakcjonująca i kompletna.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Bujwid-Kurek, Ewa - 127476
dc.contributor.authorpl
Dalaszyńska, Monika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Bujwid-Kurek, Ewa - 127476
dc.contributor.reviewerpl
Hebda, Wiktor
dc.date.accessioned
2022-10-18T21:53:13Z
dc.date.available
2022-10-18T21:53:13Z
dc.date.submittedpl
2022-10-17
dc.fieldofstudypl
stosunki międzynarodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-162151-150111
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/301957
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Canada, democratic rule of law state, Poland, sexual minorities, the Federal Republic of Germany, the Russian Federation
dc.subject.plpl
demokratyczne państwo prawne, Federacja Rosyjska, Kanada, mniejszości seksualne, Polska, Republika Federalna Niemiec
dc.titlepl
Miejsce mniejszości seksulanych we współczesnym demokratycznym państwie prawnym na przykładzie Polski, Kanady, Republiki Federalnej Niemiec i Federacji Rosyjskiej
dc.title.alternativepl
The place of sexual minorities in a contemporary democratic rule of law state on the example of Poland, Canada, the Federal Republic of Germany and the Russian Federation
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
3
Views per month
Views per city
Krakow
1
Shanghai
1
Zielona Góra
1

No access

No Thumbnail Available
Collections