Legioneloza jako problem w zdrowiu publicznym. Ocena możliwości diagnozowania, leczenia i zapobiegania.

licenciate
dc.abstract.enSUMMARY The aim of this study is to evaluate the possibility of preventing illness and an estimate of Legionellosis the importance of the counter. As well as answering the question of whether Legionellosis should be included in an issue of concern to public health. To fill the research goal described above, was a systematic literature review, which is an exhaustive analysis of issues based on scientific evidence, or credible publications selected by the selection. Initially, 207 items were obtained, of which eventually qualified for the bibliography was 12th We analyzed the results obtained only in Polish databases. Legionellosis is a human infectious disease caused by bacteria of the genus Legionella. Pathogenic germs can easily become infected because it is widespread in nature. It occurs in both the natural and artificial. Therefore Legionellosis is a serious threat to society and should be a challenge for public health. In recent years, is not observed any trend of growth or decreasing the number of cases of Legionellosis in Poland and abroad. By contrast, it is clear that the infection most commonly occurs in workplaces and homes. There are a number of microbiological methods used in the diagnosis of Legionnaires' disease, which are effective diagnosis. However, such studies performed in Poland, not enough to be able to reliably maintain detailed statistics on the incidence of Legionellosis. Prevention of disease focuses on eliminating the possibility of inhalation or aspiration of Legionella bacteria, and removing them from the mains supply. An important issue is the continuous control and monitoring of conditions in the water and sewage systems, which significantly could lead to a reduction in the number of infections. In the case when it comes to getting the key now is to cut the spread of respiratory infections through the use of: thermal shock, chemical shock, or UV filters. Not all methods of disinfection are not fully efficient. Encountered many problems and limitations that are associated inter alia with the additional costs of implementation of appropriate procedures and the need to redo them. Conducting an effective and fast procedure to prevent legionelozie necessitates the cooperation of many state institutions (such as the State Sanitary Inspectorate, National Institute of Hygiene and Department of Bacteriology and Hospital) and international (European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) and the European Working Group for Legionella Infection Research (EWGLI)). It is also necessary cross-sectoral cooperation, such as companies involved in water treatment and sanitary installations.pl
dc.abstract.plSTRESZCZENIE Celem prezentowanej pracy jest ocena możliwości zapobiegania zachorowaniom na legionelozę oraz oszacowanie wagi jej przeciwdziałania. Jak również odpowiedzenie na pytanie, czy legioneloza powinna znaleźć się w kręgu zainteresowania zdrowia publicznego. Aby wypełnić przedstawiony powyżej cel badawczy, dokonano systematycznego przeglądu literatury, stanowiącego wyczerpującą analizę zagadnienia w oparciu o dowody naukowe, czyli wiarygodne publikacje wybrane w drodze selekcji. Pierwotnie uzyskano 207 pozycji, z czego ostatecznie zakwalifikowanych do bibliografii zostało 12. Analizowano wyniki otrzymane wyłącznie w polskich bazach danych. Legioneloza to ludzka choroba zakaźna wywołana przez bakterię z rodzaju Legionella. Bakterią chorobotwórczą łatwo się zarazić, gdyż jest ona rozpowszechniona w przyrodzie. Występuje zarówno w środowisku naturalnym, jak i sztucznym. Dlatego też legioneloza stanowi duże zagrożenie dla społeczeństwa i powinna stać się wyzwaniem dla zdrowia publicznego. W ostatnich latach nie obserwuje się żadnych tendencji wzrostowych bądź malejących dotyczących liczby zachorowań na legionelozę w Polsce i na świecie. Natomiast widać wyraźnie, iż do zakażeń najczęściej dochodzi w miejscach pracy oraz miejscach zamieszkania. Istnieje wiele metod mikrobiologicznych wykorzystywanych w diagnostyce legionelozy, które służą skutecznemu rozpoznaniu choroby. Jednakże badań takich w Polsce wykonuje się zbyt mało, by móc w sposób rzetelny prowadzić szczegółowe statystyki dotyczące częstości zachorowania na legionelozę. Zapobieganie chorobie dotyczy przede wszystkim niwelowania możliwości inhalacji lub aspiracji bakterii Legionella oraz usuwaniu ich z sieci wodociągowej. Istotną kwestią jest nieustanna kontrola i monitorowanie warunków panujących w instalacjach wodnych i kanalizacyjnych, co w znaczny sposób mogłoby doprowadzić do zmniejszenia się liczby zakażeń. W przypadku, kiedy dojdzie już do zachorowania kluczowe jest przecięcie dróg szerzenia się zakażenia poprzez zastosowanie: szoku termicznego, szoku chemicznego, filtrów lub promieniowania UV. Nie wszystkie metody dezynfekcji są jednak w pełni wydajne. Napotyka się na wiele problemów i ograniczeń, które związane są miedzy innymi z dodatkowymi kosztami wdrażania odpowiednich procedur i koniecznością ich ponawiania. Przeprowadzenie skutecznego i szybkiego postępowania zapobiegającego legionelozie narzuca konieczność współpracy wielu instytucji państwowych (np. Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowy Zakład Higieny i Zakład Bakteriologii oraz Szpital) oraz międzynarodowych ( Europejskie Centrum Zapobiegania i Zwalczania Chorób (ECDC) i Europejska Grupa Robocza do Badań nad Zakażeniami Legionella (EWGLI)). Niezbędna jest także współpraca międzysektorowa, np. z przedsiębiorstwami zajmującymi się uzdatnianiem wody i instalacjami sanitarnymi.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorBalcerzak, Bartosz - 128632 pl
dc.contributor.authorBubrowska, Nataliapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerNenko, Ilona - 152922 pl
dc.contributor.reviewerBalcerzak, Bartosz - 128632 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T09:16:42Z
dc.date.available2020-07-24T09:16:42Z
dc.date.submitted2012-07-09pl
dc.fieldofstudyzdrowie publicznepl
dc.identifier.apddiploma-67881-110754pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/181262
dc.languagepolpl
dc.subject.enLegionellosis, an infection, bacteria, Legionella, diagnosis,\ntreatment, preventionpl
dc.subject.pllegioneloza, choroba zakaźna, bakterie Legionella, diagnostyka,leczenie, zapobieganiepl
dc.titleLegioneloza jako problem w zdrowiu publicznym. Ocena możliwości diagnozowania, leczenia i zapobiegania.pl
dc.title.alternativeLegionellosis as a problem in public health. Evaluation of the possibility of diagnosis, treatment and prevention.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
SUMMARY The aim of this study is to evaluate the possibility of preventing illness and an estimate of Legionellosis the importance of the counter. As well as answering the question of whether Legionellosis should be included in an issue of concern to public health. To fill the research goal described above, was a systematic literature review, which is an exhaustive analysis of issues based on scientific evidence, or credible publications selected by the selection. Initially, 207 items were obtained, of which eventually qualified for the bibliography was 12th We analyzed the results obtained only in Polish databases. Legionellosis is a human infectious disease caused by bacteria of the genus Legionella. Pathogenic germs can easily become infected because it is widespread in nature. It occurs in both the natural and artificial. Therefore Legionellosis is a serious threat to society and should be a challenge for public health. In recent years, is not observed any trend of growth or decreasing the number of cases of Legionellosis in Poland and abroad. By contrast, it is clear that the infection most commonly occurs in workplaces and homes. There are a number of microbiological methods used in the diagnosis of Legionnaires' disease, which are effective diagnosis. However, such studies performed in Poland, not enough to be able to reliably maintain detailed statistics on the incidence of Legionellosis. Prevention of disease focuses on eliminating the possibility of inhalation or aspiration of Legionella bacteria, and removing them from the mains supply. An important issue is the continuous control and monitoring of conditions in the water and sewage systems, which significantly could lead to a reduction in the number of infections. In the case when it comes to getting the key now is to cut the spread of respiratory infections through the use of: thermal shock, chemical shock, or UV filters. Not all methods of disinfection are not fully efficient. Encountered many problems and limitations that are associated inter alia with the additional costs of implementation of appropriate procedures and the need to redo them. Conducting an effective and fast procedure to prevent legionelozie necessitates the cooperation of many state institutions (such as the State Sanitary Inspectorate, National Institute of Hygiene and Department of Bacteriology and Hospital) and international (European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) and the European Working Group for Legionella Infection Research (EWGLI)). It is also necessary cross-sectoral cooperation, such as companies involved in water treatment and sanitary installations.
dc.abstract.plpl
STRESZCZENIE Celem prezentowanej pracy jest ocena możliwości zapobiegania zachorowaniom na legionelozę oraz oszacowanie wagi jej przeciwdziałania. Jak również odpowiedzenie na pytanie, czy legioneloza powinna znaleźć się w kręgu zainteresowania zdrowia publicznego. Aby wypełnić przedstawiony powyżej cel badawczy, dokonano systematycznego przeglądu literatury, stanowiącego wyczerpującą analizę zagadnienia w oparciu o dowody naukowe, czyli wiarygodne publikacje wybrane w drodze selekcji. Pierwotnie uzyskano 207 pozycji, z czego ostatecznie zakwalifikowanych do bibliografii zostało 12. Analizowano wyniki otrzymane wyłącznie w polskich bazach danych. Legioneloza to ludzka choroba zakaźna wywołana przez bakterię z rodzaju Legionella. Bakterią chorobotwórczą łatwo się zarazić, gdyż jest ona rozpowszechniona w przyrodzie. Występuje zarówno w środowisku naturalnym, jak i sztucznym. Dlatego też legioneloza stanowi duże zagrożenie dla społeczeństwa i powinna stać się wyzwaniem dla zdrowia publicznego. W ostatnich latach nie obserwuje się żadnych tendencji wzrostowych bądź malejących dotyczących liczby zachorowań na legionelozę w Polsce i na świecie. Natomiast widać wyraźnie, iż do zakażeń najczęściej dochodzi w miejscach pracy oraz miejscach zamieszkania. Istnieje wiele metod mikrobiologicznych wykorzystywanych w diagnostyce legionelozy, które służą skutecznemu rozpoznaniu choroby. Jednakże badań takich w Polsce wykonuje się zbyt mało, by móc w sposób rzetelny prowadzić szczegółowe statystyki dotyczące częstości zachorowania na legionelozę. Zapobieganie chorobie dotyczy przede wszystkim niwelowania możliwości inhalacji lub aspiracji bakterii Legionella oraz usuwaniu ich z sieci wodociągowej. Istotną kwestią jest nieustanna kontrola i monitorowanie warunków panujących w instalacjach wodnych i kanalizacyjnych, co w znaczny sposób mogłoby doprowadzić do zmniejszenia się liczby zakażeń. W przypadku, kiedy dojdzie już do zachorowania kluczowe jest przecięcie dróg szerzenia się zakażenia poprzez zastosowanie: szoku termicznego, szoku chemicznego, filtrów lub promieniowania UV. Nie wszystkie metody dezynfekcji są jednak w pełni wydajne. Napotyka się na wiele problemów i ograniczeń, które związane są miedzy innymi z dodatkowymi kosztami wdrażania odpowiednich procedur i koniecznością ich ponawiania. Przeprowadzenie skutecznego i szybkiego postępowania zapobiegającego legionelozie narzuca konieczność współpracy wielu instytucji państwowych (np. Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowy Zakład Higieny i Zakład Bakteriologii oraz Szpital) oraz międzynarodowych ( Europejskie Centrum Zapobiegania i Zwalczania Chorób (ECDC) i Europejska Grupa Robocza do Badań nad Zakażeniami Legionella (EWGLI)). Niezbędna jest także współpraca międzysektorowa, np. z przedsiębiorstwami zajmującymi się uzdatnianiem wody i instalacjami sanitarnymi.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Balcerzak, Bartosz - 128632
dc.contributor.authorpl
Bubrowska, Natalia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Nenko, Ilona - 152922
dc.contributor.reviewerpl
Balcerzak, Bartosz - 128632
dc.date.accessioned
2020-07-24T09:16:42Z
dc.date.available
2020-07-24T09:16:42Z
dc.date.submittedpl
2012-07-09
dc.fieldofstudypl
zdrowie publiczne
dc.identifier.apdpl
diploma-67881-110754
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/181262
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Legionellosis, an infection, bacteria, Legionella, diagnosis,\ntreatment, prevention
dc.subject.plpl
legioneloza, choroba zakaźna, bakterie Legionella, diagnostyka,leczenie, zapobieganie
dc.titlepl
Legioneloza jako problem w zdrowiu publicznym. Ocena możliwości diagnozowania, leczenia i zapobiegania.
dc.title.alternativepl
Legionellosis as a problem in public health. Evaluation of the possibility of diagnosis, treatment and prevention.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
65
Views per month
Views per city
Warsaw
7
Wroclaw
6
Dublin
4
Lodz
3
Lublin
3
Ashburn
2
Buczkowice
2
Krakow
2
Trzebnica
2
Bialystok
1

No access

No Thumbnail Available