Wpływ pasji na rozwój i funkcjonowanie teatru alternatywnego

licenciate
dc.abstract.enThe subject of the thesis entitled "Impact of passion on the development andoperation of alternative theater" is based on research carried out at the Odwrócony Theater inKrakow in November and December 2017. The aim of the work is to show passion asa determining factor in the functioning and development of alternative theater. The mainproblem of the research paper is the following question: "To what extent is the managers'passion contributing to the development of of alternative theaters?". In order to obtain an answerto the question mentioned above, qualitative research based on the case study method wascarried out. In addition, information from the subject literature was used. The work consists ofthree chapters. The first of them will present the characteristics and historical background ofalternative theater and issues related to the humanistic management. The second chapter of thework will covers methodological issues. The third part of the work is an empirical chapter inwhich the analysis of the research results will be presented.pl
dc.abstract.plPraca została oparta na badaniach przeprowadzonych w Teatrze Odwróconym w Krakowiew listopadzie i grudniu 2017 roku. Celem pracy jest pokazanie pasji jako czynnikadeterminującego funkcjonowanie i rozwój teatru alternatywnego. Głównym problemembadawczym pracy jest następujące pytanie: „Czy i w jakim stopniu pasja zarządzającychteatrami alternatywnymi przyczynia się do rozwoju teatru?”. W celu uzyskania odpowiedzi napowyższe pytanie przeprowadzono badania jakościowe opierające się na metodzie studiumprzypadku. Dodatkowo posiłkowano się informacjami pochodzącymi z literatury przedmiotu.Praca zawiera trzy rozdziały. w pierwszym z nich zostało przedstawiona charakterystyka i tłohistoryczne teatru alternatywnego oraz zagadnienia dotyczące zarządzania humanistycznego.Drugi rozdział pracy obejmuje zagadnienia metodologiczne. Trzeci rozdział pracy jestrozdziałem empirycznym, w który została przedstawiona analiza wyników badań.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorĆwikła, Małgorzatapl
dc.contributor.authorDygudaj, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerĆwikła, Małgorzatapl
dc.contributor.reviewerGóral, Annapl
dc.date.accessioned2020-07-27T18:09:56Z
dc.date.available2020-07-27T18:09:56Z
dc.date.submitted2018-07-11pl
dc.fieldofstudyzarządzanie kulturąpl
dc.identifier.apddiploma-125559-209805pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/229745
dc.languagepolpl
dc.subject.enHUMANISTIC MANAGEMENT PASSION LEADERSHIP ALTERNATIVETHEATERpl
dc.subject.plZARZĄDZANIE HUMANISTYCZNE- TEATR ALTERNATYWNY –KULTURA ORGANIZACYJNA – MOTYWOWANIE – ROLA DYREKTORA-PASJApl
dc.titleWpływ pasji na rozwój i funkcjonowanie teatru alternatywnegopl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of the thesis entitled "Impact of passion on the development andoperation of alternative theater" is based on research carried out at the Odwrócony Theater inKrakow in November and December 2017. The aim of the work is to show passion asa determining factor in the functioning and development of alternative theater. The mainproblem of the research paper is the following question: "To what extent is the managers'passion contributing to the development of of alternative theaters?". In order to obtain an answerto the question mentioned above, qualitative research based on the case study method wascarried out. In addition, information from the subject literature was used. The work consists ofthree chapters. The first of them will present the characteristics and historical background ofalternative theater and issues related to the humanistic management. The second chapter of thework will covers methodological issues. The third part of the work is an empirical chapter inwhich the analysis of the research results will be presented.
dc.abstract.plpl
Praca została oparta na badaniach przeprowadzonych w Teatrze Odwróconym w Krakowiew listopadzie i grudniu 2017 roku. Celem pracy jest pokazanie pasji jako czynnikadeterminującego funkcjonowanie i rozwój teatru alternatywnego. Głównym problemembadawczym pracy jest następujące pytanie: „Czy i w jakim stopniu pasja zarządzającychteatrami alternatywnymi przyczynia się do rozwoju teatru?”. W celu uzyskania odpowiedzi napowyższe pytanie przeprowadzono badania jakościowe opierające się na metodzie studiumprzypadku. Dodatkowo posiłkowano się informacjami pochodzącymi z literatury przedmiotu.Praca zawiera trzy rozdziały. w pierwszym z nich zostało przedstawiona charakterystyka i tłohistoryczne teatru alternatywnego oraz zagadnienia dotyczące zarządzania humanistycznego.Drugi rozdział pracy obejmuje zagadnienia metodologiczne. Trzeci rozdział pracy jestrozdziałem empirycznym, w który została przedstawiona analiza wyników badań.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Ćwikła, Małgorzata
dc.contributor.authorpl
Dygudaj, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Ćwikła, Małgorzata
dc.contributor.reviewerpl
Góral, Anna
dc.date.accessioned
2020-07-27T18:09:56Z
dc.date.available
2020-07-27T18:09:56Z
dc.date.submittedpl
2018-07-11
dc.fieldofstudypl
zarządzanie kulturą
dc.identifier.apdpl
diploma-125559-209805
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/229745
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
HUMANISTIC MANAGEMENT PASSION LEADERSHIP ALTERNATIVETHEATER
dc.subject.plpl
ZARZĄDZANIE HUMANISTYCZNE- TEATR ALTERNATYWNY –KULTURA ORGANIZACYJNA – MOTYWOWANIE – ROLA DYREKTORA-PASJA
dc.titlepl
Wpływ pasji na rozwój i funkcjonowanie teatru alternatywnego
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month
Views per city
Jarosław
1

No access

No Thumbnail Available