Wybrane aspekty sytuacji majątkowej osób pozostających w związkach nieformalnych

master
dc.abstract.enThe subject of the master thesis is: selected aspects of the financial situation of people living in informal relationships under Polish law. In the first chapter, the author tries to outline the legal approach to such relationships over the centuries and to show the ways in which the protection of such relationships has been shaped in modern times. He then tries to find a definition of such relationships by trying to identify the characteristics that each of these relationships must possess. Subsequently, the author refers to the problem of institutionalization of such relationships and different approaches to solving this problem that occurs in Polish doctrine and public space. In the second chapter, the work aims to present Polish bills on the institutionalization of civil unions that have appeared in the Polish Parliament so far. In the third chapter, the author focuses on showing the financial situation of people living in partnerships during their relationship, both in the case of concluding agreements between partners regarding selected aspects of their relationship, and in the absence of such agreements. The fourth chapter focuses on presenting the situation of such persons after the breakup and concerns various methods of settlements between them, appearing in the jurisprudence and doctrine - from the provisions on the abolition of joint ownership and the related debt collection claim, through unjust enrichment, civil partnership, labor law regulations and regulations concerning contracts of mandate and donations, and ending with contracts concluded between partners. The last chapter focuses on other important property aspects between partners, often considered in Polish jurisprudence and doctrine, such as situations related to their joint residence, including in particular the right to enter into a lease after partner's death and the issue of t partner's ability to live in a rented the premises; the problem of the maintenance obligation; the inheritance situation after the deceased partner, or the right to a pension from a deceased partner.pl
dc.abstract.plTematem pracy są wybrane aspekty sytuacji majątkowej osób żyjących w związkach nieformalnych na gruncie polskiego prawa. W pierwszym rozdziale autor stara się nakreślić podejście do takich związków na gruncie prawnym na przestrzeni wieków oraz ukazać sposoby, w jakie ukształtowała się ochrona takich związków w czasach współczesnych. Następnie stara się on znaleźć definicję takich związków na podstawie próby wskazania cech, które musi posiadać każdy z takich związków. W dalszej kolejności autor przywołuje problem instytucjonalizacji takowych związków i różne podejścia do rozwiązania tego problemu występujące w polskiej doktrynie i przestrzeni publicznej. W drugim rozdziale praca ma na celu przedstawienie polskich projektów ustaw dotyczących instytucjonalizacji związków partnerskich, które pojawiły się w polskim Sejmie do tej pory. W rozdziale trzecim autor skupia się na ukazaniu sytuacji majątkowej osób żyjących w związkach partnerskich podczas trwania ich związku, zarówno w przypadku zawarcia umów między partnerami dotyczących wybranych aspektów ich związku, jak i w przypadku braku zawarcia takich umów. Rozdział czwarty skupia się natomiast na ukazaniu sytuacji takich osób już po rozstaniu i dotyczy różnych sposobów rozliczeń między nimi, pojawiających się w orzecznictwie i doktrynie - począwszy od przepisów o zniesieniu współwłasności i związanego z nimi roszczenia windykacyjnego, poprzez bezpodstawne wzbogacenie, spółkę cywilną, przepisy prawa pracy oraz przepisy dotyczące zlecenia i darowizn, a na umowach zawieranych między partnerami kończąc. Ostatni rozdział skupia się natomiast na innych istotnych aspektach majątkowych między partnerami, często rozpatrywanych w polskim orzecznictwie i doktrynie, takich jak sytuacje związane z ich wspólnym zamieszkaniem, w tym zwłaszcza prawo do wstąpienia w stosunek najmu po zmarłym partnerze oraz kwestię możliwości zamieszkania przez partnera w wynajętym lokalu; problem obowiązku alimentacyjnego, sytuacja prawnospadkowa partnerów, czy też prawo do renty po zmarłym partnerze.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorPecyna, Marlena - 173744 pl
dc.contributor.authorGromowski, Adampl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerPecyna, Marlena - 173744 pl
dc.contributor.reviewerGórecki, Wojciech - 128140 pl
dc.date.accessioned2021-10-14T21:51:16Z
dc.date.available2021-10-14T21:51:16Z
dc.date.submitted2021-09-24pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-154893-229380pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/280605
dc.languagepolpl
dc.subject.encivil law, family law, partnership, cohabitation, registered partnership, institutionalization, informal partnership, property settlements, marriage, partnership agreements, property relations, hire, inheritance, pensionpl
dc.subject.plprawo cywilne, prawo rodzinne, związek partnerski, konkubinat, zarejestrowany związek partnerski, instytucjonalizacja, związek nieformalny, rozliczenia majątkowe, małżeństwo, umowy partnerskie, stosunki majątkowe, najem, obowiązek alimentacyjny, dziedziczenie, rentapl
dc.titleWybrane aspekty sytuacji majątkowej osób pozostających w związkach nieformalnychpl
dc.title.alternativeSelected aspects of the financial situation of people in informal relationshipspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of the master thesis is: selected aspects of the financial situation of people living in informal relationships under Polish law. In the first chapter, the author tries to outline the legal approach to such relationships over the centuries and to show the ways in which the protection of such relationships has been shaped in modern times. He then tries to find a definition of such relationships by trying to identify the characteristics that each of these relationships must possess. Subsequently, the author refers to the problem of institutionalization of such relationships and different approaches to solving this problem that occurs in Polish doctrine and public space. In the second chapter, the work aims to present Polish bills on the institutionalization of civil unions that have appeared in the Polish Parliament so far. In the third chapter, the author focuses on showing the financial situation of people living in partnerships during their relationship, both in the case of concluding agreements between partners regarding selected aspects of their relationship, and in the absence of such agreements. The fourth chapter focuses on presenting the situation of such persons after the breakup and concerns various methods of settlements between them, appearing in the jurisprudence and doctrine - from the provisions on the abolition of joint ownership and the related debt collection claim, through unjust enrichment, civil partnership, labor law regulations and regulations concerning contracts of mandate and donations, and ending with contracts concluded between partners. The last chapter focuses on other important property aspects between partners, often considered in Polish jurisprudence and doctrine, such as situations related to their joint residence, including in particular the right to enter into a lease after partner's death and the issue of t partner's ability to live in a rented the premises; the problem of the maintenance obligation; the inheritance situation after the deceased partner, or the right to a pension from a deceased partner.
dc.abstract.plpl
Tematem pracy są wybrane aspekty sytuacji majątkowej osób żyjących w związkach nieformalnych na gruncie polskiego prawa. W pierwszym rozdziale autor stara się nakreślić podejście do takich związków na gruncie prawnym na przestrzeni wieków oraz ukazać sposoby, w jakie ukształtowała się ochrona takich związków w czasach współczesnych. Następnie stara się on znaleźć definicję takich związków na podstawie próby wskazania cech, które musi posiadać każdy z takich związków. W dalszej kolejności autor przywołuje problem instytucjonalizacji takowych związków i różne podejścia do rozwiązania tego problemu występujące w polskiej doktrynie i przestrzeni publicznej. W drugim rozdziale praca ma na celu przedstawienie polskich projektów ustaw dotyczących instytucjonalizacji związków partnerskich, które pojawiły się w polskim Sejmie do tej pory. W rozdziale trzecim autor skupia się na ukazaniu sytuacji majątkowej osób żyjących w związkach partnerskich podczas trwania ich związku, zarówno w przypadku zawarcia umów między partnerami dotyczących wybranych aspektów ich związku, jak i w przypadku braku zawarcia takich umów. Rozdział czwarty skupia się natomiast na ukazaniu sytuacji takich osób już po rozstaniu i dotyczy różnych sposobów rozliczeń między nimi, pojawiających się w orzecznictwie i doktrynie - począwszy od przepisów o zniesieniu współwłasności i związanego z nimi roszczenia windykacyjnego, poprzez bezpodstawne wzbogacenie, spółkę cywilną, przepisy prawa pracy oraz przepisy dotyczące zlecenia i darowizn, a na umowach zawieranych między partnerami kończąc. Ostatni rozdział skupia się natomiast na innych istotnych aspektach majątkowych między partnerami, często rozpatrywanych w polskim orzecznictwie i doktrynie, takich jak sytuacje związane z ich wspólnym zamieszkaniem, w tym zwłaszcza prawo do wstąpienia w stosunek najmu po zmarłym partnerze oraz kwestię możliwości zamieszkania przez partnera w wynajętym lokalu; problem obowiązku alimentacyjnego, sytuacja prawnospadkowa partnerów, czy też prawo do renty po zmarłym partnerze.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Pecyna, Marlena - 173744
dc.contributor.authorpl
Gromowski, Adam
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Pecyna, Marlena - 173744
dc.contributor.reviewerpl
Górecki, Wojciech - 128140
dc.date.accessioned
2021-10-14T21:51:16Z
dc.date.available
2021-10-14T21:51:16Z
dc.date.submittedpl
2021-09-24
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-154893-229380
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/280605
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
civil law, family law, partnership, cohabitation, registered partnership, institutionalization, informal partnership, property settlements, marriage, partnership agreements, property relations, hire, inheritance, pension
dc.subject.plpl
prawo cywilne, prawo rodzinne, związek partnerski, konkubinat, zarejestrowany związek partnerski, instytucjonalizacja, związek nieformalny, rozliczenia majątkowe, małżeństwo, umowy partnerskie, stosunki majątkowe, najem, obowiązek alimentacyjny, dziedziczenie, renta
dc.titlepl
Wybrane aspekty sytuacji majątkowej osób pozostających w związkach nieformalnych
dc.title.alternativepl
Selected aspects of the financial situation of people in informal relationships
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
15
Views per month
Views per city
Bialystok
5
Wroclaw
3
Dublin
1
Gdansk
1
Gliwice
1
Kleosin
1
Suchy Las
1
Torun
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available