Plany zawodowe studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku Kosmetologia – badania ankietowe

master
dc.abstract.enCareer plans of students of the Jagiellonian University in the field of Cosmetology – a questionnaire survey Cosmetology is one of the most attractive and dynamically developing industries. Hence, the profession of cosmetology is very popular among people choosing their future career path as it offers many opportunities.Aim: The aim of this survey is to figure out future educational aspirations and career plans of the students of Cosmetology at the Jagiellonian University. In addition, identify their motives behind the choice of this field of study, level of satisfaction with the selected studies and the concerns related to the profession of a cosmetology.Materials and methods: The study was conducted in the form of an online survey among students of Cosmetology at the Faculty of Pharmacy at the Jagiellonian University Medical College. The questionnaire consisted of 30 questions. Some of the questions from this questionnaire were compared with the answers given 8 years earlier in the research of Ms. Olga Dębska-Ratuszniak’s from 2012. The obtained results were statistically analyzed using the Pearson chi-square test.Results: A total of 80 students were involved in this survey. The majority of respondents (69%) indicated that they currently work or had worked in the cosmetology industry and that they intend to start or continue work after graduation (85%). A beauty salon (for 49% respondents from 2020, for 50 % respondents from 2012) or a dermatology clinic (for 43% respondents from 2020, for 54% respondents from 2012) was considered the most preferred workplace among both the respondents from 2020 and 2012. The interest in working in the distribution of cosmetics increased (from 8% in 2012 to 18% in 2020, p=0,045), while the interest in teaching decreased (from 38% in 2012 to 24% in 2020, p=0,033). Over half proportion of the respondents considered running their own business (54%). Both the respondents from 2020 (71%) and 2012 (59%), p>0,05 indicated that the motive behind choosing the profession of cosmetology was the interest in the field (p=0,074). The most important reason for choosing the Jagiellonian University as the place of obtaining a master’s degree in cosmetology was the reputation and prestige of the university (for 83% respondents from 2020, for 80% respondents from 2012). In the event of re-choosing a field of study, the majority of students (60%) would choose to study cosmetology again. The concerns of the respondents in 2020 of frequently changing legal regulations governing the work of cosmetologists increased (from 13% in 2012 to 28% in 2020, p=0,008), while the fears of boredom at work decreased (from 9% in 2012 to 0% in 2020).Conclusions: The majority of cosmetology students intend to work in the cosmetology industry after graduation. Over the past 8 years, the interest of cosmetology students in working as teachers has decreased, while the interest in working in the distribution of cosmetics has increased. Every second cosmetology student intends to open their own business related to the cosmetology industry. The motives for choosing cosmetology studies have not changed significantly over 8 years – they mainly result from the interests in this field. Despite the passage of the time, the Jagiellonian University continues to enjoy great prestige and a very high reputation among students of Cosmetology. Cosmetology students are more and more concerned about the frequently changing legal regulations governing the work of cosmetologists, while concerns about boredom at work have declined.pl
dc.abstract.plKosmetologia jest jedną z najbardziej atrakcyjnych i prężnie rozwijających się branż zawodowych. Z tego względu zawód kosmetologa cieszy się dużą popularnością wśród osób wybierających swoją przyszłą karierę oraz daje wiele perspektyw. Cel: Celem pracy było poznanie aspiracji edukacyjnych oraz planów zawodowych studentek kierunku Kosmetologia Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak również motywów jakie nimi kierowały przy wyborze tego kierunku, poziomu zadowolenia z wybranych studiów oraz obaw związanych z zawodem kosmetologa. Materiały i metody: Badanie zostało przeprowadzone w formie ankiety online wśród studentek kierunku Kosmetologia Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Kwestionariusz składał się z 30 pytań. Część pytań z niniejszej ankiety porównano z odpowiedziami udzielonymi 8 lat wcześniej w badaniach Pani Olgi Dębskiej-Ratuszniak z 2012 roku. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej za pomocą testu chi-kwadrat Pearsona. Wyniki: W badaniu wzięło udział 80 respondentek. Większość ankietowanych (69%) wskazała, że obecnie pracuje lub kiedyś pracowała w branży kosmetologicznej oraz, że zamierza rozpocząć lub kontynuować pracę po ukończeniu studiów (85%). Wśród najbardziej preferowanych miejsc pracy zarówno wśród ankietowanych z 2020 roku, jak i z roku 2012 wymieniano gabinet kosmetyczny (dla 49% ankietowanych z 2020 roku, dla 50% ankietowanych z 2012 roku) lub dermatologiczny (dla 43% ankietowanych z 2020 roku, dla 54% ankietowanych z 2012 roku). Wzrosło zainteresowanie pracą w dystrybucji kosmetyków (z 8% w 2012 roku do 18% w 2020 roku, p=0,045), natomiast zmalało zainteresowanie pracą dydaktyczną (z 38% w 2012 roku do 24% w 2020 roku, p=0,033). Spora część respondentek (54%) rozważała prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Zarówno dla ankietowanych z 2020 roku (71%), jak i z 2012 roku (59%), p>0,05 najważniejszym motywem wyboru zawodu kosmetologa było zainteresowanie dziedziną. Najważniejszym powodem wyboru Uniwersytetu Jagiellońskiego na miejsce uzyskania tytułu magistra z kosmetologii była renoma oraz prestiż uczelni (dla 83% ankietowanych z 2020 roku, dla 80% ankietowanych z 2012 roku). W sytuacji ponownego wyboru kierunku studiów większość respondentek (60%) ponownie zdecydowałaby się studiować kosmetologię. Wzrosły obawy ankietowanych z 2020 roku odnośnie często zmieniających się przepisów prawnych regulujących pracę kosmetologów (z 13% w 2012 roku do 28% w 2020 roku, p=0,008), natomiast zmalały obawy dotyczące nudy w pracy (z 9% w 2012 roku do 0% w 2020 roku).Wnioski: Zdecydowana większość studentek kosmetologii Uniwersytetu Jagiellońskiego zamierza pracować w branży kosmetologicznej po ukończeniu studiów. Na przestrzeni ostatnich 8 lat spadło zainteresowanie studentów kosmetologii pracą w zawodzie nauczyciela, natomiast wzrosło zainteresowanie pracą w dystrybucji kosmetyków. Co druga ankietowana studentka kosmetologii zamierza otworzyć własną działalność związaną z branżą kosmetologiczną. Motywy wyboru studiów kosmetologicznych nie zmieniły się znacząco na przestrzeni 8 lat - głównie wynikają one z zainteresowań do tej dziedziny. Pomimo upływu lat Uniwersytet Jagielloński nieustannie cieszy się dużym prestiżem oraz bardzo wysoką renomą wśród studentów kierunku Kosmetologia. Studenci Kosmetologii coraz bardziej są zaniepokojeni często zmieniającymi się przepisami prawnymi regulującymi pracę kosmetologów, natomiast coraz mniej obawiają się nudy w pracy.pl
dc.affiliationWydział Farmaceutycznypl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorŚpiewak, Radosław - 133637 pl
dc.contributor.authorRadziewicz, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFOAM2pl
dc.contributor.reviewerŚpiewak, Radosław - 133637 pl
dc.contributor.reviewerNiewęgłowska, Magdalenapl
dc.date.accessioned2020-10-27T08:12:39Z
dc.date.available2020-10-27T08:12:39Z
dc.date.submitted2020-10-20pl
dc.fieldofstudykosmetologiapl
dc.identifier.apddiploma-138528-264577pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/251425
dc.languagepolpl
dc.subject.encosmetology profession, career plans, motivations, aspirations, satisfaction, concernspl
dc.subject.plzawód kosmetologa, plany zawodowe, motywacje, aspiracje, zadowolenie, obawypl
dc.titlePlany zawodowe studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku Kosmetologia – badania ankietowepl
dc.title.alternativeCareer plans of students of the Jagiellonian University in the field of Cosmetology – a questionnaire surveypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Career plans of students of the Jagiellonian University in the field of Cosmetology – a questionnaire survey Cosmetology is one of the most attractive and dynamically developing industries. Hence, the profession of cosmetology is very popular among people choosing their future career path as it offers many opportunities.Aim: The aim of this survey is to figure out future educational aspirations and career plans of the students of Cosmetology at the Jagiellonian University. In addition, identify their motives behind the choice of this field of study, level of satisfaction with the selected studies and the concerns related to the profession of a cosmetology.Materials and methods: The study was conducted in the form of an online survey among students of Cosmetology at the Faculty of Pharmacy at the Jagiellonian University Medical College. The questionnaire consisted of 30 questions. Some of the questions from this questionnaire were compared with the answers given 8 years earlier in the research of Ms. Olga Dębska-Ratuszniak’s from 2012. The obtained results were statistically analyzed using the Pearson chi-square test.Results: A total of 80 students were involved in this survey. The majority of respondents (69%) indicated that they currently work or had worked in the cosmetology industry and that they intend to start or continue work after graduation (85%). A beauty salon (for 49% respondents from 2020, for 50 % respondents from 2012) or a dermatology clinic (for 43% respondents from 2020, for 54% respondents from 2012) was considered the most preferred workplace among both the respondents from 2020 and 2012. The interest in working in the distribution of cosmetics increased (from 8% in 2012 to 18% in 2020, p=0,045), while the interest in teaching decreased (from 38% in 2012 to 24% in 2020, p=0,033). Over half proportion of the respondents considered running their own business (54%). Both the respondents from 2020 (71%) and 2012 (59%), p>0,05 indicated that the motive behind choosing the profession of cosmetology was the interest in the field (p=0,074). The most important reason for choosing the Jagiellonian University as the place of obtaining a master’s degree in cosmetology was the reputation and prestige of the university (for 83% respondents from 2020, for 80% respondents from 2012). In the event of re-choosing a field of study, the majority of students (60%) would choose to study cosmetology again. The concerns of the respondents in 2020 of frequently changing legal regulations governing the work of cosmetologists increased (from 13% in 2012 to 28% in 2020, p=0,008), while the fears of boredom at work decreased (from 9% in 2012 to 0% in 2020).Conclusions: The majority of cosmetology students intend to work in the cosmetology industry after graduation. Over the past 8 years, the interest of cosmetology students in working as teachers has decreased, while the interest in working in the distribution of cosmetics has increased. Every second cosmetology student intends to open their own business related to the cosmetology industry. The motives for choosing cosmetology studies have not changed significantly over 8 years – they mainly result from the interests in this field. Despite the passage of the time, the Jagiellonian University continues to enjoy great prestige and a very high reputation among students of Cosmetology. Cosmetology students are more and more concerned about the frequently changing legal regulations governing the work of cosmetologists, while concerns about boredom at work have declined.
dc.abstract.plpl
Kosmetologia jest jedną z najbardziej atrakcyjnych i prężnie rozwijających się branż zawodowych. Z tego względu zawód kosmetologa cieszy się dużą popularnością wśród osób wybierających swoją przyszłą karierę oraz daje wiele perspektyw. Cel: Celem pracy było poznanie aspiracji edukacyjnych oraz planów zawodowych studentek kierunku Kosmetologia Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak również motywów jakie nimi kierowały przy wyborze tego kierunku, poziomu zadowolenia z wybranych studiów oraz obaw związanych z zawodem kosmetologa. Materiały i metody: Badanie zostało przeprowadzone w formie ankiety online wśród studentek kierunku Kosmetologia Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Kwestionariusz składał się z 30 pytań. Część pytań z niniejszej ankiety porównano z odpowiedziami udzielonymi 8 lat wcześniej w badaniach Pani Olgi Dębskiej-Ratuszniak z 2012 roku. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej za pomocą testu chi-kwadrat Pearsona. Wyniki: W badaniu wzięło udział 80 respondentek. Większość ankietowanych (69%) wskazała, że obecnie pracuje lub kiedyś pracowała w branży kosmetologicznej oraz, że zamierza rozpocząć lub kontynuować pracę po ukończeniu studiów (85%). Wśród najbardziej preferowanych miejsc pracy zarówno wśród ankietowanych z 2020 roku, jak i z roku 2012 wymieniano gabinet kosmetyczny (dla 49% ankietowanych z 2020 roku, dla 50% ankietowanych z 2012 roku) lub dermatologiczny (dla 43% ankietowanych z 2020 roku, dla 54% ankietowanych z 2012 roku). Wzrosło zainteresowanie pracą w dystrybucji kosmetyków (z 8% w 2012 roku do 18% w 2020 roku, p=0,045), natomiast zmalało zainteresowanie pracą dydaktyczną (z 38% w 2012 roku do 24% w 2020 roku, p=0,033). Spora część respondentek (54%) rozważała prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Zarówno dla ankietowanych z 2020 roku (71%), jak i z 2012 roku (59%), p>0,05 najważniejszym motywem wyboru zawodu kosmetologa było zainteresowanie dziedziną. Najważniejszym powodem wyboru Uniwersytetu Jagiellońskiego na miejsce uzyskania tytułu magistra z kosmetologii była renoma oraz prestiż uczelni (dla 83% ankietowanych z 2020 roku, dla 80% ankietowanych z 2012 roku). W sytuacji ponownego wyboru kierunku studiów większość respondentek (60%) ponownie zdecydowałaby się studiować kosmetologię. Wzrosły obawy ankietowanych z 2020 roku odnośnie często zmieniających się przepisów prawnych regulujących pracę kosmetologów (z 13% w 2012 roku do 28% w 2020 roku, p=0,008), natomiast zmalały obawy dotyczące nudy w pracy (z 9% w 2012 roku do 0% w 2020 roku).Wnioski: Zdecydowana większość studentek kosmetologii Uniwersytetu Jagiellońskiego zamierza pracować w branży kosmetologicznej po ukończeniu studiów. Na przestrzeni ostatnich 8 lat spadło zainteresowanie studentów kosmetologii pracą w zawodzie nauczyciela, natomiast wzrosło zainteresowanie pracą w dystrybucji kosmetyków. Co druga ankietowana studentka kosmetologii zamierza otworzyć własną działalność związaną z branżą kosmetologiczną. Motywy wyboru studiów kosmetologicznych nie zmieniły się znacząco na przestrzeni 8 lat - głównie wynikają one z zainteresowań do tej dziedziny. Pomimo upływu lat Uniwersytet Jagielloński nieustannie cieszy się dużym prestiżem oraz bardzo wysoką renomą wśród studentów kierunku Kosmetologia. Studenci Kosmetologii coraz bardziej są zaniepokojeni często zmieniającymi się przepisami prawnymi regulującymi pracę kosmetologów, natomiast coraz mniej obawiają się nudy w pracy.
dc.affiliationpl
Wydział Farmaceutyczny
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Śpiewak, Radosław - 133637
dc.contributor.authorpl
Radziewicz, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFOAM2
dc.contributor.reviewerpl
Śpiewak, Radosław - 133637
dc.contributor.reviewerpl
Niewęgłowska, Magdalena
dc.date.accessioned
2020-10-27T08:12:39Z
dc.date.available
2020-10-27T08:12:39Z
dc.date.submittedpl
2020-10-20
dc.fieldofstudypl
kosmetologia
dc.identifier.apdpl
diploma-138528-264577
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/251425
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
cosmetology profession, career plans, motivations, aspirations, satisfaction, concerns
dc.subject.plpl
zawód kosmetologa, plany zawodowe, motywacje, aspiracje, zadowolenie, obawy
dc.titlepl
Plany zawodowe studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku Kosmetologia – badania ankietowe
dc.title.alternativepl
Career plans of students of the Jagiellonian University in the field of Cosmetology – a questionnaire survey
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
3
Views per month
Views per city
Chorzów
1
Gdynia
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available