Praktyczne aspekty płynności finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie Vistula Group S.A. i LPP S.A.

master
dc.abstract.enRunning a business should be oriented to achieving the optimal level of financial liquidity, which ensures opportunity of the current settlement of liabilities. Correct management of financial liquidity also provides the basis for the adoption of assumptions about the solvency of the business entity, that is the continuation of activity in the long-run perspective. Due to the importance of financial liquidity in business management, the comprehensiveness of this subject matter and the multitude of the concerned areas a thorough analysis of liquidity requires the use of data from balance sheet (within the static analysis of liquidity) and the cash flow statement (in the field of dynamic analysis of liquidity). The indicators or study methods constructed on the basis of the both elements of financial statements have complementary character with respect to each other, not substitutive. Despite the literature set of metrics and rules concerning financial liquidity, it is a category individually considered within the each business.The purpose of this thesis is to carry out a comparative analysis of financial liquidity of Vistula Group S.A. and LPP S.A. in 2011-2013, preceded by a presentation of the theoretical basis of the financial liquidity study. In the first chapter, attempts at defining financial liquidity, its areas, determinants and motives for control of cash flows, were presented. The second part of the thesis refers to the concept of solvency, the essence of the balance sheet, working capital issues and depicts static ratios of financial liquidity. The third chapter covers the characteristic of the cash flow statement, the so-called study of signs of cash flows balances and dynamic measures of financial liquidity. The last part of the thesis is devoted to the empirical appliance of static and dynamic methods of measurement and analysis of financial liquidity at the example of two companies from the apparel industry.pl
dc.abstract.plProwadzenie działalności gospodarczej powinno być ukierunkowane na osiągnięcie optymalnego poziomu płynności finansowej, zapewniającego możliwość bieżącego regulowania zobowiązań. Prawidłowe zarządzanie płynnością finansową daje też podstawę do przyjmowania założenia o wypłacalności podmiotu gospodarczego, czyli kontynuowaniu działalności w dłuższej perspektywie. Ze względu na znaczenie płynności finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem, kompleksowość tej tematyki oraz wielość obszarów, których dotyczy, gruntowna analiza płynności finansowej wymaga zastosowania danych z bilansu (w ramach statycznej analizy płynności finansowej) oraz z rachunku przepływów pieniężnych (w zakresie dynamicznej analizy płynności finansowej). Wskaźniki czy metody badania konstruowane na bazie obu elementów sprawozdania finansowego mają względem siebie charakter komplementarny, a nie substytucyjny. Pomimo literaturowego zestawu mierników i zasad dotyczących płynności finansowej, jest ona kategorią indywidualnie rozpatrywaną w ramach każdej firmy.Celem niniejszej pracy jest dokonanie analizy porównawczej płynności finansowej Vistula Group S.A. i LPP S.A. w latach 2011-2013, poprzedzonej prezentacją teoretycznych podstaw badania płynności finansowej. W pierwszym rozdziale przedstawiono próby definicji płynności finansowej, jej obszary, determinanty oraz motywy sterowania przepływami pieniężnymi. W drugiej części pracy nawiązano do pojęcia wypłacalności, ujęto istotę bilansu, problematykę kapitału obrotowego oraz zaprezentowano statyczne wskaźniki płynności finansowej. Trzeci rozdział obejmuje charakterystykę rachunku cash flow, tzw. badanie znaków sald przepływów pieniężnych i dynamiczne mierniki płynności finansowej. Ostatnią część pracy poświęcono empirycznemu wykorzystaniu statycznych i dynamicznych metod pomiaru i analizy płynności finansowej na przykładzie dwóch spółek z branży odzieżowej.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKutera, Małgorzata - 129804 pl
dc.contributor.authorMitka, Ilonapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerKutera, Małgorzata - 129804 pl
dc.contributor.reviewerSurdykowska, Stanisława - 132168 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T13:11:21Z
dc.date.available2020-07-26T13:11:21Z
dc.date.submitted2015-06-29pl
dc.fieldofstudyrachunkowość i zarządzanie finansamipl
dc.identifier.apddiploma-96171-126098pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203670
dc.languagepolpl
dc.subject.enfinancial analysis – financial liquidity – LPP S.A. – Vistula Group S.A. – working capitalpl
dc.subject.planaliza finansowa – kapitał obrotowy – LPP S.A. – płynność finansowa – Vistula Group S.A.pl
dc.titlePraktyczne aspekty płynności finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie Vistula Group S.A. i LPP S.A.pl
dc.title.alternativePractical aspects of company’s financial liquidity based on the example of Vistula Group S.A. and LPP S.A.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Running a business should be oriented to achieving the optimal level of financial liquidity, which ensures opportunity of the current settlement of liabilities. Correct management of financial liquidity also provides the basis for the adoption of assumptions about the solvency of the business entity, that is the continuation of activity in the long-run perspective. Due to the importance of financial liquidity in business management, the comprehensiveness of this subject matter and the multitude of the concerned areas a thorough analysis of liquidity requires the use of data from balance sheet (within the static analysis of liquidity) and the cash flow statement (in the field of dynamic analysis of liquidity). The indicators or study methods constructed on the basis of the both elements of financial statements have complementary character with respect to each other, not substitutive. Despite the literature set of metrics and rules concerning financial liquidity, it is a category individually considered within the each business.The purpose of this thesis is to carry out a comparative analysis of financial liquidity of Vistula Group S.A. and LPP S.A. in 2011-2013, preceded by a presentation of the theoretical basis of the financial liquidity study. In the first chapter, attempts at defining financial liquidity, its areas, determinants and motives for control of cash flows, were presented. The second part of the thesis refers to the concept of solvency, the essence of the balance sheet, working capital issues and depicts static ratios of financial liquidity. The third chapter covers the characteristic of the cash flow statement, the so-called study of signs of cash flows balances and dynamic measures of financial liquidity. The last part of the thesis is devoted to the empirical appliance of static and dynamic methods of measurement and analysis of financial liquidity at the example of two companies from the apparel industry.
dc.abstract.plpl
Prowadzenie działalności gospodarczej powinno być ukierunkowane na osiągnięcie optymalnego poziomu płynności finansowej, zapewniającego możliwość bieżącego regulowania zobowiązań. Prawidłowe zarządzanie płynnością finansową daje też podstawę do przyjmowania założenia o wypłacalności podmiotu gospodarczego, czyli kontynuowaniu działalności w dłuższej perspektywie. Ze względu na znaczenie płynności finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem, kompleksowość tej tematyki oraz wielość obszarów, których dotyczy, gruntowna analiza płynności finansowej wymaga zastosowania danych z bilansu (w ramach statycznej analizy płynności finansowej) oraz z rachunku przepływów pieniężnych (w zakresie dynamicznej analizy płynności finansowej). Wskaźniki czy metody badania konstruowane na bazie obu elementów sprawozdania finansowego mają względem siebie charakter komplementarny, a nie substytucyjny. Pomimo literaturowego zestawu mierników i zasad dotyczących płynności finansowej, jest ona kategorią indywidualnie rozpatrywaną w ramach każdej firmy.Celem niniejszej pracy jest dokonanie analizy porównawczej płynności finansowej Vistula Group S.A. i LPP S.A. w latach 2011-2013, poprzedzonej prezentacją teoretycznych podstaw badania płynności finansowej. W pierwszym rozdziale przedstawiono próby definicji płynności finansowej, jej obszary, determinanty oraz motywy sterowania przepływami pieniężnymi. W drugiej części pracy nawiązano do pojęcia wypłacalności, ujęto istotę bilansu, problematykę kapitału obrotowego oraz zaprezentowano statyczne wskaźniki płynności finansowej. Trzeci rozdział obejmuje charakterystykę rachunku cash flow, tzw. badanie znaków sald przepływów pieniężnych i dynamiczne mierniki płynności finansowej. Ostatnią część pracy poświęcono empirycznemu wykorzystaniu statycznych i dynamicznych metod pomiaru i analizy płynności finansowej na przykładzie dwóch spółek z branży odzieżowej.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kutera, Małgorzata - 129804
dc.contributor.authorpl
Mitka, Ilona
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Kutera, Małgorzata - 129804
dc.contributor.reviewerpl
Surdykowska, Stanisława - 132168
dc.date.accessioned
2020-07-26T13:11:21Z
dc.date.available
2020-07-26T13:11:21Z
dc.date.submittedpl
2015-06-29
dc.fieldofstudypl
rachunkowość i zarządzanie finansami
dc.identifier.apdpl
diploma-96171-126098
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203670
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
financial analysis – financial liquidity – LPP S.A. – Vistula Group S.A. – working capital
dc.subject.plpl
analiza finansowa – kapitał obrotowy – LPP S.A. – płynność finansowa – Vistula Group S.A.
dc.titlepl
Praktyczne aspekty płynności finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie Vistula Group S.A. i LPP S.A.
dc.title.alternativepl
Practical aspects of company’s financial liquidity based on the example of Vistula Group S.A. and LPP S.A.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
47
Views per month
Views per city
Warsaw
7
Brzesko
3
Gdynia
3
Krakow
3
Kurów
3
Milicz
3
Ostrów Wielkopolski
3
Poznan
3
Dublin
2
Wroclaw
2

No access

No Thumbnail Available