Poziom natężenia bólu, jakość snu, stan emocjonalny oraz poziom akceptacji choroby przez młodzież z chorobą nowotworową układu chłonnego w trakcie pierwszego cyklu leczenia przeciwnowotworowego

master
dc.abstract.enIntroduction: Cancer in children and adolescents is an important problem in the medicine of developmental age. Despite systematic improvement in treatment results, they are the second most common cause of death among young patients. The most common cancers among teenagers are the lymphatic system, including non-Hodgkin's lymphoma (NHL) and Hodgkin's lymphoma (HL). The therapy is mainly based on chemotherapy, which, in combination with radiotherapy, allows to achieve the expected remission of the disease. Treatment causes many side effects among patients, both somatic and mental, therefore nursing care for the patient should be multidimensional.Aim of the study: The aim of the study was to assess pain, sleep quality and the occurrence of depression and anxiety among adolescents aged 14-17 suffering from lymphatic system cancer during the first cycle of chemotherapy.Materials and methods: The study used a diagnostic survey method using the survey technique. The study used research tools based on standardized scales: pain numerical scale (NRS), anxiety and depression assessment (HADS - M), Athens sleep quality scale (AIS), acceptance of illness scale (AIS) and questions about social characteristics. – demographics of the person participating in the study.Results: Adolescents undergoing chemotherapy for lymphatic system cancer experience pain (NRS>3), which is related to the disease process and medical and diagnostic procedures. The experience of pain by patients is closely related to the occurrence of sleep problems, psychoemotional problems and affects the level of acceptance of the disease. Higher pain intensity among patients (NRS>3) resulted in more frequent declarations of sleep problems among the study group (p = 0.087), and female gender was characterized by more frequent sleep disorders compared to male gender (p<0.001). Gender, however, did not affect the average intensity of pain among the study group. Boys, compared to girls, showed higher levels of anxiety (M=18.10 vs M=16.63), depression (M=18.90 vs M=16.32) and aggression (M=5.81 vs M =4.84), as well as a higher level of acceptance of the disease (M=17.29 vs. M=15.89). Moreover, a borderline relationship was observed between depression and acceptance of the6disease, which indicated that the severity of depression increased with the acceptance of the disease in the examined persons (p = 0.062).Conclusions: It has been shown that the most common symptoms accompanying patients hospitalized due to lymphatic system cancer are pain, sleep disorders and psychoemotional disorders (intensified anxiety, lack of acceptance of the disease). Higher pain intensity was often related to the severity of patients' insomnia. High or moderate levels of depression, anxiety and aggression were identified among the respondents, and the intensity of negative emotions was more often noted in boys. The first stage of treatment was characterized by a low level of acceptance of the disease, which was also much more common among men. There was no significant relationship between the intensity of pain and the intensity of psychological variables (anxiety, depression, aggression). Most respondents identified these variables, regardless of pain intensity.pl
dc.abstract.plWstęp: Nowotwory w wieku dziecięcym i młodzieńczym stanowią istotny problem w medycynie wieku rozwojowego. Pomimo systematycznej poprawy wyników leczenia stanowią drugą co do częstości przyczynę zgonów wśród młodych pacjentów. Wśród nastolatków najczęściej obserwuje się zachorowanie na nowotwory układu chłonnego, w tym na chłoniaki nieziarnicze (NHL) i chłoniaki Hodgkina (HL). Terapia w głównej mierze opiera się na chemioterapii, która w połączeniu z radioterapią pozwala na osiągnięcie oczekiwanej remisji choroby. Leczenie powoduje wśród pacjentów wiele objawów ubocznych zarówno somatycznych jak i psychicznych, dlatego opieka pielęgniarska nad pacjentem powinna być wielowymiarowa.Cel pracy: Celem pracy była ocena bólu, jakości snu oraz występowania depresji i lęku wśród młodzieży w wieku 14-17 lat chorującej na nowotwory układu chłonnego w trakcie pierwszego cyklu chemioterapii.Materiały i metody: W pracy użyto metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki ankiety. W badaniu wykorzystano narzędzia badawcze opierające się na wystandaryzowanych skalach: skala numeryczna bólu (NRS), ocena nasilenia lęku i depresji (HADS – M), ateńska skala do oceny jakości snu (AIS), skala akceptacji choroby (AIS) oraz pytania dotyczące cech społeczno – demograficznych osoby biorącej udział w badaniu.Wyniki: Adolescenci poddawani chemioterapii z powodu nowotworu układu chłonnego doświadczają dolegliwości bólowych (NRS>3), które związane są z procesem chorobowym oraz procedurami medycznymi i diagnostycznymi. Doświadczanie bólu przez pacjentów ma ścisły związek z występowaniem problemów ze snem, problemów psychoemocjonalnych oraz wpływa na poziom akceptacji choroby. Wyższe natężenie bólu wśród pacjentów (NRS>3) sprzyjało częstszemu deklarowaniu problemów ze snem wśród badanej grupy osób (p = 0,087), przy czym płeć żeńska charakteryzowała się częstszymi zaburzeniami snu w porównaniu do płci męskiej (p<0,001). Płeć natomiast nie wpływała na przeciętne nasilenie bólu wśród badanej grupy osób. Chłopcy, w porównaniu do dziewcząt, wykazywali się wyższym nasileniem lęku (M=18,10 vs M=16,63), depresji (M=18,90 vs M=16,32) oraz agresji (M=5,81 vs M=4,84), a także wyższym poziomem akceptacji choroby (M=17,29 vs M=15,89). Ponadto4zaobserwowano graniczny związek pomiędzy depresją, a akceptacją choroby, który wskazywał na wyższe nasilenie depresyjności wraz z akceptacją choroby badanych osób (p = 0,062).Wnioski: Wykazano, iż najczęstszymi objawami towarzyszącymi pacjentom hospitalizowanym z powodu nowotworów układu chłonnego są ból, zaburzenia związane ze snem i zaburzenia sfery psychoemocjonalnej (nasilony lęk, brak akceptacji choroby). Wyższe natężenie dolegliwości bólowych często więzło się z nasileniem bezsenności pacjentów. Wśród badanych identyfikowano wysoki lub umiarkowany poziom depresji, lęku czy agresji, a nasilenie negatywnych emocji częściej odnotowywano u chłopców. Dla pierwszego etapu leczenia charakterystyczne było deklarowanie niskiego poziomu akceptacji choroby, co również znacznie częściej obserwowano wśród płci męskiej. Nie wykazano istotnego związku pomiędzy natężeniem bólu, a nasileniem zmiennych psychologicznych (lęk, depresja, agresja). Dla większości badanych charakterystyczne było identyfikowanie tych zmiennych, niezależnie od nasilenia bólu.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorCepuch, Grażyna - 128978 pl
dc.contributor.authorKrólikowska, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerCepuch, Grażyna - 128978 pl
dc.contributor.reviewerMicek, Agnieszkapl
dc.date.accessioned2023-09-28T21:37:16Z
dc.date.available2023-09-28T21:37:16Z
dc.date.submitted2023-09-28pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-166946-263656pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/320051
dc.languagepolpl
dc.subject.enlymphatic system cancer, adolescents, pain, sleep, acceptance of the diseasepl
dc.subject.plnowotwór układu chłonnego, adolescenci, ból, sen, akceptacja chorobypl
dc.titlePoziom natężenia bólu, jakość snu, stan emocjonalny oraz poziom akceptacji choroby przez młodzież z chorobą nowotworową układu chłonnego w trakcie pierwszego cyklu leczenia przeciwnowotworowegopl
dc.title.alternativeThe level of pain intensity, sleep quality, emotional state and level of acceptance of the disease by adolescents with lymphatic system cancer during the first cycle of anticancer treatmentpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: Cancer in children and adolescents is an important problem in the medicine of developmental age. Despite systematic improvement in treatment results, they are the second most common cause of death among young patients. The most common cancers among teenagers are the lymphatic system, including non-Hodgkin's lymphoma (NHL) and Hodgkin's lymphoma (HL). The therapy is mainly based on chemotherapy, which, in combination with radiotherapy, allows to achieve the expected remission of the disease. Treatment causes many side effects among patients, both somatic and mental, therefore nursing care for the patient should be multidimensional.Aim of the study: The aim of the study was to assess pain, sleep quality and the occurrence of depression and anxiety among adolescents aged 14-17 suffering from lymphatic system cancer during the first cycle of chemotherapy.Materials and methods: The study used a diagnostic survey method using the survey technique. The study used research tools based on standardized scales: pain numerical scale (NRS), anxiety and depression assessment (HADS - M), Athens sleep quality scale (AIS), acceptance of illness scale (AIS) and questions about social characteristics. – demographics of the person participating in the study.Results: Adolescents undergoing chemotherapy for lymphatic system cancer experience pain (NRS>3), which is related to the disease process and medical and diagnostic procedures. The experience of pain by patients is closely related to the occurrence of sleep problems, psychoemotional problems and affects the level of acceptance of the disease. Higher pain intensity among patients (NRS>3) resulted in more frequent declarations of sleep problems among the study group (p = 0.087), and female gender was characterized by more frequent sleep disorders compared to male gender (p<0.001). Gender, however, did not affect the average intensity of pain among the study group. Boys, compared to girls, showed higher levels of anxiety (M=18.10 vs M=16.63), depression (M=18.90 vs M=16.32) and aggression (M=5.81 vs M =4.84), as well as a higher level of acceptance of the disease (M=17.29 vs. M=15.89). Moreover, a borderline relationship was observed between depression and acceptance of the6disease, which indicated that the severity of depression increased with the acceptance of the disease in the examined persons (p = 0.062).Conclusions: It has been shown that the most common symptoms accompanying patients hospitalized due to lymphatic system cancer are pain, sleep disorders and psychoemotional disorders (intensified anxiety, lack of acceptance of the disease). Higher pain intensity was often related to the severity of patients' insomnia. High or moderate levels of depression, anxiety and aggression were identified among the respondents, and the intensity of negative emotions was more often noted in boys. The first stage of treatment was characterized by a low level of acceptance of the disease, which was also much more common among men. There was no significant relationship between the intensity of pain and the intensity of psychological variables (anxiety, depression, aggression). Most respondents identified these variables, regardless of pain intensity.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Nowotwory w wieku dziecięcym i młodzieńczym stanowią istotny problem w medycynie wieku rozwojowego. Pomimo systematycznej poprawy wyników leczenia stanowią drugą co do częstości przyczynę zgonów wśród młodych pacjentów. Wśród nastolatków najczęściej obserwuje się zachorowanie na nowotwory układu chłonnego, w tym na chłoniaki nieziarnicze (NHL) i chłoniaki Hodgkina (HL). Terapia w głównej mierze opiera się na chemioterapii, która w połączeniu z radioterapią pozwala na osiągnięcie oczekiwanej remisji choroby. Leczenie powoduje wśród pacjentów wiele objawów ubocznych zarówno somatycznych jak i psychicznych, dlatego opieka pielęgniarska nad pacjentem powinna być wielowymiarowa.Cel pracy: Celem pracy była ocena bólu, jakości snu oraz występowania depresji i lęku wśród młodzieży w wieku 14-17 lat chorującej na nowotwory układu chłonnego w trakcie pierwszego cyklu chemioterapii.Materiały i metody: W pracy użyto metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki ankiety. W badaniu wykorzystano narzędzia badawcze opierające się na wystandaryzowanych skalach: skala numeryczna bólu (NRS), ocena nasilenia lęku i depresji (HADS – M), ateńska skala do oceny jakości snu (AIS), skala akceptacji choroby (AIS) oraz pytania dotyczące cech społeczno – demograficznych osoby biorącej udział w badaniu.Wyniki: Adolescenci poddawani chemioterapii z powodu nowotworu układu chłonnego doświadczają dolegliwości bólowych (NRS>3), które związane są z procesem chorobowym oraz procedurami medycznymi i diagnostycznymi. Doświadczanie bólu przez pacjentów ma ścisły związek z występowaniem problemów ze snem, problemów psychoemocjonalnych oraz wpływa na poziom akceptacji choroby. Wyższe natężenie bólu wśród pacjentów (NRS>3) sprzyjało częstszemu deklarowaniu problemów ze snem wśród badanej grupy osób (p = 0,087), przy czym płeć żeńska charakteryzowała się częstszymi zaburzeniami snu w porównaniu do płci męskiej (p<0,001). Płeć natomiast nie wpływała na przeciętne nasilenie bólu wśród badanej grupy osób. Chłopcy, w porównaniu do dziewcząt, wykazywali się wyższym nasileniem lęku (M=18,10 vs M=16,63), depresji (M=18,90 vs M=16,32) oraz agresji (M=5,81 vs M=4,84), a także wyższym poziomem akceptacji choroby (M=17,29 vs M=15,89). Ponadto4zaobserwowano graniczny związek pomiędzy depresją, a akceptacją choroby, który wskazywał na wyższe nasilenie depresyjności wraz z akceptacją choroby badanych osób (p = 0,062).Wnioski: Wykazano, iż najczęstszymi objawami towarzyszącymi pacjentom hospitalizowanym z powodu nowotworów układu chłonnego są ból, zaburzenia związane ze snem i zaburzenia sfery psychoemocjonalnej (nasilony lęk, brak akceptacji choroby). Wyższe natężenie dolegliwości bólowych często więzło się z nasileniem bezsenności pacjentów. Wśród badanych identyfikowano wysoki lub umiarkowany poziom depresji, lęku czy agresji, a nasilenie negatywnych emocji częściej odnotowywano u chłopców. Dla pierwszego etapu leczenia charakterystyczne było deklarowanie niskiego poziomu akceptacji choroby, co również znacznie częściej obserwowano wśród płci męskiej. Nie wykazano istotnego związku pomiędzy natężeniem bólu, a nasileniem zmiennych psychologicznych (lęk, depresja, agresja). Dla większości badanych charakterystyczne było identyfikowanie tych zmiennych, niezależnie od nasilenia bólu.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Cepuch, Grażyna - 128978
dc.contributor.authorpl
Królikowska, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Cepuch, Grażyna - 128978
dc.contributor.reviewerpl
Micek, Agnieszka
dc.date.accessioned
2023-09-28T21:37:16Z
dc.date.available
2023-09-28T21:37:16Z
dc.date.submittedpl
2023-09-28
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-166946-263656
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/320051
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
lymphatic system cancer, adolescents, pain, sleep, acceptance of the disease
dc.subject.plpl
nowotwór układu chłonnego, adolescenci, ból, sen, akceptacja choroby
dc.titlepl
Poziom natężenia bólu, jakość snu, stan emocjonalny oraz poziom akceptacji choroby przez młodzież z chorobą nowotworową układu chłonnego w trakcie pierwszego cyklu leczenia przeciwnowotworowego
dc.title.alternativepl
The level of pain intensity, sleep quality, emotional state and level of acceptance of the disease by adolescents with lymphatic system cancer during the first cycle of anticancer treatment
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
22
Views per month
Views per city
Warsaw
4
Katowice
3
Rzeszotary
2
Szczecin
2
Brenna
1
Bydgoszcz
1
Gdynia
1
Hrubieszów
1
Krakow
1
Rzeszów
1

No access

No Thumbnail Available
Collections