Wpływ społeczeństwa sieciowego na e-rewolucję w komunikacji społecznej na przykładzie komunikacji pomiędzy podmiotami gospodarczymi a konsumentami w mediach społecznościowych

master
dc.abstract.enThis thesis examines the social new new media that have emerged in the early twenty-first century, acting as a communication platform around which community is formed. Draws attention to the digitization of postmodern social world and to a change of social norms and communication based on a case study of communication between consumers and businesses. It is an attempt to answer the question of how the emergence of network society and the dissemination of new information and communication technologies affected and sometimes radically changed mechanisms of mass communication.Thenetwork joinednew new media have revolutionized an approach to the communication process by leading to transfer of traditional ways of communicating to a digital platform, initially by complementing, eventually by replacing a face to face communication with a interface to interface communication, which is transmitted by a medium. These changes opened a way for the emergence of a new type of an economy, called the network economy and its influential and profitable area - e-marketing. Network society and its product being the new new media have made social marketing, leading to a point where brands and consumers came into a role of virtual friends and sustain social contacts. The digital revolution, which took place at the time of emergence of the Internet and itsWeb 2.0technology and culture, implied a lot of changes, such as the birth of the prosumer, who expects to have a real impact on business operations,as well as free forms new marketing solutions for them.The work is divided into three parts. In the first part there is an overview of theoretical concepts on which work is based, discusses specifics of the network society, rise of the network society and the creativesociety, a new type of a network economy and its entity a network enterprise. Presented are the changes in many areas of social life such as work, consumption, entertainment, leisure, and in the perception of social bonds. Internet is presented as one of key marketing communication channels, which opened up new possibilities for creative individuals, greatly simplifying the process of reaching a wide audience, but also forced a partnership approach to consumers, giving them authority over a brand and letting a bottom-up management. Marketing communications with one-sided monologue have become a friends meetingin a digital cafe.In the second empiricalsection, discussed are results of research conducted by the author, which covered two groups of respondents: social media users and companies from the sector of small and medium enterprises. The study have indicated that visiting social network services is a daily routineactivityfor their members, revealed an important role and many of features that these services play in users' lives, and also has shown an attitude of members totransactors and expectations from them. The study aimed to verify whether Polish companies in the sector of small and medium-sized enterprises actually choose innovative solutions in place of duplication of schematic solutions and exploit opportunities that have opened up new digital media. The third part contains an estimation and reflection on the direction and consequences of changes that take place.pl
dc.abstract.plPraca bada społecznościowe nowe nowe media, które pojawiły się na początku XXI wieku, pełniąc rolę platformy komunikacyjnej, wokół której tworzy się społeczność. Zwraca uwagę na digitalizację ponowoczesnego świata społecznego oraz zmianę norm społecznych i komunikacyjnych na przykładzie komunikacji pomiędzy konsumentami a podmiotami gospodarczymi. Jest próbą odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób pojawienie się społeczeństwa sieciowego oraz upowszechnienie się nowych technologii komunikacyjno-informacyjnych wpłynęło, a niejednokrotnie diametralnie zmieniło mechanizmy masowego komunikowania. Połączone w sieć nowe nowe media, zrewolucjonizowały podejście do procesu komunikacji doprowadzając do przeniesienia tradycyjnych sposobów komunikowania się na platformę cyfrową, początkowo uzupełniając a z czasem zastępując komunikację typu face to face komunikacją typu interface to interface, czyli zapośredniczoną przez medium. Zmiany te otworzyły drogę do powstania nowego typu gospodarki, nazywanej gospodarką sieciową oraz jej wpływowej i intratnej dziedziny - e-marketingu. Społeczeństwo sieciowe i będące jego wytworem nowe nowe media uczyniły marketing społecznościowym, doprowadzając do tego, że marki i konsumenci weszły w rolę znajomych utrzymujących wirtualne kontakty towarzyskie. Rewolucja cyfrowa, która miała miejsce w momencie pojawienia się Internetu, a z nim technologii i kultury Web 2.0 implikowała wiele zmian, takich jak narodziny prosumenta, który oczekuje posiadania realnego wpływu na działania firm, a także za darmo tworzy dla tych nowe marketingowe rozwiązania. Praca została podzielona na trzy części. W części pierwszej znajduje się przegląd koncepcji teoretycznych, na których bazuje praca, omówiona została specyfika społeczeństwa sieciowego, powstanie społeczeństwa kreatywnego oraz sieciowej gospodarki nowego typu i jej podmiotu przedsiębiorstwa sieciowego. Przedstawione zostały zmiany w wielu dziedzinach życia społecznego takich jak praca, konsumpcja, rozrywka, wypoczynek oraz w postrzeganiu więzi społecznych. Internet przedstawiony został, jako jeden z głównych kanałów komunikacji marketingowej, który otworzył przed kreatywnymi jednostkami nowe możliwości, znacznie upraszczając proces dotarcia do szerokiego audytorium, ale także wymusił partnerskie podejście do konsumentów, oddanie im władzy nad marką i pozwolenie na oddolne zarządzanie nią. Komunikacja marketingowa z jednostronnego monologu zmieniła się w spotkanie znajomych w cyfrowej kawiarni. W części drugiej, empirycznej, omówione zostały wyniki przeprowadzonych przez autorkę badań, którymi objęte zostały dwie grupy respondentów: użytkownicy mediów społecznościowych oraz firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Badanie wskazało, że odwiedzanie serwisów społecznościowych jest dla ich członków codzienną rutynową czynnością, wskazało na istotną rolę oraz wiele funkcji, jakie pełnią w ich życiu, a także pokazało stosunek użytkowników do podmiotów gospodarczych oraz oczekiwania względem nich. Badanie miało na celu zweryfikowanie czy polskie firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw rzeczywiście wybierają innowacyjne rozwiązania w miejsce powielania schematycznych rozwiązań oraz korzystają z możliwości, które otworzyły przed nimi nowe cyfrowe media. Część trzecia, zawiera ocenę oraz refleksję nad kierunkiem i konsekwencjami zachodzących zmian.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorNiezgoda, Marian - 130964 pl
dc.contributor.authorZemlik, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerNiezgoda, Marian - 130964 pl
dc.contributor.reviewerŚwiątkiewicz-Mośny, Maria - 132346 pl
dc.date.accessioned2020-07-21T23:04:52Z
dc.date.available2020-07-21T23:04:52Z
dc.date.submitted2011-10-27pl
dc.fieldofstudysocjologiapl
dc.fieldofstudykomunikowanie społecznepl
dc.identifier.apddiploma-62423-44342pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/176013
dc.languagepolpl
dc.subject.enSocial Media, Social Networks, Internetpl
dc.subject.plMedia społecznościowe, sieci społecznościowe, Internetpl
dc.titleWpływ społeczeństwa sieciowego na e-rewolucję w komunikacji społecznej na przykładzie komunikacji pomiędzy podmiotami gospodarczymi a konsumentami w mediach społecznościowychpl
dc.title.alternativeImpact of the network society on the social communication e-revolution based on a case study of comunication between business and consumers in social mediapl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis examines the social new new media that have emerged in the early twenty-first century, acting as a communication platform around which community is formed. Draws attention to the digitization of postmodern social world and to a change of social norms and communication based on a case study of communication between consumers and businesses. It is an attempt to answer the question of how the emergence of network society and the dissemination of new information and communication technologies affected and sometimes radically changed mechanisms of mass communication.Thenetwork joinednew new media have revolutionized an approach to the communication process by leading to transfer of traditional ways of communicating to a digital platform, initially by complementing, eventually by replacing a face to face communication with a interface to interface communication, which is transmitted by a medium. These changes opened a way for the emergence of a new type of an economy, called the network economy and its influential and profitable area - e-marketing. Network society and its product being the new new media have made social marketing, leading to a point where brands and consumers came into a role of virtual friends and sustain social contacts. The digital revolution, which took place at the time of emergence of the Internet and itsWeb 2.0technology and culture, implied a lot of changes, such as the birth of the prosumer, who expects to have a real impact on business operations,as well as free forms new marketing solutions for them.The work is divided into three parts. In the first part there is an overview of theoretical concepts on which work is based, discusses specifics of the network society, rise of the network society and the creativesociety, a new type of a network economy and its entity a network enterprise. Presented are the changes in many areas of social life such as work, consumption, entertainment, leisure, and in the perception of social bonds. Internet is presented as one of key marketing communication channels, which opened up new possibilities for creative individuals, greatly simplifying the process of reaching a wide audience, but also forced a partnership approach to consumers, giving them authority over a brand and letting a bottom-up management. Marketing communications with one-sided monologue have become a friends meetingin a digital cafe.In the second empiricalsection, discussed are results of research conducted by the author, which covered two groups of respondents: social media users and companies from the sector of small and medium enterprises. The study have indicated that visiting social network services is a daily routineactivityfor their members, revealed an important role and many of features that these services play in users' lives, and also has shown an attitude of members totransactors and expectations from them. The study aimed to verify whether Polish companies in the sector of small and medium-sized enterprises actually choose innovative solutions in place of duplication of schematic solutions and exploit opportunities that have opened up new digital media. The third part contains an estimation and reflection on the direction and consequences of changes that take place.
dc.abstract.plpl
Praca bada społecznościowe nowe nowe media, które pojawiły się na początku XXI wieku, pełniąc rolę platformy komunikacyjnej, wokół której tworzy się społeczność. Zwraca uwagę na digitalizację ponowoczesnego świata społecznego oraz zmianę norm społecznych i komunikacyjnych na przykładzie komunikacji pomiędzy konsumentami a podmiotami gospodarczymi. Jest próbą odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób pojawienie się społeczeństwa sieciowego oraz upowszechnienie się nowych technologii komunikacyjno-informacyjnych wpłynęło, a niejednokrotnie diametralnie zmieniło mechanizmy masowego komunikowania. Połączone w sieć nowe nowe media, zrewolucjonizowały podejście do procesu komunikacji doprowadzając do przeniesienia tradycyjnych sposobów komunikowania się na platformę cyfrową, początkowo uzupełniając a z czasem zastępując komunikację typu face to face komunikacją typu interface to interface, czyli zapośredniczoną przez medium. Zmiany te otworzyły drogę do powstania nowego typu gospodarki, nazywanej gospodarką sieciową oraz jej wpływowej i intratnej dziedziny - e-marketingu. Społeczeństwo sieciowe i będące jego wytworem nowe nowe media uczyniły marketing społecznościowym, doprowadzając do tego, że marki i konsumenci weszły w rolę znajomych utrzymujących wirtualne kontakty towarzyskie. Rewolucja cyfrowa, która miała miejsce w momencie pojawienia się Internetu, a z nim technologii i kultury Web 2.0 implikowała wiele zmian, takich jak narodziny prosumenta, który oczekuje posiadania realnego wpływu na działania firm, a także za darmo tworzy dla tych nowe marketingowe rozwiązania. Praca została podzielona na trzy części. W części pierwszej znajduje się przegląd koncepcji teoretycznych, na których bazuje praca, omówiona została specyfika społeczeństwa sieciowego, powstanie społeczeństwa kreatywnego oraz sieciowej gospodarki nowego typu i jej podmiotu przedsiębiorstwa sieciowego. Przedstawione zostały zmiany w wielu dziedzinach życia społecznego takich jak praca, konsumpcja, rozrywka, wypoczynek oraz w postrzeganiu więzi społecznych. Internet przedstawiony został, jako jeden z głównych kanałów komunikacji marketingowej, który otworzył przed kreatywnymi jednostkami nowe możliwości, znacznie upraszczając proces dotarcia do szerokiego audytorium, ale także wymusił partnerskie podejście do konsumentów, oddanie im władzy nad marką i pozwolenie na oddolne zarządzanie nią. Komunikacja marketingowa z jednostronnego monologu zmieniła się w spotkanie znajomych w cyfrowej kawiarni. W części drugiej, empirycznej, omówione zostały wyniki przeprowadzonych przez autorkę badań, którymi objęte zostały dwie grupy respondentów: użytkownicy mediów społecznościowych oraz firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Badanie wskazało, że odwiedzanie serwisów społecznościowych jest dla ich członków codzienną rutynową czynnością, wskazało na istotną rolę oraz wiele funkcji, jakie pełnią w ich życiu, a także pokazało stosunek użytkowników do podmiotów gospodarczych oraz oczekiwania względem nich. Badanie miało na celu zweryfikowanie czy polskie firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw rzeczywiście wybierają innowacyjne rozwiązania w miejsce powielania schematycznych rozwiązań oraz korzystają z możliwości, które otworzyły przed nimi nowe cyfrowe media. Część trzecia, zawiera ocenę oraz refleksję nad kierunkiem i konsekwencjami zachodzących zmian.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Niezgoda, Marian - 130964
dc.contributor.authorpl
Zemlik, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Niezgoda, Marian - 130964
dc.contributor.reviewerpl
Świątkiewicz-Mośny, Maria - 132346
dc.date.accessioned
2020-07-21T23:04:52Z
dc.date.available
2020-07-21T23:04:52Z
dc.date.submittedpl
2011-10-27
dc.fieldofstudypl
socjologia
dc.fieldofstudypl
komunikowanie społeczne
dc.identifier.apdpl
diploma-62423-44342
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/176013
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Social Media, Social Networks, Internet
dc.subject.plpl
Media społecznościowe, sieci społecznościowe, Internet
dc.titlepl
Wpływ społeczeństwa sieciowego na e-rewolucję w komunikacji społecznej na przykładzie komunikacji pomiędzy podmiotami gospodarczymi a konsumentami w mediach społecznościowych
dc.title.alternativepl
Impact of the network society on the social communication e-revolution based on a case study of comunication between business and consumers in social media
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
11
Views per month
Views per city
Warsaw
3
Wroclaw
2
Chorkówka
1
Dublin
1
Jastrzębie Zdrój
1
Poznan
1
Torun
1

No access

No Thumbnail Available