Społeczne przyzwolenie na agresję jako forma kontroli społecznej

master
dc.abstract.enThe thesis entitled “Social acquiescence in aggression as a form of social control”isan attempt to find the cause of the growing phenomenon of tolerance for aggressionand violence in our society. The thesis consists of five chapters of which the first tworepresent the main theoretical formalization of discussed issues. In the first part ofthe work presented were the multiplicity of definitions that define what is thephenomenon of violence and aggression. We find there that the different ways ofunderstanding the concept of aggression are the result of the different Theoreticalconcepts and they make it multi-dimensional phenomenon.Next, there was made an overview of the theory of social deviation. At first therewere discussed the theories of ethological aspects, which are looking forvarious reasons of the deviation behaviors. Social reaction theory will explain us thequestion: why and how are people to be considered as exceeding the standards?Later, the thesis presents the social factors determining us to aggression andviolence. We find, among other things, how the pace of urbanization and economicgrowth affects the level of violence in society.The thesis presents the assumptions in which a man is treated as an inherentlyimmoral. We are informed what factors impact the erosion of the social controlmechanisms in our society.Last chapter completes the thesis, which purpose is to provide the impact of wearingoff the informal control on growth the formal control, which is presented in tightencriminal repression.In the last part, the work presents the argument of the continued polemics betweenfollowers and opponents of the death penalty, and the results of the research provingthe continued appreciation for the penalty.pl
dc.abstract.otherPraca magisterka pt. „Społeczne przyzwolenie na agresję jako formakontroli społecznej” stanowi próbę odnalezienia przyczyn rosnącej tolerancji wobeczjawiska agresji i przemocy w naszym społeczeństwie. Praca składa się z pięciurozdziałów, z których dwa pierwsze przedstawiają nam głównie ujęcie teoretyczneomawianej problematyki.I tak w pierwszej części pracy przedstawiona zostaławielość definicji określających, czym jest zjawisko przemocy i agresji. Dowiadujemysię tutaj, iż różne sposoby rozumienia agresji wynikają z różnych koncepcjiteoretycznych i w konsekwencji czynią ją zjawiskiem wielowymiarowym.Następnie w pracy dokonany został krótki przegląd teorii dewiacji społecznej.Najpierw omówiono teorie etiologiczne, które poszukują rozmaicie pojmowanychprzyczyn zachowań dewiacyjnych. Poznamy również teorię reakcji społecznej, któraodpowiada na pytanie, dlaczego i w jaki sposób ludzie zostają uznani zaprzekraczających normy?W dalszej części,praca przedstawia społeczne czynniki determinujące nas doagresji i przemocy. Dowiadujemy się miedzy inny, w jaki sposób tempo urbanizacjioraz wzrost gospodarczy wpływa na poziom agresji w społeczeństwie.Praca przedstawia również założenia, które tkwią u podstaw kierunku kontrolispołecznej, w którym człowiek traktowany jest jako jednostka z natury niemoralna.Poznajemy czynniki powodujące rozluźnienie mechanizmów kontroli społecznej wnaszym społeczeństwie.Niniejszą pracę finalizuje rozdział, którego celem jest przedstawienie wpływusłabnącej kontroli nieformalnej na wzrost kontroli formalnej objawiającej się wzaostrzeniach represji karnych. W ostatniej części praca prezentuje argumentacjętrwałej polemiki pomiędzy zwolennikami, a przeciwnikami kary śmierci oraz wynikibadań potwierdzających ciągłą aprobatę społeczeństwa dla tejże kary.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorFlis, Maria - 101022 pl
dc.contributor.authorRogacz, Sylwiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerRomaniszyn, Krystyna - 131682 pl
dc.contributor.reviewerFlis, Maria - 101022 pl
dc.date.accessioned2020-07-21T23:23:43Z
dc.date.available2020-07-21T23:23:43Z
dc.date.submitted2011-10-17pl
dc.fieldofstudysocjologiapl
dc.identifier.apddiploma-62751-41124pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/176313
dc.subject.ensocial control, aggression, death penalty,pl
dc.subject.otherKontrola społeczna, agresja, kara śmiercipl
dc.titleSpołeczne przyzwolenie na agresję jako forma kontroli społecznejpl
dc.title.alternative“Social acquiescence in aggression as a form of social control”pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The thesis entitled “Social acquiescence in aggression as a form of social control”isan attempt to find the cause of the growing phenomenon of tolerance for aggressionand violence in our society. The thesis consists of five chapters of which the first tworepresent the main theoretical formalization of discussed issues. In the first part ofthe work presented were the multiplicity of definitions that define what is thephenomenon of violence and aggression. We find there that the different ways ofunderstanding the concept of aggression are the result of the different Theoreticalconcepts and they make it multi-dimensional phenomenon.Next, there was made an overview of the theory of social deviation. At first therewere discussed the theories of ethological aspects, which are looking forvarious reasons of the deviation behaviors. Social reaction theory will explain us thequestion: why and how are people to be considered as exceeding the standards?Later, the thesis presents the social factors determining us to aggression andviolence. We find, among other things, how the pace of urbanization and economicgrowth affects the level of violence in society.The thesis presents the assumptions in which a man is treated as an inherentlyimmoral. We are informed what factors impact the erosion of the social controlmechanisms in our society.Last chapter completes the thesis, which purpose is to provide the impact of wearingoff the informal control on growth the formal control, which is presented in tightencriminal repression.In the last part, the work presents the argument of the continued polemics betweenfollowers and opponents of the death penalty, and the results of the research provingthe continued appreciation for the penalty.
dc.abstract.otherpl
Praca magisterka pt. „Społeczne przyzwolenie na agresję jako formakontroli społecznej” stanowi próbę odnalezienia przyczyn rosnącej tolerancji wobeczjawiska agresji i przemocy w naszym społeczeństwie. Praca składa się z pięciurozdziałów, z których dwa pierwsze przedstawiają nam głównie ujęcie teoretyczneomawianej problematyki.I tak w pierwszej części pracy przedstawiona zostaławielość definicji określających, czym jest zjawisko przemocy i agresji. Dowiadujemysię tutaj, iż różne sposoby rozumienia agresji wynikają z różnych koncepcjiteoretycznych i w konsekwencji czynią ją zjawiskiem wielowymiarowym.Następnie w pracy dokonany został krótki przegląd teorii dewiacji społecznej.Najpierw omówiono teorie etiologiczne, które poszukują rozmaicie pojmowanychprzyczyn zachowań dewiacyjnych. Poznamy również teorię reakcji społecznej, któraodpowiada na pytanie, dlaczego i w jaki sposób ludzie zostają uznani zaprzekraczających normy?W dalszej części,praca przedstawia społeczne czynniki determinujące nas doagresji i przemocy. Dowiadujemy się miedzy inny, w jaki sposób tempo urbanizacjioraz wzrost gospodarczy wpływa na poziom agresji w społeczeństwie.Praca przedstawia również założenia, które tkwią u podstaw kierunku kontrolispołecznej, w którym człowiek traktowany jest jako jednostka z natury niemoralna.Poznajemy czynniki powodujące rozluźnienie mechanizmów kontroli społecznej wnaszym społeczeństwie.Niniejszą pracę finalizuje rozdział, którego celem jest przedstawienie wpływusłabnącej kontroli nieformalnej na wzrost kontroli formalnej objawiającej się wzaostrzeniach represji karnych. W ostatniej części praca prezentuje argumentacjętrwałej polemiki pomiędzy zwolennikami, a przeciwnikami kary śmierci oraz wynikibadań potwierdzających ciągłą aprobatę społeczeństwa dla tejże kary.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Flis, Maria - 101022
dc.contributor.authorpl
Rogacz, Sylwia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Romaniszyn, Krystyna - 131682
dc.contributor.reviewerpl
Flis, Maria - 101022
dc.date.accessioned
2020-07-21T23:23:43Z
dc.date.available
2020-07-21T23:23:43Z
dc.date.submittedpl
2011-10-17
dc.fieldofstudypl
socjologia
dc.identifier.apdpl
diploma-62751-41124
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/176313
dc.subject.enpl
social control, aggression, death penalty,
dc.subject.otherpl
Kontrola społeczna, agresja, kara śmierci
dc.titlepl
Społeczne przyzwolenie na agresję jako forma kontroli społecznej
dc.title.alternativepl
“Social acquiescence in aggression as a form of social control”
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
57
Views per month
Views per city
Krakow
11
Warsaw
9
Skjetten
8
Stuttgart
6
Lodz
3
Wroclaw
3
Dublin
2
Poznan
2
Bydgoszcz
1
Dąbrowa Górnicza
1

No access

No Thumbnail Available