Rozgraniczenie nieruchomości na gruncie postępowania administracyjnego i postępowania cywilnego

master
dc.abstract.enThe work describes the separation procedure on the grounds of administrative and civil proceedings.The first part of the work defines the purpose and essence of the demarcation procedure, the obligations of the owners of neighboring properties, the demarcation procedure and model. It deals with the issues of the authority's jurisdiction, the initiation of proceedings and the decision to initiate it. Specifies the procedural identity, the basis for the demarcation, the activities of the surveyor undertaken within the demarcation and the possibility of concluding a delimitation agreement and its elements. The work also describes the procedure for appealing against the decision to discontinue the proceedings, the demarcation decision itself and the possibility of referring the case to court. The work also includes considerations on the possibility of revoking the final decision in extraordinary procedures of administrative proceedings, as well as exceptions to the principle of two-instance procedures.The second part of the thesis is devoted to the demarcation of real estate in civil proceedings. It determines the jurisdiction of the court, the procedure, the enforceability of court judgments, administrative decisions and a demarcation agreement. It also describes the protection of border signs, the admissibility of a judicial route, and also addresses the issue of criteria taken into account in the demarcation. It describes the evidentiary proceedings undertaken during the demarcation of real estate in the case of the judicial stage, and also addresses the issues of legal status criteria and real estate demarcation as part of the debt collection process.pl
dc.abstract.plPraca opisuje procedurę rozgraniczenia na gruncie postępowania administracyjnego i postępowania cywilnego. Pierwsza część pracy określa cel i istotę procedury rozgraniczenia, obowiązki właścicieli nieruchomości sąsiadujących, procedurę i model rozgraniczenia. Porusza problematykę właściwości organu, wszczęcia postępowania i postanowienia o jego wszczęciu. Określa legitymację procesową, podstawy rozgraniczenia, czynności geodety podejmowane w ramach rozgraniczenia i możliwość zawarcia ugody rozgraniczeniowej i jej elementy. Praca opisuje rownież procedurę odwołania od decyzji umarzającej postępowanie, samą decyzję rozgraniczeniową i możliwości przekazania sprawy do rozpatrzenia przez sąd. Praca zawiera również rozważania nad możliwością wzruszenia decyzji ostatecznej w nadzwyczajnych trybach postępowań administracyjnych, jak również wyjątki od zasady dwuinstancyjności. Druga część pracy poświęcona jest rozgraniczeniu nieruchomości w ramach postępowania cywilnego. Określa właściwość sądu, tryb postępowania, wykonalność orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnej i ugody rozgraniczeniowej. Opisuje również ochronę znaków granicznych, dopuszczalność drogi sądowej, a także porusza kwestię kryteriów uwzględnianych przy rozgraniczeniu. Opisuje postępowanie dowodowe podejmowane w trakcie rozgraniczenia nieruchomości w przypadku etapu sądowej, a także porusza problematykę kryteriów stanu prawnego i rozgraniczenia nieruchomości w ramach procesu windykacyjnego.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKnysiak-Sudyka, Hanna - 128939 pl
dc.contributor.authorOstrowska, Ewapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerKnysiak-Sudyka, Hanna - 128939 pl
dc.contributor.reviewerKlonowski, Kamil - 128892 pl
dc.date.accessioned2020-10-20T20:12:06Z
dc.date.available2020-10-20T20:12:06Z
dc.date.submitted2020-09-09pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-144394-227646pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/249638
dc.languagepolpl
dc.subject.endemarcation of real estate, administrative proceedings, purpose and essence, obligations of neighboring owners, procedure and model of the demarcation proceedings, jurisdiction of the authority, initiation of proceedings, decision to initiate proceedings, control of the identity card, procedural card, grounds for demarcation, activities of a surveyor, border settlement, appeal against a decision discontinuing proceedings, elements of a border settlement, delimitation decision, referral of the case to the court, revocation of the demarcation decision, redundancy of the proceedings, exceptions to the two-instance principle, legality of the decision delimitation during the merger, court stage, concept of the case, court jurisdiction, procedure, enforceability of judgments, settlements, protection border marks, admissibility of a court route, criteria for delimiting, taking evidence, ruling on delimitation, legal status of expropriation, delimitation within the debt collection processpl
dc.subject.plrozgraniczenie nieruchomości, postępowanie administracyjne, cel i istota, obowiązki właścicieli sąsiadujących, procedura i model postępowania rozgraniczeniowego, właściwość organu, wszczęcie postępowania, postanowienie o wszczęciu postępowania, kontrola legitymacji podmiotowej, legitymacja procesowe, podstawy rozgraniczenia, czynności geodety, ugoda graniczna, odwołanie od decyzji umarzającej postępowanie, elementy ugody granicznej, decyzja rozgraniczeniowa, przekazanie sprawy do sądu, wzruszenie decyzji rozgraniczeniowej, bezprzedmiotowość postępowania, wyjątki od zasady dwuinstancyjności, prawomocność decyzji rozgraniczenie podczas scalenia, etap sądowy, pojęcie sprawy, właściwość sądu, tryb, wykonalność orzeczeń, ugody, ochrona znaków granicznych, dopuszczalność drogi sądowej, kryteria rozgraniczenia, postępowanie dowodowe, orzeczenie o rozgraniczeniu, stan prawnym uwłaszczenie, rozgraniczenie w ramach procesu windykacyjnegopl
dc.titleRozgraniczenie nieruchomości na gruncie postępowania administracyjnego i postępowania cywilnegopl
dc.title.alternativeThe delimitation of real estate on the grounds of administrative and civil proceedingspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The work describes the separation procedure on the grounds of administrative and civil proceedings.The first part of the work defines the purpose and essence of the demarcation procedure, the obligations of the owners of neighboring properties, the demarcation procedure and model. It deals with the issues of the authority's jurisdiction, the initiation of proceedings and the decision to initiate it. Specifies the procedural identity, the basis for the demarcation, the activities of the surveyor undertaken within the demarcation and the possibility of concluding a delimitation agreement and its elements. The work also describes the procedure for appealing against the decision to discontinue the proceedings, the demarcation decision itself and the possibility of referring the case to court. The work also includes considerations on the possibility of revoking the final decision in extraordinary procedures of administrative proceedings, as well as exceptions to the principle of two-instance procedures.The second part of the thesis is devoted to the demarcation of real estate in civil proceedings. It determines the jurisdiction of the court, the procedure, the enforceability of court judgments, administrative decisions and a demarcation agreement. It also describes the protection of border signs, the admissibility of a judicial route, and also addresses the issue of criteria taken into account in the demarcation. It describes the evidentiary proceedings undertaken during the demarcation of real estate in the case of the judicial stage, and also addresses the issues of legal status criteria and real estate demarcation as part of the debt collection process.
dc.abstract.plpl
Praca opisuje procedurę rozgraniczenia na gruncie postępowania administracyjnego i postępowania cywilnego. Pierwsza część pracy określa cel i istotę procedury rozgraniczenia, obowiązki właścicieli nieruchomości sąsiadujących, procedurę i model rozgraniczenia. Porusza problematykę właściwości organu, wszczęcia postępowania i postanowienia o jego wszczęciu. Określa legitymację procesową, podstawy rozgraniczenia, czynności geodety podejmowane w ramach rozgraniczenia i możliwość zawarcia ugody rozgraniczeniowej i jej elementy. Praca opisuje rownież procedurę odwołania od decyzji umarzającej postępowanie, samą decyzję rozgraniczeniową i możliwości przekazania sprawy do rozpatrzenia przez sąd. Praca zawiera również rozważania nad możliwością wzruszenia decyzji ostatecznej w nadzwyczajnych trybach postępowań administracyjnych, jak również wyjątki od zasady dwuinstancyjności. Druga część pracy poświęcona jest rozgraniczeniu nieruchomości w ramach postępowania cywilnego. Określa właściwość sądu, tryb postępowania, wykonalność orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnej i ugody rozgraniczeniowej. Opisuje również ochronę znaków granicznych, dopuszczalność drogi sądowej, a także porusza kwestię kryteriów uwzględnianych przy rozgraniczeniu. Opisuje postępowanie dowodowe podejmowane w trakcie rozgraniczenia nieruchomości w przypadku etapu sądowej, a także porusza problematykę kryteriów stanu prawnego i rozgraniczenia nieruchomości w ramach procesu windykacyjnego.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Knysiak-Sudyka, Hanna - 128939
dc.contributor.authorpl
Ostrowska, Ewa
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Knysiak-Sudyka, Hanna - 128939
dc.contributor.reviewerpl
Klonowski, Kamil - 128892
dc.date.accessioned
2020-10-20T20:12:06Z
dc.date.available
2020-10-20T20:12:06Z
dc.date.submittedpl
2020-09-09
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-144394-227646
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/249638
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
demarcation of real estate, administrative proceedings, purpose and essence, obligations of neighboring owners, procedure and model of the demarcation proceedings, jurisdiction of the authority, initiation of proceedings, decision to initiate proceedings, control of the identity card, procedural card, grounds for demarcation, activities of a surveyor, border settlement, appeal against a decision discontinuing proceedings, elements of a border settlement, delimitation decision, referral of the case to the court, revocation of the demarcation decision, redundancy of the proceedings, exceptions to the two-instance principle, legality of the decision delimitation during the merger, court stage, concept of the case, court jurisdiction, procedure, enforceability of judgments, settlements, protection border marks, admissibility of a court route, criteria for delimiting, taking evidence, ruling on delimitation, legal status of expropriation, delimitation within the debt collection process
dc.subject.plpl
rozgraniczenie nieruchomości, postępowanie administracyjne, cel i istota, obowiązki właścicieli sąsiadujących, procedura i model postępowania rozgraniczeniowego, właściwość organu, wszczęcie postępowania, postanowienie o wszczęciu postępowania, kontrola legitymacji podmiotowej, legitymacja procesowe, podstawy rozgraniczenia, czynności geodety, ugoda graniczna, odwołanie od decyzji umarzającej postępowanie, elementy ugody granicznej, decyzja rozgraniczeniowa, przekazanie sprawy do sądu, wzruszenie decyzji rozgraniczeniowej, bezprzedmiotowość postępowania, wyjątki od zasady dwuinstancyjności, prawomocność decyzji rozgraniczenie podczas scalenia, etap sądowy, pojęcie sprawy, właściwość sądu, tryb, wykonalność orzeczeń, ugody, ochrona znaków granicznych, dopuszczalność drogi sądowej, kryteria rozgraniczenia, postępowanie dowodowe, orzeczenie o rozgraniczeniu, stan prawnym uwłaszczenie, rozgraniczenie w ramach procesu windykacyjnego
dc.titlepl
Rozgraniczenie nieruchomości na gruncie postępowania administracyjnego i postępowania cywilnego
dc.title.alternativepl
The delimitation of real estate on the grounds of administrative and civil proceedings
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
72
Views per month
Views per city
Warsaw
10
Lodz
9
Lublin
8
Trawniki
6
Chełm
3
Krakow
3
Chandler
2
Dublin
2
Gdynia
2
Serniki
2

No access

No Thumbnail Available