Poczucie własnej skuteczności w grupie późnych adolescentów w kontekście prężności psychicznej i stylów radzenia sobie ze stresem

master
dc.abstract.enThe aim of this study was to investigate the relationship between resilience, perceived self-efficacy and the coping style. The role of differences between women and men in the context of the above variables was also taken into account. The results of 83 respondents representing a group of late adolescents were analyzed in the following questionnaires: the Resilience Assesment Scale SPP-25, the Measure Coping Strategies with Stress – Mini-COPE and the Generalized Self-Efficacy Scale GSES. Positive relationships have been demonstrated between a low level of resilience and a low level of perceived self-efficacy. The distinguished Active Coping Style turned out to be positively correlated with a higher level of perceived self-efficacy. The analyzes also confirmed the relationship between the level of resilience and the coping style: there was a positive correlation between a high level of resilience and the Active Coping style, and a negative correlation between a low level of resilience and the Helplessness style. Moreover, the gender differences in the level of resilience, perceived self-efficacy and the use of the Active Coping and Helplessness styles were examined. A significant difference between men and women was noted only in the use of the Helplessness style - women showed a greater preference for using this style.pl
dc.abstract.plCelem tej pracy było zbadanie zależności pomiędzy prężnością psychiczną, poczuciem własnej skuteczności oraz stosowanym stylem radzenia sobie ze stresem. Uwzględniono również rolę różnic między kobietami i mężczyznami w kontekście powyższych zmiennych. Zanalizowano wyniki 83 badanych reprezentujących grupę późnych adolescentów w kwestionariuszach: Skala Pomiaru Prężności SPP-25, Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem Mini-COPE, Skala Uogólnionej Własnej Skuteczności SUWS. Wykazano dodatnie związki między niskim poziomem prężności psychicznej a niskim poczuciem własnej skuteczności. Wyróżniony Styl Aktywne Radzenie Sobie okazał się być dodatnio skorelowany z wyższym poczuciem własnej skuteczności. Analizy potwierdziły także związek między poziomem prężności psychicznej a stosowanym stylem radzenia sobie: zaistniała pozytywna korelacja między wysokim poziomem prężności psychicznej a stylem Aktywne Radzenie Sobie oraz negatywna korelacja między niskim poziomem prężności psychicznej a stylem Bezradność. Ponadto, zbadano różnice międzypłciowe dotyczące poziomu prężności psychicznej, poczucia własnej skuteczności oraz stosowania stylów Aktywne Radzenie Sobie i Bezradność. Istotną różnicę między kobietami i mężczyznami zanotowano jedynie w zakresie używania stylu Bezradność – kobiety wykazały większą preferencję do stosowania tego stylu.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSitnik-Warchulska, Katarzynapl
dc.contributor.authorTrzeciecka, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerSitnik-Warchulska, Katarzynapl
dc.contributor.reviewerIzydorczyk, Bernadettapl
dc.date.accessioned2021-11-03T22:35:51Z
dc.date.available2021-11-03T22:35:51Z
dc.date.submitted2021-09-15pl
dc.fieldofstudypsychologia stosowanapl
dc.identifier.apddiploma-147777-225488pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/282679
dc.languagepolpl
dc.subject.enresilience, perceived self-efficacy, coping strategies, coping styles, adolescencepl
dc.subject.plprężność psychiczna, resilience, poczucie własnej skuteczności, strategie radzenia sobie ze stresem, style radzenia sobie ze stresem, adolescencjapl
dc.titlePoczucie własnej skuteczności w grupie późnych adolescentów w kontekście prężności psychicznej i stylów radzenia sobie ze stresempl
dc.title.alternativeSelf-efficacy in a group of late adolescents in the context of resilience and coping stylespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this study was to investigate the relationship between resilience, perceived self-efficacy and the coping style. The role of differences between women and men in the context of the above variables was also taken into account. The results of 83 respondents representing a group of late adolescents were analyzed in the following questionnaires: the Resilience Assesment Scale SPP-25, the Measure Coping Strategies with Stress – Mini-COPE and the Generalized Self-Efficacy Scale GSES. Positive relationships have been demonstrated between a low level of resilience and a low level of perceived self-efficacy. The distinguished Active Coping Style turned out to be positively correlated with a higher level of perceived self-efficacy. The analyzes also confirmed the relationship between the level of resilience and the coping style: there was a positive correlation between a high level of resilience and the Active Coping style, and a negative correlation between a low level of resilience and the Helplessness style. Moreover, the gender differences in the level of resilience, perceived self-efficacy and the use of the Active Coping and Helplessness styles were examined. A significant difference between men and women was noted only in the use of the Helplessness style - women showed a greater preference for using this style.
dc.abstract.plpl
Celem tej pracy było zbadanie zależności pomiędzy prężnością psychiczną, poczuciem własnej skuteczności oraz stosowanym stylem radzenia sobie ze stresem. Uwzględniono również rolę różnic między kobietami i mężczyznami w kontekście powyższych zmiennych. Zanalizowano wyniki 83 badanych reprezentujących grupę późnych adolescentów w kwestionariuszach: Skala Pomiaru Prężności SPP-25, Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem Mini-COPE, Skala Uogólnionej Własnej Skuteczności SUWS. Wykazano dodatnie związki między niskim poziomem prężności psychicznej a niskim poczuciem własnej skuteczności. Wyróżniony Styl Aktywne Radzenie Sobie okazał się być dodatnio skorelowany z wyższym poczuciem własnej skuteczności. Analizy potwierdziły także związek między poziomem prężności psychicznej a stosowanym stylem radzenia sobie: zaistniała pozytywna korelacja między wysokim poziomem prężności psychicznej a stylem Aktywne Radzenie Sobie oraz negatywna korelacja między niskim poziomem prężności psychicznej a stylem Bezradność. Ponadto, zbadano różnice międzypłciowe dotyczące poziomu prężności psychicznej, poczucia własnej skuteczności oraz stosowania stylów Aktywne Radzenie Sobie i Bezradność. Istotną różnicę między kobietami i mężczyznami zanotowano jedynie w zakresie używania stylu Bezradność – kobiety wykazały większą preferencję do stosowania tego stylu.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Sitnik-Warchulska, Katarzyna
dc.contributor.authorpl
Trzeciecka, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Sitnik-Warchulska, Katarzyna
dc.contributor.reviewerpl
Izydorczyk, Bernadetta
dc.date.accessioned
2021-11-03T22:35:51Z
dc.date.available
2021-11-03T22:35:51Z
dc.date.submittedpl
2021-09-15
dc.fieldofstudypl
psychologia stosowana
dc.identifier.apdpl
diploma-147777-225488
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/282679
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
resilience, perceived self-efficacy, coping strategies, coping styles, adolescence
dc.subject.plpl
prężność psychiczna, resilience, poczucie własnej skuteczności, strategie radzenia sobie ze stresem, style radzenia sobie ze stresem, adolescencja
dc.titlepl
Poczucie własnej skuteczności w grupie późnych adolescentów w kontekście prężności psychicznej i stylów radzenia sobie ze stresem
dc.title.alternativepl
Self-efficacy in a group of late adolescents in the context of resilience and coping styles
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
268
Views per month
Views per city
Warsaw
34
Krakow
33
Wroclaw
15
Szczecin
11
Kielce
9
Lublin
7
Poznan
7
Suchy Las
6
Suez
6
Katowice
5

No access

No Thumbnail Available
Collections