"Wpływ sposobu żywienia dzieci w okresie niemowlęcym na rozwój biologiczny w wieku przedszkolnym w dużej i małej aglomeracji miejskiej"

master
dc.abstract.enHuman biological development is influenced by genetic and environmental factors. The most important environmental factor is nutrition, which affects the state of health (somatic development, intellectual and emotional as well as social). Proper nutrition is strongly associated with the social and economical status of family. From the very beginning of human nutrition, it carries both, direct as well as long-term health consequences, so feeding children in their infancy is crucial. The best way to feed infants is breastfeeding (according to the recommendations: exclusive breastfeeding during the first six months and continue this type of feeding for the first year of life or longer), but if this is impossible, infant formula needs to be introduced.The aim of this study was to analyze biological development and state of health of children, depending on the way of feeding in their infancy as well as the indirect influence of environmental factors (parental education, place of residence)on their development.The data was collected during a cross-sectional research among 400 children in the 3 – 6 age range (born 2005 – 2008), attending randomly selected nursery schools in Kraków and Stary Sacz (Małopolska). The survey was conducted in 2011 based on voluntary and anonymous questionnaire addressed to parents, which included questions concerning, among others: the way of feeding in infancy (breastfeeding, infant formula), state of health, weight and height of children and parents as well as educational degree and place of residence.The conclusion, based on the results, is that most children were breastfed, regardless of place of residence, however in a smaller town (Stary Sącz) the percentage of children fed in this manner was greater than in large urban agglomeration (Kraków). The higher education the children's parents had, the more often they chose to breastfeed and more often obeyed correct behaviors as well as adhered to the recommendations in the rational nutrition of infantsFurthermore, it was not proved that there were significant statistical differences in body weight and height of children, depending on the way of feeding in infancy. However it can be seen that children which were breastfed in their infancy longer had a slightly lower weight and Body Mass Index (BMI) than children which were partially fed with infant formula.Lastly, regardless of the size of the agglomeration, the children breastfed exclusively for the first six months or more showed a lower tendency and frequency of diseases than children fed partially with infant formula. Especially during their infancy (0 – 12 months), less often suffered in comparison, when started kindergarten.pl
dc.abstract.otherRozwój biologiczny człowieka uwarunkowany jest czynnikami genetycznymi oraz środowiskowymi. Najważniejszym czynnikiem środowiskowym, jest żywienie, które wpływa na stan zdrowia (rozwój somatyczny, intelektualno – emocjonalny i społeczny). Właściwe żywienie silnie związane jest ze statusem społeczno – ekonomicznym rodziny. Od samego początku odżywianie człowieka niesie za sobą bezpośrednie oraz odległe konsekwencje zdrowotne, dlatego decydujące znaczenie ma sposób karmienia dzieci w okresie niemowlęcym. Najlepszym sposobem żywienia niemowląt jest karmienie naturalne, czyli pokarm kobiecy (wg zaleceń: wyłączne karmienie naturalne przez 6 pierwszych miesięcy życia oraz kontynuowanie tego rodzaju karmienia do końca pierwszego roku życia lub dłużej), jednak jeśli jest to niemożliwe należy wprowadzić odpowiednie mleko modyfikowane.Celem przeprowadzonych badań była analiza rozwoju biologicznego oraz stanu zdrowia dzieci w zależności od sposobu karmienia w okresie niemowlęcym, a także pośredni wpływ czynników środowiskowych na ich rozwój m.in. takich jak wykształcenie rodziców oraz miejsce zamieszkania.Dane zostały zebrane w trakcie badań przekrojowych, wśród 400 dzieci w wieku 3 – 6 lat (rok urodzenia 2005 – 2008), uczęszczających do losowo wybranych przedszkoli na terenie Karkowa oraz Starego Sącza (województwo małopolskie). Badanie zostało przeprowadzone w 2011 roku na podstawie dobrowolnej oraz anonimowej ankiety skierowanej do rodziców, która zawierała pytania dotyczące m.in.: sposobu karmienia w okresie niemowlęcym (naturalne, sztuczne), stanu zdrowia, masy i wysokości ciała dzieci i rodziców oraz stopnia wykształcenia i miejsca zamieszkania.Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, że większość dzieci było karmionych naturalnie bez względu na miejsce zamieszkania, jednakże w mniejszej miejscowości tj. Starym Sączu odsetek dzieci karmionych w ten sposób był większy, niż w dużej aglomeracji miejskiej tj. Krakowie. Ponadto, im wyższe wykształcenie posiadali rodzice badanych dzieci, tym częściej decydowali się na karmienie naturalne oraz bardziej przestrzegali prawidłowe zachowania i zalecenia w racjonalnym żywieniu niemowląt.Co więcej, bez względu na wielkość aglomeracji nie stwierdzono istotnych różnic statystycznych w masie i wysokości ciała dzieci w zależności od sposobu karmienia w okresie niemowlęcym, jednak można zauważyć, że dzieci dłużej karmione pokarmem kobiecym posiadały nieco mniejszą wagę i wskaźnik BMI od dzieci karmionych częściowo mlekiem modyfikowanym.Na koniec, bez względu na wielkość aglomeracji, dzieci karmione wyłącznie przez 6 pierwszych miesięcy lub dłużej mlekiem matki wykazywały mniejszą skłonność oraz częstotliwość do chorób, niż dzieci karmione częściowo mlekiem modyfikowanym. Dzieci te zawłaszcza w okresie niemowlęcym (0 – 12 miesięcy) rzadziej chorowały w stosunku, gdy zaczęły uczęszczać do przedszkola.pl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorSzostek, Krzysztof - 132252 pl
dc.contributor.authorMazur, Agnieszkapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerWronka, Iwona - 132776 pl
dc.contributor.reviewerSzostek, Krzysztof - 132252 pl
dc.date.accessioned2020-07-15T18:11:42Z
dc.date.available2020-07-15T18:11:42Z
dc.date.submitted2011-09-29pl
dc.fieldofstudybiologiapl
dc.identifier.apddiploma-58946-30142pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/172835
dc.subject.enbreastfeeding, infant formula, nutrition, biological development, environmental factorspl
dc.subject.otherkarmienie naturalne, mleko modyfikowane, żywienie, rozwój biologiczny, czynniki środowiskowepl
dc.title"Wpływ sposobu żywienia dzieci w okresie niemowlęcym na rozwój biologiczny w wieku przedszkolnym w dużej i małej aglomeracji miejskiej"pl
dc.title.alternativeImpact of method of feeding children during infancy on the biological development in preschool age in large and small urban areapl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Human biological development is influenced by genetic and environmental factors. The most important environmental factor is nutrition, which affects the state of health (somatic development, intellectual and emotional as well as social). Proper nutrition is strongly associated with the social and economical status of family. From the very beginning of human nutrition, it carries both, direct as well as long-term health consequences, so feeding children in their infancy is crucial. The best way to feed infants is breastfeeding (according to the recommendations: exclusive breastfeeding during the first six months and continue this type of feeding for the first year of life or longer), but if this is impossible, infant formula needs to be introduced.The aim of this study was to analyze biological development and state of health of children, depending on the way of feeding in their infancy as well as the indirect influence of environmental factors (parental education, place of residence)on their development.The data was collected during a cross-sectional research among 400 children in the 3 – 6 age range (born 2005 – 2008), attending randomly selected nursery schools in Kraków and Stary Sacz (Małopolska). The survey was conducted in 2011 based on voluntary and anonymous questionnaire addressed to parents, which included questions concerning, among others: the way of feeding in infancy (breastfeeding, infant formula), state of health, weight and height of children and parents as well as educational degree and place of residence.The conclusion, based on the results, is that most children were breastfed, regardless of place of residence, however in a smaller town (Stary Sącz) the percentage of children fed in this manner was greater than in large urban agglomeration (Kraków). The higher education the children's parents had, the more often they chose to breastfeed and more often obeyed correct behaviors as well as adhered to the recommendations in the rational nutrition of infantsFurthermore, it was not proved that there were significant statistical differences in body weight and height of children, depending on the way of feeding in infancy. However it can be seen that children which were breastfed in their infancy longer had a slightly lower weight and Body Mass Index (BMI) than children which were partially fed with infant formula.Lastly, regardless of the size of the agglomeration, the children breastfed exclusively for the first six months or more showed a lower tendency and frequency of diseases than children fed partially with infant formula. Especially during their infancy (0 – 12 months), less often suffered in comparison, when started kindergarten.
dc.abstract.otherpl
Rozwój biologiczny człowieka uwarunkowany jest czynnikami genetycznymi oraz środowiskowymi. Najważniejszym czynnikiem środowiskowym, jest żywienie, które wpływa na stan zdrowia (rozwój somatyczny, intelektualno – emocjonalny i społeczny). Właściwe żywienie silnie związane jest ze statusem społeczno – ekonomicznym rodziny. Od samego początku odżywianie człowieka niesie za sobą bezpośrednie oraz odległe konsekwencje zdrowotne, dlatego decydujące znaczenie ma sposób karmienia dzieci w okresie niemowlęcym. Najlepszym sposobem żywienia niemowląt jest karmienie naturalne, czyli pokarm kobiecy (wg zaleceń: wyłączne karmienie naturalne przez 6 pierwszych miesięcy życia oraz kontynuowanie tego rodzaju karmienia do końca pierwszego roku życia lub dłużej), jednak jeśli jest to niemożliwe należy wprowadzić odpowiednie mleko modyfikowane.Celem przeprowadzonych badań była analiza rozwoju biologicznego oraz stanu zdrowia dzieci w zależności od sposobu karmienia w okresie niemowlęcym, a także pośredni wpływ czynników środowiskowych na ich rozwój m.in. takich jak wykształcenie rodziców oraz miejsce zamieszkania.Dane zostały zebrane w trakcie badań przekrojowych, wśród 400 dzieci w wieku 3 – 6 lat (rok urodzenia 2005 – 2008), uczęszczających do losowo wybranych przedszkoli na terenie Karkowa oraz Starego Sącza (województwo małopolskie). Badanie zostało przeprowadzone w 2011 roku na podstawie dobrowolnej oraz anonimowej ankiety skierowanej do rodziców, która zawierała pytania dotyczące m.in.: sposobu karmienia w okresie niemowlęcym (naturalne, sztuczne), stanu zdrowia, masy i wysokości ciała dzieci i rodziców oraz stopnia wykształcenia i miejsca zamieszkania.Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, że większość dzieci było karmionych naturalnie bez względu na miejsce zamieszkania, jednakże w mniejszej miejscowości tj. Starym Sączu odsetek dzieci karmionych w ten sposób był większy, niż w dużej aglomeracji miejskiej tj. Krakowie. Ponadto, im wyższe wykształcenie posiadali rodzice badanych dzieci, tym częściej decydowali się na karmienie naturalne oraz bardziej przestrzegali prawidłowe zachowania i zalecenia w racjonalnym żywieniu niemowląt.Co więcej, bez względu na wielkość aglomeracji nie stwierdzono istotnych różnic statystycznych w masie i wysokości ciała dzieci w zależności od sposobu karmienia w okresie niemowlęcym, jednak można zauważyć, że dzieci dłużej karmione pokarmem kobiecym posiadały nieco mniejszą wagę i wskaźnik BMI od dzieci karmionych częściowo mlekiem modyfikowanym.Na koniec, bez względu na wielkość aglomeracji, dzieci karmione wyłącznie przez 6 pierwszych miesięcy lub dłużej mlekiem matki wykazywały mniejszą skłonność oraz częstotliwość do chorób, niż dzieci karmione częściowo mlekiem modyfikowanym. Dzieci te zawłaszcza w okresie niemowlęcym (0 – 12 miesięcy) rzadziej chorowały w stosunku, gdy zaczęły uczęszczać do przedszkola.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Szostek, Krzysztof - 132252
dc.contributor.authorpl
Mazur, Agnieszka
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Wronka, Iwona - 132776
dc.contributor.reviewerpl
Szostek, Krzysztof - 132252
dc.date.accessioned
2020-07-15T18:11:42Z
dc.date.available
2020-07-15T18:11:42Z
dc.date.submittedpl
2011-09-29
dc.fieldofstudypl
biologia
dc.identifier.apdpl
diploma-58946-30142
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/172835
dc.subject.enpl
breastfeeding, infant formula, nutrition, biological development, environmental factors
dc.subject.otherpl
karmienie naturalne, mleko modyfikowane, żywienie, rozwój biologiczny, czynniki środowiskowe
dc.titlepl
"Wpływ sposobu żywienia dzieci w okresie niemowlęcym na rozwój biologiczny w wieku przedszkolnym w dużej i małej aglomeracji miejskiej"
dc.title.alternativepl
Impact of method of feeding children during infancy on the biological development in preschool age in large and small urban area
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
3
Views per month
Views per city
Boguchwała
1
Kielce
1
Poznan
1

No access

No Thumbnail Available