Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

master
dc.abstract.enSales taxes and customs had a great influence Sales taxes and duties were considered as factors significantly affecting the functioning of the European Economic Community, EEC, therefore, one of the priorities considered harmonizing the system of sales taxes. The aim was to introduce the same tax base and eliminate such things as double taxation.From 1May 2004 there have been changes in the import and export goods. So far known only two terms in the Polish law. After that date, the exports and imports also joined even intra-Community supply of goods. From 1 May 2004, there is no longer exports of goods to EU countries only intra-Community supply of goods, which means the transfer of the right thing and dispose of the goods as owner. This right is recognized by the ECJ for the right of a special kind.To speak of the occurrence of intra-Community supply of goods the taxpayer must be registered for the intra-Community transactions, or for VAT and the EU. It is necessary also that at least one of the premises in question, such as:1) The transfer of the right to dispose of the goods as owner,2) order the transfer of public authority or entity acting on behalf of such authority or by the transfer of ownership of goods in exchange for compensation,3) issue of goods under a lease agreement, rental lease or other agreement of similar nature of fixed duration or a contract of sale on deferred terms, if the contract provides that in the normal course of events under this contract or upon payment of the final instalment of ownership will be transferred,4) the goods are among the principal, and the commission agent as well as the release of goods by a commission under the contract of commission,5) release of goods by a commission agent for the principal of the contract of commission,6) release of goods under free supply of goods subject to VATThe VAT Directive, intra-Community supply of goods is not a separate activity in relation to other types of delivery. It is merely a special type of delivery is therefore not paid separately. For intra-Community supply of goods apply special rules relating to exemptions or when they are and where the tax point. The VAT Directive in art. 2 paragraph 1 sub-paragraph sets out explicitly that the VAT is the supply of goods in the territory of a Member State by a taxable person acting as such. Return to the article "consideration" has been subjected to analysis by the European Court of Justice, which the ECJ has ruled in the case C-435/03 British American Tobacco. The issue of that ruling concerned the stolen goods. According to the ECJ ruling, there can be no benefit in case of an entity to whom they were stolen goods. For this reason we can not speak for the delivery of which is for consideration.Like the term "charge," which was the subject of the considerations of the ECJ in C-89/81 Hong Kong Trade Developement Council. According to the order, the court held that to speak of actions which are taxable, you must come to the transaction giving the price or remuneration for the transaction. According to the order of another Court ruling in case C-412/03 Gdsabäck Scandic Hotel AB v Riksskatteverket. According to the judgment, the payment for the supply cannot be said with reference to whether the commodity is sold at a price higher than the value of its production, or less. So, in no case can we speak of unpaid transactions in our case.The tax liability arises at the ICSG, as a general rule the VAT Directive 2006/112/EC, on the 15th of the month following the month in which delivery took place. It is important to remember that the supply of goods is the moment transferred to the buyer the right to dispose as owner, as mentioned by art. 14 VAT Directive. In this case, also ruled the European Court of Justice in its judgment C-320/88 Shipping and Forwarding Enterprise Safe. The Court in that case stated that the term "supply of goods" in no way can be understood as the transfer opl
dc.abstract.plPodatki obrotowe oraz cła były uznane za czynniki znacząco wpływające na funkcjonowanie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, dlatego też EWG za jeden z priorytetów uznała ujednolicenie systemu w ramach podatków obrotowych. Miało to na celu wprowadzenie jednakowej podstawy opodatkowania i wyeliminowanie takich zjawisk jak np. podwójne opodatkowanie.Z dniem 1maja 2004 roku nastąpiły zmiany w zakresie importu oraz eksportu towarów. Do tej pory znane były tylko dwa pojęcia w prawie polskim. Po tej dacie do eksportu i importu dołączyła również choćby wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Od 1 maja 2004 roku nie występuje już eksport towarów do krajów Unii Europejskiej tylko wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, która oznacza przeniesienie prawa rozporządzania daną rzeczą lub towarami jak właściciel. Prawo to zostało uznane przez ETS za prawo o szczególnym rodzaju. Aby można było mówić o wystąpieniu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów podatnik musi być zarejestrowany dla potrzeb transakcji wewnatrzwspólnotowych, czyli jako podatnik VAT-UE. Koniecznym jest także spełnienie przynajmniej jednej z przesłanek przedmiotowych, takich jak:1)przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel,2)przeniesieniem z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie,3)wydawanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony bądź umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych ta umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione,4)wydaniem towarów między komitentem, a komisantem jak również wydaniem towarów przez komisanta na podstawie umowy komisu,5)wydaniem towarów przez komisanta na rzecz komitenta na podstawie umowy komisu,6)wydaniem towarów w ramach nieodpłatnej dostawy towarów podlegającej opodatkowaniu podatkiem VATDla Dyrektywy VAT, wewnatrzwspólnotowa dostawa towarów nie jest odrębną czynnością w stosunku do innego rodzaju dostawy. Jest jedynie szczególnym rodzajem dostawy dlatego też nie jest uregulowana oddzielnie. Do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów mają zastosowanie szczególne regulacje odnoszące się do zwolnień czy też momentu oraz miejsca powstania obowiązku podatkowego. Dyrektywa Vat w art. 2 ust.1 lit.a określa wprost, iż opodatkowaniem podatkiem VAT jest odpłatna dostawa towarów na terytorium państwa członkowskiego przez podatnika działającego w takim charakterze. Zwrot w tym artykule „odpłatnie” został poddany analizie dokonanej przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości, której to ETS podjął się orzekając w sprawie C-435/03 British American Tobacco. Problematyka tegoż orzeczenia dotyczyła towarów skradzionych. Zgodnie z rozstrzygnięciem ETS-u, nie można mówić o korzyści w przypadku podmiotu, któremu zostały towary skradzione. Z tego też względu nie można mówić o dostawie towarów, która jest dokonywana odpłatnie. Podobnie jak i określenie „za odpłatnością”, które było przedmiotem rozważania ETS w sprawie C-89/81 Hong-Kong Trade Developement Councile. Zgodnie z postanowieniem, sąd uznał, iż aby mówić o czynnościach, które podlegają opodatkowaniu, to musi dojść do transakcji z podaniem ceny lub wynagrodzenia za transakcję. Zgodnie z postanowieniem innego orzeczenia ETS w sprawie C-412/03 Hotel Scandic Gdsabäck AB przeciwko Riksskatteverket. Zgodnie z tym wyrokiem, o odpłatności w przypadku dostawy nie można mówić odnosząc się do tego, czy towar jest sprzedawany po cenie wyższej niż wartość jego produkcji, czy też niższej. Tak więc w żadnym wypadku nie możemy mówić o transakcji nieodpłatnej w opisanym przypadku.Obowiązek podatkowy przy WDT powstaje, zgodnie z ogólną zasadą Dyrektywy VAT 2006/112/WE, 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dostawa miała miejsce. Ważnym jest aby pamiętać, iż dpl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorPółtorak, Nina - 131538 pl
dc.contributor.authorPlewa, Danielpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerIwańska, Barbara - 128381 pl
dc.contributor.reviewerPółtorak, Nina - 131538 pl
dc.date.accessioned2020-07-23T23:33:12Z
dc.date.available2020-07-23T23:33:12Z
dc.date.submitted2012-07-03pl
dc.fieldofstudyadministracjapl
dc.identifier.apddiploma-65273-40074pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/178792
dc.languagepolpl
dc.subject.ensupply, exemptions, tax liability, tax basepl
dc.subject.pldostawa, zwolnienia, obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowaniapl
dc.titleWewnątrzwspólnotowa dostawa towarówpl
dc.title.alternativeIntra-communnity supply of goodspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Sales taxes and customs had a great influence Sales taxes and duties were considered as factors significantly affecting the functioning of the European Economic Community, EEC, therefore, one of the priorities considered harmonizing the system of sales taxes. The aim was to introduce the same tax base and eliminate such things as double taxation.From 1May 2004 there have been changes in the import and export goods. So far known only two terms in the Polish law. After that date, the exports and imports also joined even intra-Community supply of goods. From 1 May 2004, there is no longer exports of goods to EU countries only intra-Community supply of goods, which means the transfer of the right thing and dispose of the goods as owner. This right is recognized by the ECJ for the right of a special kind.To speak of the occurrence of intra-Community supply of goods the taxpayer must be registered for the intra-Community transactions, or for VAT and the EU. It is necessary also that at least one of the premises in question, such as:1) The transfer of the right to dispose of the goods as owner,2) order the transfer of public authority or entity acting on behalf of such authority or by the transfer of ownership of goods in exchange for compensation,3) issue of goods under a lease agreement, rental lease or other agreement of similar nature of fixed duration or a contract of sale on deferred terms, if the contract provides that in the normal course of events under this contract or upon payment of the final instalment of ownership will be transferred,4) the goods are among the principal, and the commission agent as well as the release of goods by a commission under the contract of commission,5) release of goods by a commission agent for the principal of the contract of commission,6) release of goods under free supply of goods subject to VATThe VAT Directive, intra-Community supply of goods is not a separate activity in relation to other types of delivery. It is merely a special type of delivery is therefore not paid separately. For intra-Community supply of goods apply special rules relating to exemptions or when they are and where the tax point. The VAT Directive in art. 2 paragraph 1 sub-paragraph sets out explicitly that the VAT is the supply of goods in the territory of a Member State by a taxable person acting as such. Return to the article "consideration" has been subjected to analysis by the European Court of Justice, which the ECJ has ruled in the case C-435/03 British American Tobacco. The issue of that ruling concerned the stolen goods. According to the ECJ ruling, there can be no benefit in case of an entity to whom they were stolen goods. For this reason we can not speak for the delivery of which is for consideration.Like the term "charge," which was the subject of the considerations of the ECJ in C-89/81 Hong Kong Trade Developement Council. According to the order, the court held that to speak of actions which are taxable, you must come to the transaction giving the price or remuneration for the transaction. According to the order of another Court ruling in case C-412/03 Gdsabäck Scandic Hotel AB v Riksskatteverket. According to the judgment, the payment for the supply cannot be said with reference to whether the commodity is sold at a price higher than the value of its production, or less. So, in no case can we speak of unpaid transactions in our case.The tax liability arises at the ICSG, as a general rule the VAT Directive 2006/112/EC, on the 15th of the month following the month in which delivery took place. It is important to remember that the supply of goods is the moment transferred to the buyer the right to dispose as owner, as mentioned by art. 14 VAT Directive. In this case, also ruled the European Court of Justice in its judgment C-320/88 Shipping and Forwarding Enterprise Safe. The Court in that case stated that the term "supply of goods" in no way can be understood as the transfer o
dc.abstract.plpl
Podatki obrotowe oraz cła były uznane za czynniki znacząco wpływające na funkcjonowanie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, dlatego też EWG za jeden z priorytetów uznała ujednolicenie systemu w ramach podatków obrotowych. Miało to na celu wprowadzenie jednakowej podstawy opodatkowania i wyeliminowanie takich zjawisk jak np. podwójne opodatkowanie.Z dniem 1maja 2004 roku nastąpiły zmiany w zakresie importu oraz eksportu towarów. Do tej pory znane były tylko dwa pojęcia w prawie polskim. Po tej dacie do eksportu i importu dołączyła również choćby wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Od 1 maja 2004 roku nie występuje już eksport towarów do krajów Unii Europejskiej tylko wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, która oznacza przeniesienie prawa rozporządzania daną rzeczą lub towarami jak właściciel. Prawo to zostało uznane przez ETS za prawo o szczególnym rodzaju. Aby można było mówić o wystąpieniu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów podatnik musi być zarejestrowany dla potrzeb transakcji wewnatrzwspólnotowych, czyli jako podatnik VAT-UE. Koniecznym jest także spełnienie przynajmniej jednej z przesłanek przedmiotowych, takich jak:1)przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel,2)przeniesieniem z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie,3)wydawanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony bądź umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych ta umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione,4)wydaniem towarów między komitentem, a komisantem jak również wydaniem towarów przez komisanta na podstawie umowy komisu,5)wydaniem towarów przez komisanta na rzecz komitenta na podstawie umowy komisu,6)wydaniem towarów w ramach nieodpłatnej dostawy towarów podlegającej opodatkowaniu podatkiem VATDla Dyrektywy VAT, wewnatrzwspólnotowa dostawa towarów nie jest odrębną czynnością w stosunku do innego rodzaju dostawy. Jest jedynie szczególnym rodzajem dostawy dlatego też nie jest uregulowana oddzielnie. Do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów mają zastosowanie szczególne regulacje odnoszące się do zwolnień czy też momentu oraz miejsca powstania obowiązku podatkowego. Dyrektywa Vat w art. 2 ust.1 lit.a określa wprost, iż opodatkowaniem podatkiem VAT jest odpłatna dostawa towarów na terytorium państwa członkowskiego przez podatnika działającego w takim charakterze. Zwrot w tym artykule „odpłatnie” został poddany analizie dokonanej przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości, której to ETS podjął się orzekając w sprawie C-435/03 British American Tobacco. Problematyka tegoż orzeczenia dotyczyła towarów skradzionych. Zgodnie z rozstrzygnięciem ETS-u, nie można mówić o korzyści w przypadku podmiotu, któremu zostały towary skradzione. Z tego też względu nie można mówić o dostawie towarów, która jest dokonywana odpłatnie. Podobnie jak i określenie „za odpłatnością”, które było przedmiotem rozważania ETS w sprawie C-89/81 Hong-Kong Trade Developement Councile. Zgodnie z postanowieniem, sąd uznał, iż aby mówić o czynnościach, które podlegają opodatkowaniu, to musi dojść do transakcji z podaniem ceny lub wynagrodzenia za transakcję. Zgodnie z postanowieniem innego orzeczenia ETS w sprawie C-412/03 Hotel Scandic Gdsabäck AB przeciwko Riksskatteverket. Zgodnie z tym wyrokiem, o odpłatności w przypadku dostawy nie można mówić odnosząc się do tego, czy towar jest sprzedawany po cenie wyższej niż wartość jego produkcji, czy też niższej. Tak więc w żadnym wypadku nie możemy mówić o transakcji nieodpłatnej w opisanym przypadku.Obowiązek podatkowy przy WDT powstaje, zgodnie z ogólną zasadą Dyrektywy VAT 2006/112/WE, 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dostawa miała miejsce. Ważnym jest aby pamiętać, iż d
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Półtorak, Nina - 131538
dc.contributor.authorpl
Plewa, Daniel
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Iwańska, Barbara - 128381
dc.contributor.reviewerpl
Półtorak, Nina - 131538
dc.date.accessioned
2020-07-23T23:33:12Z
dc.date.available
2020-07-23T23:33:12Z
dc.date.submittedpl
2012-07-03
dc.fieldofstudypl
administracja
dc.identifier.apdpl
diploma-65273-40074
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/178792
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
supply, exemptions, tax liability, tax base
dc.subject.plpl
dostawa, zwolnienia, obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania
dc.titlepl
Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
dc.title.alternativepl
Intra-communnity supply of goods
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
49
Views per month
Views per city
Warsaw
8
Gdansk
5
Wroclaw
5
Kwidzyn
4
Poznan
3
Bytów
2
Dublin
2
Rzeszów
2
Sieradz
2
Zambrów
2

No access

No Thumbnail Available