Wiedza personelu pielęgniarskiego i lekarskiego na temat raka trzustki

master
dc.abstract.enINTRODUCTION:Oncology is a field of medicine that requires constant development. Despite modern equipment and specialized workers, the mortality rate due to neoplastic diseases remains at a consistently high level. Pancreatic cancer is one of the most frequently diagnosed malignant neoplasms with poor prognosis due to late detection and high mortality. The detection of this malignant neoplasm, often diagnosed at an advanced stage with the complexity of the accompanying symptoms, significantly worsens the patients' quality of life. Therefore, faster action is needed, which would allow radical treatment of cancer. Therefore, knowledge of pancreatic cancer in nursing and medical staff is necessary for a better prognosis as well as the clinical course of the disease.OBJECTIVE OF THE WORK:The aim of the study was to assess the knowledge of the nursing and medical staff about pancreatic cancerMATERIAL AND METHODS:The research was conducted among nursing and medical personnel in the period from March 1 to June 30, 2022 using an electronic questionnaire. Participants were informed that participation in the study was voluntary and that each participant gave their informed consent. The original questionnaire, which is the basic tool, is completely anonymous, and at no stage of the study it was possible to identify the participants. A questionnaire was used as a research technique. 200 questionnaires were analyzed.RESULTS:Own research has shown that the level of knowledge of the nursing and medical staff about pancreatic cancer is very high. There was only one person in the group of average nursing staff in terms of knowledge in this field. In the second group there were 17 people with average knowledge. The research also showed a correlation between the knowledge of the above-mentioned professional groups about pancreatic cancer. Both among nurses and doctors / doctors, the greatest number of respondents presented a very high level of knowledge. In the first group it was 44%, while in the second group it was 81.7%. Among physicians and physicians at the average level in terms of knowledge about pancreatic cancer, there was only one person, while there were 17 in the other group. The relationship between the variables is statistically significantpl
dc.abstract.plWSTĘP:Onkologia to dziedzina medycyny, której konieczny jest ciągły rozwój. Pomimo nowoczesnego sprzętu i wyspecjalizowanych pracowników śmiertelność z powodów chorób nowotworowych utrzymuje się na stale wysokim poziomie. Rak trzustki jako jeden z najczęściej diagnozowanych nowotworów złośliwych, charakteryzuje się złym rokowaniem z powodu późnego wykrycia oraz wysoką śmiertelnością. Wykrycie tego nowotworu złośliwego często rozpoznane w zaawansowanym stadium ze złożonością towarzyszących objawów w znacznym stopniu pogarszają jakość życia chorych. Niezbędne jest zatem szybsze działanie, które pozwoliłoby na radykalne leczenie raka. Zatem posiadanie wiedzy na temat raka trzustki personelu pielęgniarskiego i lekarskiego jest konieczne do lepszego rokowania, a także przebiegu klinicznego choroby.CEL PRACY:Celem pracy była ocena poziomu wiedzy personelu pielęgniarskiego i lekarskiego na temat raka trzustkiMATERIAŁ I METODY:Badania zostały przeprowadzone wśród personelu pielęgniarskiego i lekarskiego w okresie od 1 marca do 30 czerwca 2022 za pomocą ankiety w wersji elektronicznej. Uczestnicy zostali poinformowani, że udział w badaniu jest dobrowolny i każdy z nich wyraził świadomą zgodę. Autorski kwestionariusz ankiety będący podstawowym narzędziem jest w całości anonimowym, a na żadnym etapie badania nie było możliwości identyfikacji uczestników. Jako technikę badawczą zastosowano ankietę. Analizie poddano 200 ankiet. WYNIKI:Badania własne wykazały, że poziom wiedzy personelu pielęgniarskiego i lekarskiego na temat raka trzustki jest bardzo wysoki. W grupie personelu pielęgniarskiego na poziomie przeciętnym, jeśli chodzi o wiedzę w tym zakresie znajdowała się zaledwie jedna osoba. W drugiej grupie było 17 osób z wiedzą przeciętną. Badania wykazały także zależność pomiędzy wiedzą na temat raka trzustki wspomnianych wyżej grup zawodowych Zarówno wśród pielęgniarek/pielęgniarzy jak i lekarek/lekarzy najwięcej badanych prezentowało bardzo wysoki poziom wiedzy. W pierwszej z tych grup było to 44% natomiast w drugiej 81,7%. Wśród lekarzy i lekarek na poziomie przeciętnym jeśli chodzi o wiedzę o raku trzustki znajdowała się jedynie jedna osoba, podczas gdy w drugiej grupie było ich 17. Zależność między zmiennymi jest istotna statystyczniepl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorStaszkiewicz, Magdalenapl
dc.contributor.authorSzlachetka, Mariolapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerStaszkiewicz, Magdalenapl
dc.contributor.reviewerSzura, Mirosław - 133606 pl
dc.date.accessioned2022-09-28T21:50:17Z
dc.date.available2022-09-28T21:50:17Z
dc.date.submitted2022-09-27pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-162394-249280pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/300453
dc.languagepolpl
dc.subject.enPancreatic cancer, knowledge, nursing staff, medical staffpl
dc.subject.plRak trzustki, wiedza, personel pielęgniarski, personel lekarskipl
dc.titleWiedza personelu pielęgniarskiego i lekarskiego na temat raka trzustkipl
dc.title.alternativeKNOWLEDGE OF NURSING STAFF AND MEDICAL ON THE SUBJECT PANCREATIC CANCERpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
INTRODUCTION:Oncology is a field of medicine that requires constant development. Despite modern equipment and specialized workers, the mortality rate due to neoplastic diseases remains at a consistently high level. Pancreatic cancer is one of the most frequently diagnosed malignant neoplasms with poor prognosis due to late detection and high mortality. The detection of this malignant neoplasm, often diagnosed at an advanced stage with the complexity of the accompanying symptoms, significantly worsens the patients' quality of life. Therefore, faster action is needed, which would allow radical treatment of cancer. Therefore, knowledge of pancreatic cancer in nursing and medical staff is necessary for a better prognosis as well as the clinical course of the disease.OBJECTIVE OF THE WORK:The aim of the study was to assess the knowledge of the nursing and medical staff about pancreatic cancerMATERIAL AND METHODS:The research was conducted among nursing and medical personnel in the period from March 1 to June 30, 2022 using an electronic questionnaire. Participants were informed that participation in the study was voluntary and that each participant gave their informed consent. The original questionnaire, which is the basic tool, is completely anonymous, and at no stage of the study it was possible to identify the participants. A questionnaire was used as a research technique. 200 questionnaires were analyzed.RESULTS:Own research has shown that the level of knowledge of the nursing and medical staff about pancreatic cancer is very high. There was only one person in the group of average nursing staff in terms of knowledge in this field. In the second group there were 17 people with average knowledge. The research also showed a correlation between the knowledge of the above-mentioned professional groups about pancreatic cancer. Both among nurses and doctors / doctors, the greatest number of respondents presented a very high level of knowledge. In the first group it was 44%, while in the second group it was 81.7%. Among physicians and physicians at the average level in terms of knowledge about pancreatic cancer, there was only one person, while there were 17 in the other group. The relationship between the variables is statistically significant
dc.abstract.plpl
WSTĘP:Onkologia to dziedzina medycyny, której konieczny jest ciągły rozwój. Pomimo nowoczesnego sprzętu i wyspecjalizowanych pracowników śmiertelność z powodów chorób nowotworowych utrzymuje się na stale wysokim poziomie. Rak trzustki jako jeden z najczęściej diagnozowanych nowotworów złośliwych, charakteryzuje się złym rokowaniem z powodu późnego wykrycia oraz wysoką śmiertelnością. Wykrycie tego nowotworu złośliwego często rozpoznane w zaawansowanym stadium ze złożonością towarzyszących objawów w znacznym stopniu pogarszają jakość życia chorych. Niezbędne jest zatem szybsze działanie, które pozwoliłoby na radykalne leczenie raka. Zatem posiadanie wiedzy na temat raka trzustki personelu pielęgniarskiego i lekarskiego jest konieczne do lepszego rokowania, a także przebiegu klinicznego choroby.CEL PRACY:Celem pracy była ocena poziomu wiedzy personelu pielęgniarskiego i lekarskiego na temat raka trzustkiMATERIAŁ I METODY:Badania zostały przeprowadzone wśród personelu pielęgniarskiego i lekarskiego w okresie od 1 marca do 30 czerwca 2022 za pomocą ankiety w wersji elektronicznej. Uczestnicy zostali poinformowani, że udział w badaniu jest dobrowolny i każdy z nich wyraził świadomą zgodę. Autorski kwestionariusz ankiety będący podstawowym narzędziem jest w całości anonimowym, a na żadnym etapie badania nie było możliwości identyfikacji uczestników. Jako technikę badawczą zastosowano ankietę. Analizie poddano 200 ankiet. WYNIKI:Badania własne wykazały, że poziom wiedzy personelu pielęgniarskiego i lekarskiego na temat raka trzustki jest bardzo wysoki. W grupie personelu pielęgniarskiego na poziomie przeciętnym, jeśli chodzi o wiedzę w tym zakresie znajdowała się zaledwie jedna osoba. W drugiej grupie było 17 osób z wiedzą przeciętną. Badania wykazały także zależność pomiędzy wiedzą na temat raka trzustki wspomnianych wyżej grup zawodowych Zarówno wśród pielęgniarek/pielęgniarzy jak i lekarek/lekarzy najwięcej badanych prezentowało bardzo wysoki poziom wiedzy. W pierwszej z tych grup było to 44% natomiast w drugiej 81,7%. Wśród lekarzy i lekarek na poziomie przeciętnym jeśli chodzi o wiedzę o raku trzustki znajdowała się jedynie jedna osoba, podczas gdy w drugiej grupie było ich 17. Zależność między zmiennymi jest istotna statystycznie
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Staszkiewicz, Magdalena
dc.contributor.authorpl
Szlachetka, Mariola
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Staszkiewicz, Magdalena
dc.contributor.reviewerpl
Szura, Mirosław - 133606
dc.date.accessioned
2022-09-28T21:50:17Z
dc.date.available
2022-09-28T21:50:17Z
dc.date.submittedpl
2022-09-27
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-162394-249280
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/300453
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Pancreatic cancer, knowledge, nursing staff, medical staff
dc.subject.plpl
Rak trzustki, wiedza, personel pielęgniarski, personel lekarski
dc.titlepl
Wiedza personelu pielęgniarskiego i lekarskiego na temat raka trzustki
dc.title.alternativepl
KNOWLEDGE OF NURSING STAFF AND MEDICAL ON THE SUBJECT PANCREATIC CANCER
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
39
Views per month
Views per city
Warsaw
20
Lublin
3
Bialystok
1
Chorzów
1
Ciężkowice
1
Gdynia
1
Inowrocław
1
Kielce
1
Krakow
1
Lodz
1

No access

No Thumbnail Available
Collections