Odpowiedzialność karna nieletnich na gruncie Kodeksu karnego z 1997 roku

master
dc.abstract.enThe main aim of this thesis is to discuss the criminal responsibility of juveniles on the grounds of Criminal Code from 1997. Importance of this issue relates to the fact the penal measures are applied to juveniles, people beginning their lives, what rises many important questions. Firstly, are the solutions provided by Criminal Code well-founded? Do they bring the expected results, or they act inversely? Secondly, is the age boundary, as in the art. 10 § 2 of Criminal Code, from when the juvenile may be held liable for his actions, justified considering the juvenile’s social and moral development? In particular, this thesis aims to point out the important differences between juveniles’ and adults’ criminial liability.pl
dc.abstract.plTematem niniejszej pracy jest odpowiedzialność karna nieletnich na gruncie kodeksu karnego z 1997 roku. Szczególna waga tego zagadnienia wynika z faktu, iż przewidziane w ustawie karnej środki stosowane są wobec młodzieży znajdującej się na progu życia. Czy przewidziane w przepisach kodeksu karnego rozwiązania są uzasadnione, czy wręcz przeciwnie przyniosą skutki odwrotne do zamierzonych? Czy znajduje uzasadnienie przyjęta w przepisie art. 10 § 2 kodeksu karnego granica wieku pozwalająca na pociągnięcie nieletniego do odpowiedzialności karnej w kontekście jego dojrzałości społecznej i rozumienia zasad moralnych? Pierwszy rozdział pracy zawiera uwagi na temat kształtowania się obecnie obowiązujących zasad odpowiedzialności nieletnich. Przedstawia się w nim wypracowane przez doktrynę z zakresu prawa karnego, przy uwzględnieniu wiedzy psychologicznej i pedagogicznej, modele postępowania z nieletnimi, które miały dać odpowiedź na pytanie jakie rozwiązania zapewnią zahamowanie wykolejenia społecznego i pozwolą na resocjalizację młodego przestępcy. W końcowym etapie I rozdziału zawarto uwagi na temat ewolucji polskiego ustawodawstwa dotyczącego odpowiedzialności nieletnich kontekście przyjętych rozwiązań modelowych. Ponadto dla porównania zaprezentowano rozwiązania przyjęte w projekcie Komisji Kodyfikacyjnej z 1921 roku, rozwiązania zawarte w kodeksie karnym z 1932, w kodeksie karnym z 1969 roku oraz w ustawie z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich. W dalszej części pracy znajduje się analiza rozwiązań przyjętych na gruncie kodeksu karnego z 1997 roku. Drugi rozdział pracy dotyczy przedmiotowych przesłanek odpowiedzialności nieletniego w oparciu o treść przepisu art. 10 § 2 k.k. Zawiera on analizę pojęcia nieletniego w konfrontacji z ustaleniami terminologicznymi przyjętymi w tym zakresie w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich. W dalszej części prezentowany jest katalog przestępstw uzasadniających przyjęcie odpowiedzialności nieletniego w oparciu o przepis art. 10 § 2 k.k. z uwzględnieniem kwestii form zjawiskowych przestępstwa, czynu ciągłego i kumulatywnej kwalifikacji czynu. Końcowa część punktu pierwszego rozdziału poświęcona jest analizie przesłanki przedmiotowej odpowiedzialności nieletnich w postaci „okoliczności sprawy”, a punkt 2 zawiera uwagi na temat zakres odpowiedzialności nieletniego na zasadach art. 10 § 2 k.k. w relacji do przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich, w szczególności jej artykułu 18. Przesłanki podmiotowe odpowiedzialności nieletniego na podstawie kodeksu karnego z 1997 roku stanowią przedmiot rozdziału trzeciego pracy. Podkreślono w nim obowiązującą również w zakresie odpowiedzialności nieletnich zasadę winy, sformułowaną w art. 1 § 3 kodeksu karnego oraz omawiam przesłanki uzasadniające stwierdzenie winy w postaci stopnia rozwoju sprawcy oraz jego właściwości i warunków osobistych, które mają niewątpliwy wpływ na rozumienie znaczenia popełnionego czynu i kierowania swoim postępowaniem. Końcowy fragment rozdziału trzeciego dotyczy bezskuteczności stosowanych dotychczas środków wychowawczych albo poprawczych jako fakultatywnej przesłanki odpowiedzialności nieletniego na podstawie art. 10 § 2 k.k. Stwierdzenie popełnienia przez nieletniego czynu w warunkach określonych art.10 § 2 k.k. stanowi uzasadnienie dla zastosowania określonej represji karnej. Temu właśnie zagadnieniu poświęcony jest czwarty rozdział niniejszej pracy magisterskiej. Omówiono w nim zasady wymierzania nieletniemu kary, wynikające wprost z treści przepisu art. 10 § 3 k.k. oraz dyrektywy jej wymiaru, sformułowane w oparciu o wypowiedzi doktryny i orzecznictwo Sądu Najwyższego. Zakończenie pracy zawiera próbę podsumowania i wyrażenia własnej opinii w zakresie zagadnień poruszonych w pracy magisterskiej.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorĆwiąkalski, Zbigniew - 127681 pl
dc.contributor.authorGawłowska, Joannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerĆwiąkalski, Zbigniew - 127681 pl
dc.contributor.reviewerSroka, Tomaszpl
dc.date.accessioned2020-07-26T15:18:53Z
dc.date.available2020-07-26T15:18:53Z
dc.date.submitted2015-07-09pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-98338-126959pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205656
dc.languagepolpl
dc.subject.enjuvenile, Criminal Code from 1997, criminal responsibility of juvenilespl
dc.subject.plnieletni, Kodeks karny z 1997 roku, odpowiedzialność karna nieletnichpl
dc.titleOdpowiedzialność karna nieletnich na gruncie Kodeksu karnego z 1997 rokupl
dc.title.alternativeCriminal responsibility of juveniles on the grounds of Criminal Code from 1997pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main aim of this thesis is to discuss the criminal responsibility of juveniles on the grounds of Criminal Code from 1997. Importance of this issue relates to the fact the penal measures are applied to juveniles, people beginning their lives, what rises many important questions. Firstly, are the solutions provided by Criminal Code well-founded? Do they bring the expected results, or they act inversely? Secondly, is the age boundary, as in the art. 10 § 2 of Criminal Code, from when the juvenile may be held liable for his actions, justified considering the juvenile’s social and moral development? In particular, this thesis aims to point out the important differences between juveniles’ and adults’ criminial liability.
dc.abstract.plpl
Tematem niniejszej pracy jest odpowiedzialność karna nieletnich na gruncie kodeksu karnego z 1997 roku. Szczególna waga tego zagadnienia wynika z faktu, iż przewidziane w ustawie karnej środki stosowane są wobec młodzieży znajdującej się na progu życia. Czy przewidziane w przepisach kodeksu karnego rozwiązania są uzasadnione, czy wręcz przeciwnie przyniosą skutki odwrotne do zamierzonych? Czy znajduje uzasadnienie przyjęta w przepisie art. 10 § 2 kodeksu karnego granica wieku pozwalająca na pociągnięcie nieletniego do odpowiedzialności karnej w kontekście jego dojrzałości społecznej i rozumienia zasad moralnych? Pierwszy rozdział pracy zawiera uwagi na temat kształtowania się obecnie obowiązujących zasad odpowiedzialności nieletnich. Przedstawia się w nim wypracowane przez doktrynę z zakresu prawa karnego, przy uwzględnieniu wiedzy psychologicznej i pedagogicznej, modele postępowania z nieletnimi, które miały dać odpowiedź na pytanie jakie rozwiązania zapewnią zahamowanie wykolejenia społecznego i pozwolą na resocjalizację młodego przestępcy. W końcowym etapie I rozdziału zawarto uwagi na temat ewolucji polskiego ustawodawstwa dotyczącego odpowiedzialności nieletnich kontekście przyjętych rozwiązań modelowych. Ponadto dla porównania zaprezentowano rozwiązania przyjęte w projekcie Komisji Kodyfikacyjnej z 1921 roku, rozwiązania zawarte w kodeksie karnym z 1932, w kodeksie karnym z 1969 roku oraz w ustawie z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich. W dalszej części pracy znajduje się analiza rozwiązań przyjętych na gruncie kodeksu karnego z 1997 roku. Drugi rozdział pracy dotyczy przedmiotowych przesłanek odpowiedzialności nieletniego w oparciu o treść przepisu art. 10 § 2 k.k. Zawiera on analizę pojęcia nieletniego w konfrontacji z ustaleniami terminologicznymi przyjętymi w tym zakresie w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich. W dalszej części prezentowany jest katalog przestępstw uzasadniających przyjęcie odpowiedzialności nieletniego w oparciu o przepis art. 10 § 2 k.k. z uwzględnieniem kwestii form zjawiskowych przestępstwa, czynu ciągłego i kumulatywnej kwalifikacji czynu. Końcowa część punktu pierwszego rozdziału poświęcona jest analizie przesłanki przedmiotowej odpowiedzialności nieletnich w postaci „okoliczności sprawy”, a punkt 2 zawiera uwagi na temat zakres odpowiedzialności nieletniego na zasadach art. 10 § 2 k.k. w relacji do przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich, w szczególności jej artykułu 18. Przesłanki podmiotowe odpowiedzialności nieletniego na podstawie kodeksu karnego z 1997 roku stanowią przedmiot rozdziału trzeciego pracy. Podkreślono w nim obowiązującą również w zakresie odpowiedzialności nieletnich zasadę winy, sformułowaną w art. 1 § 3 kodeksu karnego oraz omawiam przesłanki uzasadniające stwierdzenie winy w postaci stopnia rozwoju sprawcy oraz jego właściwości i warunków osobistych, które mają niewątpliwy wpływ na rozumienie znaczenia popełnionego czynu i kierowania swoim postępowaniem. Końcowy fragment rozdziału trzeciego dotyczy bezskuteczności stosowanych dotychczas środków wychowawczych albo poprawczych jako fakultatywnej przesłanki odpowiedzialności nieletniego na podstawie art. 10 § 2 k.k. Stwierdzenie popełnienia przez nieletniego czynu w warunkach określonych art.10 § 2 k.k. stanowi uzasadnienie dla zastosowania określonej represji karnej. Temu właśnie zagadnieniu poświęcony jest czwarty rozdział niniejszej pracy magisterskiej. Omówiono w nim zasady wymierzania nieletniemu kary, wynikające wprost z treści przepisu art. 10 § 3 k.k. oraz dyrektywy jej wymiaru, sformułowane w oparciu o wypowiedzi doktryny i orzecznictwo Sądu Najwyższego. Zakończenie pracy zawiera próbę podsumowania i wyrażenia własnej opinii w zakresie zagadnień poruszonych w pracy magisterskiej.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Ćwiąkalski, Zbigniew - 127681
dc.contributor.authorpl
Gawłowska, Joanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Ćwiąkalski, Zbigniew - 127681
dc.contributor.reviewerpl
Sroka, Tomasz
dc.date.accessioned
2020-07-26T15:18:53Z
dc.date.available
2020-07-26T15:18:53Z
dc.date.submittedpl
2015-07-09
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-98338-126959
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205656
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
juvenile, Criminal Code from 1997, criminal responsibility of juveniles
dc.subject.plpl
nieletni, Kodeks karny z 1997 roku, odpowiedzialność karna nieletnich
dc.titlepl
Odpowiedzialność karna nieletnich na gruncie Kodeksu karnego z 1997 roku
dc.title.alternativepl
Criminal responsibility of juveniles on the grounds of Criminal Code from 1997
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
124
Views per month
Views per city
Warsaw
22
Krakow
10
Wroclaw
8
Poznan
7
Grodzisk Mazowiecki
6
Świętochłowice
6
Bialystok
4
Gdansk
4
Lublin
4
Gdynia
3

No access

No Thumbnail Available