Ludzie to lubią, ludzie to kupią... Analiza wpływu serwisu YouTube na grupę młodych odbiorców

master
dc.abstract.enYouTube is nowadays the most important or one of several most important portals on the Internet. It plays a particularly important role in the lives of young people. The work is aimed at determining the influence that YouTube has on a group of young audiences. This is accomplished by considering the overall stature of the site, its role in the lives of young people, the mechanisms by which youtubers influence their audiences, the general level risks associated with young people's use of YouTube, and selected specific risks. The first chapter is devoted to determining YouTube's current rank on the Internet, estimated on the basis of its usage statistics, and the potential impact on users. The paper assumes that the indicator of this potential impact is the time spent on YouTube by its users. The analysis shows that this one is highest for the 7-14 age group, followed by the 15-24 age group. The chapter also makes detailed remarks about the groups most exposed to the potential impact in terms of behavioral data on YouTube use by young people. The data indicates that YouTube use is one of the primary activities undertaken by young people online during leisure time.Chapter two relates to determining the overall impact of YouTube on its young users. The argument for the significance of this influence proceeds on three levels. The first addresses the phenomenon of young people dreaming of becoming youtubers or influencers, which is observed as both a global and nationwide trend. The second level of argumentation addresses the impact resulting from influencer-based marketing. The data on the intense proliferation of this part of marketing unequivocally prejudges the need for influencers to influence their audiences: at least in terms of their consumer decisions. The third aspect relates to the identification of the theoretical foundations that make influencers' messages effective: the theory of two tracks of persuasion and the theory of parasocial relations. The third chapter refers to the risks of a general nature incurred in connection with the use, at a general level, of the Internet, and at a concrete level, of YouTube. The most general risk factors involve the impact on the mental state of YouTube users, which, according to current research, is overwhelmingly negative. The positive sides of YouTube resulting from the research tend to be narrow in scope and their beneficiaries are people from narrow groups, while the negative impact may typically affect the majority of the portal's young users - especially since they use it overwhelmingly for entertainment purposes.The fourth chapter includes considerations devoted to a group of specific problems. On the basis of the literature review and our own netnographic research, three correlating themes potentially or directly negatively translating into socialization of young people were selected. These include: (1) the selling of privacy and intimacy, prevalent on YouTube; (2) the commodification of conflict; (3) so-called "pathotrees," or harmful content with violent or vulgar characteristics. The themes are outlined by pointing out examples of their representations visible in popular materials. The chapter also indicates, based on a comparison of bibliometric and review analyses, that the current state of the scientific literature on YouTube is unsatisfactory, as it does not correlate with the very large impact this portal has on society.The conclusion of the paper is to identify the potential impact of exposure to YouTube content typically undertaken by young people as very significant and potentially negative: both at the level of the portal's participation in young people's daily lives, as well as their broader mental health and detailed attitudes, which may be directed in socially undesirable ways.pl
dc.abstract.plYouTube stanowi współcześnie najważniejszy lub jeden z kilku najważniejszych portali w Internecie. Odgrywa on szczególnie istotne znaczenie w życiu młodych osób. Praca jest ukierunkowana na określenie wpływu, jaki wywiera YouTube na grupę młodych odbiorców. Cel ten jest realizowany poprzez rozważenie ogólnej rangi serwisu, jego roli w życiu młodych osób, mechanizmów wpływu youtuberów na swoich odbiorców, zagrożeń ogólnego poziomu wiążących się z korzystaniem z YouTube'a przez osoby młode oraz wybranych zagrożeń szczegółowych. Pierwszy rozdział poświęcony jest określeniu aktualnej rangi YouTube'a w Internecie, szacowanej na podstawie statystyk użytkowania tego serwisu, oraz potencjalnego wpływu na użytkowników. W pracy przyjęto, że wskaźnikiem tego potencjalnego wpływu jest czas spędzany na portalu YouTube przez jego użytkowników. Analiza wykazała, że ten jest największy w przypadku grupy wiekowej 7-14 lat, a następnie 15-24. W rozdziale poczynione zostają również szczegółowe uwagi na temat grup najbardziej narażonych na potencjalny wpływ w zakresie danych behawioralnych dotyczących użytkowania YouTube'a przez osoby młode. Dane wskazują, że użytkowanie YouTube'a jest jedną z podstawowych aktywności podejmowanych przez osoby młode w Internecie w czasie wolnym.Rozdział drugi odnosi się do określenia ogólnego wpływu YouTube'a na młodych użytkowników tego serwisu. Argumentacja za istotnością tego wpływu przebiega na trzech poziomach. Pierwszy z nich obejmuje zjawisko marzenia o zawodzie youtubera lub influencera przez osoby młode, które jest obserwowane zarówno jako trend światowy, jak i ogólnopolski. Drugi poziom argumentacji porusza kwestię wpływu wynikającego z marketingu opartego o influencerów. Dane o intensywnym rozroście tej części marketingu jednoznacznie przesądzają, że influencerzy muszą mieć wpływ na swoich odbiorców: co najmniej w zakresie ich decyzji konsumenckich. Trzeci aspekt odnosi się do wskazania teoretycznych podstaw, które czynią przekaz influencerów skutecznym: teorii dwóch torów perswazji oraz teorii relacji paraspołecznych. W rozdziale trzecim referowane są ryzyka ogólnej natury ponoszone w związku z korzystaniem, na poziomie ogólnym, z Internetu, a na poziomie skonkretyzowanym, z YouTube'a. Najbardziej ogólne czynniki ryzyka wiążą się z wpływem na stan psychiczny użytkowników YouTube'a, który w świetle obecnych badań jest w przeważającej mierze negatywny. Pozytywne strony YouTube'a wynikające z badań mają zazwyczaj wąski zasięg i ich beneficjentami są osoby z wąskich grup, podczas gdy negatywne oddziaływanie może typowo dotyczyć większości młodych użytkowników portalu - tym bardziej, że korzystają oni z niego w przeważającej części w celach rozrywkowych.Rozdział czwarty uwzględnia rozważania poświęcone grupie problemów szczegółowych. Na podstawie przeglądu literatury oraz własnych badań netnograficznych wybrano trzy korelujące ze sobą wątki potencjalnie lub wprost negatywnie przekładające się na socjalizację młodych osób. Zaliczają się do nich: (1) sprzedaż prywatności i intymności, powszechna na YouTubie; (2) utowarowienie konfliktu; (3) tzw. patotreści, czyli treści szkodliwe o przemocowej lub wulgarnej charakterystyce. Wątki zostają zarysowane poprzez wskazanie przykładowych ich reprezentacji widocznych w popularnych materiałach. W tym rozdziale wskazane zostaje również, na podstawie porównania analiz bibliometrycznych i przeglądowych, że obecny stan literatury naukowej poświęconej YouTube'owi jest niesatysfakcjonujący, ponieważ nie koreluje z bardzo dużym wpływem, jaki ten portal ma na społeczeństwo.Konkluzją pracy jest określenie potencjalnego wpływu kontaktu z treściami w serwisie YouTube typowo podejmowanego przez osoby młode jako bardzo znacznego i potencjalnie negatywnego: zarówno na poziomie udziału tego portalu w codziennym życiu młodych osób, jak i ich szeroko pojętego zdrowia psychicznego oraz szczegółowych postaw, które mogą być ukierunkowane w społecznie niepożądany sposób.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWorek, Barbara - 132738 pl
dc.contributor.authorPorębski, Andrzejpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerWorek, Barbara - 132738 pl
dc.contributor.reviewerCzarnik, Szymon - 161426 pl
dc.date.accessioned2023-10-25T22:02:36Z
dc.date.available2023-10-25T22:02:36Z
dc.date.submitted2023-10-18pl
dc.fieldofstudysocjologiapl
dc.identifier.apddiploma-170975-229388pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/322207
dc.languagepolpl
dc.subject.enYouTube; sociology of the Internet; netnography; ICT; social media; youth; children; influencer marketing; problematic use of the Internet; selling intimacy; harmful content; freak fight; youtubers; influencers; affective laborpl
dc.subject.plYouTube; socjologia Internetu; netnografia; ICT; media społecznościowe; młodzież; dzieci; influencer marketing; problemowe używanie Internetu; sprzedaż intymności; patotreści; freak fight; youtuberzy; influencerzy; praca afektywnapl
dc.titleLudzie to lubią, ludzie to kupią... Analiza wpływu serwisu YouTube na grupę młodych odbiorcówpl
dc.title.alternativePeople like it, people will take it... An Analysis of the Impact of YouTube on the Young Audience Grouppl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
YouTube is nowadays the most important or one of several most important portals on the Internet. It plays a particularly important role in the lives of young people. The work is aimed at determining the influence that YouTube has on a group of young audiences. This is accomplished by considering the overall stature of the site, its role in the lives of young people, the mechanisms by which youtubers influence their audiences, the general level risks associated with young people's use of YouTube, and selected specific risks. The first chapter is devoted to determining YouTube's current rank on the Internet, estimated on the basis of its usage statistics, and the potential impact on users. The paper assumes that the indicator of this potential impact is the time spent on YouTube by its users. The analysis shows that this one is highest for the 7-14 age group, followed by the 15-24 age group. The chapter also makes detailed remarks about the groups most exposed to the potential impact in terms of behavioral data on YouTube use by young people. The data indicates that YouTube use is one of the primary activities undertaken by young people online during leisure time.Chapter two relates to determining the overall impact of YouTube on its young users. The argument for the significance of this influence proceeds on three levels. The first addresses the phenomenon of young people dreaming of becoming youtubers or influencers, which is observed as both a global and nationwide trend. The second level of argumentation addresses the impact resulting from influencer-based marketing. The data on the intense proliferation of this part of marketing unequivocally prejudges the need for influencers to influence their audiences: at least in terms of their consumer decisions. The third aspect relates to the identification of the theoretical foundations that make influencers' messages effective: the theory of two tracks of persuasion and the theory of parasocial relations. The third chapter refers to the risks of a general nature incurred in connection with the use, at a general level, of the Internet, and at a concrete level, of YouTube. The most general risk factors involve the impact on the mental state of YouTube users, which, according to current research, is overwhelmingly negative. The positive sides of YouTube resulting from the research tend to be narrow in scope and their beneficiaries are people from narrow groups, while the negative impact may typically affect the majority of the portal's young users - especially since they use it overwhelmingly for entertainment purposes.The fourth chapter includes considerations devoted to a group of specific problems. On the basis of the literature review and our own netnographic research, three correlating themes potentially or directly negatively translating into socialization of young people were selected. These include: (1) the selling of privacy and intimacy, prevalent on YouTube; (2) the commodification of conflict; (3) so-called "pathotrees," or harmful content with violent or vulgar characteristics. The themes are outlined by pointing out examples of their representations visible in popular materials. The chapter also indicates, based on a comparison of bibliometric and review analyses, that the current state of the scientific literature on YouTube is unsatisfactory, as it does not correlate with the very large impact this portal has on society.The conclusion of the paper is to identify the potential impact of exposure to YouTube content typically undertaken by young people as very significant and potentially negative: both at the level of the portal's participation in young people's daily lives, as well as their broader mental health and detailed attitudes, which may be directed in socially undesirable ways.
dc.abstract.plpl
YouTube stanowi współcześnie najważniejszy lub jeden z kilku najważniejszych portali w Internecie. Odgrywa on szczególnie istotne znaczenie w życiu młodych osób. Praca jest ukierunkowana na określenie wpływu, jaki wywiera YouTube na grupę młodych odbiorców. Cel ten jest realizowany poprzez rozważenie ogólnej rangi serwisu, jego roli w życiu młodych osób, mechanizmów wpływu youtuberów na swoich odbiorców, zagrożeń ogólnego poziomu wiążących się z korzystaniem z YouTube'a przez osoby młode oraz wybranych zagrożeń szczegółowych. Pierwszy rozdział poświęcony jest określeniu aktualnej rangi YouTube'a w Internecie, szacowanej na podstawie statystyk użytkowania tego serwisu, oraz potencjalnego wpływu na użytkowników. W pracy przyjęto, że wskaźnikiem tego potencjalnego wpływu jest czas spędzany na portalu YouTube przez jego użytkowników. Analiza wykazała, że ten jest największy w przypadku grupy wiekowej 7-14 lat, a następnie 15-24. W rozdziale poczynione zostają również szczegółowe uwagi na temat grup najbardziej narażonych na potencjalny wpływ w zakresie danych behawioralnych dotyczących użytkowania YouTube'a przez osoby młode. Dane wskazują, że użytkowanie YouTube'a jest jedną z podstawowych aktywności podejmowanych przez osoby młode w Internecie w czasie wolnym.Rozdział drugi odnosi się do określenia ogólnego wpływu YouTube'a na młodych użytkowników tego serwisu. Argumentacja za istotnością tego wpływu przebiega na trzech poziomach. Pierwszy z nich obejmuje zjawisko marzenia o zawodzie youtubera lub influencera przez osoby młode, które jest obserwowane zarówno jako trend światowy, jak i ogólnopolski. Drugi poziom argumentacji porusza kwestię wpływu wynikającego z marketingu opartego o influencerów. Dane o intensywnym rozroście tej części marketingu jednoznacznie przesądzają, że influencerzy muszą mieć wpływ na swoich odbiorców: co najmniej w zakresie ich decyzji konsumenckich. Trzeci aspekt odnosi się do wskazania teoretycznych podstaw, które czynią przekaz influencerów skutecznym: teorii dwóch torów perswazji oraz teorii relacji paraspołecznych. W rozdziale trzecim referowane są ryzyka ogólnej natury ponoszone w związku z korzystaniem, na poziomie ogólnym, z Internetu, a na poziomie skonkretyzowanym, z YouTube'a. Najbardziej ogólne czynniki ryzyka wiążą się z wpływem na stan psychiczny użytkowników YouTube'a, który w świetle obecnych badań jest w przeważającej mierze negatywny. Pozytywne strony YouTube'a wynikające z badań mają zazwyczaj wąski zasięg i ich beneficjentami są osoby z wąskich grup, podczas gdy negatywne oddziaływanie może typowo dotyczyć większości młodych użytkowników portalu - tym bardziej, że korzystają oni z niego w przeważającej części w celach rozrywkowych.Rozdział czwarty uwzględnia rozważania poświęcone grupie problemów szczegółowych. Na podstawie przeglądu literatury oraz własnych badań netnograficznych wybrano trzy korelujące ze sobą wątki potencjalnie lub wprost negatywnie przekładające się na socjalizację młodych osób. Zaliczają się do nich: (1) sprzedaż prywatności i intymności, powszechna na YouTubie; (2) utowarowienie konfliktu; (3) tzw. patotreści, czyli treści szkodliwe o przemocowej lub wulgarnej charakterystyce. Wątki zostają zarysowane poprzez wskazanie przykładowych ich reprezentacji widocznych w popularnych materiałach. W tym rozdziale wskazane zostaje również, na podstawie porównania analiz bibliometrycznych i przeglądowych, że obecny stan literatury naukowej poświęconej YouTube'owi jest niesatysfakcjonujący, ponieważ nie koreluje z bardzo dużym wpływem, jaki ten portal ma na społeczeństwo.Konkluzją pracy jest określenie potencjalnego wpływu kontaktu z treściami w serwisie YouTube typowo podejmowanego przez osoby młode jako bardzo znacznego i potencjalnie negatywnego: zarówno na poziomie udziału tego portalu w codziennym życiu młodych osób, jak i ich szeroko pojętego zdrowia psychicznego oraz szczegółowych postaw, które mogą być ukierunkowane w społecznie niepożądany sposób.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Worek, Barbara - 132738
dc.contributor.authorpl
Porębski, Andrzej
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Worek, Barbara - 132738
dc.contributor.reviewerpl
Czarnik, Szymon - 161426
dc.date.accessioned
2023-10-25T22:02:36Z
dc.date.available
2023-10-25T22:02:36Z
dc.date.submittedpl
2023-10-18
dc.fieldofstudypl
socjologia
dc.identifier.apdpl
diploma-170975-229388
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/322207
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
YouTube; sociology of the Internet; netnography; ICT; social media; youth; children; influencer marketing; problematic use of the Internet; selling intimacy; harmful content; freak fight; youtubers; influencers; affective labor
dc.subject.plpl
YouTube; socjologia Internetu; netnografia; ICT; media społecznościowe; młodzież; dzieci; influencer marketing; problemowe używanie Internetu; sprzedaż intymności; patotreści; freak fight; youtuberzy; influencerzy; praca afektywna
dc.titlepl
Ludzie to lubią, ludzie to kupią... Analiza wpływu serwisu YouTube na grupę młodych odbiorców
dc.title.alternativepl
People like it, people will take it... An Analysis of the Impact of YouTube on the Young Audience Group
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
29
Views per month
Views per city
Warsaw
6
Krakow
5
Poznan
4
Lodz
2
Dachowa
1
Gdansk
1
Gliwice
1
Katowice
1
Manchester
1
Nowy Sącz
1

No access

No Thumbnail Available
Collections