Opis przypadku pacjentki z owrzodzeniami tętniczo- żylnymi goleni w środowisku domowym

licenciate
dc.abstract.enIntroduction: Chronic wounds, often known as “ulcers” are a diverse group of wounds that are characterized by skin damage lasting more than 6 weeks, or with a tendency to recur. It is estimated that the problem of ulceration affects about 1-2 % of the world population, of which ulcers of arteriovenous aetiology (so- called mixed aetiology ulcers) account for 13- 15% of chronic wounds. Treatment of ulcers is a long and complicated process, dependent on many factors, which requires a holistic approach and the creation of a multidisciplinary team, in which nursing care plays an important role.Aim: The aim of the work was to present the health situation of a patient with arteriovenous leg ulcers and to identify health and care problems.Material and Methods: The study used the method of an individual case of a woman with arteriovenous leg ulcers. The following research techniques were used to assess the patient’s condition in the home environment: interview, observation of the patient, analysis of medical records, and measurement of vital signs. The following research tools were used: W.A.R scale for the assessment for the risk of wound infection, the scale of assessment of basic everyday activities – Katz’s scale (ADL), the scale of assessment of complex daily activities IADL, the balance and gait assessment scale (Tinetti POMA), the shorten mental performance test (AMTS), the colorful system of classification of chronic wounds, VAS pain scale, a quick questionnaire for assessing the degree of nutrition (MNA-SF), the nutritional assessment questionnaire (MNA), body mass index (BMI), a blood pressure gauge, thermometer and centimeter.Results: Many long-term health and care problems and possible complications related to the patient’s health were diagnosed. 18 nurse’s diagnoses have been presented in the paper. Based on the research tools used, it was shown, that the patient is independent in performing everyday activities. She only needs a little help in performing instrumental actions and she is exposed to the risk of falling. The mental state of the patient does not give rise to concern. The patient experiences periodic knee pain, as well as pain associated with the care of ulcerative wounds. Chronic wounds on the shins, classified as “pink” and “red” (14.12.2020) and “pink” (11.02.2020) also show a risk of infection. The nutritional status of the patient is abnormal- the woman’s body weight exceeds the acceptable range, and the patient is at risk of malnutrition.Conclusion: The main diagnoses of the patient were: multiple leg ulcers, the risk of developing infections in ulcerative wounds and pain associated with ulcer care. The following effects were achieved in the patient’s care: the treatment of ulcerative lesions was consistent with the interventions planned according to the TIME strategy. In ulcers numbered I-IV, the maturation phase (epithelial phase) was achieved. Ulcers number V and number VI passed from the granulation stage to the epithelial stage and became covered with a light pink epidermis. Neither wound was infected, and the pain associated with wound care was reduced. The patient understands and accepts the treatment procedure and is willing to cooperate.The described case proves the need for holistic care in the management of mixed ulcers. This care includes proper diagnosis, causal and local treatment, antibacterial treatment, hygiene of the skin around the ulcer, as well as the prevention of complications and proper nutrition.pl
dc.abstract.plWstęp: Rany przewlekłe, nazywane często również ,,owrzodzeniami”, stanowią zróżnicowaną grupę ran, które charakteryzują się uszkodzeniem skóry utrzymującym się powyżej 6 tygodni, lub tendencją do nawracania. Szacuje się, że problem owrzodzeń dotyczy około 1-2 % populacji światowej, z czego owrzodzenia o etiologii żylno- tętniczej (tzw. mieszane) stanowią 13-15% ran przewlekłych. Leczenie owrzodzeń jest procesem długotrwałym, skomplikowanym i zależnym od wielu czynników, wymaga również holistycznego podejścia i stworzenia wielodyscyplinarnego zespołu, w którym ważną rolę odgrywa opieka pielęgniarska.Cel pracy: Celem pracy było przedstawienie sytuacji zdrowotnej pacjentki z owrzodzeniami tętniczo- żylnymi goleni oraz określenie problemów zdrowotnych i pielęgnacyjnych.Materiał i metody: W pracy wykorzystano metodę indywidualnego przypadku kobiety z owrzodzeniami mieszanym goleni. Do oceny stanu chorej w środowisku domowym użyto następujących technik badawczych: wywiad, obserwację pacjentki, analizę dokumentacji medycznej i pomiar parametrów życiowych. Zastosowano następujące narzędzia badawcze: skala W.A.R. do oceny stopnia ryzyka infekcji rany, skala oceny podstawowych czynności życia codziennego- skala Katza (ADL), skala ceny złożonych czynności życia codziennego IADL, skala oceny równowagi i chodu (Tinetti POMA), skrócony test sprawności umysłowej (AMTS), kolorowy system klasyfikacji ran przewlekłych, skala VAS do oceny stopnia nasilenia bólu, skrócony kwestionariusz oceny stopnia odżywienia (MNA- SF), kwestionariusz oceny stopnia odżywienia (MNA), wskaźnik masy ciała BMI, oraz ciśnieniomierz, termometr, i centymetr.Wyniki: Rozpoznano wiele problemów zdrowotnych i pielęgnacyjnych o charakterze długotrwałym oraz możliwych powikłań, uwarunkowanych stanem zdrowia chorej. W pracy opisano 18 diagnoz pielęgniarskich. W oparciu o użyte narzędzia badawcze wykazano, że pacjentka jest osobą samodzielną w czynnościach dnia codziennego. Wymaga jedynie niewielkiej pomocy w wykonywaniu czynności instrumentalnych, obciążona jest również ryzykiem upadku. Stan umysłowy pacjentki nie budzi zastrzeżeń. U pacjentki występują okresowe bóle kolan, jak również dolegliwości bólowe towarzyszące pielęgnacji ran owrzodzeniowych. Rany przewlekłe na goleniach, sklasyfikowane jako ,,różowe’’ i „czerwone” (14.12.2020 r.) oraz „różowe” (11.02.2020 r.), wykazują przy tym ryzyko infekcji. Stan odżywienia pacjentki jest nieprawidłowy- masa ciała kobiety przekracza zakres dopuszczalnych norm, chora wykazuje przy tym ryzyko niedożywienia.Wnioski: Głównymi diagnozami jakie zostały rozpoznane u pacjentki były: owrzodzenia mnogie podudzi, ryzyko rozwoju infekcji w ranach owrzodzeniowych oraz dolegliwości bólowe towarzyszące pielęgnacji owrzodzeń. W opiece nad chorą uzyskano następujące efekty: proces leczenia zmian owrzodzeniowych był zgodny z zaplanowanymi według strategii TIME interwencjami. W owrzodzeniach o numerach I-IV uzyskano etap dojrzewania blizny (faza naskórkowania). Owrzodzenia nr V i nr VI przeszły z etapu ziarninowania do naskórkowania i pokryły się jasnoróżowym naskórkiem. Nie wystąpiła infekcja żadnej z ran, a dolegliwości bólowe towarzyszące pielęgnacji ran zostały zmniejszone. Chora rozumie i akceptuje postępowanie lecznicze, jest chętna do współpracy.Opisany przypadek jest dowodem potwierdzającym konieczność zastosowania holistycznej opieki w postępowaniu z owrzodzeniem mieszanym. Opieka ta uwzględnia właściwą diagnostykę, leczenie przyczynowe i miejscowe, leczenie przeciwbakteryjne, higienę skóry wokół owrzodzenia, jak również profilaktykę powikłań i właściwe żywienie.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorNoppenberg, Mirosława - 174281 pl
dc.contributor.authorKról, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerNoppenberg, Mirosława - 174281 pl
dc.contributor.reviewerStaszkiewicz, Magdalenapl
dc.date.accessioned2021-11-12T22:31:16Z
dc.date.available2021-11-12T22:31:16Z
dc.date.submitted2021-07-05pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-149451-262626pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/283569
dc.languagepolpl
dc.subject.enchronic wounds, mixed ulceration, case study, nursing carepl
dc.subject.plrany przewlekłe, owrzodzenie mieszane, studium indywidualnego przypadku, opieka pielęgniarskapl
dc.titleOpis przypadku pacjentki z owrzodzeniami tętniczo- żylnymi goleni w środowisku domowympl
dc.title.alternativeCase report of a patient with arteriovenous leg ulcers in a home environmentpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: Chronic wounds, often known as “ulcers” are a diverse group of wounds that are characterized by skin damage lasting more than 6 weeks, or with a tendency to recur. It is estimated that the problem of ulceration affects about 1-2 % of the world population, of which ulcers of arteriovenous aetiology (so- called mixed aetiology ulcers) account for 13- 15% of chronic wounds. Treatment of ulcers is a long and complicated process, dependent on many factors, which requires a holistic approach and the creation of a multidisciplinary team, in which nursing care plays an important role.Aim: The aim of the work was to present the health situation of a patient with arteriovenous leg ulcers and to identify health and care problems.Material and Methods: The study used the method of an individual case of a woman with arteriovenous leg ulcers. The following research techniques were used to assess the patient’s condition in the home environment: interview, observation of the patient, analysis of medical records, and measurement of vital signs. The following research tools were used: W.A.R scale for the assessment for the risk of wound infection, the scale of assessment of basic everyday activities – Katz’s scale (ADL), the scale of assessment of complex daily activities IADL, the balance and gait assessment scale (Tinetti POMA), the shorten mental performance test (AMTS), the colorful system of classification of chronic wounds, VAS pain scale, a quick questionnaire for assessing the degree of nutrition (MNA-SF), the nutritional assessment questionnaire (MNA), body mass index (BMI), a blood pressure gauge, thermometer and centimeter.Results: Many long-term health and care problems and possible complications related to the patient’s health were diagnosed. 18 nurse’s diagnoses have been presented in the paper. Based on the research tools used, it was shown, that the patient is independent in performing everyday activities. She only needs a little help in performing instrumental actions and she is exposed to the risk of falling. The mental state of the patient does not give rise to concern. The patient experiences periodic knee pain, as well as pain associated with the care of ulcerative wounds. Chronic wounds on the shins, classified as “pink” and “red” (14.12.2020) and “pink” (11.02.2020) also show a risk of infection. The nutritional status of the patient is abnormal- the woman’s body weight exceeds the acceptable range, and the patient is at risk of malnutrition.Conclusion: The main diagnoses of the patient were: multiple leg ulcers, the risk of developing infections in ulcerative wounds and pain associated with ulcer care. The following effects were achieved in the patient’s care: the treatment of ulcerative lesions was consistent with the interventions planned according to the TIME strategy. In ulcers numbered I-IV, the maturation phase (epithelial phase) was achieved. Ulcers number V and number VI passed from the granulation stage to the epithelial stage and became covered with a light pink epidermis. Neither wound was infected, and the pain associated with wound care was reduced. The patient understands and accepts the treatment procedure and is willing to cooperate.The described case proves the need for holistic care in the management of mixed ulcers. This care includes proper diagnosis, causal and local treatment, antibacterial treatment, hygiene of the skin around the ulcer, as well as the prevention of complications and proper nutrition.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Rany przewlekłe, nazywane często również ,,owrzodzeniami”, stanowią zróżnicowaną grupę ran, które charakteryzują się uszkodzeniem skóry utrzymującym się powyżej 6 tygodni, lub tendencją do nawracania. Szacuje się, że problem owrzodzeń dotyczy około 1-2 % populacji światowej, z czego owrzodzenia o etiologii żylno- tętniczej (tzw. mieszane) stanowią 13-15% ran przewlekłych. Leczenie owrzodzeń jest procesem długotrwałym, skomplikowanym i zależnym od wielu czynników, wymaga również holistycznego podejścia i stworzenia wielodyscyplinarnego zespołu, w którym ważną rolę odgrywa opieka pielęgniarska.Cel pracy: Celem pracy było przedstawienie sytuacji zdrowotnej pacjentki z owrzodzeniami tętniczo- żylnymi goleni oraz określenie problemów zdrowotnych i pielęgnacyjnych.Materiał i metody: W pracy wykorzystano metodę indywidualnego przypadku kobiety z owrzodzeniami mieszanym goleni. Do oceny stanu chorej w środowisku domowym użyto następujących technik badawczych: wywiad, obserwację pacjentki, analizę dokumentacji medycznej i pomiar parametrów życiowych. Zastosowano następujące narzędzia badawcze: skala W.A.R. do oceny stopnia ryzyka infekcji rany, skala oceny podstawowych czynności życia codziennego- skala Katza (ADL), skala ceny złożonych czynności życia codziennego IADL, skala oceny równowagi i chodu (Tinetti POMA), skrócony test sprawności umysłowej (AMTS), kolorowy system klasyfikacji ran przewlekłych, skala VAS do oceny stopnia nasilenia bólu, skrócony kwestionariusz oceny stopnia odżywienia (MNA- SF), kwestionariusz oceny stopnia odżywienia (MNA), wskaźnik masy ciała BMI, oraz ciśnieniomierz, termometr, i centymetr.Wyniki: Rozpoznano wiele problemów zdrowotnych i pielęgnacyjnych o charakterze długotrwałym oraz możliwych powikłań, uwarunkowanych stanem zdrowia chorej. W pracy opisano 18 diagnoz pielęgniarskich. W oparciu o użyte narzędzia badawcze wykazano, że pacjentka jest osobą samodzielną w czynnościach dnia codziennego. Wymaga jedynie niewielkiej pomocy w wykonywaniu czynności instrumentalnych, obciążona jest również ryzykiem upadku. Stan umysłowy pacjentki nie budzi zastrzeżeń. U pacjentki występują okresowe bóle kolan, jak również dolegliwości bólowe towarzyszące pielęgnacji ran owrzodzeniowych. Rany przewlekłe na goleniach, sklasyfikowane jako ,,różowe’’ i „czerwone” (14.12.2020 r.) oraz „różowe” (11.02.2020 r.), wykazują przy tym ryzyko infekcji. Stan odżywienia pacjentki jest nieprawidłowy- masa ciała kobiety przekracza zakres dopuszczalnych norm, chora wykazuje przy tym ryzyko niedożywienia.Wnioski: Głównymi diagnozami jakie zostały rozpoznane u pacjentki były: owrzodzenia mnogie podudzi, ryzyko rozwoju infekcji w ranach owrzodzeniowych oraz dolegliwości bólowe towarzyszące pielęgnacji owrzodzeń. W opiece nad chorą uzyskano następujące efekty: proces leczenia zmian owrzodzeniowych był zgodny z zaplanowanymi według strategii TIME interwencjami. W owrzodzeniach o numerach I-IV uzyskano etap dojrzewania blizny (faza naskórkowania). Owrzodzenia nr V i nr VI przeszły z etapu ziarninowania do naskórkowania i pokryły się jasnoróżowym naskórkiem. Nie wystąpiła infekcja żadnej z ran, a dolegliwości bólowe towarzyszące pielęgnacji ran zostały zmniejszone. Chora rozumie i akceptuje postępowanie lecznicze, jest chętna do współpracy.Opisany przypadek jest dowodem potwierdzającym konieczność zastosowania holistycznej opieki w postępowaniu z owrzodzeniem mieszanym. Opieka ta uwzględnia właściwą diagnostykę, leczenie przyczynowe i miejscowe, leczenie przeciwbakteryjne, higienę skóry wokół owrzodzenia, jak również profilaktykę powikłań i właściwe żywienie.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Noppenberg, Mirosława - 174281
dc.contributor.authorpl
Król, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Noppenberg, Mirosława - 174281
dc.contributor.reviewerpl
Staszkiewicz, Magdalena
dc.date.accessioned
2021-11-12T22:31:16Z
dc.date.available
2021-11-12T22:31:16Z
dc.date.submittedpl
2021-07-05
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-149451-262626
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/283569
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
chronic wounds, mixed ulceration, case study, nursing care
dc.subject.plpl
rany przewlekłe, owrzodzenie mieszane, studium indywidualnego przypadku, opieka pielęgniarska
dc.titlepl
Opis przypadku pacjentki z owrzodzeniami tętniczo- żylnymi goleni w środowisku domowym
dc.title.alternativepl
Case report of a patient with arteriovenous leg ulcers in a home environment
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
102
Views per month
Views per city
Warsaw
14
Wroclaw
10
Krakow
9
Lublin
8
Gdansk
6
Lodz
4
Chełm
3
Przemysl
3
Rzeszów
3
Stalowa Wola
3

No access

No Thumbnail Available