Podatek liniowy jako alternatywa wobec opodatkowania progresywnego.

master
dc.abstract.enThe tax system does not have to be intricate. Closely related to the progressive tax rate is the tax demagoguery, which is fostering envy, fueling social conflicts and makes enemies of the most active citizens of their own country. The costs of economic, social and political maintenance of progression are much higher than the benefits of this form of taxation.The first section defines the tax and the functions performed by them today. It also presents the views of the representatives of the economic doctrines of the functions of the state, and thus the function of public finance taxes including disputes between the traditional liberal school, and state interventionism.The second chapter presents an analysis of various theories of justice, including a justification of tax progression through it. The standard objective criterion of justice sought to justify the need to levy taxes. In this chapter there are presented various theories, from the principle of capacity to pay through the principle of diminishing marginal utility of income, to the theory of equal sacrifice. The principle of fair taxation had to justify the thesisthat the rich should bear more taxes than the poor, while the poor should think that they are paying less than it does in reality.The third chapter discussed and subjected to criticism the arguments for both progressive taxation and proportional tax. Further in the text there are shown the disadvantages of progressive tax and advantages of alternative tax with fixed tax rate, without any deductions and exemptions. It also provides analysis of the relationship of tax rates and government revenue from the point of view of the theory of Laffer.The fourth chapter presents the proposal to amend the tax system. Presented several concepts of both political parties as well as the Adam Smith Center and the Sobieski Institute. Then the chapter presents the implementation of a flat tax on the example of several European countries. There are analysis of the consequences of proposed changes in the tax system on an economic model of calculated general equilibrium CGE, which is used to calculate the effects of complex economic interactions.pl
dc.abstract.plSystem podatkowy wcale nie musi być zawikłany. Ściśle związanaz progresywną stawką podatkową jest demagogia podatkowa, która służy rozbudzaniu zawiści, podsyca konflikty społeczne i czyni z najbardziej aktywnych obywateli wrogów własnego państwa. Koszty ekonomiczne, społeczne i polityczne utrzymania progresji są zdecydowanie wyższe niż korzyści wypływające z tej formy opodatkowania.W rozdziale pierwszym zdefiniowano podatek i przedstawiono funkcje pełnione przez nie obecnie. Przedstawiono również poglądy przedstawicieli doktryn ekonomicznych dotyczących funkcji państwa, a co za tym idzie funkcji finansów publicznych podatków z uwzględnieniem sporów miedzy tradycyjną szkołą liberalną,a interwencjonizmem państwowym.Rozdział drugi przedstawia analizę różnych teorii sprawiedliwości,z uwzględnieniem uzasadnienia dzięki niej progresji podatkowej. W normie sprawiedliwości szukano obiektywnego kryterium usprawiedliwienia konieczności nakładania podatków. Przestawiono w tym rozdziale różnego rodzaju teorie, od zasady zdolności płatniczej przez zasadę malejącej użyteczności krańcowej dochodu, po teorię równej ofiary. Zasada sprawiedliwości podatkowej miała usprawiedliwiać tezę,że bogaci powinni ponosić większe podatki niż biedni, podczas gdy ubodzy powinni myśleć, że płacą mniej, niż to się dzieje w rzeczywistości.W rozdziale trzecim omówiono i poddano krytyce argumenty zarówno na rzecz progresji podatkowej jak i podatku proporcjonalnego. W dalszym ciągu przedstawiono wady progresji i zalety alternatywnego podatku o stałej stawce podatkowej,bez żadnych ulg i zwolnień. Podano także analizie relację wysokości stawek podatkowych i wpływów budżetowych z punktu widzenia teorii Laffera.W rozdziale czwartym przedstawiono propozycje zmiany systemu podatkowego. Przedstawiono kilka koncepcji zarówno partii politycznych jak i Centrum im. Adama Smitha oraz Instytutu Sobieskiego. Następnie przedstawiono wdrożenia podatku liniowego na przykładzie kilku krajów europejskich. Przeanalizowano również konsekwencje proponowanych zmian w systemie podatkowym na modelu ekonomicznym obliczanej równowagi ogólnej CGE, która to służy do obliczania skutków złożonych interakcji gospodarczych.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorOplustil, Krzysztof - 131175 pl
dc.contributor.authorPradel, Michałpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerPorzycki, Marek - 131527 pl
dc.contributor.reviewerOplustil, Krzysztof - 131175 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T13:22:11Z
dc.date.available2020-07-24T13:22:11Z
dc.date.submitted2012-11-19pl
dc.fieldofstudyadministracjapl
dc.identifier.apddiploma-71978-120306pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/185012
dc.languagepolpl
dc.subject.entax, flat, progresive, prportional, taxationpl
dc.subject.plpodatek, liniowy, progresywny, proporcjonalny, opodatkowaniepl
dc.titlePodatek liniowy jako alternatywa wobec opodatkowania progresywnego.pl
dc.title.alternativeFlat tax as an alternative to progressive taxationpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The tax system does not have to be intricate. Closely related to the progressive tax rate is the tax demagoguery, which is fostering envy, fueling social conflicts and makes enemies of the most active citizens of their own country. The costs of economic, social and political maintenance of progression are much higher than the benefits of this form of taxation.The first section defines the tax and the functions performed by them today. It also presents the views of the representatives of the economic doctrines of the functions of the state, and thus the function of public finance taxes including disputes between the traditional liberal school, and state interventionism.The second chapter presents an analysis of various theories of justice, including a justification of tax progression through it. The standard objective criterion of justice sought to justify the need to levy taxes. In this chapter there are presented various theories, from the principle of capacity to pay through the principle of diminishing marginal utility of income, to the theory of equal sacrifice. The principle of fair taxation had to justify the thesisthat the rich should bear more taxes than the poor, while the poor should think that they are paying less than it does in reality.The third chapter discussed and subjected to criticism the arguments for both progressive taxation and proportional tax. Further in the text there are shown the disadvantages of progressive tax and advantages of alternative tax with fixed tax rate, without any deductions and exemptions. It also provides analysis of the relationship of tax rates and government revenue from the point of view of the theory of Laffer.The fourth chapter presents the proposal to amend the tax system. Presented several concepts of both political parties as well as the Adam Smith Center and the Sobieski Institute. Then the chapter presents the implementation of a flat tax on the example of several European countries. There are analysis of the consequences of proposed changes in the tax system on an economic model of calculated general equilibrium CGE, which is used to calculate the effects of complex economic interactions.
dc.abstract.plpl
System podatkowy wcale nie musi być zawikłany. Ściśle związanaz progresywną stawką podatkową jest demagogia podatkowa, która służy rozbudzaniu zawiści, podsyca konflikty społeczne i czyni z najbardziej aktywnych obywateli wrogów własnego państwa. Koszty ekonomiczne, społeczne i polityczne utrzymania progresji są zdecydowanie wyższe niż korzyści wypływające z tej formy opodatkowania.W rozdziale pierwszym zdefiniowano podatek i przedstawiono funkcje pełnione przez nie obecnie. Przedstawiono również poglądy przedstawicieli doktryn ekonomicznych dotyczących funkcji państwa, a co za tym idzie funkcji finansów publicznych podatków z uwzględnieniem sporów miedzy tradycyjną szkołą liberalną,a interwencjonizmem państwowym.Rozdział drugi przedstawia analizę różnych teorii sprawiedliwości,z uwzględnieniem uzasadnienia dzięki niej progresji podatkowej. W normie sprawiedliwości szukano obiektywnego kryterium usprawiedliwienia konieczności nakładania podatków. Przestawiono w tym rozdziale różnego rodzaju teorie, od zasady zdolności płatniczej przez zasadę malejącej użyteczności krańcowej dochodu, po teorię równej ofiary. Zasada sprawiedliwości podatkowej miała usprawiedliwiać tezę,że bogaci powinni ponosić większe podatki niż biedni, podczas gdy ubodzy powinni myśleć, że płacą mniej, niż to się dzieje w rzeczywistości.W rozdziale trzecim omówiono i poddano krytyce argumenty zarówno na rzecz progresji podatkowej jak i podatku proporcjonalnego. W dalszym ciągu przedstawiono wady progresji i zalety alternatywnego podatku o stałej stawce podatkowej,bez żadnych ulg i zwolnień. Podano także analizie relację wysokości stawek podatkowych i wpływów budżetowych z punktu widzenia teorii Laffera.W rozdziale czwartym przedstawiono propozycje zmiany systemu podatkowego. Przedstawiono kilka koncepcji zarówno partii politycznych jak i Centrum im. Adama Smitha oraz Instytutu Sobieskiego. Następnie przedstawiono wdrożenia podatku liniowego na przykładzie kilku krajów europejskich. Przeanalizowano również konsekwencje proponowanych zmian w systemie podatkowym na modelu ekonomicznym obliczanej równowagi ogólnej CGE, która to służy do obliczania skutków złożonych interakcji gospodarczych.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Oplustil, Krzysztof - 131175
dc.contributor.authorpl
Pradel, Michał
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Porzycki, Marek - 131527
dc.contributor.reviewerpl
Oplustil, Krzysztof - 131175
dc.date.accessioned
2020-07-24T13:22:11Z
dc.date.available
2020-07-24T13:22:11Z
dc.date.submittedpl
2012-11-19
dc.fieldofstudypl
administracja
dc.identifier.apdpl
diploma-71978-120306
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/185012
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
tax, flat, progresive, prportional, taxation
dc.subject.plpl
podatek, liniowy, progresywny, proporcjonalny, opodatkowanie
dc.titlepl
Podatek liniowy jako alternatywa wobec opodatkowania progresywnego.
dc.title.alternativepl
Flat tax as an alternative to progressive taxation
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
91
Views per month
Views per city
Krakow
13
Warsaw
13
Gdansk
6
Jawor
5
Busko-Zdrój
4
Gdynia
3
Poznan
3
Wroclaw
3
Bydgoszcz
2
Katowice
2

No access

No Thumbnail Available