Świadomość społeczna a możliwość kształtowania nowych rozwiązań prawnych w zakresie systemu środków zabezpieczających – analiza kontekstu kulturowego

master
dc.abstract.enThe aim of the master's thesis was to examine the relationship between the increase in social awareness and the possibility of shaping new legal solutions in the field of the system of preventive measures.The initial considerations focused on the need for legislative changes and the factors that affect the possibility of introducing them. For this purpose, the phenomenon of blurring the boundaries between punishment and preventive measures, the perception of perpetrators who commit prohibited acts due to the existing illness or mental disorders, and the need to allocate appropriate expenditure to introduce the postulated changes. Then, the importance of the level of social awareness for the implementation of the objectives and functions of criminal law was described, and the role of culture in the process of shaping new legal solutions was highlighted.In the second part of the work, selected sources of culture in the field of literature, film, and media were analyzed in order to examine the relationship between the cultural context and the possibility of introducing legislative changes. The deliberations presented the specificity of each of the discussed sources and the way in which it affects the recipient. During the analysis, a division was made into phenomena that positively and negatively affect the shaping of social awareness in the field of the discussed issues. Film and literature are discussed together. Their analysis was made from the perspective of trends that evolved over time. In the scope of selected examples, Polish and foreign sources of culture were used. Due to its specificity, the media is discussed separately. Their analysis focused on the current way of presenting mental illness and disorders in the Polish press, television, and internet portals. Due to the length and distinctiveness of the subject of social media, they were deliberately omitted.In the last part of the master's thesis, the previous considerations and observed trends are summarized. The factors that influence the increase in social awareness of the discussed issues and those that constitute a barrier to the possibility of introducing changes were also indicated. Finally, an attempt was made to answer the question: Are we dealing with a change in the cultural context today, which allows for the introduction of new legal solutions in the field of the system of preventive measures?pl
dc.abstract.plCelem pracy magisterskiej było zbadanie związku pomiędzy wzrostem świadomości społecznej a możliwością kształtowania nowych rozwiązań prawnych w zakresie systemu środków zabezpieczających. W początkowych rozważaniach skoncentrowano się na potrzebie dokonania zmian legislacyjnych oraz czynnikach, które wpływają na możliwość ich wprowadzenia. W tym celu omówiono zjawisko zacierania granic pomiędzy karą a środkami zabezpieczającymi, sposób postrzegania sprawców, którzy popełniają czyny zabronione ze względu na występującą chorobę lub zaburzenia psychiczne oraz potrzebę przeznaczania odpowiednich nakładów na wprowadzenie postulowanych zmian. Następnie opisano znaczenie stopnia świadomości społecznej dla realizacji celów i funkcji prawa karnego oraz zwrócono uwagę rolę kultury w procesie kształtowania nowych rozwiązań prawnych.W drugiej części pracy w celu zbadania związku kontekstu kulturowego z możliwością wprowadzania zmian legislacyjnych poddano analizie wybrane źródła kultury z zakresu literatury, filmu oraz mediów. W prowadzonych rozważaniach przedstawiono specyfikę każdego z omawianych źródeł oraz sposób, w jaki oddziałuje ono na odbiorcę. Podczas analizy dokonano podziału na zjawiska, które pozytywnie i negatywnie wpływają na kształtowanie świadomości społecznej w zakresie omawianej problematyki. Film i literaturę omówiono łącznie. Ich analizy dokonano z perspektywy tendencji, które ewoluowały w czasie. W zakresie wybranych przykładów wykorzystano polskie i zagraniczne źródła kultury. Ze względu na swoją specyfikę media omówiono odrębnie. Podczas ich analizy skoncentrowano się na aktualnym sposobie ukazywania chorób i zaburzeń psychicznych w polskiej prasie, telewizji i portalach internetowych. Z uwagi na obszerność i odrębność tematyki mediów społecznościowych celowo je pominięto. W ostatniej części pracy magisterskiej podsumowano dotychczasowe rozważania i zaobserwowane tendencje. Wskazano również czynniki, które wpływają na wzrost świadomości społecznej w zakresie omawianej problematyki oraz te, które stanowią barierę dla możliwości wprowadzania zmian. Finalnie podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: Czy współcześnie mamy do czynienia ze zmianą kontekstu kulturowego, która umożliwia wprowadzenie nowych rozwiązań prawnych w zakresie systemu środków zabezpieczających?pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBarczak-Oplustil, Agnieszka - 127232 pl
dc.contributor.authorMasiarek, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerBarczak-Oplustil, Agnieszka - 127232 pl
dc.contributor.reviewerMałecki, Mikołajpl
dc.date.accessioned2022-10-10T21:43:01Z
dc.date.available2022-10-10T21:43:01Z
dc.date.submitted2022-10-04pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-161453-245966pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/301271
dc.languagepolpl
dc.subject.enpreventive measures, post-penal preventive measures, insanity, guilt, conflict of goods, prevention, social awareness, detention, criminal law, culture, film, literature, media, mental illness, mental disorders, mental health, stigmatization, dehumanizationpl
dc.subject.plśrodki zabezpieczające, postpenalne środki zabezpieczające, niepoczytalność, wina, konflikt dóbr, prewencja, świadomość społeczna, detencja, prawo karne, kultura, film, literatura, media, choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne, zdrowie psychiczne, stygmatyzacja, dehumanizacjapl
dc.titleŚwiadomość społeczna a możliwość kształtowania nowych rozwiązań prawnych w zakresie systemu środków zabezpieczających – analiza kontekstu kulturowegopl
dc.title.alternativeSocial awareness and the possibility of shaping new legal solutions in the field of the system of preventive measures - analysis of the cultural contextpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the master's thesis was to examine the relationship between the increase in social awareness and the possibility of shaping new legal solutions in the field of the system of preventive measures.The initial considerations focused on the need for legislative changes and the factors that affect the possibility of introducing them. For this purpose, the phenomenon of blurring the boundaries between punishment and preventive measures, the perception of perpetrators who commit prohibited acts due to the existing illness or mental disorders, and the need to allocate appropriate expenditure to introduce the postulated changes. Then, the importance of the level of social awareness for the implementation of the objectives and functions of criminal law was described, and the role of culture in the process of shaping new legal solutions was highlighted.In the second part of the work, selected sources of culture in the field of literature, film, and media were analyzed in order to examine the relationship between the cultural context and the possibility of introducing legislative changes. The deliberations presented the specificity of each of the discussed sources and the way in which it affects the recipient. During the analysis, a division was made into phenomena that positively and negatively affect the shaping of social awareness in the field of the discussed issues. Film and literature are discussed together. Their analysis was made from the perspective of trends that evolved over time. In the scope of selected examples, Polish and foreign sources of culture were used. Due to its specificity, the media is discussed separately. Their analysis focused on the current way of presenting mental illness and disorders in the Polish press, television, and internet portals. Due to the length and distinctiveness of the subject of social media, they were deliberately omitted.In the last part of the master's thesis, the previous considerations and observed trends are summarized. The factors that influence the increase in social awareness of the discussed issues and those that constitute a barrier to the possibility of introducing changes were also indicated. Finally, an attempt was made to answer the question: Are we dealing with a change in the cultural context today, which allows for the introduction of new legal solutions in the field of the system of preventive measures?
dc.abstract.plpl
Celem pracy magisterskiej było zbadanie związku pomiędzy wzrostem świadomości społecznej a możliwością kształtowania nowych rozwiązań prawnych w zakresie systemu środków zabezpieczających. W początkowych rozważaniach skoncentrowano się na potrzebie dokonania zmian legislacyjnych oraz czynnikach, które wpływają na możliwość ich wprowadzenia. W tym celu omówiono zjawisko zacierania granic pomiędzy karą a środkami zabezpieczającymi, sposób postrzegania sprawców, którzy popełniają czyny zabronione ze względu na występującą chorobę lub zaburzenia psychiczne oraz potrzebę przeznaczania odpowiednich nakładów na wprowadzenie postulowanych zmian. Następnie opisano znaczenie stopnia świadomości społecznej dla realizacji celów i funkcji prawa karnego oraz zwrócono uwagę rolę kultury w procesie kształtowania nowych rozwiązań prawnych.W drugiej części pracy w celu zbadania związku kontekstu kulturowego z możliwością wprowadzania zmian legislacyjnych poddano analizie wybrane źródła kultury z zakresu literatury, filmu oraz mediów. W prowadzonych rozważaniach przedstawiono specyfikę każdego z omawianych źródeł oraz sposób, w jaki oddziałuje ono na odbiorcę. Podczas analizy dokonano podziału na zjawiska, które pozytywnie i negatywnie wpływają na kształtowanie świadomości społecznej w zakresie omawianej problematyki. Film i literaturę omówiono łącznie. Ich analizy dokonano z perspektywy tendencji, które ewoluowały w czasie. W zakresie wybranych przykładów wykorzystano polskie i zagraniczne źródła kultury. Ze względu na swoją specyfikę media omówiono odrębnie. Podczas ich analizy skoncentrowano się na aktualnym sposobie ukazywania chorób i zaburzeń psychicznych w polskiej prasie, telewizji i portalach internetowych. Z uwagi na obszerność i odrębność tematyki mediów społecznościowych celowo je pominięto. W ostatniej części pracy magisterskiej podsumowano dotychczasowe rozważania i zaobserwowane tendencje. Wskazano również czynniki, które wpływają na wzrost świadomości społecznej w zakresie omawianej problematyki oraz te, które stanowią barierę dla możliwości wprowadzania zmian. Finalnie podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: Czy współcześnie mamy do czynienia ze zmianą kontekstu kulturowego, która umożliwia wprowadzenie nowych rozwiązań prawnych w zakresie systemu środków zabezpieczających?
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Barczak-Oplustil, Agnieszka - 127232
dc.contributor.authorpl
Masiarek, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Barczak-Oplustil, Agnieszka - 127232
dc.contributor.reviewerpl
Małecki, Mikołaj
dc.date.accessioned
2022-10-10T21:43:01Z
dc.date.available
2022-10-10T21:43:01Z
dc.date.submittedpl
2022-10-04
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-161453-245966
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/301271
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
preventive measures, post-penal preventive measures, insanity, guilt, conflict of goods, prevention, social awareness, detention, criminal law, culture, film, literature, media, mental illness, mental disorders, mental health, stigmatization, dehumanization
dc.subject.plpl
środki zabezpieczające, postpenalne środki zabezpieczające, niepoczytalność, wina, konflikt dóbr, prewencja, świadomość społeczna, detencja, prawo karne, kultura, film, literatura, media, choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne, zdrowie psychiczne, stygmatyzacja, dehumanizacja
dc.titlepl
Świadomość społeczna a możliwość kształtowania nowych rozwiązań prawnych w zakresie systemu środków zabezpieczających – analiza kontekstu kulturowego
dc.title.alternativepl
Social awareness and the possibility of shaping new legal solutions in the field of the system of preventive measures - analysis of the cultural context
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
0
Views per month

No access

No Thumbnail Available
Collections