OCENIANIE PRACOWNIKÓW JAKO FUNKCJA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

licenciate
dc.abstract.enThe aim of the Bachelor ’s thesis is to reproduce the method of employees’ assessment used by one of the hypermarkets with the product range for construction business. The first chapter relates to the human resource management functions. The evolution of this term was discussed along with the most important concept and main components. In the second part the system of employees’ assessment was outlined and what processes it is associated with. Based on source literature the most essential assumption of the elements of human resource management, which is employees’ assessment, was presented. Rage of methods and evaluation criteria analysis was carried out. The possibility of occurring mistakes, which should be eliminated, was pointed out to achieve assumed goals in the project. In the last chapter the main rules, ideas and effects were presented. Their implementation is the aim of carrying out the employees work assessment. What is more, criteria on the grounds which supervisors make verification and give opinions were presented. The ways of scoring were shown as well as instructions to simplify the evaluated preparing for the evaluation. In the thesis, basic literature including contents connected with the aspects of human resource management was used. In the thesis a reference was also made to items in which the analysis of the problems directly connected with employees’ assessment were contained.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest odwzorowanie metody oceny pracowników wykorzystywanej przez jeden z hipermarketów z asortymentem dla branży budowlanej. W rozdziale pierwszym odniesiono się do funkcji zarządzania zasobami ludzkimi. Omówiono w nim ewolucję pojęcia, najważniejsze koncepcje oraz główne składowe. W drugiej części przybliżono, czym jest system oceny pracowników i z jakimi procesami się wiąże. W oparciu o literaturę przedmiotu zaprezentowano najistotniejsze założenia jednego z elementów zarządzania zasobami ludzkimi, którym jest ocena pracowników. Dokonano analizy szeregu metod i kryteriów oceny oraz wskazano na możliwość zaistnienia błędów, które należy wyeliminować, aby osiągnąć uprzednio założone w projekcie cele. W ostatnim rozdziale zaprezentowane zostały główne zasady, idee i efekty, których wdrożenie jest celem przeprowadzenia oceny pracy zatrudnionych. Ponadto przedstawiono kryteria na podstawie, których przełożeni dokonują weryfikacji i opiniowania, opisano sposoby punktowania a także instrukcje, mające ułatwić ocenianym przygotowanie się do ewaluacji. W pracy wykorzystano literaturę podstawową zawierającą treści związane z aspektami zarządzania zasobami ludzkimi. W pracy odniesiono się także do tych pozycji, w których zawarto analizę problemów związanych bezpośrednio z oceną pracowników.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorJedynak, Piotr - 128512 pl
dc.contributor.authorSikorski, Danielpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerJedynak, Piotr - 128512 pl
dc.contributor.reviewerMarcinkowski, Aleksander - 130320 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T14:34:27Z
dc.date.available2020-07-27T14:34:27Z
dc.date.submitted2018-06-29pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie firmąpl
dc.identifier.apddiploma-121995-211933pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/226455
dc.languagepolpl
dc.subject.enemployees evaluation-human resource management-assessment methods-evaluation mistakes-evaluation criteriapl
dc.subject.plocenianie pracowników-zarządzanie zasobami ludzkimi-metody oceny-błędy oceniania-kryteria ocenypl
dc.titleOCENIANIE PRACOWNIKÓW JAKO FUNKCJA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMIpl
dc.title.alternativeEMPLOYEES EVALUATION AS A FUNCTION OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENTpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the Bachelor ’s thesis is to reproduce the method of employees’ assessment used by one of the hypermarkets with the product range for construction business. The first chapter relates to the human resource management functions. The evolution of this term was discussed along with the most important concept and main components. In the second part the system of employees’ assessment was outlined and what processes it is associated with. Based on source literature the most essential assumption of the elements of human resource management, which is employees’ assessment, was presented. Rage of methods and evaluation criteria analysis was carried out. The possibility of occurring mistakes, which should be eliminated, was pointed out to achieve assumed goals in the project. In the last chapter the main rules, ideas and effects were presented. Their implementation is the aim of carrying out the employees work assessment. What is more, criteria on the grounds which supervisors make verification and give opinions were presented. The ways of scoring were shown as well as instructions to simplify the evaluated preparing for the evaluation. In the thesis, basic literature including contents connected with the aspects of human resource management was used. In the thesis a reference was also made to items in which the analysis of the problems directly connected with employees’ assessment were contained.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest odwzorowanie metody oceny pracowników wykorzystywanej przez jeden z hipermarketów z asortymentem dla branży budowlanej. W rozdziale pierwszym odniesiono się do funkcji zarządzania zasobami ludzkimi. Omówiono w nim ewolucję pojęcia, najważniejsze koncepcje oraz główne składowe. W drugiej części przybliżono, czym jest system oceny pracowników i z jakimi procesami się wiąże. W oparciu o literaturę przedmiotu zaprezentowano najistotniejsze założenia jednego z elementów zarządzania zasobami ludzkimi, którym jest ocena pracowników. Dokonano analizy szeregu metod i kryteriów oceny oraz wskazano na możliwość zaistnienia błędów, które należy wyeliminować, aby osiągnąć uprzednio założone w projekcie cele. W ostatnim rozdziale zaprezentowane zostały główne zasady, idee i efekty, których wdrożenie jest celem przeprowadzenia oceny pracy zatrudnionych. Ponadto przedstawiono kryteria na podstawie, których przełożeni dokonują weryfikacji i opiniowania, opisano sposoby punktowania a także instrukcje, mające ułatwić ocenianym przygotowanie się do ewaluacji. W pracy wykorzystano literaturę podstawową zawierającą treści związane z aspektami zarządzania zasobami ludzkimi. W pracy odniesiono się także do tych pozycji, w których zawarto analizę problemów związanych bezpośrednio z oceną pracowników.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Jedynak, Piotr - 128512
dc.contributor.authorpl
Sikorski, Daniel
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Jedynak, Piotr - 128512
dc.contributor.reviewerpl
Marcinkowski, Aleksander - 130320
dc.date.accessioned
2020-07-27T14:34:27Z
dc.date.available
2020-07-27T14:34:27Z
dc.date.submittedpl
2018-06-29
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie firmą
dc.identifier.apdpl
diploma-121995-211933
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/226455
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
employees evaluation-human resource management-assessment methods-evaluation mistakes-evaluation criteria
dc.subject.plpl
ocenianie pracowników-zarządzanie zasobami ludzkimi-metody oceny-błędy oceniania-kryteria oceny
dc.titlepl
OCENIANIE PRACOWNIKÓW JAKO FUNKCJA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI
dc.title.alternativepl
EMPLOYEES EVALUATION AS A FUNCTION OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
63
Views per month
Views per city
Warsaw
12
Krakow
5
Wroclaw
5
Gdansk
3
Kety
3
Kozienice
3
Jaslo
2
Milicz
2
Poznan
2
Boardman
1

No access

No Thumbnail Available