Zarządzanie kreowaniem wizerunku instytucji filmowej na przykładzie wybranych krakowskich kin studyjnych

licenciate
dc.abstract.enFilm institutions undertake organizational activities aimed at shaping a positive opinion in society. The purpose of this study was to investigate management mechanisms use by film institutions to influence the decision-making processes of potential film projection recipients. Was recognized essential to answer the question: What is the significance of the organization management process in references to creation positive image of the organization in public opinion and how does it affect the decision-making processes of potential film screening participants in their choices? Helpful in considering this issue will be research questions: What tools and techniques are needed to shape the image of film institutions? How this solutions affect the decisions of potential customers? and to What extent does the expectations of the potential audience influence the management decisions of the competent authorities? The work discusses both theoretical and practical issues. Research will be conducted in three art-houses in Krakow: Kino Pod Baranami, Krakowskie Centrum Kinowe ARS and Kijów.Centrum. Considering the subject and purpose of the work, the author applied the qualitative method: in-depth interviews with employees, individual observation and analysis of content. The author also intends to use his own experience related to the knowledge of the activities of Krakow's film institutions in order to enrich the subject matter of the work. The work is embedded in the field of humanities sciences and the interpretative paradigm that draws on the subjective experience of the cinema customers. The analysis of literature makes it clear that issues concerning the management of cultural organizations, especially cinemas, have not come to a comprehensive elaboration. The publications discuss problems related to marketing, economic and legal solutions, apart from the aspects of the process of managing an organization from the point of view of the humanistic management.pl
dc.abstract.plInstytucje filmowe podejmują działania organizacyjne, które mają na celu kształtowanie pozytywnej opinii w społeczeństwie. Przedmiotem badań jest ukazanie mechanizmów zarządzania stosowanych przez instytucje filmowe w celu oddziaływania na procesy decyzyjne potencjalnych odbiorców projekcji filmowych. Za podstawowe uznano, udzielenie odpowiedzi na pytanie: Jakie znaczenie w procesie zarządzania organizacjami zajmują działania na rzecz pozytywnego kreowania wizerunku organizacji w opinii publicznej i na ile wpływają one na procesy decyzyjne potencjalnych uczestników projekcji filmowych w zakresie dokonywanych wyborów. Pomocne w realizacji tak zakreślonej problematyki będą następujące pytania badawcze: Jakie są stosowane narzędzia i techniki niezbędne dla kształtowania obrazu instytucji filmowych? Na ile, stosowane rozwiązania wpływają na decyzje potencjalnych odbiorców? oraz W jakim stopniu oczekiwania potencjalnej widowni wpływają na decyzje zarządcze uprawionych organów? W pracy zostaną omówione zarówno zagadnienia teoretyczne jak i praktyczny wymiar ich zastosowania. Z tego względu przeprowadzone będą badania w trzech krakowskich kinach studyjnych: Kino Pod Baranami, Krakowskie Centrum Kinowe ARS oraz Kijów.Centrum. Mając na uwadze przedmiot i cel pracy za stosowne uznano wykorzystanie metody jakościowej: wywiady pogłębione z pracownikami, obserwację własną oraz analizę zawartości treści. Autorka zamierza również wykorzystać własne doświadczenia związane ze znajomością działalności krakowskich instytucji filmowych w celu merytorycznego wzbogacenia tematyki pracy. Praca osadzona jest w obszarze nauk z dziedziny zarządzania humanistycznego i znajduje uzasadnienie w paradygmacie interpretatywnym odwołującym się do subiektywnych doświadczeń klientów kin studyjnych. Analiza literatury, pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, iż problematyka dotycząca zarządzania organizacjami kultury, a zwłaszcza kinami nie doczekała się kompleksowego opracowania. Publikacje omawiają problemy dotyczące stosowanych rozwiązań marketingowych, ekonomicznych, prawnych, pomijając aspekty wynikające z procesu zarządzaniu organizacją z punktu widzenia nauki o zarządzaniu humanistycznym.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorBarańska, Marzenapl
dc.contributor.authorRyba, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerBarańska, Marzenapl
dc.contributor.reviewerHandzel, Zbigniew - 128282 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T08:03:09Z
dc.date.available2020-07-27T08:03:09Z
dc.date.submitted2017-07-03pl
dc.fieldofstudyzarządzanie mediamipl
dc.identifier.apddiploma-115554-192658pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/220898
dc.languagepolpl
dc.subject.enCREATION IMAGE – HUMANISTIC MANAGEMENT – DECISION-MAKING PROCESSES – ART-HOUSES - RECIPIENTSpl
dc.subject.plKREOWANIE WIZERUNKU – ZARZĄDZANIE HUMANISTYCZNE – PROCESY DECYZYJNE – KINA STUDYJNE - ODBIORCYpl
dc.titleZarządzanie kreowaniem wizerunku instytucji filmowej na przykładzie wybranych krakowskich kin studyjnychpl
dc.title.alternativeManagement of the creation of image of a film institution on the example of selected Krakow's art-houses.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Film institutions undertake organizational activities aimed at shaping a positive opinion in society. The purpose of this study was to investigate management mechanisms use by film institutions to influence the decision-making processes of potential film projection recipients. Was recognized essential to answer the question: What is the significance of the organization management process in references to creation positive image of the organization in public opinion and how does it affect the decision-making processes of potential film screening participants in their choices? Helpful in considering this issue will be research questions: What tools and techniques are needed to shape the image of film institutions? How this solutions affect the decisions of potential customers? and to What extent does the expectations of the potential audience influence the management decisions of the competent authorities? The work discusses both theoretical and practical issues. Research will be conducted in three art-houses in Krakow: Kino Pod Baranami, Krakowskie Centrum Kinowe ARS and Kijów.Centrum. Considering the subject and purpose of the work, the author applied the qualitative method: in-depth interviews with employees, individual observation and analysis of content. The author also intends to use his own experience related to the knowledge of the activities of Krakow's film institutions in order to enrich the subject matter of the work. The work is embedded in the field of humanities sciences and the interpretative paradigm that draws on the subjective experience of the cinema customers. The analysis of literature makes it clear that issues concerning the management of cultural organizations, especially cinemas, have not come to a comprehensive elaboration. The publications discuss problems related to marketing, economic and legal solutions, apart from the aspects of the process of managing an organization from the point of view of the humanistic management.
dc.abstract.plpl
Instytucje filmowe podejmują działania organizacyjne, które mają na celu kształtowanie pozytywnej opinii w społeczeństwie. Przedmiotem badań jest ukazanie mechanizmów zarządzania stosowanych przez instytucje filmowe w celu oddziaływania na procesy decyzyjne potencjalnych odbiorców projekcji filmowych. Za podstawowe uznano, udzielenie odpowiedzi na pytanie: Jakie znaczenie w procesie zarządzania organizacjami zajmują działania na rzecz pozytywnego kreowania wizerunku organizacji w opinii publicznej i na ile wpływają one na procesy decyzyjne potencjalnych uczestników projekcji filmowych w zakresie dokonywanych wyborów. Pomocne w realizacji tak zakreślonej problematyki będą następujące pytania badawcze: Jakie są stosowane narzędzia i techniki niezbędne dla kształtowania obrazu instytucji filmowych? Na ile, stosowane rozwiązania wpływają na decyzje potencjalnych odbiorców? oraz W jakim stopniu oczekiwania potencjalnej widowni wpływają na decyzje zarządcze uprawionych organów? W pracy zostaną omówione zarówno zagadnienia teoretyczne jak i praktyczny wymiar ich zastosowania. Z tego względu przeprowadzone będą badania w trzech krakowskich kinach studyjnych: Kino Pod Baranami, Krakowskie Centrum Kinowe ARS oraz Kijów.Centrum. Mając na uwadze przedmiot i cel pracy za stosowne uznano wykorzystanie metody jakościowej: wywiady pogłębione z pracownikami, obserwację własną oraz analizę zawartości treści. Autorka zamierza również wykorzystać własne doświadczenia związane ze znajomością działalności krakowskich instytucji filmowych w celu merytorycznego wzbogacenia tematyki pracy. Praca osadzona jest w obszarze nauk z dziedziny zarządzania humanistycznego i znajduje uzasadnienie w paradygmacie interpretatywnym odwołującym się do subiektywnych doświadczeń klientów kin studyjnych. Analiza literatury, pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, iż problematyka dotycząca zarządzania organizacjami kultury, a zwłaszcza kinami nie doczekała się kompleksowego opracowania. Publikacje omawiają problemy dotyczące stosowanych rozwiązań marketingowych, ekonomicznych, prawnych, pomijając aspekty wynikające z procesu zarządzaniu organizacją z punktu widzenia nauki o zarządzaniu humanistycznym.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Barańska, Marzena
dc.contributor.authorpl
Ryba, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Barańska, Marzena
dc.contributor.reviewerpl
Handzel, Zbigniew - 128282
dc.date.accessioned
2020-07-27T08:03:09Z
dc.date.available
2020-07-27T08:03:09Z
dc.date.submittedpl
2017-07-03
dc.fieldofstudypl
zarządzanie mediami
dc.identifier.apdpl
diploma-115554-192658
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/220898
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
CREATION IMAGE – HUMANISTIC MANAGEMENT – DECISION-MAKING PROCESSES – ART-HOUSES - RECIPIENTS
dc.subject.plpl
KREOWANIE WIZERUNKU – ZARZĄDZANIE HUMANISTYCZNE – PROCESY DECYZYJNE – KINA STUDYJNE - ODBIORCY
dc.titlepl
Zarządzanie kreowaniem wizerunku instytucji filmowej na przykładzie wybranych krakowskich kin studyjnych
dc.title.alternativepl
Management of the creation of image of a film institution on the example of selected Krakow's art-houses.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
19
Views per month
Views per city
Krakow
6
Warsaw
5
Wroclaw
3
Bialystok
1
Dublin
1
Gdansk
1
Sosnowiec
1

No access

No Thumbnail Available