Ochrona siły odróżniającej znaku towarowego na przykładzie wybranych naruszeń w środowisku cyfrowym

licenciate
dc.abstract.enThe subject of this writing is the protection of the distinctive character of a trademark on the example of selected infringements in the digital environment. This matter will be presented in the light of the phenomenon of depreciation of the distinctive function interpreted simultaneously as the loss of economic value of a trademark as a result of trademark infringements by unauthorised persons. The aim of the paper is to consider the effectiveness of legal norms derived from intellectual property law and the Act on unfair competition in terms of the effectiveness of protection of the distinctive force of a trademark against the aforementioned infringements. The work was structured in such a way as to present the premises for trademark infringements and degeneration in the light of the Industrial Property Law Act of 30 June 2000 and Directive 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 aimed at approximating the laws of the Member States relating to trademarks. The next part of the paper presents issues related to the use of distinctive signs in digital space within Internet domains, cybersquatting, meta tagging and the use of keywords. Finally, the problem of application of the provisions of the Act on Combating Unfair Competition of 16 April 1993 to the same cases of infringement of someone else's trademark protection right in this matter was presented. Consequently, the work was divided into four chapters. In order to illustrate this problem, the issue of a functional approach, developed on the basis of the jurisprudence of the CJEU in rulings such as Google (C-236/08 to C-238/08), Interflora (C-323/09) or BMW (C-63/97), has been further developed. Due to the specific nature of the medium such an Internet, the notion of the average consumer and the postulate of territoriality in cyberspace.In conclusion, it is argued that, with regard to infringements in cyberspace, the theory linking the opinions of consumers and final consumers with the execution or exclusion of the right-holder should apply to the assessment of the degeneration of a trademark. At the same time, while assessing the current level of protection under the p. w. p. and the u.z.n.k. , it is adequate in case of the risk of losing the distinctive character of the trademark.pl
dc.abstract.plTematem niniejszej pracy jest ochrona siły odróżniającej znaku towarowego na przykładzie wybranych naruszeń w środowisku cyfrowym. Materia ta zostanie ujęta w świetle zjawiska deprecjacji funkcji odróżniającej interpretowanej jednocześnie jako utrata wartości ekonomicznej znaku w następstwie naruszeń znaków towarowych przez osoby nieuprawnione.Celem pracy jest rozważanie skuteczności norm prawnych wywodzących się z prawa własności intelektualnej oraz ustawy o nieuczciwej konkurencji w zakresie skuteczności ochrony siły odróżniającej znaku przed wyżej wymienionymi naruszeniami.Pracy został nadany taki układ, by najpierw zaprezentować przesłanki naruszeń znaków towarowych oraz zjawiska degeneracji w świetle ustawy Prawo Własności Przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych.Kolejno w dalszej części pracy zaprezentowano zagadnienia związane z wykorzystywaniem oznaczeń odróżniających w przestrzeni cyfrowej w obrębie domen internetowych, zjawiska cybersquattingu, metataggingu oraz używania słów kluczowych.Na koniec przedstawiono problem zastosowania w tej materii przepisów prawa ustawy o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. do tychże przypadków naruszania cudzego prawa ochronnego na znak towarowy. Konsekwentnie praca została podzielona na cztery rozdziały.W celu zobrazowania niniejszego problemu szerzej rozwinięta została problematyka podejścia funkcjonalnego, wykształconego na podstawie orzecznictwa TSUE w obrębie orzeczeń takich jak Google (C-236/08 do C-238/08), Interflora (C-323/09) czy BMW (C-63/97)Ze względu na specyfikę medium, jakim jest Internet, rozważaniom poddane zostały także pojęcieprzeciętnego odbiorcy oraz zasada terytorialności w cyberprzestrzeni.W konkluzji podniesione zostaje, iż w zakresie naruszeń w cyberprzestrzeni w ocenie degeneracji znaku towarowego, powinno mieć zastosowanie teorii łączącej opinie konsumentów oraz końcowych odbiorców z zachowaniem lub zaniechaniem uprawnionego.Przy jednoczesnej ocenie, obecnego poziomu ochrony na gruncie p.w.p. oraz u.z.n.k za wystarczający w przypadku ryzyka utraty zdolności odróżniającej przez znak towarowy.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKasprzycki, Dariuszpl
dc.contributor.authorJaszczyk, Klaudiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerKasprzycki, Dariuszpl
dc.contributor.reviewerTischner, Anna - 132387 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T03:06:36Z
dc.date.available2020-07-28T03:06:36Z
dc.date.submitted2019-07-11pl
dc.fieldofstudyprawo własności intelektualnej i nowych mediówpl
dc.identifier.apddiploma-135922-231204pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/237977
dc.languagepolpl
dc.subject.entrademark; degeneration; web domains; metatagging; keywords; Internet; cybersquatting; distinctive characterpl
dc.subject.plznak towarowy; degeneracja; domeny internetowe; metatagging; słowa kluczowe; Internet; cybersquatting; zdolność odrózniającapl
dc.titleOchrona siły odróżniającej znaku towarowego na przykładzie wybranych naruszeń w środowisku cyfrowympl
dc.title.alternativeProtection of the distinctive character of a trademark on the base of selected infringements in the digital environmentpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of this writing is the protection of the distinctive character of a trademark on the example of selected infringements in the digital environment. This matter will be presented in the light of the phenomenon of depreciation of the distinctive function interpreted simultaneously as the loss of economic value of a trademark as a result of trademark infringements by unauthorised persons. The aim of the paper is to consider the effectiveness of legal norms derived from intellectual property law and the Act on unfair competition in terms of the effectiveness of protection of the distinctive force of a trademark against the aforementioned infringements. The work was structured in such a way as to present the premises for trademark infringements and degeneration in the light of the Industrial Property Law Act of 30 June 2000 and Directive 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 aimed at approximating the laws of the Member States relating to trademarks. The next part of the paper presents issues related to the use of distinctive signs in digital space within Internet domains, cybersquatting, meta tagging and the use of keywords. Finally, the problem of application of the provisions of the Act on Combating Unfair Competition of 16 April 1993 to the same cases of infringement of someone else's trademark protection right in this matter was presented. Consequently, the work was divided into four chapters. In order to illustrate this problem, the issue of a functional approach, developed on the basis of the jurisprudence of the CJEU in rulings such as Google (C-236/08 to C-238/08), Interflora (C-323/09) or BMW (C-63/97), has been further developed. Due to the specific nature of the medium such an Internet, the notion of the average consumer and the postulate of territoriality in cyberspace.In conclusion, it is argued that, with regard to infringements in cyberspace, the theory linking the opinions of consumers and final consumers with the execution or exclusion of the right-holder should apply to the assessment of the degeneration of a trademark. At the same time, while assessing the current level of protection under the p. w. p. and the u.z.n.k. , it is adequate in case of the risk of losing the distinctive character of the trademark.
dc.abstract.plpl
Tematem niniejszej pracy jest ochrona siły odróżniającej znaku towarowego na przykładzie wybranych naruszeń w środowisku cyfrowym. Materia ta zostanie ujęta w świetle zjawiska deprecjacji funkcji odróżniającej interpretowanej jednocześnie jako utrata wartości ekonomicznej znaku w następstwie naruszeń znaków towarowych przez osoby nieuprawnione.Celem pracy jest rozważanie skuteczności norm prawnych wywodzących się z prawa własności intelektualnej oraz ustawy o nieuczciwej konkurencji w zakresie skuteczności ochrony siły odróżniającej znaku przed wyżej wymienionymi naruszeniami.Pracy został nadany taki układ, by najpierw zaprezentować przesłanki naruszeń znaków towarowych oraz zjawiska degeneracji w świetle ustawy Prawo Własności Przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych.Kolejno w dalszej części pracy zaprezentowano zagadnienia związane z wykorzystywaniem oznaczeń odróżniających w przestrzeni cyfrowej w obrębie domen internetowych, zjawiska cybersquattingu, metataggingu oraz używania słów kluczowych.Na koniec przedstawiono problem zastosowania w tej materii przepisów prawa ustawy o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. do tychże przypadków naruszania cudzego prawa ochronnego na znak towarowy. Konsekwentnie praca została podzielona na cztery rozdziały.W celu zobrazowania niniejszego problemu szerzej rozwinięta została problematyka podejścia funkcjonalnego, wykształconego na podstawie orzecznictwa TSUE w obrębie orzeczeń takich jak Google (C-236/08 do C-238/08), Interflora (C-323/09) czy BMW (C-63/97)Ze względu na specyfikę medium, jakim jest Internet, rozważaniom poddane zostały także pojęcieprzeciętnego odbiorcy oraz zasada terytorialności w cyberprzestrzeni.W konkluzji podniesione zostaje, iż w zakresie naruszeń w cyberprzestrzeni w ocenie degeneracji znaku towarowego, powinno mieć zastosowanie teorii łączącej opinie konsumentów oraz końcowych odbiorców z zachowaniem lub zaniechaniem uprawnionego.Przy jednoczesnej ocenie, obecnego poziomu ochrony na gruncie p.w.p. oraz u.z.n.k za wystarczający w przypadku ryzyka utraty zdolności odróżniającej przez znak towarowy.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kasprzycki, Dariusz
dc.contributor.authorpl
Jaszczyk, Klaudia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Kasprzycki, Dariusz
dc.contributor.reviewerpl
Tischner, Anna - 132387
dc.date.accessioned
2020-07-28T03:06:36Z
dc.date.available
2020-07-28T03:06:36Z
dc.date.submittedpl
2019-07-11
dc.fieldofstudypl
prawo własności intelektualnej i nowych mediów
dc.identifier.apdpl
diploma-135922-231204
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/237977
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
trademark; degeneration; web domains; metatagging; keywords; Internet; cybersquatting; distinctive character
dc.subject.plpl
znak towarowy; degeneracja; domeny internetowe; metatagging; słowa kluczowe; Internet; cybersquatting; zdolność odrózniająca
dc.titlepl
Ochrona siły odróżniającej znaku towarowego na przykładzie wybranych naruszeń w środowisku cyfrowym
dc.title.alternativepl
Protection of the distinctive character of a trademark on the base of selected infringements in the digital environment
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
15
Views per month
Views per city
Dublin
2
Nowy Korczyn
2
Tarnowskie Gory
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Bobowa
1
Jaworzyna Slaska
1
Sofia
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available