Ocena stanu wiedzy rodziców na temat występowania wad postawy u dzieci

master
dc.abstract.enAbstractIntroduction: Body posture is an individual feature of every human being, shapedthroughout life. It is influenced by numerous genetic, psychological and environmentalfactors. Attention is paid to the habits of correct and incorrect posture adopted duringchildhood and the role of the parent, his attitude and awareness in the process of raising andgrowing children.Aim: Evaluation of the current state of parents' knowledge of the occurrence of posturedefects in children as well as checking whether there is a necessity to educate adults in thissubject.Material & Methods: 262 parents were examined through a diagnostic survey. The surveyquestionnaire included 22 closed, single and multiple choice questions. The survey wasconducted electronically in March and April 2020. Participation in the study was voluntaryand guaranteed complete anonymity.Results: Almost half of the respondents declared the presence of posture defects in theirchildren. Parents' knowledge of the term of posture defects, their location, detection, riskfactors, health consequences and prevention is average. Parents showed a low level ofknowledge when asked about the periods of life in which the most intense deterioration ofposture defects in children may occur. The data show that the main source of knowledgefor parents to obtain information about postural defects is the medical staff, and accordingto the respondents, school turned out to be insufficient popularizer of knowledge in thismatter.Conclusions: Despite the commonness of the subject of posture defects in children, theparents' knowledge in this area is still insufficient. The analysis of the topic of this workshows that there is a need to educate adults and to closely cooperate at the school-parentlevel. The parents themselves show a desire to learn in this way.pl
dc.abstract.plStreszczenieWstęp: Postawa ciała jest indywidualną cechą każdego człowieka, kształtującą się przezcałe życie. Wpływają na nią liczne czynniki genetyczne, psychologiczne, środowiskowe.Zwraca się uwagę na nawyki prawidłowej i nieprawidłowej postawy, przyjmowanew okresie dzieciństwa oraz rolę rodzica, jego postawy i świadomości w procesiewychowania i wzrastania dzieci.Cel pracy: Ocena aktualnego stanu wiedzy rodziców na temat występowania wad postawyu dzieci, a także sprawdzenie czy istnieje konieczność potrzeby edukowania dorosłych wtym temacie.Materiał i metody: Za pośrednictwem sondażu diagnostycznego zbadano 262 rodziców.Kwestionariusz ankiety zawierał 22 pytania zamknięte, jednokrotnego i wielokrotnegowyboru. Badanie zostało przeprowadzone drogą elektroniczną w marcu i kwietniu 2020roku. Uczestnictwo w badaniu było dobrowolne i gwarantowało pełną anonimowość.Wyniki: Blisko połowa ankietowanych zadeklarowała występowanie wad postawyu swoich dzieci. Poziom wiedzy rodziców odnośnie znajomości terminu wad postawy, ichlokalizacji, wykrywania, czynników ryzyka, konsekwencji zdrowotnych oraz profilaktykikształtuje się na średnim poziomie. Niskim poziomem wiedzy rodzice wykazali się, kiedyzapytano ich o okresy życia, w których może dojść do najbardziej intensywnegopogłębiania się wad postawy u dzieci. Dane pokazują, iż głównym źródłem wiedzy,z którego rodzice czerpią informacje odnośnie wad postawy jest personel medyczny, zaśniewystarczającym według ankietowanych popularyzatorem wiedzy w tej kwestii okazałasię być szkoła.Wnioski: Pomimo powszechności tematu wad postawy u dzieci wiedza rodziców z tegoobszaru nadal jest niewystarczająca. Analiza tematu tej pracy ukazuje, że istnieje potrzebaedukowania dorosłych i ścisłej współpracy na płaszczyźnie szkoła-rodzice. Sami rodzicewykazują chęć zdobywania wiedzy w ten sposób.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorMańko, Grzegorz - 200727 pl
dc.contributor.authorBartosz, Paulinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerMańko, Grzegorz - 200727 pl
dc.contributor.reviewerGaździk, Tadeuszpl
dc.date.accessioned2020-11-01T23:36:23Z
dc.date.available2020-11-01T23:36:23Z
dc.date.submitted2020-10-26pl
dc.fieldofstudyfizjoterapiapl
dc.identifier.apddiploma-145408-264860pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252294
dc.languagepolpl
dc.subject.enposture defects, awareness of parents, childrenpl
dc.subject.plwady postawy, świadomość rodziców, dziecipl
dc.titleOcena stanu wiedzy rodziców na temat występowania wad postawy u dzieci pl
dc.title.alternativeEvaluation of parents knowladge status regarding children's posture failurepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
AbstractIntroduction: Body posture is an individual feature of every human being, shapedthroughout life. It is influenced by numerous genetic, psychological and environmentalfactors. Attention is paid to the habits of correct and incorrect posture adopted duringchildhood and the role of the parent, his attitude and awareness in the process of raising andgrowing children.Aim: Evaluation of the current state of parents' knowledge of the occurrence of posturedefects in children as well as checking whether there is a necessity to educate adults in thissubject.Material & Methods: 262 parents were examined through a diagnostic survey. The surveyquestionnaire included 22 closed, single and multiple choice questions. The survey wasconducted electronically in March and April 2020. Participation in the study was voluntaryand guaranteed complete anonymity.Results: Almost half of the respondents declared the presence of posture defects in theirchildren. Parents' knowledge of the term of posture defects, their location, detection, riskfactors, health consequences and prevention is average. Parents showed a low level ofknowledge when asked about the periods of life in which the most intense deterioration ofposture defects in children may occur. The data show that the main source of knowledgefor parents to obtain information about postural defects is the medical staff, and accordingto the respondents, school turned out to be insufficient popularizer of knowledge in thismatter.Conclusions: Despite the commonness of the subject of posture defects in children, theparents' knowledge in this area is still insufficient. The analysis of the topic of this workshows that there is a need to educate adults and to closely cooperate at the school-parentlevel. The parents themselves show a desire to learn in this way.
dc.abstract.plpl
StreszczenieWstęp: Postawa ciała jest indywidualną cechą każdego człowieka, kształtującą się przezcałe życie. Wpływają na nią liczne czynniki genetyczne, psychologiczne, środowiskowe.Zwraca się uwagę na nawyki prawidłowej i nieprawidłowej postawy, przyjmowanew okresie dzieciństwa oraz rolę rodzica, jego postawy i świadomości w procesiewychowania i wzrastania dzieci.Cel pracy: Ocena aktualnego stanu wiedzy rodziców na temat występowania wad postawyu dzieci, a także sprawdzenie czy istnieje konieczność potrzeby edukowania dorosłych wtym temacie.Materiał i metody: Za pośrednictwem sondażu diagnostycznego zbadano 262 rodziców.Kwestionariusz ankiety zawierał 22 pytania zamknięte, jednokrotnego i wielokrotnegowyboru. Badanie zostało przeprowadzone drogą elektroniczną w marcu i kwietniu 2020roku. Uczestnictwo w badaniu było dobrowolne i gwarantowało pełną anonimowość.Wyniki: Blisko połowa ankietowanych zadeklarowała występowanie wad postawyu swoich dzieci. Poziom wiedzy rodziców odnośnie znajomości terminu wad postawy, ichlokalizacji, wykrywania, czynników ryzyka, konsekwencji zdrowotnych oraz profilaktykikształtuje się na średnim poziomie. Niskim poziomem wiedzy rodzice wykazali się, kiedyzapytano ich o okresy życia, w których może dojść do najbardziej intensywnegopogłębiania się wad postawy u dzieci. Dane pokazują, iż głównym źródłem wiedzy,z którego rodzice czerpią informacje odnośnie wad postawy jest personel medyczny, zaśniewystarczającym według ankietowanych popularyzatorem wiedzy w tej kwestii okazałasię być szkoła.Wnioski: Pomimo powszechności tematu wad postawy u dzieci wiedza rodziców z tegoobszaru nadal jest niewystarczająca. Analiza tematu tej pracy ukazuje, że istnieje potrzebaedukowania dorosłych i ścisłej współpracy na płaszczyźnie szkoła-rodzice. Sami rodzicewykazują chęć zdobywania wiedzy w ten sposób.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Mańko, Grzegorz - 200727
dc.contributor.authorpl
Bartosz, Paulina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Mańko, Grzegorz - 200727
dc.contributor.reviewerpl
Gaździk, Tadeusz
dc.date.accessioned
2020-11-01T23:36:23Z
dc.date.available
2020-11-01T23:36:23Z
dc.date.submittedpl
2020-10-26
dc.fieldofstudypl
fizjoterapia
dc.identifier.apdpl
diploma-145408-264860
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252294
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
posture defects, awareness of parents, children
dc.subject.plpl
wady postawy, świadomość rodziców, dzieci
dc.titlepl
Ocena stanu wiedzy rodziców na temat występowania wad postawy u dzieci 
dc.title.alternativepl
Evaluation of parents knowladge status regarding children's posture failure
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
266
Views per month
Views per city
Warsaw
46
Lodz
21
Krakow
19
Wroclaw
12
Gdynia
11
Gdansk
9
Bialystok
8
Lublin
7
Katowice
6
Poznan
6

No access

No Thumbnail Available