Przejawy kultury totalitarnej na materiale filmów radzieckich o przyszłej wojnie z lat trzydziestych XX wieku.

master
dc.abstract.enThe following master thesis deals with the analysis of the manifestations of totalitarian culture in four films about the future war:• Если завтра война • Pодина зoвет - • 60 дней - Командиры запаса • Фронтовые подруги The work is divided into four chapters. The first three chapters examine different aspects which should be taken into consideration when analyzing the socialist realism. In the fourth chapter, each movie is analyzed using information from previous titles.In the first chapter, we discuss in detail the analytical division of W. Papierny from the work Culture 2. Then, thanks to J. Sadowski's work, the features of the language of totalitarian culture is analyzed. Subsequently, the relationship of totalitarian culture to history and truth was briefly discussed. At the end of the chapter, the demographic transformation within the Soviet Union in the 1930s was mentioned, which was crucial to the cultural transition.The second chapter deals with socialist realism. It analyzes those features of this creative method that express its specificity and distinguish it from among other literary currents. The chapter also briefly features the characteristics of socialist realist cinema. Socialist realism was the direction in art considered as the official creative method of the Soviet Union. It was a tool of communist propaganda and a way of educating the new Soviet man. Among the principles of socialist realism we should mention the principle of ideology, typicality and positive character. Sometimes it also mentions narodnost '. It seems that we should also add optimism - connecting with the concept of a positive hero and the basic aim of all realist art, which was the education of a new generation. The third chapter in its structure is the most varied. The first part analyzes the characteristics of propaganda and the power of the metaphor in the statements. The metaphor, which is richly utilized by the creators of the USSR, appeals to the recipient in a convincing manner, and at the same time constitutes an element of discourse that is very difficult to deny. The second part develops the definition of films about the future war. Then part three focuses on the European heritage, which is used by the socialist realist art and compares the analyzed films with the Old Greek epic: Iliad.The last chapter analyzes the listed films for the concepts discussed earlier. Attention is drawn to the Russian and European heritage used in the films, and specific, recurring motifs are examined.The final conclusion that comes from reading the work is the conviction about the eclecticism of socialist realism and the general creativity of the period in question, with the repeatability of the selected elements. Compliance with the party line caused the creators to be extremely careful and repeat familiar and safe clues. Socialist realist productions may have been boring also because of their goals and principles of operation, as well as the pedagogical overtones. However, thanks to in-depth analysis, the richness of the sources of the emerging solutions is visible. In conclusion, the clues used in socialist realism have rich sources, but because of the repetition of elements, the current itself seems dull. It is also worth to mention that all presented movies show elements of Culture 2.pl
dc.abstract.plPoniższa praca magisterska zajmuje się analizą przejawów kultury totalitarnej w czterech filmach o przyszłej wojnie: •Если завтра война – Jeśli jutro na bój•Pодина зoвет – Ojczyzna wzywa•60 дней - Командиры запаса – 60 dni – Dowódcy rezerwy•Фронтовые подруги – Frontowe przyjaciółkiPraca została podzielona na cztery rozdziały. Pierwsze trzy rozdziały pod różnym kątem analizują różne aspekty, na które warto zwrócić uwagę analizując twórczość socrealistyczną. W czwartym rozdziale każdy z filmów zostaje przeanalizowany z wykorzystaniem informacji z wcześniejszych wątków.W pierwszym rozdziale szczegółowo omówiony został analityczny podział dokonany przez W. Papiernego w pracy Kultura 2. Dzięki pracy J. Sadowskiego przeanalizowane zostały cechy języka kultury totalitarnej. Następnie pokrótce omówiono stosunek kultury totalitarnej do historii i prawdy. Pod koniec rozdziału wspomniano o demograficznej przemianie w ramach Związku Radzieckiego w latach trzydziestych XX w., która była kluczowa dla dokonujących się przemian kulturowych.Rozdział drugi traktuje o realizmie socjalistycznym. Analizuje te cechy metody twórczej, które wyrażają jego specyfikę i wyróżniają go z wśród innych nurtów literackich. W rozdziale krótko charakteryzowane są także cechy socrealistycznego kina. Realizm socjalistyczny był to kierunek w sztuce uznany za jedyną metodę twórczą działaczy artystycznych w Związku Radzieckim. Był on narzędziem propagandy komunistycznej oraz sposobem wychowywania nowego radzieckiego człowieka. Spośród zasad realizmu socjalistycznego najczęściej wymienia się zasadę partyjności (zwana także ideologicznością), typowości i pozytywnego bohatera. Czasami wymienia także narodnost’. Wydaje się, że należy także dodać tu optymizm – łączący się z pojęciem pozytywnego bohatera i podstawowym celem całej sztuki realistycznej, jakim było wychowanie nowego pokolenia. Kluczową regułą dla zrozumienia siły oddziaływania socrealizmu na ludzką świadomość jest reguła zatajonej literackości, dzięki której świat przedstawiony ma uchodzić za taki sam jak świat realny.Rozdział trzeci w swej konstrukcji jest najbardziej zróżnicowany. W pierwszej części analizuje się cechy propagandy i siłę oddziaływania metafory w wypowiedziach. Metafora, z której bogato korzystają twórcy ZSRR, w sposób przekonywujący przemawia do odbiorcy, a zarazem stanowi taki element dyskursu, któremu bardzo trudno zaprzeczyć. W drugiej części rozwijana jest definicja filmów o przyszłej wojnie. Następnie część trzecia koncentruje się na europejskim dziedzictwie, z którego korzysta sztuka socrealistyczna i porównuje analizowane filmy ze starogreckim eposem Iliada. W ostatnim rozdziale dokonywana jest analiza wymienionych filmów pod kątem omawianych wcześniej koncepcji. Zwraca się uwagę na rosyjskie i europejskie dziedzictwo wykorzystywane w filmach, analizuje się konkretne, powtarzające się motywy. Ostatecznym wnioskiem, płynącym z lektury pracy, jest przekonanie o eklektyczności realizmu socjalistycznego i ogólnie twórczości w omawianym okresie, przy powtarzalności wybranych elementów. Wymóg zgodności z linią partyjną powodował, ze twórcy musieli być niezwykle ostrożni i powtarzać znane i bezpieczne tropy. Produkcje socrealistyczne mogły być nudne także ze względu na narzucone sobie cele i zasady funkcjonowania, a także silnie pedagogiczny wydźwięk, jednakże dzięki pogłębionej analizie widoczne staje się bogactwo źródeł pochodzenia pojawiających się rozwiązań. Podsumowując, tropy wykorzystywane w realizmie socjalistycznym posiadają bogate źródła, ale ze względu na powtarzalność elementów sam nurt wydaje się nudny. Warto zwrócić uwagę także na to, że wszystkie analizowane produkcje przejawiają elementy Kultury 2pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorKapuścik, Jerzy - 128637 pl
dc.contributor.authorZabdyr-Jamróz, Agatapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerKapuścik, Jerzy - 128637 pl
dc.contributor.reviewerSyska, Katarzyna - 160688 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T11:40:59Z
dc.date.available2020-07-27T11:40:59Z
dc.date.submitted2017-10-27pl
dc.fieldofstudyjęzyk i kultura Rosjipl
dc.identifier.apddiploma-119143-78402pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/224161
dc.languagepolpl
dc.subject.enSoviet Union, Culture 2, socrealism, movie, film, movies about future warpl
dc.subject.plZwiązek Sowiecki, Kultura 2, totalitaryzm, film, socrealizm, filmy o przyszłej wojniepl
dc.titlePrzejawy kultury totalitarnej na materiale filmów radzieckich o przyszłej wojnie z lat trzydziestych XX wieku.pl
dc.title.alternativeSymptoms of totalitarian culture in Soviet films about the future war of the thirties of the twentieth centurypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The following master thesis deals with the analysis of the manifestations of totalitarian culture in four films about the future war:• Если завтра война • Pодина зoвет - • 60 дней - Командиры запаса • Фронтовые подруги The work is divided into four chapters. The first three chapters examine different aspects which should be taken into consideration when analyzing the socialist realism. In the fourth chapter, each movie is analyzed using information from previous titles.In the first chapter, we discuss in detail the analytical division of W. Papierny from the work Culture 2. Then, thanks to J. Sadowski's work, the features of the language of totalitarian culture is analyzed. Subsequently, the relationship of totalitarian culture to history and truth was briefly discussed. At the end of the chapter, the demographic transformation within the Soviet Union in the 1930s was mentioned, which was crucial to the cultural transition.The second chapter deals with socialist realism. It analyzes those features of this creative method that express its specificity and distinguish it from among other literary currents. The chapter also briefly features the characteristics of socialist realist cinema. Socialist realism was the direction in art considered as the official creative method of the Soviet Union. It was a tool of communist propaganda and a way of educating the new Soviet man. Among the principles of socialist realism we should mention the principle of ideology, typicality and positive character. Sometimes it also mentions narodnost '. It seems that we should also add optimism - connecting with the concept of a positive hero and the basic aim of all realist art, which was the education of a new generation. The third chapter in its structure is the most varied. The first part analyzes the characteristics of propaganda and the power of the metaphor in the statements. The metaphor, which is richly utilized by the creators of the USSR, appeals to the recipient in a convincing manner, and at the same time constitutes an element of discourse that is very difficult to deny. The second part develops the definition of films about the future war. Then part three focuses on the European heritage, which is used by the socialist realist art and compares the analyzed films with the Old Greek epic: Iliad.The last chapter analyzes the listed films for the concepts discussed earlier. Attention is drawn to the Russian and European heritage used in the films, and specific, recurring motifs are examined.The final conclusion that comes from reading the work is the conviction about the eclecticism of socialist realism and the general creativity of the period in question, with the repeatability of the selected elements. Compliance with the party line caused the creators to be extremely careful and repeat familiar and safe clues. Socialist realist productions may have been boring also because of their goals and principles of operation, as well as the pedagogical overtones. However, thanks to in-depth analysis, the richness of the sources of the emerging solutions is visible. In conclusion, the clues used in socialist realism have rich sources, but because of the repetition of elements, the current itself seems dull. It is also worth to mention that all presented movies show elements of Culture 2.
dc.abstract.plpl
Poniższa praca magisterska zajmuje się analizą przejawów kultury totalitarnej w czterech filmach o przyszłej wojnie: •Если завтра война – Jeśli jutro na bój•Pодина зoвет – Ojczyzna wzywa•60 дней - Командиры запаса – 60 dni – Dowódcy rezerwy•Фронтовые подруги – Frontowe przyjaciółkiPraca została podzielona na cztery rozdziały. Pierwsze trzy rozdziały pod różnym kątem analizują różne aspekty, na które warto zwrócić uwagę analizując twórczość socrealistyczną. W czwartym rozdziale każdy z filmów zostaje przeanalizowany z wykorzystaniem informacji z wcześniejszych wątków.W pierwszym rozdziale szczegółowo omówiony został analityczny podział dokonany przez W. Papiernego w pracy Kultura 2. Dzięki pracy J. Sadowskiego przeanalizowane zostały cechy języka kultury totalitarnej. Następnie pokrótce omówiono stosunek kultury totalitarnej do historii i prawdy. Pod koniec rozdziału wspomniano o demograficznej przemianie w ramach Związku Radzieckiego w latach trzydziestych XX w., która była kluczowa dla dokonujących się przemian kulturowych.Rozdział drugi traktuje o realizmie socjalistycznym. Analizuje te cechy metody twórczej, które wyrażają jego specyfikę i wyróżniają go z wśród innych nurtów literackich. W rozdziale krótko charakteryzowane są także cechy socrealistycznego kina. Realizm socjalistyczny był to kierunek w sztuce uznany za jedyną metodę twórczą działaczy artystycznych w Związku Radzieckim. Był on narzędziem propagandy komunistycznej oraz sposobem wychowywania nowego radzieckiego człowieka. Spośród zasad realizmu socjalistycznego najczęściej wymienia się zasadę partyjności (zwana także ideologicznością), typowości i pozytywnego bohatera. Czasami wymienia także narodnost’. Wydaje się, że należy także dodać tu optymizm – łączący się z pojęciem pozytywnego bohatera i podstawowym celem całej sztuki realistycznej, jakim było wychowanie nowego pokolenia. Kluczową regułą dla zrozumienia siły oddziaływania socrealizmu na ludzką świadomość jest reguła zatajonej literackości, dzięki której świat przedstawiony ma uchodzić za taki sam jak świat realny.Rozdział trzeci w swej konstrukcji jest najbardziej zróżnicowany. W pierwszej części analizuje się cechy propagandy i siłę oddziaływania metafory w wypowiedziach. Metafora, z której bogato korzystają twórcy ZSRR, w sposób przekonywujący przemawia do odbiorcy, a zarazem stanowi taki element dyskursu, któremu bardzo trudno zaprzeczyć. W drugiej części rozwijana jest definicja filmów o przyszłej wojnie. Następnie część trzecia koncentruje się na europejskim dziedzictwie, z którego korzysta sztuka socrealistyczna i porównuje analizowane filmy ze starogreckim eposem Iliada. W ostatnim rozdziale dokonywana jest analiza wymienionych filmów pod kątem omawianych wcześniej koncepcji. Zwraca się uwagę na rosyjskie i europejskie dziedzictwo wykorzystywane w filmach, analizuje się konkretne, powtarzające się motywy. Ostatecznym wnioskiem, płynącym z lektury pracy, jest przekonanie o eklektyczności realizmu socjalistycznego i ogólnie twórczości w omawianym okresie, przy powtarzalności wybranych elementów. Wymóg zgodności z linią partyjną powodował, ze twórcy musieli być niezwykle ostrożni i powtarzać znane i bezpieczne tropy. Produkcje socrealistyczne mogły być nudne także ze względu na narzucone sobie cele i zasady funkcjonowania, a także silnie pedagogiczny wydźwięk, jednakże dzięki pogłębionej analizie widoczne staje się bogactwo źródeł pochodzenia pojawiających się rozwiązań. Podsumowując, tropy wykorzystywane w realizmie socjalistycznym posiadają bogate źródła, ale ze względu na powtarzalność elementów sam nurt wydaje się nudny. Warto zwrócić uwagę także na to, że wszystkie analizowane produkcje przejawiają elementy Kultury 2
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Kapuścik, Jerzy - 128637
dc.contributor.authorpl
Zabdyr-Jamróz, Agata
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Kapuścik, Jerzy - 128637
dc.contributor.reviewerpl
Syska, Katarzyna - 160688
dc.date.accessioned
2020-07-27T11:40:59Z
dc.date.available
2020-07-27T11:40:59Z
dc.date.submittedpl
2017-10-27
dc.fieldofstudypl
język i kultura Rosji
dc.identifier.apdpl
diploma-119143-78402
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/224161
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Soviet Union, Culture 2, socrealism, movie, film, movies about future war
dc.subject.plpl
Związek Sowiecki, Kultura 2, totalitaryzm, film, socrealizm, filmy o przyszłej wojnie
dc.titlepl
Przejawy kultury totalitarnej na materiale filmów radzieckich o przyszłej wojnie z lat trzydziestych XX wieku.
dc.title.alternativepl
Symptoms of totalitarian culture in Soviet films about the future war of the thirties of the twentieth century
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Madrid
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available