Podobieństwa i różnice w przekazach reklamowych z Japonii i Polski

licenciate
dc.abstract.enEnterprises, wishing to implement a strategy of expansion into new foreign markets, payattention to the diverse socio-cultural context that determines the implementation of specificactivities, among other things, in the sphere of communication with the audience. The purposeof the study is to systematize knowledge of marketing communications on international marketsin social media and to identify similarities and differences appearing in advertising messagesdirected to two selected markets: Japanese and Polish. A content analysis of advertisingmessages from both markets communicated via social media was conducted. The resultsconfirmed the existence of both similarities and differences in the content of the analyzedadvertising messages. In addition, they were shown to be related to the dimensions of culturederived from Richard Gesteland's and Geert Hofstede's models of cultural diversity. Theobserved similarities in advertising messages relate to categories such as "gender of culture,"uncertainty avoidance and prevailing conventions. Differences, on the other hand, relate toindividualism or collectivism in the behavior of individuals, distance from authority and theway emotions are expressed.pl
dc.abstract.plPrzedsiębiorstwa, chcąc wdrożyć strategię ekspansji na nowe rynki zagraniczne, zwracająuwagę na zróżnicowany kontekst społeczno-kulturowy, warunkujący implementacjęokreślonych działań między innymi w sferze komunikowania się z odbiorcami. Celem pracyjest usystematyzowanie wiedzy z zakresu komunikacji marketingowej na rynkachmiędzynarodowych w mediach społecznościowych oraz wskazanie podobieństw i różnicpojawiających się w przekazach reklamowych kierowanych na dwa wybrane rynki: japońskioraz polski. Przeprowadzono analizę zawartości przekazów reklamowych z obu rynkówkomunikowanych za pośrednictwem mediów społecznościowych. Wyniki potwierdziływystępowanie zarówno podobieństw, jak i różnic w treściach analizowanych przekazówreklamowych. Ponadto wykazano ich związek ze wymiarami kultury wynikającymi z modelizróżnicowania kulturowego Richarda Gestelanda i Geerta Hofstede. Zaobserwowanepodobieństwa w przekazach reklamowych odnoszą się do kategorii takich jak „płeć kultury”,unikanie niepewności i obowiązujące konwenanse. Z kolei, różnice dotyczą indywidualizmulub kolektywizmu w zachowaniach jednostek, dystansie do władzy oraz sposobu wyrażaniaemocji.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBudzanowska-Drzewiecka, Małgorzata - 174223 pl
dc.contributor.authorMajerska, Sandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerBudzanowska-Drzewiecka, Małgorzata - 174223 pl
dc.contributor.reviewerBugaj, Justyna - 161421 pl
dc.date.accessioned2023-07-06T21:52:05Z
dc.date.available2023-07-06T21:52:05Z
dc.date.submitted2023-07-06pl
dc.fieldofstudyzarządzanie – firmą, personelem, międzynarodowepl
dc.identifier.apddiploma-164532-294097pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/314502
dc.languagepolpl
dc.subject.enmarketing communication – advertising – advertising message elements –national culture – cross-cultural differences – cultural diversity modelspl
dc.subject.plkomunikacja marketingowa – reklama – elementy przekazureklamowego – kultura narodowa – różnice międzykulturowe – modele zróżnicowaniakulturowegopl
dc.titlePodobieństwa i różnice w przekazach reklamowych z Japonii i Polskipl
dc.title.alternativeSimilarities and differences in advertising messages from Japan and Polandpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Enterprises, wishing to implement a strategy of expansion into new foreign markets, payattention to the diverse socio-cultural context that determines the implementation of specificactivities, among other things, in the sphere of communication with the audience. The purposeof the study is to systematize knowledge of marketing communications on international marketsin social media and to identify similarities and differences appearing in advertising messagesdirected to two selected markets: Japanese and Polish. A content analysis of advertisingmessages from both markets communicated via social media was conducted. The resultsconfirmed the existence of both similarities and differences in the content of the analyzedadvertising messages. In addition, they were shown to be related to the dimensions of culturederived from Richard Gesteland's and Geert Hofstede's models of cultural diversity. Theobserved similarities in advertising messages relate to categories such as "gender of culture,"uncertainty avoidance and prevailing conventions. Differences, on the other hand, relate toindividualism or collectivism in the behavior of individuals, distance from authority and theway emotions are expressed.
dc.abstract.plpl
Przedsiębiorstwa, chcąc wdrożyć strategię ekspansji na nowe rynki zagraniczne, zwracająuwagę na zróżnicowany kontekst społeczno-kulturowy, warunkujący implementacjęokreślonych działań między innymi w sferze komunikowania się z odbiorcami. Celem pracyjest usystematyzowanie wiedzy z zakresu komunikacji marketingowej na rynkachmiędzynarodowych w mediach społecznościowych oraz wskazanie podobieństw i różnicpojawiających się w przekazach reklamowych kierowanych na dwa wybrane rynki: japońskioraz polski. Przeprowadzono analizę zawartości przekazów reklamowych z obu rynkówkomunikowanych za pośrednictwem mediów społecznościowych. Wyniki potwierdziływystępowanie zarówno podobieństw, jak i różnic w treściach analizowanych przekazówreklamowych. Ponadto wykazano ich związek ze wymiarami kultury wynikającymi z modelizróżnicowania kulturowego Richarda Gestelanda i Geerta Hofstede. Zaobserwowanepodobieństwa w przekazach reklamowych odnoszą się do kategorii takich jak „płeć kultury”,unikanie niepewności i obowiązujące konwenanse. Z kolei, różnice dotyczą indywidualizmulub kolektywizmu w zachowaniach jednostek, dystansie do władzy oraz sposobu wyrażaniaemocji.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Budzanowska-Drzewiecka, Małgorzata - 174223
dc.contributor.authorpl
Majerska, Sandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Budzanowska-Drzewiecka, Małgorzata - 174223
dc.contributor.reviewerpl
Bugaj, Justyna - 161421
dc.date.accessioned
2023-07-06T21:52:05Z
dc.date.available
2023-07-06T21:52:05Z
dc.date.submittedpl
2023-07-06
dc.fieldofstudypl
zarządzanie – firmą, personelem, międzynarodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-164532-294097
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/314502
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
marketing communication – advertising – advertising message elements –national culture – cross-cultural differences – cultural diversity models
dc.subject.plpl
komunikacja marketingowa – reklama – elementy przekazureklamowego – kultura narodowa – różnice międzykulturowe – modele zróżnicowaniakulturowego
dc.titlepl
Podobieństwa i różnice w przekazach reklamowych z Japonii i Polski
dc.title.alternativepl
Similarities and differences in advertising messages from Japan and Poland
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
16
Views per month
Views per city
Krakow
6
Gdynia
3
Olkusz
3
Olsztyn
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available