Religijność i inne zasoby a satysfakcja z życia

master
dc.abstract.enThe aim of this study is answer to the question: what is the relationship between the type of religiosity (personal and not personal) and other human resources such as self-esteem, strategies for coping with stress, a sense of meaning in life, a sense of control, anxiety with satisfaction with life. In the test we conducted adopted a hypothesis that said that there is a relationship between religiosity personal and satisfaction with life, including hypotheses postulate the relationship of these resources man with satisfaction with life, and also hypotheses about the differences between the experimental group and control group in the level of satisfaction, anxiety and flexibility of application ways of coping with stress. In the present study also tested hypotheses about the mutual relationship between human resources. The study involved the two experimental and control groups, each of which consisted of 30 individuals. The research group consisted of persons participating in the program ,, 12 steps towards the fullness of life ", the aim of which was integral human development. Members of the control group did not participate in this program. To measure religiosity was used Religiosity Scale Personnel (SKR). Satisfaction with life was measured using the Satisfaction with Life Scale (SWLS). The measurement of variable levels of meaning in life test performed using the Sense of Life (PLT). To determine the level of control we used the Control Scale PK-4, self-esteem was measured Rosenberg Self-Esteem Scale. For the measurement of coping with stress used CISS questionnaire, respondents were measured anxiety levels of State Anxiety Inventory and features STAIC. Analysis of correlation results in pairs and test the significance of differences of t-student showed that: the higher level of personal religiosity, the higher the satisfaction with life. Moreover, as the survey shows, the higher self-esteem, the higher level of life satisfaction also high sense of meaning in life coincides with satisfaction with life. In addition, the study found that the level of perceived control in the test is positively associated with satisfaction with life and their lower level of anxiety, as features of the higher level of satisfaction with life. The survey results also indicate that people with religion mature and immature differ significantly among themselves in the flexibility of the application ways of coping with stress. It did not confirm the hypothesis postulates that the experimental group will significantly differ in the level of satisfaction and anxiety, levels compared to the control group and the hypothesis that the higher level of religiosity mature the more often respondents use the coping strategies focused on the task. The conclusions from the study are valuable for researchers in the psychology of religion and psychology of personality, and can be a valuable clue for further research. The test results can be used in the work of therapists involved in the therapy workshop people who want to develop their spiritual life, or seeking spiritual support.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest próba odpowiedzi na pytania: jaki jest związek pomiędzy typem religijności (personalnej i apersonalnej) oraz innymi zasobami człowieka takimi jak: samoocena, strategie radzenia sobie ze stresem, poczucie sensu życia, poczucie kontroli, poziom lęku a satysfakcją z życia. W prowadzonym badaniu przyjęto hipotezy, które mówiły, iż istniej związek pomiędzy religijnością personalną a satysfakcją z życia, także hipotezy postulujące związek wymienionych zasobów człowieka z satysfakcją z życia, a także hipotezy dotyczące różnić miedzy grupą eksperymentalną i kontrolną w poziomie satysfakcji, lęku oraz elastyczności stosowania sposobów radzenia sobie ze stresem. W niniejszej pracy testowano również hipotezy dotyczące wzajemnego związku pomiędzy poszczególnymi zasobami ludzkimi. W badaniu uczestniczyły dwie grupy eksperymentalna i kontrolna, każda z nich liczyła po 30 osób. Grupę badawczą stanowiły osoby biorące udział w programie ,,12 kroków ku pełni życia”, którego celem był integralny rozwój człowieka. Członkowie grupy kontrolnej nie uczestniczyli w tym programie. Do pomiaru religijności wykorzystano Skalę Religijności Personalnej (SRP). Satysfakcje z życia zmierzono za pomocą Skali Satysfakcjiz Życia (SWLS). Pomiar zmiennej poziom sensu życia przeprowadzono za pomocą Testu Sensu Życia (PLT). Aby określić poziom poczucia kontroli badanych zastosowano Skalę PK-4, samoocenę zmierzono Skalą Samooceny Rosenberga. Do pomiary radzenia sobie ze stresem użyto Kwestionariusz CISS, poziom lęku badanych zmierzono Inwentarzem Stanu Lęku i Cechy STAI. Analiza wyników korelacji parami oraz testem istotności różnict-studenta wykazała, że: im wyższa poziom religijności personalnej tym wyższa satysfakcjaz życia. Co więcej jak pokazuje badanie im wyższa samoocena tym wyższy poziom satysfakcji z życia ponadto wysokie poczucie sensu życia współwystępuje z satysfakcjąz życia. Ponadto badanie wykazało, iż poziom spostrzeganej kontroli u badanych jest pozytywnie związany z satysfakcją z życia a także im niższym poziomie lęku, jako cechy tym wyższy poziom satysfakcji z życia. Wyniki badania wskazują również, że osobyz religijnością dojrzałą i niedojrzałą różnią się istotnie między sobą w elastyczności stosowania sposobów radzenia sobie ze stresem. Nie potwierdziła się hipoteza postulująca, iż grupa eksperymentalna będzie istotnie różniła się w poziomie satysfakcji oraz poziomie lęku w porównaniu z grupą kontrolną oraz hipoteza mówiąca, że im wyższy poziom religijności dojrzałej tym częściej badani posługują się strategiami radzenia sobie skoncentrowanymi na zadaniu. Wnioski, jakie płyną z badania są cenną wskazówką dla badaczy z dziedziny psychologii religii oraz psychologii osobowości, i mogą być cenną wskazówką dla dalszych badań. Wyniki badań mogą być wykorzystane w pracy terapeutów zajmujących się terapią warsztatową osób pragnących rozwijać swoje życie duchowe, bądź szukających duchowego wsparcia.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorJasiecka, Dorota - 128489 pl
dc.contributor.authorKrzeszowiak, Agnieszkapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerGerc, Krzysztof - 161437 pl
dc.contributor.reviewerJasiecka, Dorota - 128489 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T17:11:21Z
dc.date.available2020-07-26T17:11:21Z
dc.date.submitted2015-10-27pl
dc.fieldofstudypsychologia stosowanapl
dc.identifier.apddiploma-100281-130484pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207399
dc.languagepolpl
dc.subject.enreligiosity, religiosity mature and immature, self-esteem, strategies for coping with stress, a sense of meaning in life, a sense of control, anxiety, satisfaction with lifepl
dc.subject.pltyp religijności, religijność dojrzała i niedojrzała, samoocena, strategie radzenia sobie ze stresem, poczucie sensu życia, poczucie kontroli, poziom lęku, satysfakcja z życia.pl
dc.titleReligijność i inne zasoby a satysfakcja z życiapl
dc.title.alternativeReligiosity and other resources and Satisfaction With Lifepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this study is answer to the question: what is the relationship between the type of religiosity (personal and not personal) and other human resources such as self-esteem, strategies for coping with stress, a sense of meaning in life, a sense of control, anxiety with satisfaction with life. In the test we conducted adopted a hypothesis that said that there is a relationship between religiosity personal and satisfaction with life, including hypotheses postulate the relationship of these resources man with satisfaction with life, and also hypotheses about the differences between the experimental group and control group in the level of satisfaction, anxiety and flexibility of application ways of coping with stress. In the present study also tested hypotheses about the mutual relationship between human resources. The study involved the two experimental and control groups, each of which consisted of 30 individuals. The research group consisted of persons participating in the program ,, 12 steps towards the fullness of life ", the aim of which was integral human development. Members of the control group did not participate in this program. To measure religiosity was used Religiosity Scale Personnel (SKR). Satisfaction with life was measured using the Satisfaction with Life Scale (SWLS). The measurement of variable levels of meaning in life test performed using the Sense of Life (PLT). To determine the level of control we used the Control Scale PK-4, self-esteem was measured Rosenberg Self-Esteem Scale. For the measurement of coping with stress used CISS questionnaire, respondents were measured anxiety levels of State Anxiety Inventory and features STAIC. Analysis of correlation results in pairs and test the significance of differences of t-student showed that: the higher level of personal religiosity, the higher the satisfaction with life. Moreover, as the survey shows, the higher self-esteem, the higher level of life satisfaction also high sense of meaning in life coincides with satisfaction with life. In addition, the study found that the level of perceived control in the test is positively associated with satisfaction with life and their lower level of anxiety, as features of the higher level of satisfaction with life. The survey results also indicate that people with religion mature and immature differ significantly among themselves in the flexibility of the application ways of coping with stress. It did not confirm the hypothesis postulates that the experimental group will significantly differ in the level of satisfaction and anxiety, levels compared to the control group and the hypothesis that the higher level of religiosity mature the more often respondents use the coping strategies focused on the task. The conclusions from the study are valuable for researchers in the psychology of religion and psychology of personality, and can be a valuable clue for further research. The test results can be used in the work of therapists involved in the therapy workshop people who want to develop their spiritual life, or seeking spiritual support.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest próba odpowiedzi na pytania: jaki jest związek pomiędzy typem religijności (personalnej i apersonalnej) oraz innymi zasobami człowieka takimi jak: samoocena, strategie radzenia sobie ze stresem, poczucie sensu życia, poczucie kontroli, poziom lęku a satysfakcją z życia. W prowadzonym badaniu przyjęto hipotezy, które mówiły, iż istniej związek pomiędzy religijnością personalną a satysfakcją z życia, także hipotezy postulujące związek wymienionych zasobów człowieka z satysfakcją z życia, a także hipotezy dotyczące różnić miedzy grupą eksperymentalną i kontrolną w poziomie satysfakcji, lęku oraz elastyczności stosowania sposobów radzenia sobie ze stresem. W niniejszej pracy testowano również hipotezy dotyczące wzajemnego związku pomiędzy poszczególnymi zasobami ludzkimi. W badaniu uczestniczyły dwie grupy eksperymentalna i kontrolna, każda z nich liczyła po 30 osób. Grupę badawczą stanowiły osoby biorące udział w programie ,,12 kroków ku pełni życia”, którego celem był integralny rozwój człowieka. Członkowie grupy kontrolnej nie uczestniczyli w tym programie. Do pomiaru religijności wykorzystano Skalę Religijności Personalnej (SRP). Satysfakcje z życia zmierzono za pomocą Skali Satysfakcjiz Życia (SWLS). Pomiar zmiennej poziom sensu życia przeprowadzono za pomocą Testu Sensu Życia (PLT). Aby określić poziom poczucia kontroli badanych zastosowano Skalę PK-4, samoocenę zmierzono Skalą Samooceny Rosenberga. Do pomiary radzenia sobie ze stresem użyto Kwestionariusz CISS, poziom lęku badanych zmierzono Inwentarzem Stanu Lęku i Cechy STAI. Analiza wyników korelacji parami oraz testem istotności różnict-studenta wykazała, że: im wyższa poziom religijności personalnej tym wyższa satysfakcjaz życia. Co więcej jak pokazuje badanie im wyższa samoocena tym wyższy poziom satysfakcji z życia ponadto wysokie poczucie sensu życia współwystępuje z satysfakcjąz życia. Ponadto badanie wykazało, iż poziom spostrzeganej kontroli u badanych jest pozytywnie związany z satysfakcją z życia a także im niższym poziomie lęku, jako cechy tym wyższy poziom satysfakcji z życia. Wyniki badania wskazują również, że osobyz religijnością dojrzałą i niedojrzałą różnią się istotnie między sobą w elastyczności stosowania sposobów radzenia sobie ze stresem. Nie potwierdziła się hipoteza postulująca, iż grupa eksperymentalna będzie istotnie różniła się w poziomie satysfakcji oraz poziomie lęku w porównaniu z grupą kontrolną oraz hipoteza mówiąca, że im wyższy poziom religijności dojrzałej tym częściej badani posługują się strategiami radzenia sobie skoncentrowanymi na zadaniu. Wnioski, jakie płyną z badania są cenną wskazówką dla badaczy z dziedziny psychologii religii oraz psychologii osobowości, i mogą być cenną wskazówką dla dalszych badań. Wyniki badań mogą być wykorzystane w pracy terapeutów zajmujących się terapią warsztatową osób pragnących rozwijać swoje życie duchowe, bądź szukających duchowego wsparcia.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Jasiecka, Dorota - 128489
dc.contributor.authorpl
Krzeszowiak, Agnieszka
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Gerc, Krzysztof - 161437
dc.contributor.reviewerpl
Jasiecka, Dorota - 128489
dc.date.accessioned
2020-07-26T17:11:21Z
dc.date.available
2020-07-26T17:11:21Z
dc.date.submittedpl
2015-10-27
dc.fieldofstudypl
psychologia stosowana
dc.identifier.apdpl
diploma-100281-130484
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207399
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
religiosity, religiosity mature and immature, self-esteem, strategies for coping with stress, a sense of meaning in life, a sense of control, anxiety, satisfaction with life
dc.subject.plpl
typ religijności, religijność dojrzała i niedojrzała, samoocena, strategie radzenia sobie ze stresem, poczucie sensu życia, poczucie kontroli, poziom lęku, satysfakcja z życia.
dc.titlepl
Religijność i inne zasoby a satysfakcja z życia
dc.title.alternativepl
Religiosity and other resources and Satisfaction With Life
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
90
Views per month
Views per city
Warsaw
30
Krakow
11
Szczecin
5
Katowice
4
Lublin
4
Clonee
3
Dublin
3
Kalisz
3
Poznan
3
Wroclaw
3

No access

No Thumbnail Available