,,Rola gleb w wytyczaniu granic fizyczno- geograficznych na przykładzie polskich Karpat "

master
dc.abstract.enThis paper is intended to draw attention to certain aspects of the knowledge of the Polish Carpathian Mountains - one of the most mountainous areas of Europe. Despite years of research, there are still significant gaps in our knowledge about the role of soils in setting boundaries physico the region.The specific objective of this paper is to describe the boundary that lies between the northern part of the Western Carpathians and Podkarpacie and to determine whether any of the soil there was any effect on the establishment of the border. The study selected regions which runs along the northern border of the Carpathians,and therefore part of the Carpathian Foothills and sub-Carpathian basins. Foothills are the dominant type of sculpture in the Polish Carpathians. Share of medium-sized foothills of 38.3% of the total area of ​​the Carpathian Mountains, the low foothills of 23%, high mountains, foothills and low 14%, 12.6% middle mountains, high mountains and only 0.6%. In addition, the bottom of the valleys and basins represent 11.5% of the total area of ​​the Carpathian Mountains. Dominant in the landscape of the Carpathian foothills are characterized by convex-concave shapes of the slopes, the prevailing inclinations relative heights of 5-150 and 120-250 m from the middle and from the foothills of 60-100 m in the lower foothills. The method of research was based on analysis of the area on both sides of the northern border of the Polish Carpathians physio. The first chapter discusses the theoretical issues concerning the soil, in the following were taken into account the environmental conditions of the research area. In the following sections have been characterized physio boundaries and soil study area. Physico regional borders are never one-dimensional. Even the most explicit Suppose slopes and narrow valleys episodes are always areas of at least several meters. However, the role of the researcher is to present these borders on the mapin the form of lines.Analyzing current views with respect to the northern border of the Polish Carpathians can conclude that the large differences in the course are a result of different criteria for determining boundaries (geological, hydrological, morphological, orographic, in addition to natural and combinations thereof), and the scale in which the delimitation made. After analyzing the environment fizycznogeograficznego the study area can be stated that the determination of the northern border of the Polish Carpathians affect geology, topography, climate and vegetation. In the study area there are soils that do not affect the physio to draw the line.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca ma za zadanie zwrócenie uwagi na pewne aspekty wiedzy o Karpatach Polskich – jednym z najważniejszych obszarów górskich Europy. Mimo wieloletnich badań wciąż istnieją znaczne luki w naszej wiedzy o roli gleb w wytyczaniu granic fizycznogeograficznych tego regionu.Szczegółowym celem opracowania jest opisanie granicy, która leży pomiędzy północną częścią Karpat Zachodnich a Podkarpaciem oraz określenie czy występujące tam gleby miały jakikolwiek wpływ na utworzenie tej granicy. Do badań wybrano regiony wzdłuż których przebiega północna granica Karpat, a zatem Pogórze Karpackie i część Kotlin Podkarpackich. Pogórza są dominującym typem rzeźby w Polskich Karpatach. Udział powierzchni średnich pogórzy stanowi 38,3% ogółu powierzchni Karpat, niskich pogórzy 23%, wysokich pogórzy i niskich gór 14%, średnich gór 12,6%, a wysokich gór zaledwie 0,6%. Ponadto dna dolin i kotlin stanowią 11,5% ogółu powierzchni Karpat. Dominujące w krajobrazie Karpat pogórza cechują się wypukło-wklęsłymi kształtami stoków, o przeważających nachyleniach 5-150 oraz wysokościami względnymi od 120-250 m na pogórzach średnich i od 60-100 m na pogórzach niskich. Metoda badań polegała na analizie obszaru po obu stronach północnej granicy fizycznogeograficznej polskich Karpat. W pierwszym rozdziale omówione zostały zagadnienia teoretyczne dotyczące gleb, w kolejnym zostały wzięte pod uwagę warunki środowiska przyrodniczego obszaru badań. W następnych rozdziałach zostały scharakteryzowane granice fizycznogeograficzne oraz gleby badanego obszaru. Granice regionów fizycznogeograficznych nigdy nie są jednowymiarowe. Nawet najbardziej wyraźne załomy stoków lub wąskie odcinki dolin są zawsze strefami o szerokości co najmniej kilku metrów. Jednak rolą badaczy jest przedstawienie takich granic na mapie w postaci linii.Analizując dotychczasowe poglądy na przebieg północnej granicy polskich Karpat można stwierdzić, że duże rozbieżności w jej przebiegu są efektem zastosowania odmiennych kryteriów wyznaczania granic (geologicznych, hydrologicznych, morfologicznych, orograficznych, poza przyrodniczych a także ich kombinacji) oraz skali, w której dokonywano delimitacji. Po przeanalizowaniu środowiska fizycznogeograficznego badanego obszaru można stwierdzić, iż na wyznaczanie północnej granicy polskich Karpat miały wpływ budowa geologiczna, rzeźba terenu, klimat oraz roślinność. Na badanym obszarze występują gleby, które nie miały wpływu na wyznaczenie granicy fizycznogeograficznej.pl
dc.affiliationWydział Geografii i Geologiipl
dc.contributor.advisorBalon, Jarosław - 127178 pl
dc.contributor.authorKość, Elżbietapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WGGpl
dc.contributor.reviewerMaciejowski, Wojciech - 130153 pl
dc.contributor.reviewerBalon, Jarosław - 127178 pl
dc.date.accessioned2020-07-23T21:45:06Z
dc.date.available2020-07-23T21:45:06Z
dc.date.submitted2012-10-18pl
dc.fieldofstudygeografia fizycznapl
dc.identifier.apddiploma-63464-83891pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/177100
dc.languagepolpl
dc.subject.enphysico-geographical borders, soil, Polish Carpathianspl
dc.subject.plgranice fizyczno-geograficzne, gleba, polskie Karpatypl
dc.title,,Rola gleb w wytyczaniu granic fizyczno- geograficznych na przykładzie polskich Karpat "pl
dc.title.alternativeThe role of soils in setting borders on physical-geographical example of the Polish Carpathians.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This paper is intended to draw attention to certain aspects of the knowledge of the Polish Carpathian Mountains - one of the most mountainous areas of Europe. Despite years of research, there are still significant gaps in our knowledge about the role of soils in setting boundaries physico the region.The specific objective of this paper is to describe the boundary that lies between the northern part of the Western Carpathians and Podkarpacie and to determine whether any of the soil there was any effect on the establishment of the border. The study selected regions which runs along the northern border of the Carpathians,and therefore part of the Carpathian Foothills and sub-Carpathian basins. Foothills are the dominant type of sculpture in the Polish Carpathians. Share of medium-sized foothills of 38.3% of the total area of ​​the Carpathian Mountains, the low foothills of 23%, high mountains, foothills and low 14%, 12.6% middle mountains, high mountains and only 0.6%. In addition, the bottom of the valleys and basins represent 11.5% of the total area of ​​the Carpathian Mountains. Dominant in the landscape of the Carpathian foothills are characterized by convex-concave shapes of the slopes, the prevailing inclinations relative heights of 5-150 and 120-250 m from the middle and from the foothills of 60-100 m in the lower foothills. The method of research was based on analysis of the area on both sides of the northern border of the Polish Carpathians physio. The first chapter discusses the theoretical issues concerning the soil, in the following were taken into account the environmental conditions of the research area. In the following sections have been characterized physio boundaries and soil study area. Physico regional borders are never one-dimensional. Even the most explicit Suppose slopes and narrow valleys episodes are always areas of at least several meters. However, the role of the researcher is to present these borders on the mapin the form of lines.Analyzing current views with respect to the northern border of the Polish Carpathians can conclude that the large differences in the course are a result of different criteria for determining boundaries (geological, hydrological, morphological, orographic, in addition to natural and combinations thereof), and the scale in which the delimitation made. After analyzing the environment fizycznogeograficznego the study area can be stated that the determination of the northern border of the Polish Carpathians affect geology, topography, climate and vegetation. In the study area there are soils that do not affect the physio to draw the line.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca ma za zadanie zwrócenie uwagi na pewne aspekty wiedzy o Karpatach Polskich – jednym z najważniejszych obszarów górskich Europy. Mimo wieloletnich badań wciąż istnieją znaczne luki w naszej wiedzy o roli gleb w wytyczaniu granic fizycznogeograficznych tego regionu.Szczegółowym celem opracowania jest opisanie granicy, która leży pomiędzy północną częścią Karpat Zachodnich a Podkarpaciem oraz określenie czy występujące tam gleby miały jakikolwiek wpływ na utworzenie tej granicy. Do badań wybrano regiony wzdłuż których przebiega północna granica Karpat, a zatem Pogórze Karpackie i część Kotlin Podkarpackich. Pogórza są dominującym typem rzeźby w Polskich Karpatach. Udział powierzchni średnich pogórzy stanowi 38,3% ogółu powierzchni Karpat, niskich pogórzy 23%, wysokich pogórzy i niskich gór 14%, średnich gór 12,6%, a wysokich gór zaledwie 0,6%. Ponadto dna dolin i kotlin stanowią 11,5% ogółu powierzchni Karpat. Dominujące w krajobrazie Karpat pogórza cechują się wypukło-wklęsłymi kształtami stoków, o przeważających nachyleniach 5-150 oraz wysokościami względnymi od 120-250 m na pogórzach średnich i od 60-100 m na pogórzach niskich. Metoda badań polegała na analizie obszaru po obu stronach północnej granicy fizycznogeograficznej polskich Karpat. W pierwszym rozdziale omówione zostały zagadnienia teoretyczne dotyczące gleb, w kolejnym zostały wzięte pod uwagę warunki środowiska przyrodniczego obszaru badań. W następnych rozdziałach zostały scharakteryzowane granice fizycznogeograficzne oraz gleby badanego obszaru. Granice regionów fizycznogeograficznych nigdy nie są jednowymiarowe. Nawet najbardziej wyraźne załomy stoków lub wąskie odcinki dolin są zawsze strefami o szerokości co najmniej kilku metrów. Jednak rolą badaczy jest przedstawienie takich granic na mapie w postaci linii.Analizując dotychczasowe poglądy na przebieg północnej granicy polskich Karpat można stwierdzić, że duże rozbieżności w jej przebiegu są efektem zastosowania odmiennych kryteriów wyznaczania granic (geologicznych, hydrologicznych, morfologicznych, orograficznych, poza przyrodniczych a także ich kombinacji) oraz skali, w której dokonywano delimitacji. Po przeanalizowaniu środowiska fizycznogeograficznego badanego obszaru można stwierdzić, iż na wyznaczanie północnej granicy polskich Karpat miały wpływ budowa geologiczna, rzeźba terenu, klimat oraz roślinność. Na badanym obszarze występują gleby, które nie miały wpływu na wyznaczenie granicy fizycznogeograficznej.
dc.affiliationpl
Wydział Geografii i Geologii
dc.contributor.advisorpl
Balon, Jarosław - 127178
dc.contributor.authorpl
Kość, Elżbieta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WGG
dc.contributor.reviewerpl
Maciejowski, Wojciech - 130153
dc.contributor.reviewerpl
Balon, Jarosław - 127178
dc.date.accessioned
2020-07-23T21:45:06Z
dc.date.available
2020-07-23T21:45:06Z
dc.date.submittedpl
2012-10-18
dc.fieldofstudypl
geografia fizyczna
dc.identifier.apdpl
diploma-63464-83891
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/177100
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
physico-geographical borders, soil, Polish Carpathians
dc.subject.plpl
granice fizyczno-geograficzne, gleba, polskie Karpaty
dc.titlepl
,,Rola gleb w wytyczaniu granic fizyczno- geograficznych na przykładzie polskich Karpat "
dc.title.alternativepl
The role of soils in setting borders on physical-geographical example of the Polish Carpathians.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
55
Views per month
Views per city
Krakow
8
Chandler
4
Warsaw
4
Dublin
3
Gdynia
3
Katowice
3
Rymanów
3
Wroclaw
2
Basel
1
Boardman
1

No access

No Thumbnail Available