Ostatnie miesiące życia, proces i ścięcie Karola I Stuarta w opini prasy angielskiej.

master
dc.abstract.enThe work is devoted to the analysis of two English magazines, newspapers published by Parliament "A Perfect diurnall of the passages in Parliament" and the magazine supporters of King Charles I Stuart "Mercurius Pragmaticus, Communicating intelligence from all parts, touching all affaires, designes, humours, and conditions, throughout the kingdome, especially from Westminster and the head-Quartesana ". In the case of "A Perfect diurnall" analysis refers to articles that appeared in the June 3, 1647 year (edition of the King by the Scots English commissioners) to 7 February 1649 year (the funeral of Charles I Stuart). However, in the "Mercurius Pragmaticus" from 14 September 1647 year (first issue) to 1 May 1649 (the last number). The work consists of four chapters. In the first chapter I focused mainly on the presentation of the English civil wars. To better understand the nature of these conflicts, began his analysis by 2 February 1626 year (the solemn coronation of Charles I Stuart in Westminster Abbey). I tried to take into account all the possible causes of the English civil wars. I described the most important events of the reign of Charles I, which significantly contributed to the outbreak of war series. I introduced situations and conflicts in Scotland and Ireland, which also contributed to the start of the wars. Then I presented the most important political events and key individual battles of the war. Also showed the effects of the English civil wars. In the first chapter I focused mainly on the relationship of the king to Parliament. Then I focused on the imprisonment of Charles I Stuart, his trial and death sentence. The English civil wars (The Angielski Civil Wars) took place in the years 1642 to 1651. It was a series of three wars, during which MPs rebelled against Charles I and przestarzałemu system. First English Civil War was fought in the years 1642-1646. The second took place in the years 1648 to 1649. And the third in 1649-1651. In the second chapter I presented the UK market release in the seventeenth century. Began its consideration of the most important events in the fifteenth and sixteenth centuries, which had a significant impact on the onset and development of the British press. First of all, I introduced the most important newspapers in the seventeenth century and the important figures who contributed to the onset and development of British journalism. Much attention was devoted to the titles that were published during the English civil wars. I analyzed the impact of conflict on the development of the press in the seventeenth century. The British press was born in the early seventeenth century. There are many types of publications that contain different types of messages. The significant development occurred during the English civil wars (1642-1660). The complicated political situation has become fertile ground for the formation of the first regular magazines. Some newspapers appeared, at least once a week. The individual told the magazine on different sides of the conflict. Therefore, a period of civil wars can be considered as the beginning of the development of real, regular magazines, resembling the modern newspaper and the emergence of market release. In the third chapter focused on the presentation of the magazine MPs' A Perfect diurnall of the passages in Parliament ". It was the official report of the sittings of Parliament. His analysis started from 3 June 1647 year (edition of the King by the Scots English commissioners) to 7 February 1649 year (the funeral of Charles I). However, in the fourth chapter, I introduced the magazine royalists "Mercurius Pragmaticus, Communicating intelligence from all parts, touching all affaires, designes, humours, and conditions, throughout the kingdome, especially from Westminster and the head-Quartesana". In the case of "Prag" his analysis started from 14 September 1647 year (first issue) to 1 May 1649 (the last number).pl
dc.abstract.plPraca poświęcona jest analizie dwóch angielskich czasopism: gazety wydawanej przez Parlament „A Perfect diurnall of the passages in Parliament” oraz czasopisma zwolenników króla Karola I Stuarta „Mercurius Pragmaticus, Communicating intelligence from all parts, touching all affaires, designes, humours, and conditions, throughout the kingdome, especially from Westminster and the head-quartes”. W przypadku „A Perfect diurnall” analiza dotyczy artykułów, które ukazywały się od 3 czerwca 1647 roku (wydanie króla przez Szkotów angielskim komisarzom) do 7 lutego 1649 roku (pogrzeb Karola I Stuarta). Natomiast w „Mercurius Pragmaticus” od 14 września 1647 roku (pierwszy numer czasopisma) do 1 maja 1649 roku (ostatni numer).Praca składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym rozdziale skupiłam się przede wszystkim na przedstawieniu angielskich wojen domowych. Aby lepiej zrozumieć istotę tych konfliktów, rozpoczęłam swoją analizę od 2 lutego 1626 roku (uroczysta koronacja Karola I Stuarta w Westminster Abbey). Starałam się wziąć pod uwagę wszystkie możliwe przyczyny angielskich wojen domowych. Opisałam najważniejsze wydarzenia z panowania Karola I, które w istotny sposób przyczyniły się do wybuchu serii wojen. Przedstawiłam sytuacje i konflikty w Szkocji oraz Irlandii, które również wpłynęły na rozpoczęcie wojen. Następnie zaprezentowałam najważniejsze wydarzenia polityczne oraz kluczowe bitwy poszczególnych działań wojennych. Ukazałam również skutki angielskich wojen domowych. W pierwszym rozdziale skupiłam się przede wszystkim na relacji króla z Parlamentem. Następnie skoncentrowałam się na uwięzieniu Karola I Stuarta, jego procesie i wyroku śmierci. Angielskie wojny domowe (The English Civil Wars) toczyły się w latach 1642-1651. Była to seria trzech wojen, w trakcie których parlamentarzyści buntowali się przeciwko Karolowi I i przestarzałemu systemowi. Pierwsza angielska wojna domowa toczyła się w latach 1642-1646. Druga odbywała się w latach 1648-1649. Natomiast trzecia w latach 1649-1651. W drugim rozdziale zaprezentowałam brytyjski rynek prasowy w XVII wieku. Swoje rozważania rozpoczęłam od najważniejszych wydarzeń w XV i XVI wieku, które miały istotny wpływ na początek i rozwój prasy brytyjskiej. Przede wszystkim przedstawiłam najważniejsze czasopisma w XVII wieku oraz istotne postacie, które wpłynęły na początek i rozwój dziennikarstwa brytyjskiego. Dużo uwagi poświęciłam tytułom, które ukazywały się podczas angielskich wojen domowych. Przeanalizowałam wpływ wybuchu konfliktu na rozwój prasy w XVII wieku.Prasa brytyjska narodziła się na początku XVII wieku. Pojawiło się wiele rodzajów publikacji, które zawierały różnego rodzaju wiadomości. Jej znaczący rozwój nastąpił w okresie angielskich wojen domowych (1642-1660). Skomplikowana sytuacja polityczna stała się podatnym gruntem do powstania pierwszych regularnych czasopism. Niektóre gazety pojawiały się, co najmniej raz w tygodniu. Poszczególne czasopisma opowiadały się po różnych stronach konfliktu. W związku z tym, okres wojen domowych można uznać za początek rozwoju prawdziwych, regularnych czasopism, przypominających współczesne gazety oraz powstanie rynku prasowego.W trzecim rozdziale skupiłam się na przedstawieniu czasopisma parlamentarzystów „A Perfect diurnall of the passages in Parliament”. Było ono oficjalnym sprawozdaniem z posiedzeń Parlamentu. Swoją analizę rozpoczęłam od 3 czerwca 1647 roku (wydanie króla przez Szkotów angielskim komisarzom) do 7 lutego 1649 roku (pogrzeb Karola I). Natomiast w czwartym rozdziale przedstawiłam czasopismo rojalistów „Mercurius Pragmaticus, Communicating intelligence from all parts, touching all affaires, designes, humours, and conditions, throughout the kingdome, especially from Westminster and the head-quartes”. W przypadku “Prag” swoją analizę rozpoczęłam od 14 września 1647 roku (pierwszy numer czasopisma) do 1 maja 1649 roku (ostatni numer).pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorBasista, Jakub - 127247 pl
dc.contributor.authorNortowska, Paulinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerBasista, Jakub - 127247 pl
dc.contributor.reviewerKrawczuk, Wojciech - 129433 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T03:26:03Z
dc.date.available2020-07-25T03:26:03Z
dc.date.submitted2014-09-05pl
dc.fieldofstudyhistoriapl
dc.identifier.apddiploma-89691-94768pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198059
dc.languagepolpl
dc.subject.en'"The English Civil Wars"; "Charles I Stuart"; "A perfect diurnall of the passages in Parliament"; "Mercurius Pragmaticus"pl
dc.subject.pl"angielskie wojny domowe"; "Karol I Stuart"; "A perfect diurnall of the passages in Parliament"; "Mercurius Pragmaticus"pl
dc.titleOstatnie miesiące życia, proces i ścięcie Karola I Stuarta w opini prasy angielskiej.pl
dc.title.alternativeThe last months of life, the process and the behead of Charles I Stuart in the opinion of the English press.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The work is devoted to the analysis of two English magazines, newspapers published by Parliament "A Perfect diurnall of the passages in Parliament" and the magazine supporters of King Charles I Stuart "Mercurius Pragmaticus, Communicating intelligence from all parts, touching all affaires, designes, humours, and conditions, throughout the kingdome, especially from Westminster and the head-Quartesana ". In the case of "A Perfect diurnall" analysis refers to articles that appeared in the June 3, 1647 year (edition of the King by the Scots English commissioners) to 7 February 1649 year (the funeral of Charles I Stuart). However, in the "Mercurius Pragmaticus" from 14 September 1647 year (first issue) to 1 May 1649 (the last number). The work consists of four chapters. In the first chapter I focused mainly on the presentation of the English civil wars. To better understand the nature of these conflicts, began his analysis by 2 February 1626 year (the solemn coronation of Charles I Stuart in Westminster Abbey). I tried to take into account all the possible causes of the English civil wars. I described the most important events of the reign of Charles I, which significantly contributed to the outbreak of war series. I introduced situations and conflicts in Scotland and Ireland, which also contributed to the start of the wars. Then I presented the most important political events and key individual battles of the war. Also showed the effects of the English civil wars. In the first chapter I focused mainly on the relationship of the king to Parliament. Then I focused on the imprisonment of Charles I Stuart, his trial and death sentence. The English civil wars (The Angielski Civil Wars) took place in the years 1642 to 1651. It was a series of three wars, during which MPs rebelled against Charles I and przestarzałemu system. First English Civil War was fought in the years 1642-1646. The second took place in the years 1648 to 1649. And the third in 1649-1651. In the second chapter I presented the UK market release in the seventeenth century. Began its consideration of the most important events in the fifteenth and sixteenth centuries, which had a significant impact on the onset and development of the British press. First of all, I introduced the most important newspapers in the seventeenth century and the important figures who contributed to the onset and development of British journalism. Much attention was devoted to the titles that were published during the English civil wars. I analyzed the impact of conflict on the development of the press in the seventeenth century. The British press was born in the early seventeenth century. There are many types of publications that contain different types of messages. The significant development occurred during the English civil wars (1642-1660). The complicated political situation has become fertile ground for the formation of the first regular magazines. Some newspapers appeared, at least once a week. The individual told the magazine on different sides of the conflict. Therefore, a period of civil wars can be considered as the beginning of the development of real, regular magazines, resembling the modern newspaper and the emergence of market release. In the third chapter focused on the presentation of the magazine MPs' A Perfect diurnall of the passages in Parliament ". It was the official report of the sittings of Parliament. His analysis started from 3 June 1647 year (edition of the King by the Scots English commissioners) to 7 February 1649 year (the funeral of Charles I). However, in the fourth chapter, I introduced the magazine royalists "Mercurius Pragmaticus, Communicating intelligence from all parts, touching all affaires, designes, humours, and conditions, throughout the kingdome, especially from Westminster and the head-Quartesana". In the case of "Prag" his analysis started from 14 September 1647 year (first issue) to 1 May 1649 (the last number).
dc.abstract.plpl
Praca poświęcona jest analizie dwóch angielskich czasopism: gazety wydawanej przez Parlament „A Perfect diurnall of the passages in Parliament” oraz czasopisma zwolenników króla Karola I Stuarta „Mercurius Pragmaticus, Communicating intelligence from all parts, touching all affaires, designes, humours, and conditions, throughout the kingdome, especially from Westminster and the head-quartes”. W przypadku „A Perfect diurnall” analiza dotyczy artykułów, które ukazywały się od 3 czerwca 1647 roku (wydanie króla przez Szkotów angielskim komisarzom) do 7 lutego 1649 roku (pogrzeb Karola I Stuarta). Natomiast w „Mercurius Pragmaticus” od 14 września 1647 roku (pierwszy numer czasopisma) do 1 maja 1649 roku (ostatni numer).Praca składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym rozdziale skupiłam się przede wszystkim na przedstawieniu angielskich wojen domowych. Aby lepiej zrozumieć istotę tych konfliktów, rozpoczęłam swoją analizę od 2 lutego 1626 roku (uroczysta koronacja Karola I Stuarta w Westminster Abbey). Starałam się wziąć pod uwagę wszystkie możliwe przyczyny angielskich wojen domowych. Opisałam najważniejsze wydarzenia z panowania Karola I, które w istotny sposób przyczyniły się do wybuchu serii wojen. Przedstawiłam sytuacje i konflikty w Szkocji oraz Irlandii, które również wpłynęły na rozpoczęcie wojen. Następnie zaprezentowałam najważniejsze wydarzenia polityczne oraz kluczowe bitwy poszczególnych działań wojennych. Ukazałam również skutki angielskich wojen domowych. W pierwszym rozdziale skupiłam się przede wszystkim na relacji króla z Parlamentem. Następnie skoncentrowałam się na uwięzieniu Karola I Stuarta, jego procesie i wyroku śmierci. Angielskie wojny domowe (The English Civil Wars) toczyły się w latach 1642-1651. Była to seria trzech wojen, w trakcie których parlamentarzyści buntowali się przeciwko Karolowi I i przestarzałemu systemowi. Pierwsza angielska wojna domowa toczyła się w latach 1642-1646. Druga odbywała się w latach 1648-1649. Natomiast trzecia w latach 1649-1651. W drugim rozdziale zaprezentowałam brytyjski rynek prasowy w XVII wieku. Swoje rozważania rozpoczęłam od najważniejszych wydarzeń w XV i XVI wieku, które miały istotny wpływ na początek i rozwój prasy brytyjskiej. Przede wszystkim przedstawiłam najważniejsze czasopisma w XVII wieku oraz istotne postacie, które wpłynęły na początek i rozwój dziennikarstwa brytyjskiego. Dużo uwagi poświęciłam tytułom, które ukazywały się podczas angielskich wojen domowych. Przeanalizowałam wpływ wybuchu konfliktu na rozwój prasy w XVII wieku.Prasa brytyjska narodziła się na początku XVII wieku. Pojawiło się wiele rodzajów publikacji, które zawierały różnego rodzaju wiadomości. Jej znaczący rozwój nastąpił w okresie angielskich wojen domowych (1642-1660). Skomplikowana sytuacja polityczna stała się podatnym gruntem do powstania pierwszych regularnych czasopism. Niektóre gazety pojawiały się, co najmniej raz w tygodniu. Poszczególne czasopisma opowiadały się po różnych stronach konfliktu. W związku z tym, okres wojen domowych można uznać za początek rozwoju prawdziwych, regularnych czasopism, przypominających współczesne gazety oraz powstanie rynku prasowego.W trzecim rozdziale skupiłam się na przedstawieniu czasopisma parlamentarzystów „A Perfect diurnall of the passages in Parliament”. Było ono oficjalnym sprawozdaniem z posiedzeń Parlamentu. Swoją analizę rozpoczęłam od 3 czerwca 1647 roku (wydanie króla przez Szkotów angielskim komisarzom) do 7 lutego 1649 roku (pogrzeb Karola I). Natomiast w czwartym rozdziale przedstawiłam czasopismo rojalistów „Mercurius Pragmaticus, Communicating intelligence from all parts, touching all affaires, designes, humours, and conditions, throughout the kingdome, especially from Westminster and the head-quartes”. W przypadku “Prag” swoją analizę rozpoczęłam od 14 września 1647 roku (pierwszy numer czasopisma) do 1 maja 1649 roku (ostatni numer).
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Basista, Jakub - 127247
dc.contributor.authorpl
Nortowska, Paulina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Basista, Jakub - 127247
dc.contributor.reviewerpl
Krawczuk, Wojciech - 129433
dc.date.accessioned
2020-07-25T03:26:03Z
dc.date.available
2020-07-25T03:26:03Z
dc.date.submittedpl
2014-09-05
dc.fieldofstudypl
historia
dc.identifier.apdpl
diploma-89691-94768
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198059
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
'"The English Civil Wars"; "Charles I Stuart"; "A perfect diurnall of the passages in Parliament"; "Mercurius Pragmaticus"
dc.subject.plpl
"angielskie wojny domowe"; "Karol I Stuart"; "A perfect diurnall of the passages in Parliament"; "Mercurius Pragmaticus"
dc.titlepl
Ostatnie miesiące życia, proces i ścięcie Karola I Stuarta w opini prasy angielskiej.
dc.title.alternativepl
The last months of life, the process and the behead of Charles I Stuart in the opinion of the English press.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
36
Views per month
Views per city
Krakow
7
Boardman
2
Warsaw
2
Wola Golkowska
2
Wroclaw
2
Ashburn
1
Chorzów
1
Des Moines
1
Dublin
1
Gdynia
1

No access

No Thumbnail Available