Moskwa jako przestrzeń aktywności obywatelskiej Rosjan w latach 2000-2013. Antropologiczne, polityczne, socjologiczne i kulturowe aspekty zjawiska

master
dc.abstract.enThis thesis attempts trying to analyze the state of Russian society in terms of its civic activity on the example of Russia's largest metropolises - Moscow.In the first chapter I present the theoretical conceptual basic: I define the key issues that scrolling through the pages work as active citizenship, civil society, voluntary, third sector and the outlines of their field of operation of the Russian discourse. Widely I discuss the legal framework for civil activity which was created in Russia: analyze the possibilities and limitations laws for the development of philanthropy, volunteerism, NKO, describe the mechanisms that the participation of the public in decision-making power of the Russian legislation provides for (elections, referendums). A lot of attention is paid to changes introduced by the Russian Duma in the last few years, which were widely covered in the world media. Another part of the chapter I devote historical and cultural influences on the shape of today's environmental social activists. I present achievements in this field, pay attention to the anthropological aspects of the formation and functioning of Russian society and its impact on the level of citizen involvement in social life. Finally, based on the data of sociological research, I try to create a portrait of a modern inhabitant of the country's capital and relate it to the current shape of civil society in Russia. In the second chapter I direct my attention mainly on the Moscow Third sector - a topic rarely undertaken in the Polish research on civil society in Russia. I make the general characteristics of the environment and present a wider portraits of selected non-profit organizations. Also characterizes civil society leaders in Moscow. Another part of the work I spend contacts, non-profit organizations with state and local authorities, analyze cooperation programs, the level and means of financing the activities of the Moscow NOC. The last part of the chapter I devote an analysis of political activity Muscovites. I deal with the events of 2011-2012, the involvement of Muscovites in the protest movement, willingness to public manifestations of citizenship.The last chapter of talks about the tools that the development of active citizenship can use socially engaged Muscovites. I'm interested in the cooperation with the mass media, non-governmental way of presenting topics on television, radio, newspapers and the Internet. It takes me Muscovites Internet activity, the relationship between the use of new technologiesand civic consciousness of the inhabitants of the Russian capital. A separate piece sacrifice place of the Russian environmental non-profit organizations in the world.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca magisterska podejmuje próbę analizy stanu społeczeństwa rosyjskiego pod kątem jego aktywności obywatelskiej na przykładzie największej rosyjskiej metropolii - Moskwy. W rozdziale pierwszym przedstawiam teoretyczną bazę pojęciową: definiuję najważniejsze zagadnienia, które przewijają się przez kolejne strony pracy, jak: aktywność obywatelska, społeczeństwo obywatelskie, wolontariat, Trzeci sektor i zarysowuję pole ich funkcjonowania w dyskursie rosyjskim. Szeroko omawiam ramy prawne, jakie dla aktywności obywatelskiej stworzono w Rosji: analizuję możliwości i ograniczenia ustawowe dla rozwoju dobroczynności, wolontariatu, NKO, opisuję mechanizmy, jakie dla uczestnictwa społeczeństwa w procesach decyzyjnych władzy przewiduje rosyjskie ustawodawstwo (wybory, referenda). Sporo uwagi poświęcam zmianom wprowadzonym przez rosyjską Dumę w ciągu ostatnich kilku lat, które odbiły się szerokim echem w światowych mediach. Kolejną część rozdziału poświęcam historycznym i kulturowym wpływom na kształt dzisiejszego środowiska aktywistów społecznych. Prezentuję dotychczasowe osiągnięcia w tej dziedzinie, zwracam uwagę na antropologiczne aspekty formowania się i funkcjonowania społeczeństwa rosyjskiego i jego wpływ na poziom zaangażowania obywateli w życie społeczne. Wreszcie, bazując na danych badań socjologicznych, staram się stworzyć portret współczesnego mieszkańca stolicy kraju i odnieść go do aktualnego kształtu społeczeństwa obywatelskiego w Rosji. W drugim rozdziale moją uwagę kieruję głównie na moskiewski Trzeci sektor – temat rzadko podejmowany w polskich badaniach na temat społeczeństwa obywatelskiego w Rosji. Dokonuję ogólnej charakterystyki środowiska i przedstawiam szersze portrety wybranych organizacji niekomercyjnych. Charakteryzuję również liderów społeczeństwa obywatelskiego w Moskwie. Osobną część pracy poświęcam kontaktom organizacji niekomercyjnych z władzą państwową i lokalną, analizuję programy współpracy, poziom i sposoby finansowania działalności moskiewskich NKO. Ostatnią część rozdziału poświęcam analizie aktywności politycznej moskwian. Zajmują mnie wydarzenia lat 2011-2012, zaangażowanie moskwian w ruch protestacyjny, gotowość do publicznej manifestacji postawy obywatelskiej. Ostatni rozdział pracy opowiada o narzędziach, które dla rozwoju aktywności obywatelskiej mogą wykorzystywać zaangażowani społecznie moskwianie. Interesuje mnie ich współpraca z mediami masowymi, sposób prezentacji tematyki pozarządowej w telewizji, radiu, prasie i Internecie. Zajmuje mnie internetowa aktywność moskwian, zależność między korzystaniem z nowych technologii a świadomością obywatelską mieszkańców stolicy Rosji. Osobny fragment poświęcam miejscu rosyjskiego środowiska organizacji niekomercyjnych w świecie.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorDudek, Andrzej - 127796 pl
dc.contributor.authorDąbek, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerDudek, Andrzej - 127796 pl
dc.contributor.reviewerBrążkiewicz, Bartłomiej - 159735 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T19:22:27Z
dc.date.available2020-07-26T19:22:27Z
dc.date.submitted2015-10-27pl
dc.fieldofstudyrosjoznawstwopl
dc.identifier.apddiploma-102273-167141pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209218
dc.languagepolpl
dc.subject.encivic activity, civic society, volunteers, non-government organizations, protest movements, Russia, Moscow, Russiapl
dc.subject.plspołeczeństwo obywatelskie, aktywność obywatelska, wolontariat, organizacje niekomercyjne, ruch protestacyjny, Rosja, Moskwapl
dc.titleMoskwa jako przestrzeń aktywności obywatelskiej Rosjan w latach 2000-2013. Antropologiczne, polityczne, socjologiczne i kulturowe aspekty zjawiskapl
dc.title.alternativeMoscow as a space for civic activity of Russians since 2000 to 2013. Athropolgical, political, social and cultural aspect of phenomen.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis attempts trying to analyze the state of Russian society in terms of its civic activity on the example of Russia's largest metropolises - Moscow.In the first chapter I present the theoretical conceptual basic: I define the key issues that scrolling through the pages work as active citizenship, civil society, voluntary, third sector and the outlines of their field of operation of the Russian discourse. Widely I discuss the legal framework for civil activity which was created in Russia: analyze the possibilities and limitations laws for the development of philanthropy, volunteerism, NKO, describe the mechanisms that the participation of the public in decision-making power of the Russian legislation provides for (elections, referendums). A lot of attention is paid to changes introduced by the Russian Duma in the last few years, which were widely covered in the world media. Another part of the chapter I devote historical and cultural influences on the shape of today's environmental social activists. I present achievements in this field, pay attention to the anthropological aspects of the formation and functioning of Russian society and its impact on the level of citizen involvement in social life. Finally, based on the data of sociological research, I try to create a portrait of a modern inhabitant of the country's capital and relate it to the current shape of civil society in Russia. In the second chapter I direct my attention mainly on the Moscow Third sector - a topic rarely undertaken in the Polish research on civil society in Russia. I make the general characteristics of the environment and present a wider portraits of selected non-profit organizations. Also characterizes civil society leaders in Moscow. Another part of the work I spend contacts, non-profit organizations with state and local authorities, analyze cooperation programs, the level and means of financing the activities of the Moscow NOC. The last part of the chapter I devote an analysis of political activity Muscovites. I deal with the events of 2011-2012, the involvement of Muscovites in the protest movement, willingness to public manifestations of citizenship.The last chapter of talks about the tools that the development of active citizenship can use socially engaged Muscovites. I'm interested in the cooperation with the mass media, non-governmental way of presenting topics on television, radio, newspapers and the Internet. It takes me Muscovites Internet activity, the relationship between the use of new technologiesand civic consciousness of the inhabitants of the Russian capital. A separate piece sacrifice place of the Russian environmental non-profit organizations in the world.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca magisterska podejmuje próbę analizy stanu społeczeństwa rosyjskiego pod kątem jego aktywności obywatelskiej na przykładzie największej rosyjskiej metropolii - Moskwy. W rozdziale pierwszym przedstawiam teoretyczną bazę pojęciową: definiuję najważniejsze zagadnienia, które przewijają się przez kolejne strony pracy, jak: aktywność obywatelska, społeczeństwo obywatelskie, wolontariat, Trzeci sektor i zarysowuję pole ich funkcjonowania w dyskursie rosyjskim. Szeroko omawiam ramy prawne, jakie dla aktywności obywatelskiej stworzono w Rosji: analizuję możliwości i ograniczenia ustawowe dla rozwoju dobroczynności, wolontariatu, NKO, opisuję mechanizmy, jakie dla uczestnictwa społeczeństwa w procesach decyzyjnych władzy przewiduje rosyjskie ustawodawstwo (wybory, referenda). Sporo uwagi poświęcam zmianom wprowadzonym przez rosyjską Dumę w ciągu ostatnich kilku lat, które odbiły się szerokim echem w światowych mediach. Kolejną część rozdziału poświęcam historycznym i kulturowym wpływom na kształt dzisiejszego środowiska aktywistów społecznych. Prezentuję dotychczasowe osiągnięcia w tej dziedzinie, zwracam uwagę na antropologiczne aspekty formowania się i funkcjonowania społeczeństwa rosyjskiego i jego wpływ na poziom zaangażowania obywateli w życie społeczne. Wreszcie, bazując na danych badań socjologicznych, staram się stworzyć portret współczesnego mieszkańca stolicy kraju i odnieść go do aktualnego kształtu społeczeństwa obywatelskiego w Rosji. W drugim rozdziale moją uwagę kieruję głównie na moskiewski Trzeci sektor – temat rzadko podejmowany w polskich badaniach na temat społeczeństwa obywatelskiego w Rosji. Dokonuję ogólnej charakterystyki środowiska i przedstawiam szersze portrety wybranych organizacji niekomercyjnych. Charakteryzuję również liderów społeczeństwa obywatelskiego w Moskwie. Osobną część pracy poświęcam kontaktom organizacji niekomercyjnych z władzą państwową i lokalną, analizuję programy współpracy, poziom i sposoby finansowania działalności moskiewskich NKO. Ostatnią część rozdziału poświęcam analizie aktywności politycznej moskwian. Zajmują mnie wydarzenia lat 2011-2012, zaangażowanie moskwian w ruch protestacyjny, gotowość do publicznej manifestacji postawy obywatelskiej. Ostatni rozdział pracy opowiada o narzędziach, które dla rozwoju aktywności obywatelskiej mogą wykorzystywać zaangażowani społecznie moskwianie. Interesuje mnie ich współpraca z mediami masowymi, sposób prezentacji tematyki pozarządowej w telewizji, radiu, prasie i Internecie. Zajmuje mnie internetowa aktywność moskwian, zależność między korzystaniem z nowych technologii a świadomością obywatelską mieszkańców stolicy Rosji. Osobny fragment poświęcam miejscu rosyjskiego środowiska organizacji niekomercyjnych w świecie.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Dudek, Andrzej - 127796
dc.contributor.authorpl
Dąbek, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Dudek, Andrzej - 127796
dc.contributor.reviewerpl
Brążkiewicz, Bartłomiej - 159735
dc.date.accessioned
2020-07-26T19:22:27Z
dc.date.available
2020-07-26T19:22:27Z
dc.date.submittedpl
2015-10-27
dc.fieldofstudypl
rosjoznawstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-102273-167141
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209218
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
civic activity, civic society, volunteers, non-government organizations, protest movements, Russia, Moscow, Russia
dc.subject.plpl
społeczeństwo obywatelskie, aktywność obywatelska, wolontariat, organizacje niekomercyjne, ruch protestacyjny, Rosja, Moskwa
dc.titlepl
Moskwa jako przestrzeń aktywności obywatelskiej Rosjan w latach 2000-2013. Antropologiczne, polityczne, socjologiczne i kulturowe aspekty zjawiska
dc.title.alternativepl
Moscow as a space for civic activity of Russians since 2000 to 2013. Athropolgical, political, social and cultural aspect of phenomen.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
5
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available