ROLA TRADYCJI W ŻYCIU MIGRUJĄCYCH POLAKÓW NA PRZYKŁADZIE TRADYCJI ŚWIĄTECZNYCH(BOŻE NARODZENIE, WIELKANOC)I RODZINNYCH (TRADYCJE WESELNE

master
dc.abstract.enThis paper is devoted to the issues of tradition and its cultivation , and more understanding of the role played by tradition in the lives of migrant Poles , for example traditional holidays ( Christmas, Easter ) and family ( traditions of the wedding ) .In the realization of the objective pursued method was used diagnostic survey . The technique used in this thesis is a survey .The work consists of five chapters .The first one , entitled " The concept of tradition, " provides an overview of the theoretical debate on the definition of tradition. It also contains sections describing the definitions of custom, rite , ritual and custom, taking into account the similarities and differences between these concepts . In the second chapter the title " Christmas traditions and family " describes the traditions associated with Christmas , Easter holidays and wedding traditions . It also contains information on the history , methods of handling and cultivation .The third chapter bearing the title "Migration . The concept of theoretical and empirical phenomenon "represents the concept of migration in terms of different authors , the typology and an overview of the contemporary phenomenon. The fourth chapter , entitled " Methodological basis of own research" clarifies the purpose and object of study , research problems and hypotheses , and variables and their indicators . It further describes the methods, techniques and research tools , and discusses the selection of the research group , describes the course and the test organization, has been testing the characteristics of the population . The fifth chapter , entitled " Traditions of Christmas and family in the lives of migrant Poles" is the empirical distribution , which presents an analysis of the results of their own .The whole work ends generalization final result of empirical studies, and a bibliography and appendix . Bibliography of work includes Compact publications and scientific articles .pl
dc.abstract.plNiniejsza praca poświęcona jest problematyce tradycji i jej kultywowaniu, a dokładniej poznaniu roli jaką odgrywa tradycja w życiu migrujących Polaków, na przykładach tradycji świątecznych (Boże Narodzenie, Wielkanoc) oraz rodzinnych (tradycje weselne).W realizacji wytyczonego celu posłużono się metodą sondażu diagnostycznego. Techniką zastosowaną w niniejszej pracy magisterskiej jest ankieta.Praca składa się z pięciu rozdziałów.Pierwszy z nich zatytułowany „Pojecie tradycji” stanowi przegląd teoretycznych rozważań nad definicją tradycji. Zawiera także podrozdziały, opisujące definicje obyczaju, obrzędu, rytuału i zwyczaju, uwzględniając przy tym podobieństwa i różnice występujące między tymi pojęciami. W drugim rozdziale po tytułem „Tradycje świąteczne i rodzinne” opisane zostały tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia, świętami wielkanocnymi oraz tradycje weselne. Zawiera także informacje dotyczące ich historii, sposobów obchodzenia i kultywowania. Trzeci rozdział niosący tytuł „Migracja. Pojęcie teoretyczne i zjawisko empiryczne” przedstawia pojęcie migracji w ujęciu różnych autorów, jej typologię oraz ogólny zarys współczesnego zjawiska. W rozdziale czwartym zatytułowanym „Podstawy metodologiczne badań własnych” sprecyzowano cel i przedmiot badań, problemy i hipotezy badawcze, a także zmienne i ich wskaźniki. Przedstawiono w nim również metody, techniki i narzędzia badawcze, oraz omówiono dobór grupy badawczej, opisano przebieg i organizację badań, dokonano charakterystyki populacji badawczej. Rozdział piąty zatytułowany „Tradycje świąteczne i rodzinne w życiu migrujących Polaków” jest rozdziałem empirycznym, w którym przedstawiona została analiza wyników badań własnych. Całość pracy kończą uogólnienia końcowe wynikające z badań empirycznych oraz bibliografia i aneks. Bibliografia pracy obejmuje publikacje zwarte oraz artykuły naukowe.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.contributor.advisorPorębski, Andrzej - 131525 pl
dc.contributor.authorSkrzela, Małgorzatapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerGolemo, Karolina - 139808 pl
dc.contributor.reviewerPorębski, Andrzej - 131525 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T22:09:40Z
dc.date.available2020-07-24T22:09:40Z
dc.date.submitted2013-10-17pl
dc.fieldofstudykulturoznawstwo międzynarodowepl
dc.identifier.apddiploma-83818-127996pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/193226
dc.languagepolpl
dc.subject.enMigration, Poles, Easter, Christmas, Tradition, customspl
dc.subject.plMigracja, Boże Narodzenie, Wielkanoc, Tradycja, Obyczaje weselnepl
dc.titleROLA TRADYCJI W ŻYCIU MIGRUJĄCYCH POLAKÓW NA PRZYKŁADZIE TRADYCJI ŚWIĄTECZNYCH(BOŻE NARODZENIE, WIELKANOC)I RODZINNYCH (TRADYCJE WESELNEpl
dc.title.alternativeROLE OF TRADITION IN THE LIFE OF MIGRANT POLES ON THE EXAMPLE OF CHRISTMAS TRADITION (Christmas, Easter) AND FAMILY (Wedding Traditions))pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This paper is devoted to the issues of tradition and its cultivation , and more understanding of the role played by tradition in the lives of migrant Poles , for example traditional holidays ( Christmas, Easter ) and family ( traditions of the wedding ) .In the realization of the objective pursued method was used diagnostic survey . The technique used in this thesis is a survey .The work consists of five chapters .The first one , entitled " The concept of tradition, " provides an overview of the theoretical debate on the definition of tradition. It also contains sections describing the definitions of custom, rite , ritual and custom, taking into account the similarities and differences between these concepts . In the second chapter the title " Christmas traditions and family " describes the traditions associated with Christmas , Easter holidays and wedding traditions . It also contains information on the history , methods of handling and cultivation .The third chapter bearing the title "Migration . The concept of theoretical and empirical phenomenon "represents the concept of migration in terms of different authors , the typology and an overview of the contemporary phenomenon. The fourth chapter , entitled " Methodological basis of own research" clarifies the purpose and object of study , research problems and hypotheses , and variables and their indicators . It further describes the methods, techniques and research tools , and discusses the selection of the research group , describes the course and the test organization, has been testing the characteristics of the population . The fifth chapter , entitled " Traditions of Christmas and family in the lives of migrant Poles" is the empirical distribution , which presents an analysis of the results of their own .The whole work ends generalization final result of empirical studies, and a bibliography and appendix . Bibliography of work includes Compact publications and scientific articles .
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca poświęcona jest problematyce tradycji i jej kultywowaniu, a dokładniej poznaniu roli jaką odgrywa tradycja w życiu migrujących Polaków, na przykładach tradycji świątecznych (Boże Narodzenie, Wielkanoc) oraz rodzinnych (tradycje weselne).W realizacji wytyczonego celu posłużono się metodą sondażu diagnostycznego. Techniką zastosowaną w niniejszej pracy magisterskiej jest ankieta.Praca składa się z pięciu rozdziałów.Pierwszy z nich zatytułowany „Pojecie tradycji” stanowi przegląd teoretycznych rozważań nad definicją tradycji. Zawiera także podrozdziały, opisujące definicje obyczaju, obrzędu, rytuału i zwyczaju, uwzględniając przy tym podobieństwa i różnice występujące między tymi pojęciami. W drugim rozdziale po tytułem „Tradycje świąteczne i rodzinne” opisane zostały tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia, świętami wielkanocnymi oraz tradycje weselne. Zawiera także informacje dotyczące ich historii, sposobów obchodzenia i kultywowania. Trzeci rozdział niosący tytuł „Migracja. Pojęcie teoretyczne i zjawisko empiryczne” przedstawia pojęcie migracji w ujęciu różnych autorów, jej typologię oraz ogólny zarys współczesnego zjawiska. W rozdziale czwartym zatytułowanym „Podstawy metodologiczne badań własnych” sprecyzowano cel i przedmiot badań, problemy i hipotezy badawcze, a także zmienne i ich wskaźniki. Przedstawiono w nim również metody, techniki i narzędzia badawcze, oraz omówiono dobór grupy badawczej, opisano przebieg i organizację badań, dokonano charakterystyki populacji badawczej. Rozdział piąty zatytułowany „Tradycje świąteczne i rodzinne w życiu migrujących Polaków” jest rozdziałem empirycznym, w którym przedstawiona została analiza wyników badań własnych. Całość pracy kończą uogólnienia końcowe wynikające z badań empirycznych oraz bibliografia i aneks. Bibliografia pracy obejmuje publikacje zwarte oraz artykuły naukowe.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.contributor.advisorpl
Porębski, Andrzej - 131525
dc.contributor.authorpl
Skrzela, Małgorzata
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Golemo, Karolina - 139808
dc.contributor.reviewerpl
Porębski, Andrzej - 131525
dc.date.accessioned
2020-07-24T22:09:40Z
dc.date.available
2020-07-24T22:09:40Z
dc.date.submittedpl
2013-10-17
dc.fieldofstudypl
kulturoznawstwo międzynarodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-83818-127996
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/193226
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Migration, Poles, Easter, Christmas, Tradition, customs
dc.subject.plpl
Migracja, Boże Narodzenie, Wielkanoc, Tradycja, Obyczaje weselne
dc.titlepl
ROLA TRADYCJI W ŻYCIU MIGRUJĄCYCH POLAKÓW NA PRZYKŁADZIE TRADYCJI ŚWIĄTECZNYCH(BOŻE NARODZENIE, WIELKANOC)I RODZINNYCH (TRADYCJE WESELNE
dc.title.alternativepl
ROLE OF TRADITION IN THE LIFE OF MIGRANT POLES ON THE EXAMPLE OF CHRISTMAS TRADITION (Christmas, Easter) AND FAMILY (Wedding Traditions))
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
20
Views per month
Views per city
Wroclaw
6
Warsaw
3
Zatory
3
Krakow
2
Dublin
1
Katowice
1
Lask
1
Mosty
1
Poznan
1
Skoczow
1

No access

No Thumbnail Available