Weksle in blanco w celu zabezpieczenia. Konfrontacja praktyki z normami prawa unijnego w zakresie ochrony konsumenta

master
dc.abstract.enIn blanco promissory notes are in legal transactions in Poland. Promissory notes are often issued to secure other legal relationship. In Poland in blanco promissory notes are issued by consumer to secure consumer credit agreements. This form of security is implemented by the polish legislature in the ustawa o kredycie konsumenckim (Law on Consumer Credit) of 12 May 2011. Polish legislature reduce consumer risks. Promissory notes are favourable form of security because polish law enable the creditor to recover his claim quickly in simple and rapid procedure. In the payment procedure court examinate only that promissory note is formally valid. In the second stage, if the debtor under the negotiable instrument has lodged an objection against the order for payment, he may contest not only the obligation under that instrument but also the underlying relationship that exists, including for example the consumer credit agreement. Court of Justice of the European Union decided that promissory notes can be issued by consumer, bacause as Directive 2008/48 did not effect harmonisation in the field of promissory notes as security for consumer credit. CJEU decided that in the light of the foregoing considerations, the answer to the question referred is that Directive 93/13 must be interpreted as precluding national legislation, such as that at issue in the main proceedings, which permits issue of an order for payment founded on a valid promissory note that secures a claim arising from a consumer credit agreement, where the court dealing with an application for an order for payment does not have the power to examine whether the terms of that agreement are unfair, if the detailed rules for exercising the right to lodge an objection against such an order do not enable observance of the rights which the consumer derives from that directive to be ensured. This is an important problem for polish payment procedure, which is still remains. This problem is the same that the debtor is bill guarantor. In this thesis described polish law: ustawa prawo wekslowe (Law on Bills of Exchange and Promissory Notes), ustawa o kredycie konsumenckim (Law on Consumer Credit) and kodeks postępowania cywilnego (Law on the Code of Civil Procedure). The purpose of thesis is to describe effects of a judgement CJEU on polish payment procedure.pl
dc.abstract.plWeksle własne in blanco są w Polsce często wykorzystywane w obrocie gospodarczym. Służą głównie do zabezpieczenia innych stosunków prawnych, w tym umów kredytowych zawieranych z konsumentem. Możliwość taką dopuszcza ustawa o kredycie konsumenckim. W ustawie tej znajdują się przepisy dotyczące sposobu przeniesienia przez bank praw z weksla, odpowiedzialności odszkodowawczej banku oraz obowiązku zwrotu weksla przez bank po spełnieniu świadczenia przez dłużnika. W ten sposób ustawodawca ograniczył największe ryzyko, jakie wiąże się ze stosowaniem weksli w obrocie kredytowym z udziałem konsumentów. Zabezpieczanie umów wekslem jest korzystne dla wierzycieli, gdyż mogą oni dochodzić swoich praw w przyspieszonym i uproszczonym postępowaniu nakazowym. Zgodnie z przepisami k.p.c. sąd wydaje nakaz zapłaty na podstawie dokumentu weksla. Od nakazu zapłaty dłużnik może wnieść zarzuty i w ten sposób doprowadzić do zbadania umowy ze stosunku podstawowego, w tym również jej potencjalnej abuzywności. Zgodnie z najnowszym orzecznictwem TSUE zabezpieczanie umów kredytu konsumenckiego wekslem jest zgodne z prawem unijnym, gdyż dyrektywa o kredycie konsumenckim nie dokonała harmonizacji w kwestii możliwości zabezpieczania wekslem umów zawieranych z konsumentami. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał jednak polskie przepisy o postępowaniu nakazowym za niezgodne z prawem unijnym w zakresie, w jakim utrudniają nadmiernie konsumentom wnoszenie zarzutów od nakazu zapłaty. Mimo, że część zarzutów TSUE nie jest już aktualna na gruncie obowiązującego stanu prawnego, to główny zarzut TSUE odnoszący się do nieproporcjonalnej opłaty, jaką wnosi konsument od zarzutów od nakazu zapłaty, nie spotkał się z reakcją ustawodawcy Stąd wyroki TSUE mają nadal istotne znaczenie dla praktyki polskich sądów. Problem odnosi się również do przypadków, w których w roli dłużnika występuje poręczyciel wekslowy. Nasuwają one szczególne trudności dlatego, że przypisanie poręczycielowi statusu konsumenta zależy od wielu czynników o charakterze ocennym. Zgodnie z orzecznictwem polskim i unijnym wymaga ono uwzględnienie całokształtu okoliczności konkretnej sprawy. Uwarunkowane jest wykazaniem braku jakiegokolwiek związku z działalnością gospodarczą lub zawodową poręczyciela. Praca zawiera podstawowe informacje na temat weksli, przedstawia założenia ustawy o kredycie konsumenckim, omawia przepisy postępowania nakazowego. Dokonano w niej wnikliwej analizy polskich i unijnych przepisów z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa TSUE oraz poglądów polskiej doktryny. Wskazano na skutki, jakie wynikają z wyroków TSUE w sprawach C-176/17 oraz C-419/18 i C-483/18 dla polskiego wymiaru sprawiedliwości.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorZawada, Kazimierz - 132873 pl
dc.contributor.authorKubeczek, Anetapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerZawada, Kazimierz - 132873 pl
dc.contributor.reviewerWysocka-Bar, Annapl
dc.date.accessioned2020-07-28T05:34:20Z
dc.date.available2020-07-28T05:34:20Z
dc.date.submitted2020-06-16pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-139352-214093pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/240169
dc.languagepolpl
dc.subject.enPromissory notes, in blanco promissory notes, securities, consumer, consumer credit, polish payment procedure, secure payment, consumer, Law on Bills of Exchange and Promissory Notes, Law on Consumer Credit, Law on the Code of Civil Procedure, Court of Justice of the European Union, European order for payment, consumer protection, unfair terms in consumer contracts, Directive 93/13/EEC, Directive 2008/48/EC, order for payment, principles of equivalence, principles of effectiveness, guarantees.pl
dc.subject.plWeksle, weksle własne, weksle in blanco, prawo wekslowe, stosunek wekslowy, stosunek podstawowy, papiery wartościowe, konsumenci, kredyt konsumencki, ochrona konsumentów, zasada skuteczności, zasada równoważności, autonomia proceduralna państw członkowskich, nieuczciwe warunki w umowach konsumenckich, abuzywność umowy, nakaz zapłaty, postępowanie nakazowe, zarzuty od nakazu zapłaty, środki zaskarżenia, europejskie postępowanie nakazowe, poręczyciele wekslowi, poręczenie wekslowe, wyrok TSUE w sprawie C-176/17, wyrok TSUE w połączonych sprawach C-419/18 i C-483/18, Dyrektywa Rady 93/13/EWG, dyrektywa Rady 2008/48/WE.pl
dc.titleWeksle in blanco w celu zabezpieczenia. Konfrontacja praktyki z normami prawa unijnego w zakresie ochrony konsumentapl
dc.title.alternativeIn blanco promissory notes issued by debtor in order to secure obligations. Confrontation of polish practices regarding promissory note with European consumer protection laws.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In blanco promissory notes are in legal transactions in Poland. Promissory notes are often issued to secure other legal relationship. In Poland in blanco promissory notes are issued by consumer to secure consumer credit agreements. This form of security is implemented by the polish legislature in the ustawa o kredycie konsumenckim (Law on Consumer Credit) of 12 May 2011. Polish legislature reduce consumer risks. Promissory notes are favourable form of security because polish law enable the creditor to recover his claim quickly in simple and rapid procedure. In the payment procedure court examinate only that promissory note is formally valid. In the second stage, if the debtor under the negotiable instrument has lodged an objection against the order for payment, he may contest not only the obligation under that instrument but also the underlying relationship that exists, including for example the consumer credit agreement. Court of Justice of the European Union decided that promissory notes can be issued by consumer, bacause as Directive 2008/48 did not effect harmonisation in the field of promissory notes as security for consumer credit. CJEU decided that in the light of the foregoing considerations, the answer to the question referred is that Directive 93/13 must be interpreted as precluding national legislation, such as that at issue in the main proceedings, which permits issue of an order for payment founded on a valid promissory note that secures a claim arising from a consumer credit agreement, where the court dealing with an application for an order for payment does not have the power to examine whether the terms of that agreement are unfair, if the detailed rules for exercising the right to lodge an objection against such an order do not enable observance of the rights which the consumer derives from that directive to be ensured. This is an important problem for polish payment procedure, which is still remains. This problem is the same that the debtor is bill guarantor. In this thesis described polish law: ustawa prawo wekslowe (Law on Bills of Exchange and Promissory Notes), ustawa o kredycie konsumenckim (Law on Consumer Credit) and kodeks postępowania cywilnego (Law on the Code of Civil Procedure). The purpose of thesis is to describe effects of a judgement CJEU on polish payment procedure.
dc.abstract.plpl
Weksle własne in blanco są w Polsce często wykorzystywane w obrocie gospodarczym. Służą głównie do zabezpieczenia innych stosunków prawnych, w tym umów kredytowych zawieranych z konsumentem. Możliwość taką dopuszcza ustawa o kredycie konsumenckim. W ustawie tej znajdują się przepisy dotyczące sposobu przeniesienia przez bank praw z weksla, odpowiedzialności odszkodowawczej banku oraz obowiązku zwrotu weksla przez bank po spełnieniu świadczenia przez dłużnika. W ten sposób ustawodawca ograniczył największe ryzyko, jakie wiąże się ze stosowaniem weksli w obrocie kredytowym z udziałem konsumentów. Zabezpieczanie umów wekslem jest korzystne dla wierzycieli, gdyż mogą oni dochodzić swoich praw w przyspieszonym i uproszczonym postępowaniu nakazowym. Zgodnie z przepisami k.p.c. sąd wydaje nakaz zapłaty na podstawie dokumentu weksla. Od nakazu zapłaty dłużnik może wnieść zarzuty i w ten sposób doprowadzić do zbadania umowy ze stosunku podstawowego, w tym również jej potencjalnej abuzywności. Zgodnie z najnowszym orzecznictwem TSUE zabezpieczanie umów kredytu konsumenckiego wekslem jest zgodne z prawem unijnym, gdyż dyrektywa o kredycie konsumenckim nie dokonała harmonizacji w kwestii możliwości zabezpieczania wekslem umów zawieranych z konsumentami. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał jednak polskie przepisy o postępowaniu nakazowym za niezgodne z prawem unijnym w zakresie, w jakim utrudniają nadmiernie konsumentom wnoszenie zarzutów od nakazu zapłaty. Mimo, że część zarzutów TSUE nie jest już aktualna na gruncie obowiązującego stanu prawnego, to główny zarzut TSUE odnoszący się do nieproporcjonalnej opłaty, jaką wnosi konsument od zarzutów od nakazu zapłaty, nie spotkał się z reakcją ustawodawcy Stąd wyroki TSUE mają nadal istotne znaczenie dla praktyki polskich sądów. Problem odnosi się również do przypadków, w których w roli dłużnika występuje poręczyciel wekslowy. Nasuwają one szczególne trudności dlatego, że przypisanie poręczycielowi statusu konsumenta zależy od wielu czynników o charakterze ocennym. Zgodnie z orzecznictwem polskim i unijnym wymaga ono uwzględnienie całokształtu okoliczności konkretnej sprawy. Uwarunkowane jest wykazaniem braku jakiegokolwiek związku z działalnością gospodarczą lub zawodową poręczyciela. Praca zawiera podstawowe informacje na temat weksli, przedstawia założenia ustawy o kredycie konsumenckim, omawia przepisy postępowania nakazowego. Dokonano w niej wnikliwej analizy polskich i unijnych przepisów z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa TSUE oraz poglądów polskiej doktryny. Wskazano na skutki, jakie wynikają z wyroków TSUE w sprawach C-176/17 oraz C-419/18 i C-483/18 dla polskiego wymiaru sprawiedliwości.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Zawada, Kazimierz - 132873
dc.contributor.authorpl
Kubeczek, Aneta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Zawada, Kazimierz - 132873
dc.contributor.reviewerpl
Wysocka-Bar, Anna
dc.date.accessioned
2020-07-28T05:34:20Z
dc.date.available
2020-07-28T05:34:20Z
dc.date.submittedpl
2020-06-16
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-139352-214093
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/240169
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Promissory notes, in blanco promissory notes, securities, consumer, consumer credit, polish payment procedure, secure payment, consumer, Law on Bills of Exchange and Promissory Notes, Law on Consumer Credit, Law on the Code of Civil Procedure, Court of Justice of the European Union, European order for payment, consumer protection, unfair terms in consumer contracts, Directive 93/13/EEC, Directive 2008/48/EC, order for payment, principles of equivalence, principles of effectiveness, guarantees.
dc.subject.plpl
Weksle, weksle własne, weksle in blanco, prawo wekslowe, stosunek wekslowy, stosunek podstawowy, papiery wartościowe, konsumenci, kredyt konsumencki, ochrona konsumentów, zasada skuteczności, zasada równoważności, autonomia proceduralna państw członkowskich, nieuczciwe warunki w umowach konsumenckich, abuzywność umowy, nakaz zapłaty, postępowanie nakazowe, zarzuty od nakazu zapłaty, środki zaskarżenia, europejskie postępowanie nakazowe, poręczyciele wekslowi, poręczenie wekslowe, wyrok TSUE w sprawie C-176/17, wyrok TSUE w połączonych sprawach C-419/18 i C-483/18, Dyrektywa Rady 93/13/EWG, dyrektywa Rady 2008/48/WE.
dc.titlepl
Weksle in blanco w celu zabezpieczenia. Konfrontacja praktyki z normami prawa unijnego w zakresie ochrony konsumenta
dc.title.alternativepl
In blanco promissory notes issued by debtor in order to secure obligations. Confrontation of polish practices regarding promissory note with European consumer protection laws.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
42
Views per month
Views per city
Warsaw
11
Krakow
7
Poznan
5
Dublin
3
Gdansk
2
Katowice
2
Wroclaw
2
Bledow
1
Czerwionka-Leszczyny
1
Okonin
1

No access

No Thumbnail Available