Fenomen patostreamingu w Internecie - charakterystyka nadawców, zawartość przekazu oraz reakcje odbiorców. Analiza wybranych przypadków

licenciate
dc.abstract.enPathostreaming is a progressive phenomenon in media structures whose awareness has fundamental importance for content control and reduction of negative impact on viewers. Just like hate and hate speech on the Web, pathostreaming is one of the threats that have grown out of social pathology that has been transferred to the Internet. Pathostreaming can be compared to watching the fights, which usually gather a circle of onlookers - the difference is the transfer of the phenomenon of "observing and inaction" to the media.Pathostreaming is an online activity, which consists in publishing audiovisual materials in the media which refer to broadly understood social pathology (violence, fights, sexual acts, obscene behavior, alcoholism). Its sources are: the need for entertainment, the transmission of features related to social pathology to digital space, observing behaviors that do not occur in "standard" Internet users, curiosity and sometimes a sense of community resulting from the similarity of values between the streamers and the viewer. Pathological content (and also streamers) can be distinguished by topic (sexual, referring to the subculture of violence, related to the alcohol problem) and the form of sharing obscene materials (live streams, recordings on Instagram, "shots"). Streamers of such content (pathostreamers), in various ways try to attract Internet users - they broadcast, during which they show their sex life, reveal the daily functioning of the family, present members addicted to alcohol or record fights. To explain the phenomenon of the popularity of pathological content on the Internet I was reffering to scientific theories, mainly in the field of sociology and psychology of communication, which were helpful in describing and explaining the causes and consequences of pathological online behaviour. These include: Goffman scene theory, downward comparison, voyeurism, catharsis, the theory of digital narcissism, the role of privacy in the media, the Internet as building social bond and the role of nicknames in network communication.Since the Internet has become the subject of scientific research, pathological communication behaviors on the Web and their negative consequences have been an important part. One of the negative effects of patostreaming, which generates patostreaming in the Internet space, is modeling obscene behavior among young viewers and allowing the pathological content on the Web, which was presented in the work. This phenomenon is associated with a change in the Internet culture and the creation of a new user form called "patho-user".Pathological content appearing in the media is still a controversial topic. The issue of patostreaming requires keeping a distance due to the intensity of profanity, descriptions of obscene behavior and frequent reference to the subculture of violence and sex.pl
dc.abstract.plPatostreaming jest postępującym zjawiskiem w strukturach medialnych, którego świadomość ma fundamentalne znaczenie dla kontroli treści nawiązujących do podkultury przemocy i seksu oraz ograniczenia ich negatywnego wpływu na użytkowników. Tak jak hejt i mowa nienawiści w Sieci, patostreaming należy do zagrożeń, które wyrosły na patologii społecznej przeniesionej na płaszczyznę internetową. Patostreaming można więc porównać do obserwowania bójek, które zazwyczaj gromadzą krąg gapiów – różnicą jest przeniesienie zjawiska „obserwowania i bezczynności” na płaszczyznę medialną.Patostreaming to aktywność w Sieci polegająca na upublicznianiu w przestrzeni medialnej materiałów audiowizualnych, które odwołują się do szeroko pojętej patologii społecznej (przemoc, bójki, akty seksualne, zachowania obsceniczne, alkoholizm). Jego źródłami są: potrzeba rozrywki, transmisja cech związanych z patologią społeczną do przestrzeni cyfrowej, chęć podglądania zachowań, które nie występują u „standardowych” użytkowników Internetu, ciekawość rejestrowania obscenicznych zachowań, niekiedy także poczucie wspólnoty wynikające z podobieństwa wartości między nadawcą a odbiorcą. Treści patologiczne (a tym samym ich nadawców) można rozróżnić ze względu na tematykę (seksualna, nawiązująca do podkultury przemocy, związana z problemem alkoholowym) i formę udostępniania materiałów obscenicznych (streamy typu „live”, nagrania na Instagramie, „shoty”). Nadawcy takich treści, czyli patostreamerzy, na różne sposoby starają się przyciągnąć internautów – prowadzą transmisje, w czasie których pokazują swoje życie seksualne, ujawniają codzienne funkcjonowanie rodziny, przedstawiają członków uzależnionych od alkoholu bądź rejestrują bójki.Od czasu, kiedy Internet stał się przedmiotem badań naukowych, ważną ich częścią były i są patologiczne zachowania komunikacyjne w Sieci oraz ich negatywne konsekwencje. Jednym z negatywnych skutków patostreamingu, które generuje on w przestrzeni internetowej, jest modelowanie zachowań obscenicznych wśród młodych widzów i przyzwolenie na treści patologiczne w Sieci. Zjawisko to jest powiązane ze zmianą kultury Internetu i wykreowaniem nowej formy użytkownika nazwanej „pato-użytkownikiem”. By wyjaśnić fenomen popularności treści patologicznych w Internecie, sięgano zarówno do znanych i sprawdzonych już teorii naukowych, głównie z zakresu socjologii i psychologii komunikowania, jak i próbowano tworzyć nowe hipotezy, koncepcje i teorie pomocne w opisaniu oraz wytłumaczeniu przyczyn i następstw zachowań patologicznych. Należą do nich: teoria sceny Goffmana, porównanie w dół, voyeuryzm, katharsis, teoria cyfrowego narcyzmu, rola prywatności w mediach, Internet jako budowanie więzi społecznej i rola pseudonimów w komunikacji sieciowej.Treści patologiczne pojawiające się w mediach są wciąż tematem niezręcznym i kontrowersyjnym, dlatego tematyka patostreamingu wymaga zachowania dystansu ze względu na intensywność wulgaryzmów, opisów obscenicznych zachowań oraz częstego nawiązania do podkultury przemocy i seksu.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSłupek, Lucyna - 131939 pl
dc.contributor.authorKułaga, Wojciechpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerSłupek, Lucyna - 131939 pl
dc.contributor.reviewerSzpunar, Magdalenapl
dc.date.accessioned2020-07-28T05:38:22Z
dc.date.available2020-07-28T05:38:22Z
dc.date.submitted2020-06-29pl
dc.fieldofstudydziennikarstwo i komunikacja społecznapl
dc.identifier.apddiploma-139470-243578pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/240232
dc.languagepolpl
dc.subject.enpathostreaming, pathostream, patho-users, patho-streamers, social pathology, media pathology, media psychology, social psychology, voyeurism, Goffman scene theory, digital narcissism theory, downward comparison, catharsis, the role of privacy in the media, subculture of violence, obscene behavior, violence, hate , hate speech, sexual acts, pathological behaviorpl
dc.subject.plpatostreaming, patostream, patotwórcy, patoużytkownicy, patologia społeczna, patologia medialna, psychologia medialna, psychologia społeczna, voyeuryzm, teoria sceny Goffmana, teoria cyfrowego narcyzmu, porównanie w dół, katharsis, rola prywatności w mediach, podkultura przemocy, zachowania obsceniczne, przemoc, hejt, mowa nienawiści, akty seksualne, zachowania patologicznepl
dc.titleFenomen patostreamingu w Internecie - charakterystyka nadawców, zawartość przekazu oraz reakcje odbiorców. Analiza wybranych przypadkówpl
dc.title.alternativeThe phenomenon of pathostreaming on the Internet - characteristics of streamers, content of messages and reactions of users. Analysis of selected casespl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Pathostreaming is a progressive phenomenon in media structures whose awareness has fundamental importance for content control and reduction of negative impact on viewers. Just like hate and hate speech on the Web, pathostreaming is one of the threats that have grown out of social pathology that has been transferred to the Internet. Pathostreaming can be compared to watching the fights, which usually gather a circle of onlookers - the difference is the transfer of the phenomenon of "observing and inaction" to the media.Pathostreaming is an online activity, which consists in publishing audiovisual materials in the media which refer to broadly understood social pathology (violence, fights, sexual acts, obscene behavior, alcoholism). Its sources are: the need for entertainment, the transmission of features related to social pathology to digital space, observing behaviors that do not occur in "standard" Internet users, curiosity and sometimes a sense of community resulting from the similarity of values between the streamers and the viewer. Pathological content (and also streamers) can be distinguished by topic (sexual, referring to the subculture of violence, related to the alcohol problem) and the form of sharing obscene materials (live streams, recordings on Instagram, "shots"). Streamers of such content (pathostreamers), in various ways try to attract Internet users - they broadcast, during which they show their sex life, reveal the daily functioning of the family, present members addicted to alcohol or record fights. To explain the phenomenon of the popularity of pathological content on the Internet I was reffering to scientific theories, mainly in the field of sociology and psychology of communication, which were helpful in describing and explaining the causes and consequences of pathological online behaviour. These include: Goffman scene theory, downward comparison, voyeurism, catharsis, the theory of digital narcissism, the role of privacy in the media, the Internet as building social bond and the role of nicknames in network communication.Since the Internet has become the subject of scientific research, pathological communication behaviors on the Web and their negative consequences have been an important part. One of the negative effects of patostreaming, which generates patostreaming in the Internet space, is modeling obscene behavior among young viewers and allowing the pathological content on the Web, which was presented in the work. This phenomenon is associated with a change in the Internet culture and the creation of a new user form called "patho-user".Pathological content appearing in the media is still a controversial topic. The issue of patostreaming requires keeping a distance due to the intensity of profanity, descriptions of obscene behavior and frequent reference to the subculture of violence and sex.
dc.abstract.plpl
Patostreaming jest postępującym zjawiskiem w strukturach medialnych, którego świadomość ma fundamentalne znaczenie dla kontroli treści nawiązujących do podkultury przemocy i seksu oraz ograniczenia ich negatywnego wpływu na użytkowników. Tak jak hejt i mowa nienawiści w Sieci, patostreaming należy do zagrożeń, które wyrosły na patologii społecznej przeniesionej na płaszczyznę internetową. Patostreaming można więc porównać do obserwowania bójek, które zazwyczaj gromadzą krąg gapiów – różnicą jest przeniesienie zjawiska „obserwowania i bezczynności” na płaszczyznę medialną.Patostreaming to aktywność w Sieci polegająca na upublicznianiu w przestrzeni medialnej materiałów audiowizualnych, które odwołują się do szeroko pojętej patologii społecznej (przemoc, bójki, akty seksualne, zachowania obsceniczne, alkoholizm). Jego źródłami są: potrzeba rozrywki, transmisja cech związanych z patologią społeczną do przestrzeni cyfrowej, chęć podglądania zachowań, które nie występują u „standardowych” użytkowników Internetu, ciekawość rejestrowania obscenicznych zachowań, niekiedy także poczucie wspólnoty wynikające z podobieństwa wartości między nadawcą a odbiorcą. Treści patologiczne (a tym samym ich nadawców) można rozróżnić ze względu na tematykę (seksualna, nawiązująca do podkultury przemocy, związana z problemem alkoholowym) i formę udostępniania materiałów obscenicznych (streamy typu „live”, nagrania na Instagramie, „shoty”). Nadawcy takich treści, czyli patostreamerzy, na różne sposoby starają się przyciągnąć internautów – prowadzą transmisje, w czasie których pokazują swoje życie seksualne, ujawniają codzienne funkcjonowanie rodziny, przedstawiają członków uzależnionych od alkoholu bądź rejestrują bójki.Od czasu, kiedy Internet stał się przedmiotem badań naukowych, ważną ich częścią były i są patologiczne zachowania komunikacyjne w Sieci oraz ich negatywne konsekwencje. Jednym z negatywnych skutków patostreamingu, które generuje on w przestrzeni internetowej, jest modelowanie zachowań obscenicznych wśród młodych widzów i przyzwolenie na treści patologiczne w Sieci. Zjawisko to jest powiązane ze zmianą kultury Internetu i wykreowaniem nowej formy użytkownika nazwanej „pato-użytkownikiem”. By wyjaśnić fenomen popularności treści patologicznych w Internecie, sięgano zarówno do znanych i sprawdzonych już teorii naukowych, głównie z zakresu socjologii i psychologii komunikowania, jak i próbowano tworzyć nowe hipotezy, koncepcje i teorie pomocne w opisaniu oraz wytłumaczeniu przyczyn i następstw zachowań patologicznych. Należą do nich: teoria sceny Goffmana, porównanie w dół, voyeuryzm, katharsis, teoria cyfrowego narcyzmu, rola prywatności w mediach, Internet jako budowanie więzi społecznej i rola pseudonimów w komunikacji sieciowej.Treści patologiczne pojawiające się w mediach są wciąż tematem niezręcznym i kontrowersyjnym, dlatego tematyka patostreamingu wymaga zachowania dystansu ze względu na intensywność wulgaryzmów, opisów obscenicznych zachowań oraz częstego nawiązania do podkultury przemocy i seksu.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Słupek, Lucyna - 131939
dc.contributor.authorpl
Kułaga, Wojciech
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Słupek, Lucyna - 131939
dc.contributor.reviewerpl
Szpunar, Magdalena
dc.date.accessioned
2020-07-28T05:38:22Z
dc.date.available
2020-07-28T05:38:22Z
dc.date.submittedpl
2020-06-29
dc.fieldofstudypl
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
dc.identifier.apdpl
diploma-139470-243578
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/240232
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
pathostreaming, pathostream, patho-users, patho-streamers, social pathology, media pathology, media psychology, social psychology, voyeurism, Goffman scene theory, digital narcissism theory, downward comparison, catharsis, the role of privacy in the media, subculture of violence, obscene behavior, violence, hate , hate speech, sexual acts, pathological behavior
dc.subject.plpl
patostreaming, patostream, patotwórcy, patoużytkownicy, patologia społeczna, patologia medialna, psychologia medialna, psychologia społeczna, voyeuryzm, teoria sceny Goffmana, teoria cyfrowego narcyzmu, porównanie w dół, katharsis, rola prywatności w mediach, podkultura przemocy, zachowania obsceniczne, przemoc, hejt, mowa nienawiści, akty seksualne, zachowania patologiczne
dc.titlepl
Fenomen patostreamingu w Internecie - charakterystyka nadawców, zawartość przekazu oraz reakcje odbiorców. Analiza wybranych przypadków
dc.title.alternativepl
The phenomenon of pathostreaming on the Internet - characteristics of streamers, content of messages and reactions of users. Analysis of selected cases
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
271
Views per month
Views per city
Warsaw
49
Krakow
38
Poznan
19
Wroclaw
8
Katowice
7
Lodz
7
Leba
6
Lublin
6
Olsztyn
6
St Petersburg
6

No access

No Thumbnail Available