Research on the Development of Renewable Energy Industry in China and Europe

master
dc.abstract.enEnergy is a major force that supports and drives economic growth, and it is crucial to the advancement of human society and economic growth. Coal, oil, and natural gas have been the pillars of human society's existence and advancement since the dawn of the industrial period. The amount of energy used is also inversely correlated with the level of social development; as China's society and economy have developed quickly, energy consumption has increased and traditional energy resources have gradually declined, making it harder to meet the country's growing demand for energy. Therefore, using new energy to replace traditional energy is both important and practical. The new energy industry's major priority, however, is the automotive sector. Since the "National High-tech Research and Development Program" electric vehicle major project was launched in 2001, China has issued a number of supporting policies in the production, consumption, and operation of new energy vehicles in an effort to support the industry's sustainable growth. automobiles using new energy. The production and sales of new energy vehicles in China have ranked first in the world for five years in a row, surpassing one million in 2018. Supportive policies have also significantly increased the ability of new energy vehicle enterprises to innovate technologically. and significant advancements have been made in the three key technological areas of battery, motor, and electric control. Additionally, the implementation of enabling policies revealed a number of issues: High compensation fraud incidents in 2016 were caused by an over reliance on financial subsidies. China has filed fewer patent applications for new energy vehicles since 2015, and the quality of its patents must be improved. Studying the factors behind it will help us reevaluate the impact of China's supporting policies.The policies that support the growth of China's new energy vehicle industry are being dynamically adjusted in this situation. To develop, modify, and improve the decline mechanism of the new energy vehicle industry subsidy standard, the Ministries of Finance, Science and Technology, and Industry and Information Technology jointly released four policy documents since April 2015. Considerable thought should go into the validity of the decline mechanism, the direction that industry subsidy policy should take in the near future, and the best way to ensure the long-term success of new energy vehicle enterprises in the post-subsidy age. In light of this, this research examines the theoretical and empirical effects of such supporting policies. and specifically examines two issues: the first is the supply effect of supply and demand side support policies, that is, the impact on new energy vehicle enterprises; the second is the demand effect of supply and demand side support policies, that is, the impact on new energy vehicle consumers.this article shows the logic of the new energy automobile industry subsidy standard decline mechanism and offer suggestions and illumination for the formulation and implementation of the new energy vehicle industry support policy. The conclusions of this paper extend the theoretical analysis framework of the supply effect of the supporting policies to a certain extent and enrich the theoretical discussion of the demand effect of those policies. To encourage China's new energy automobile industry's continued development and growth and to help China achieve its goal of becoming a global automotive power.pl
dc.abstract.plEnergia jest główną siłą wspierającą i napędzającą wzrost gospodarczy, mającą kluczowe znaczenie dla rozwoju społeczeństwa ludzkiego i wzrostu gospodarczego. Węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny były filarami istnienia i rozwoju społeczeństwa ludzkiego od zarania ery przemysłowej. Ilość zużywanej energii jest również odwrotnie skorelowana z poziomem rozwoju społecznego; w miarę szybkiego rozwoju społeczeństwa i gospodarki Chin, wzrosło zużycie energii, a tradycyjne zasoby energii stopniowo się zmniejszały, co utrudnia zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania kraju na energię. Dlatego wykorzystanie nowej energii w celu zastąpienia tradycyjnej energii jest zarówno ważne, jak i praktyczne. Głównym priorytetem nowej energetyki jest jednak sektor motoryzacyjny. Od czasu uruchomienia w 2001 r. głównego projektu „Krajowego programu badań i rozwoju pojazdów elektrycznych” w ramach „Krajowego programu badań i rozwoju” dotyczącego pojazdów elektrycznych Chiny wydały szereg polityk wspierających w zakresie produkcji, zużycia i eksploatacji pojazdów wykorzystujących nowe źródła energii, starając się wspierać zrównoważony rozwój branży . samochody wykorzystujące nową energię. Produkcja i sprzedaż nowych pojazdów energetycznych w Chinach od pięciu lat z rzędu zajmuje pierwsze miejsce na świecie, przekraczając milion w 2018 r. Polityki wspierające znacznie zwiększyły również zdolność przedsiębiorstw z branży nowych pojazdów energetycznych do wprowadzania innowacji technologicznych. poczyniono także znaczące postępy w trzech kluczowych obszarach technologicznych: akumulatorach, silnikach i sterowaniu elektrycznym. Ponadto wdrożenie polityk wspomagających ujawniło szereg problemów: Przypadki oszustw związanych z wysokimi odszkodowaniami w 2016 r. były spowodowane nadmiernym poleganiem na dotacjach finansowych. Od 2015 r. Chiny złożyły mniej wniosków patentowych na nowe pojazdy energetyczne, dlatego należy poprawić jakość ich patentów. Zbadanie czynników, które za tym stoją, pomoże nam ponownie ocenić wpływ polityki wspierającej Chiny.Do tej sytuacji dynamicznie dostosowywane są polityki wspierające rozwój chińskiego przemysłu pojazdów napędzanych energią elektryczną. Aby opracować, zmodyfikować i ulepszyć mechanizm wygaśnięcia nowego standardu dotacji dla przemysłu pojazdów energetycznych, Ministerstwa Finansów, Nauki i Technologii oraz Przemysłu i Technologii Informacyjnych wspólnie opublikowały od kwietnia 2015 r. cztery dokumenty strategiczne. Należy poważnie zastanowić się nad ważnością mechanizm upadku, kierunek, jaki powinna obrać polityka dotacji przemysłu w najbliższej przyszłości oraz najlepszy sposób zapewnienia długoterminowego sukcesu przedsiębiorstwom z branży nowych pojazdów energetycznych w epoce posubsydiacyjnej. W świetle tego w niniejszym badaniu zbadano teoretyczne i empiryczne skutki takich polityk wspierających. i szczegółowo analizuje dwie kwestie: pierwszą jest wpływ podaży polityk wsparcia po stronie podaży i popytu, tj. wpływ na przedsiębiorstwa zajmujące się nowymi pojazdami energetycznymi; drugim jest wpływ popytowy polityk wsparcia podaży i popytu, czyli wpływ na konsumentów nowych pojazdów energetycznych.artykuł ten przedstawia logikę nowego mechanizmu zmniejszania standardów dotacji dla przemysłu samochodowego na energię oraz oferuje sugestie i wyjaśnienia dotyczące formułowania i wdrażania nowej polityki wsparcia przemysłu pojazdów energetycznych. Wnioski z tego artykułu poszerzają w pewnym stopniu teoretyczne ramy analizy efektu podażowego polityk wspierających i wzbogacają teoretyczną dyskusję na temat efektu popytowego tych polityk. Aby zachęcić Chiny do ciągłego rozwoju i wzrostu nowego, energetycznego przemysłu samochodowego oraz pomóc Chinom w osiągnięciu celu, jakim jest stanie się światową potęgą motoryzacyjną.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorLubacha, Judytapl
dc.contributor.authorPeng, Bopl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerGancarczyk, Martapl
dc.contributor.reviewerLubacha, Judytapl
dc.date.accessioned2023-10-19T21:35:54Z
dc.date.available2023-10-19T21:35:54Z
dc.date.submitted2023-10-17pl
dc.fieldofstudyBusiness and Finance Managementpl
dc.identifier.apddiploma-163561-299416pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/321481
dc.languageengpl
dc.subject.enKey words: New-energy Vehicle; Supply-side Support Policy; Demand-side Support Policy.pl
dc.subject.plSłowa kluczowe: Pojazd na nową energię; Polityka wsparcia strony podażowej; Polityka wsparcia po stronie popytu.pl
dc.titleResearch on the Development of Renewable Energy Industry in China and Europepl
dc.title.alternativeBadania nad rozwojem przemysłu pojazdów nowej energii w Chinach i Europiepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Energy is a major force that supports and drives economic growth, and it is crucial to the advancement of human society and economic growth. Coal, oil, and natural gas have been the pillars of human society's existence and advancement since the dawn of the industrial period. The amount of energy used is also inversely correlated with the level of social development; as China's society and economy have developed quickly, energy consumption has increased and traditional energy resources have gradually declined, making it harder to meet the country's growing demand for energy. Therefore, using new energy to replace traditional energy is both important and practical. The new energy industry's major priority, however, is the automotive sector. Since the "National High-tech Research and Development Program" electric vehicle major project was launched in 2001, China has issued a number of supporting policies in the production, consumption, and operation of new energy vehicles in an effort to support the industry's sustainable growth. automobiles using new energy. The production and sales of new energy vehicles in China have ranked first in the world for five years in a row, surpassing one million in 2018. Supportive policies have also significantly increased the ability of new energy vehicle enterprises to innovate technologically. and significant advancements have been made in the three key technological areas of battery, motor, and electric control. Additionally, the implementation of enabling policies revealed a number of issues: High compensation fraud incidents in 2016 were caused by an over reliance on financial subsidies. China has filed fewer patent applications for new energy vehicles since 2015, and the quality of its patents must be improved. Studying the factors behind it will help us reevaluate the impact of China's supporting policies.The policies that support the growth of China's new energy vehicle industry are being dynamically adjusted in this situation. To develop, modify, and improve the decline mechanism of the new energy vehicle industry subsidy standard, the Ministries of Finance, Science and Technology, and Industry and Information Technology jointly released four policy documents since April 2015. Considerable thought should go into the validity of the decline mechanism, the direction that industry subsidy policy should take in the near future, and the best way to ensure the long-term success of new energy vehicle enterprises in the post-subsidy age. In light of this, this research examines the theoretical and empirical effects of such supporting policies. and specifically examines two issues: the first is the supply effect of supply and demand side support policies, that is, the impact on new energy vehicle enterprises; the second is the demand effect of supply and demand side support policies, that is, the impact on new energy vehicle consumers.this article shows the logic of the new energy automobile industry subsidy standard decline mechanism and offer suggestions and illumination for the formulation and implementation of the new energy vehicle industry support policy. The conclusions of this paper extend the theoretical analysis framework of the supply effect of the supporting policies to a certain extent and enrich the theoretical discussion of the demand effect of those policies. To encourage China's new energy automobile industry's continued development and growth and to help China achieve its goal of becoming a global automotive power.
dc.abstract.plpl
Energia jest główną siłą wspierającą i napędzającą wzrost gospodarczy, mającą kluczowe znaczenie dla rozwoju społeczeństwa ludzkiego i wzrostu gospodarczego. Węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny były filarami istnienia i rozwoju społeczeństwa ludzkiego od zarania ery przemysłowej. Ilość zużywanej energii jest również odwrotnie skorelowana z poziomem rozwoju społecznego; w miarę szybkiego rozwoju społeczeństwa i gospodarki Chin, wzrosło zużycie energii, a tradycyjne zasoby energii stopniowo się zmniejszały, co utrudnia zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania kraju na energię. Dlatego wykorzystanie nowej energii w celu zastąpienia tradycyjnej energii jest zarówno ważne, jak i praktyczne. Głównym priorytetem nowej energetyki jest jednak sektor motoryzacyjny. Od czasu uruchomienia w 2001 r. głównego projektu „Krajowego programu badań i rozwoju pojazdów elektrycznych” w ramach „Krajowego programu badań i rozwoju” dotyczącego pojazdów elektrycznych Chiny wydały szereg polityk wspierających w zakresie produkcji, zużycia i eksploatacji pojazdów wykorzystujących nowe źródła energii, starając się wspierać zrównoważony rozwój branży . samochody wykorzystujące nową energię. Produkcja i sprzedaż nowych pojazdów energetycznych w Chinach od pięciu lat z rzędu zajmuje pierwsze miejsce na świecie, przekraczając milion w 2018 r. Polityki wspierające znacznie zwiększyły również zdolność przedsiębiorstw z branży nowych pojazdów energetycznych do wprowadzania innowacji technologicznych. poczyniono także znaczące postępy w trzech kluczowych obszarach technologicznych: akumulatorach, silnikach i sterowaniu elektrycznym. Ponadto wdrożenie polityk wspomagających ujawniło szereg problemów: Przypadki oszustw związanych z wysokimi odszkodowaniami w 2016 r. były spowodowane nadmiernym poleganiem na dotacjach finansowych. Od 2015 r. Chiny złożyły mniej wniosków patentowych na nowe pojazdy energetyczne, dlatego należy poprawić jakość ich patentów. Zbadanie czynników, które za tym stoją, pomoże nam ponownie ocenić wpływ polityki wspierającej Chiny.Do tej sytuacji dynamicznie dostosowywane są polityki wspierające rozwój chińskiego przemysłu pojazdów napędzanych energią elektryczną. Aby opracować, zmodyfikować i ulepszyć mechanizm wygaśnięcia nowego standardu dotacji dla przemysłu pojazdów energetycznych, Ministerstwa Finansów, Nauki i Technologii oraz Przemysłu i Technologii Informacyjnych wspólnie opublikowały od kwietnia 2015 r. cztery dokumenty strategiczne. Należy poważnie zastanowić się nad ważnością mechanizm upadku, kierunek, jaki powinna obrać polityka dotacji przemysłu w najbliższej przyszłości oraz najlepszy sposób zapewnienia długoterminowego sukcesu przedsiębiorstwom z branży nowych pojazdów energetycznych w epoce posubsydiacyjnej. W świetle tego w niniejszym badaniu zbadano teoretyczne i empiryczne skutki takich polityk wspierających. i szczegółowo analizuje dwie kwestie: pierwszą jest wpływ podaży polityk wsparcia po stronie podaży i popytu, tj. wpływ na przedsiębiorstwa zajmujące się nowymi pojazdami energetycznymi; drugim jest wpływ popytowy polityk wsparcia podaży i popytu, czyli wpływ na konsumentów nowych pojazdów energetycznych.artykuł ten przedstawia logikę nowego mechanizmu zmniejszania standardów dotacji dla przemysłu samochodowego na energię oraz oferuje sugestie i wyjaśnienia dotyczące formułowania i wdrażania nowej polityki wsparcia przemysłu pojazdów energetycznych. Wnioski z tego artykułu poszerzają w pewnym stopniu teoretyczne ramy analizy efektu podażowego polityk wspierających i wzbogacają teoretyczną dyskusję na temat efektu popytowego tych polityk. Aby zachęcić Chiny do ciągłego rozwoju i wzrostu nowego, energetycznego przemysłu samochodowego oraz pomóc Chinom w osiągnięciu celu, jakim jest stanie się światową potęgą motoryzacyjną.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Lubacha, Judyta
dc.contributor.authorpl
Peng, Bo
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Gancarczyk, Marta
dc.contributor.reviewerpl
Lubacha, Judyta
dc.date.accessioned
2023-10-19T21:35:54Z
dc.date.available
2023-10-19T21:35:54Z
dc.date.submittedpl
2023-10-17
dc.fieldofstudypl
Business and Finance Management
dc.identifier.apdpl
diploma-163561-299416
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/321481
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
Key words: New-energy Vehicle; Supply-side Support Policy; Demand-side Support Policy.
dc.subject.plpl
Słowa kluczowe: Pojazd na nową energię; Polityka wsparcia strony podażowej; Polityka wsparcia po stronie popytu.
dc.titlepl
Research on the Development of Renewable Energy Industry in China and Europe
dc.title.alternativepl
Badania nad rozwojem przemysłu pojazdów nowej energii w Chinach i Europie
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
8
Views per month
Views per city
Washington
3
Gora Siewierska
1
Guangzhou
1
Shanghai
1

No access

No Thumbnail Available
Collections