Poczucie umiejscowienia kontroli zdrowia wśród chorych na cukrzycę typu 2

master
dc.abstract.enIntroduction: Type 2 diabetes is considered to be one of the chronic diseases, which may cause some dangerous complications for health and life without a proper and systematic treatment. Year by year, a steady upward tendency of getting diabetes and, due to it, a great amount of death, is observed in the whole world. Therefore, it is absolutely essential to educate the infirm about the treatment of diabetes, self-examination, the possible complications and the rules to prevent them as well as the necessity to lead a healthy lifestyle. The infirm should be aware of the fact that they are members of a therapeutic team. Health locus of control and its inner dimension in particular, is a modification factor of their engagement in the process of treatment. It beneficially influences the process of self-care and treatment. What is more, it is of great importance when it comes to adapting to living with diabetes. The infirm with such confidence do self-control in diabetes therapy more often. Moreover, they lead a healthy lifestyle and avoid potentially dangerous situations which might deteriorate their health state as they feel they bear responsibility for themselves. Aim: The aim of the thesis is the evaluation of health locus of control and getting to know the factors connected with it among the people suffering from type 2 diabetes.Material and methods: The study covered 106 people suffering from type 2 diabetes aged 35-64, hospitalised in the Department of Metabolic Diseases in the University Hospital in Cracow. The people were qualified to the study on the basis of the following criteria: hospitalisation lasting more than 3 days, the lack of radical treatment of diabetes complications, the lack of coexistent neoplastic disease and the ongoing numbness process. In the research, the diagnostic survey method was used as well as the technique of an interview, the scale with the use of interview questionnaire, the sheet of The Multidimensional Health Locus of Control Scale - version B, the Beck Depression Inventory and Rosenberg’s Self-Esteem Scale. Medical record (patient’s medical history) was also used. Results: The belief that other people influenced their health state dominated among the analysed group. In this group people claimed that a pure coincidence had the least influence on their health. Conclusions: The feeling of health locus of control among the group of people suffering from type 2 diabetes depends on the age, education, professional activity, income, the limitation of the foregoing professional activity due to type 2 diabetes, coexistent illnesses and using pharmacological treatment in connection with them. It would be wise to develop a support system for people suffering from type 2 diabetes because of the predominant belief among the surveyed people as to the impact of other people on their health state. Such a system would boost their inner sense of health control and thereby their engagement in self-care and treatment process.pl
dc.abstract.plWstęp: Cukrzyca typu 2 zaliczana jest do chorób przewlekłych, które bez zastosowania odpowiedniego i systematycznego leczenia mogą doprowadzić do groźnych dla zdrowia i życia powikłań. Z roku na rok na całym świecie obserwuje się stałą tendencję wzrostową zachorowań na cukrzycę oraz bardzo dużą liczbę zgonów z jej powodu. Dlatego bardzo ważna jest edukacja chorych na temat leczenia cukrzycy, samokontroli, możliwości wystąpienia powikłań oraz zasad im zapobiegania, a także konieczności prowadzenia zdrowego stylu życia. Chorzy powinni posiadać świadomość, iż są członkami zespołu terapeutycznego. Czynnikiem modyfikującym ich zaangażowanie w proces leczenia jest umiejscowienie kontroli zdrowia, a w szczególności jego wewnętrzny wymiar. Wpływa on korzystnie na proces samoopieki, leczenie oraz ma ogromne znaczenie w adaptacji do życia z cukrzycą. Chorzy z takim przekonaniem częściej prowadzą samokontrolę w terapii cukrzycy, zdrowy styl życia oraz unikają niebezpiecznych sytuacji, które mogłyby pogorszyć ich stan zdrowia, ponieważ czują, że ponoszą za siebie odpowiedzialność.Cel pracy: Celem pracy była ocena umiejscowienia kontroli zdrowia oraz poznanie czynników z nim związanych wśród osób chorych na cukrzycę typu 2. Materiał i metody: Badaniem objęto 106 osób chorych na cukrzycę typu 2 w wieku między 35 a 64 rokiem życia, hospitalizowanych w Oddziale Klinicznym Chorób Metabolicznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Osoby do badania zakwalifikowano na podstawie następujących kryteriów: hospitalizacja trwająca powyżej 3 dób, brak radykalnego leczenia powikłań cukrzycy, brak współistniejącej choroby nowotworowej oraz toczącego się procesu otępiennego. W badaniu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, technikę wywiadu oraz skali przy użyciu kwestionariusza wywiadu, arkusza skali MHLC - wersja B, skali Becka oraz skali SES. Wykorzystano również dokumentację medyczną (historię choroby) pacjenta. Wyniki: Wśród badanych dominowało przekonanie o wpływie innych osób na stan ich zdrowia. Najmniejszą rolę w oddziaływaniu na własne zdrowie badani przypisywali przypadkowi. Wnioski: Poczucie umiejscowienia kontroli zdrowia wśród badanych chorych na cukrzycę typu 2 jest zależne od wieku, wykształcenia, aktywności zawodowej, dochodów, ograniczenia dotychczasowej aktywności zawodowej na skutek cukrzycy typu 2, występowania chorób współistniejących oraz stosowania farmakoterapii w związku z nimi. Ze względu na dominujące przekonanie wśród badanych o wpływie innych osób na stan ich zdrowia, słusznym byłoby opracowanie systemu wsparcia dla osób chorych na cukrzycę typu 2, który wzmocniłby ich wewnętrzne poczucie kontroli zdrowia, a tym samym zaangażowanie w proces samoopieki i leczenia.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorCzyżowicz, Katarzyna - 129130 pl
dc.contributor.authorSzydło, Justynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerCzyżowicz, Katarzyna - 129130 pl
dc.contributor.reviewerPucko, Zygmunt - 133241 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T01:47:39Z
dc.date.available2020-07-28T01:47:39Z
dc.date.submitted2019-07-12pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-134569-196297pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/236772
dc.languagepolpl
dc.subject.enhealth locus of control, MHLC scale - version B, type 2 diabetespl
dc.subject.plumiejscowienie kontroli zdrowia, skala MHLC - wersja B, cukrzyca typu 2pl
dc.titlePoczucie umiejscowienia kontroli zdrowia wśród chorych na cukrzycę typu 2pl
dc.title.alternativeThe feeling of health locus of control among people suffering from type 2 diabetespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: Type 2 diabetes is considered to be one of the chronic diseases, which may cause some dangerous complications for health and life without a proper and systematic treatment. Year by year, a steady upward tendency of getting diabetes and, due to it, a great amount of death, is observed in the whole world. Therefore, it is absolutely essential to educate the infirm about the treatment of diabetes, self-examination, the possible complications and the rules to prevent them as well as the necessity to lead a healthy lifestyle. The infirm should be aware of the fact that they are members of a therapeutic team. Health locus of control and its inner dimension in particular, is a modification factor of their engagement in the process of treatment. It beneficially influences the process of self-care and treatment. What is more, it is of great importance when it comes to adapting to living with diabetes. The infirm with such confidence do self-control in diabetes therapy more often. Moreover, they lead a healthy lifestyle and avoid potentially dangerous situations which might deteriorate their health state as they feel they bear responsibility for themselves. Aim: The aim of the thesis is the evaluation of health locus of control and getting to know the factors connected with it among the people suffering from type 2 diabetes.Material and methods: The study covered 106 people suffering from type 2 diabetes aged 35-64, hospitalised in the Department of Metabolic Diseases in the University Hospital in Cracow. The people were qualified to the study on the basis of the following criteria: hospitalisation lasting more than 3 days, the lack of radical treatment of diabetes complications, the lack of coexistent neoplastic disease and the ongoing numbness process. In the research, the diagnostic survey method was used as well as the technique of an interview, the scale with the use of interview questionnaire, the sheet of The Multidimensional Health Locus of Control Scale - version B, the Beck Depression Inventory and Rosenberg’s Self-Esteem Scale. Medical record (patient’s medical history) was also used. Results: The belief that other people influenced their health state dominated among the analysed group. In this group people claimed that a pure coincidence had the least influence on their health. Conclusions: The feeling of health locus of control among the group of people suffering from type 2 diabetes depends on the age, education, professional activity, income, the limitation of the foregoing professional activity due to type 2 diabetes, coexistent illnesses and using pharmacological treatment in connection with them. It would be wise to develop a support system for people suffering from type 2 diabetes because of the predominant belief among the surveyed people as to the impact of other people on their health state. Such a system would boost their inner sense of health control and thereby their engagement in self-care and treatment process.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Cukrzyca typu 2 zaliczana jest do chorób przewlekłych, które bez zastosowania odpowiedniego i systematycznego leczenia mogą doprowadzić do groźnych dla zdrowia i życia powikłań. Z roku na rok na całym świecie obserwuje się stałą tendencję wzrostową zachorowań na cukrzycę oraz bardzo dużą liczbę zgonów z jej powodu. Dlatego bardzo ważna jest edukacja chorych na temat leczenia cukrzycy, samokontroli, możliwości wystąpienia powikłań oraz zasad im zapobiegania, a także konieczności prowadzenia zdrowego stylu życia. Chorzy powinni posiadać świadomość, iż są członkami zespołu terapeutycznego. Czynnikiem modyfikującym ich zaangażowanie w proces leczenia jest umiejscowienie kontroli zdrowia, a w szczególności jego wewnętrzny wymiar. Wpływa on korzystnie na proces samoopieki, leczenie oraz ma ogromne znaczenie w adaptacji do życia z cukrzycą. Chorzy z takim przekonaniem częściej prowadzą samokontrolę w terapii cukrzycy, zdrowy styl życia oraz unikają niebezpiecznych sytuacji, które mogłyby pogorszyć ich stan zdrowia, ponieważ czują, że ponoszą za siebie odpowiedzialność.Cel pracy: Celem pracy była ocena umiejscowienia kontroli zdrowia oraz poznanie czynników z nim związanych wśród osób chorych na cukrzycę typu 2. Materiał i metody: Badaniem objęto 106 osób chorych na cukrzycę typu 2 w wieku między 35 a 64 rokiem życia, hospitalizowanych w Oddziale Klinicznym Chorób Metabolicznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Osoby do badania zakwalifikowano na podstawie następujących kryteriów: hospitalizacja trwająca powyżej 3 dób, brak radykalnego leczenia powikłań cukrzycy, brak współistniejącej choroby nowotworowej oraz toczącego się procesu otępiennego. W badaniu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, technikę wywiadu oraz skali przy użyciu kwestionariusza wywiadu, arkusza skali MHLC - wersja B, skali Becka oraz skali SES. Wykorzystano również dokumentację medyczną (historię choroby) pacjenta. Wyniki: Wśród badanych dominowało przekonanie o wpływie innych osób na stan ich zdrowia. Najmniejszą rolę w oddziaływaniu na własne zdrowie badani przypisywali przypadkowi. Wnioski: Poczucie umiejscowienia kontroli zdrowia wśród badanych chorych na cukrzycę typu 2 jest zależne od wieku, wykształcenia, aktywności zawodowej, dochodów, ograniczenia dotychczasowej aktywności zawodowej na skutek cukrzycy typu 2, występowania chorób współistniejących oraz stosowania farmakoterapii w związku z nimi. Ze względu na dominujące przekonanie wśród badanych o wpływie innych osób na stan ich zdrowia, słusznym byłoby opracowanie systemu wsparcia dla osób chorych na cukrzycę typu 2, który wzmocniłby ich wewnętrzne poczucie kontroli zdrowia, a tym samym zaangażowanie w proces samoopieki i leczenia.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Czyżowicz, Katarzyna - 129130
dc.contributor.authorpl
Szydło, Justyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Czyżowicz, Katarzyna - 129130
dc.contributor.reviewerpl
Pucko, Zygmunt - 133241
dc.date.accessioned
2020-07-28T01:47:39Z
dc.date.available
2020-07-28T01:47:39Z
dc.date.submittedpl
2019-07-12
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-134569-196297
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/236772
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
health locus of control, MHLC scale - version B, type 2 diabetes
dc.subject.plpl
umiejscowienie kontroli zdrowia, skala MHLC - wersja B, cukrzyca typu 2
dc.titlepl
Poczucie umiejscowienia kontroli zdrowia wśród chorych na cukrzycę typu 2
dc.title.alternativepl
The feeling of health locus of control among people suffering from type 2 diabetes
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
13
Views per month
Views per city
Warsaw
2
Otwock
1
Poznan
1

No access

No Thumbnail Available