Problemy zdrowotne chorego w wieku podeszłym z wielochorobowością - studium przypadku

licenciate
dc.abstract.enIntroduction: The aging process causes a significant decrease in the quality of life, introducing many limitations in the bio-psycho-social functioning of the elderly. It is often associated with the occurrence of many diseases and the need to use many medications.Aim: The aim of the study was to identify health problems of a patient with multiple morbidity in the elderly (hypertension, atherosclerosis, obesity) and to present a nursing care plan with the results obtained.Materials and methods: The study concerned an 86-year-old patient suffering from arterial hypertension, atherosclerosis and obesity. For the bio-psycho-social assessment, the original nursing interview questionnaire was used and the following scales were used: Numerical Rating Scale, Barthel, Acceptance of Illness Scale and Health Behavior Inventory. In addition, the obtained medical documentation was analyzed, the patient's vital parameters were measured and nursing observations were made.Summary and conclusions: There is a continuous increase in the incidence of many diseases among the elderly population. Therefore, nursing care should be focused especially on the education of the patient and his relatives, providing him with the necessary support, acceptance, understanding and patience. The patient was diagnosed with 9 nursing diagnoses. Nursing care was focused on the patient's problems related to arterial hypertension, obesity and atherosclerosis. Planned interventions were adjusted to the needs and possibilities of the patient and required cooperation with her family.pl
dc.abstract.plWstęp: Proces starzenia się powoduje znaczący spadek jakości życia wprowadzając wiele ograniczeń w funkcjonowaniu bio-psycho-społecznym osoby starszej. Często wiąże się z występowaniem wielu schorzeń i koniecznością stosowania wielu leków.Cel: Celem pracy było rozpoznanie problemów zdrowotnych pacjentki z wielochorobowością w wieku podeszłym (nadciśnienie tętnicze, miażdżyca, otyłość) oraz przedstawienie planu opieki pielęgniarskiej wraz z uzyskanymi wynikami.Materiały i metody: Objęto badaniem 86-letnią pacjentkę, u której występuje nadciśnienie tętnicze, miażdżyca oraz otyłość. Do oceny bio-psycho-społecznej zastosowano autorski opracowany kwestionariusz wywiadu pielęgniarskiego oraz wykorzystano następujące skale: NRS (Numerical Rating Scale), Barthel, Akceptacji Choroby (AIS) i Inwentarz Zachowań Zdrowotnych (IZZ). Ponadto przeanalizowano uzyskaną dokumentacje medyczną, wykonano pomiary parametrów życiowych chorej oraz przeprowadzono obserwacje pielęgniarską.Podsumowanie i wnioski: Wśród populacji osób w podeszłym wieku występuje ciągły wzrost występowania wielu chorób. W związku z tym należy ukierunkować opiekę pielęgniarską szczególnie na edukacje pacjenta i jego bliskich, zapewnienie mu potrzebnego wsparcia, akceptacji, zrozumienia i cierpliwości. U pacjentki zdiagnozowano 9 diagnoz pielęgniarskich. Opieka pielęgniarska skoncentrowana była na problemach pacjentki związanych z nadciśnieniem tętniczym, otyłością oraz miażdżycą. Planowane interwencje zostały dostosowane do potrzeb i możliwości pacjentki oraz wymagały współpracy z jej rodziną.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorGabryś, Teresa - 129411 pl
dc.contributor.authorKurczyńska, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerGabryś, Teresa - 129411 pl
dc.contributor.reviewerMarzęcka-Wójcik, Agnieszkapl
dc.date.accessioned2022-07-12T21:39:25Z
dc.date.available2022-07-12T21:39:25Z
dc.date.submitted2022-07-07pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-155961-273520pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/296381
dc.languagepolpl
dc.subject.enmultiple morbidities, elderly, obesity, atherosclerosis, arterial hypertensionpl
dc.subject.plwielochorobowość, wiek podeszły, otyłość, miażdżyca, nadciśnienie tętniczepl
dc.titleProblemy zdrowotne chorego w wieku podeszłym z wielochorobowością - studium przypadkupl
dc.title.alternativeHealth problems of an elderly patient with multiple morbidity - a case studypl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: The aging process causes a significant decrease in the quality of life, introducing many limitations in the bio-psycho-social functioning of the elderly. It is often associated with the occurrence of many diseases and the need to use many medications.Aim: The aim of the study was to identify health problems of a patient with multiple morbidity in the elderly (hypertension, atherosclerosis, obesity) and to present a nursing care plan with the results obtained.Materials and methods: The study concerned an 86-year-old patient suffering from arterial hypertension, atherosclerosis and obesity. For the bio-psycho-social assessment, the original nursing interview questionnaire was used and the following scales were used: Numerical Rating Scale, Barthel, Acceptance of Illness Scale and Health Behavior Inventory. In addition, the obtained medical documentation was analyzed, the patient's vital parameters were measured and nursing observations were made.Summary and conclusions: There is a continuous increase in the incidence of many diseases among the elderly population. Therefore, nursing care should be focused especially on the education of the patient and his relatives, providing him with the necessary support, acceptance, understanding and patience. The patient was diagnosed with 9 nursing diagnoses. Nursing care was focused on the patient's problems related to arterial hypertension, obesity and atherosclerosis. Planned interventions were adjusted to the needs and possibilities of the patient and required cooperation with her family.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Proces starzenia się powoduje znaczący spadek jakości życia wprowadzając wiele ograniczeń w funkcjonowaniu bio-psycho-społecznym osoby starszej. Często wiąże się z występowaniem wielu schorzeń i koniecznością stosowania wielu leków.Cel: Celem pracy było rozpoznanie problemów zdrowotnych pacjentki z wielochorobowością w wieku podeszłym (nadciśnienie tętnicze, miażdżyca, otyłość) oraz przedstawienie planu opieki pielęgniarskiej wraz z uzyskanymi wynikami.Materiały i metody: Objęto badaniem 86-letnią pacjentkę, u której występuje nadciśnienie tętnicze, miażdżyca oraz otyłość. Do oceny bio-psycho-społecznej zastosowano autorski opracowany kwestionariusz wywiadu pielęgniarskiego oraz wykorzystano następujące skale: NRS (Numerical Rating Scale), Barthel, Akceptacji Choroby (AIS) i Inwentarz Zachowań Zdrowotnych (IZZ). Ponadto przeanalizowano uzyskaną dokumentacje medyczną, wykonano pomiary parametrów życiowych chorej oraz przeprowadzono obserwacje pielęgniarską.Podsumowanie i wnioski: Wśród populacji osób w podeszłym wieku występuje ciągły wzrost występowania wielu chorób. W związku z tym należy ukierunkować opiekę pielęgniarską szczególnie na edukacje pacjenta i jego bliskich, zapewnienie mu potrzebnego wsparcia, akceptacji, zrozumienia i cierpliwości. U pacjentki zdiagnozowano 9 diagnoz pielęgniarskich. Opieka pielęgniarska skoncentrowana była na problemach pacjentki związanych z nadciśnieniem tętniczym, otyłością oraz miażdżycą. Planowane interwencje zostały dostosowane do potrzeb i możliwości pacjentki oraz wymagały współpracy z jej rodziną.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Gabryś, Teresa - 129411
dc.contributor.authorpl
Kurczyńska, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Gabryś, Teresa - 129411
dc.contributor.reviewerpl
Marzęcka-Wójcik, Agnieszka
dc.date.accessioned
2022-07-12T21:39:25Z
dc.date.available
2022-07-12T21:39:25Z
dc.date.submittedpl
2022-07-07
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-155961-273520
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/296381
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
multiple morbidities, elderly, obesity, atherosclerosis, arterial hypertension
dc.subject.plpl
wielochorobowość, wiek podeszły, otyłość, miażdżyca, nadciśnienie tętnicze
dc.titlepl
Problemy zdrowotne chorego w wieku podeszłym z wielochorobowością - studium przypadku
dc.title.alternativepl
Health problems of an elderly patient with multiple morbidity - a case study
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
17
Views per month
Views per city
Krakow
3
Warsaw
2
Gdansk
1
Gdynia
1
Kalisz
1
Katowice
1
Krosno
1
Lodz
1
Radom
1
Shanghai
1

No access

No Thumbnail Available