Model i specyfika zarządzania kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwach branży hotelarskiej

master
dc.abstract.enThe managers’ approach of performing the personnel function has changed over the ages. The primeval models influenced by external and internal organizational conditions have evolved, leading to the creation of the Human Capital Management model known today. Modern HCM means a process of planning, recruiting and selecting, managing people, evaluating, remunerating, improving and developing, dismissing and measuring the effects of investing in the human capital. The strategic character of HCM is manifested by subordinating the personnel policy to a holistic strategy. The architecture of the entire HCM system consists of processes, entities and functions of the human capital management. The entities of HCM include: HR departments, owners, management board, middle and low level managers as well as the employees themselves. Effective management of people in the organization requires identifying the stage of employee development and adapting the appropriate leadership style. Maximizing the effects of investments in the human capital is possible thanks to the creation of talent development programs. The definition of organizational talent depends on the individual company’s concept. For the purposes of the work, the author carried out the original empirical research, the aim of which was to create a model and describe the specificity of human capital management in the hotel industry. Referring to the school of qualitative research, the graduate student used a methodology called the organizational ethnography. The following research tools were used in the research process: participant observation, anthropological interview and content analysis of organizational documentation.The dissertation presents a model of HCM in the hotel industry built by combining the functions of HCM and personnel practices observed in the reviewed industry. The empirical research has shown that the shape of HCM in the hotel industry is influenced by: the development of artificial intelligence, multiculturalism, fluctuations in the tourist demand, fashion for online opinions and the short-term management decisions. In the master's thesis, the most important competencies in main hotel professions have been presented, dividing them into universal hotel competences and specialist competences determined by profession. The author described the process of motivating hoteliers with a list of common motivators. The dissertation ends with a description of activities in the field of Green Human Resources Management in hotels.pl
dc.abstract.plPodejście managerów do realizowania funkcji personalnej w organizacjach nowożytnych zmieniało się na przestrzeni wieków. Pierwotne modele podatne na wpływ zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań organizacyjnych ewoluowały w czasie, doprowadzając do powstania znanego dziś modelu zarządzania kapitałem ludzkim (ZKL). Współczesne ZKL to proces planowania, rekrutowania i selekcjonowania, kierowania ludźmi, oceniania, wynagradzania, doskonalenia i rozwoju, zwalniania oraz pomiaru efektów inwestowania w kapitał ludzki. Strategiczny charakter ZKL objawia się podporządkowaniem polityki personalnej holistycznej strategii utworzonej na poziomie przedsiębiorstwa. Na architekturę całego sytemu ZKL składają się procesy, podmioty oraz funkcje zarządzania kapitałem ludzkim. Do podmiotów ZKL nie należą wyłącznie działy HR, ale również właściciele, zarząd, managerowie średniego i najniższego szczebla oraz sami pracownicy. Skuteczne kierowanie ludźmi w organizacji wymaga identyfikacji etapu rozwoju pracownika oraz dostosowania do niego odpowiedniego stylu przywództwa. Dążenie do maksymalizacji efektów uzyskiwanych z inwestycji w KL przejawia się tworzeniem programów rozwoju talentów, przy czym sama definicja talentu organizacyjnego zależy od założeń przyjętych przez dane przedsiębiorstwo. Na potrzeby pracy przeprowadzono autorskie badania empiryczne, których celem było wypracowanie modelu i opisanie specyfiki zarządzania kapitałem ludzkim w branży hotelarskiej. Magistrant odwołując się do szkoły badań jakościowych skorzystał z metodologii zwanej etnografią organizacji. W procesie badawczym zastosowano następujące narzędzia badawcze: obserwację uczestniczącą, wywiad antropologiczny oraz analizę treści dokumentacji organizacyjnej. W publikacji zaprezentowano model ZKL w hotelarstwie zbudowany dzięki zestawieniu ze sobą funkcji ZKL oraz praktyk personalnych zaobserwowanych w rewidowanej branży. Badania empiryczne pozwoliły zauważyć, że na kształt ZKL w hotelarstwie wpływają przede wszystkim: rozwój sztucznej inteligencji, międzykulturowość, wahania popytu turystycznego, moda na opinie oraz krótkoterminowość decyzji managerskich. W niniejszej pracy magisterskiej przybliżono najważniejsze kompetencje na sztandarowych stanowiskach pracy w przedsiębiorstwach hotelowych, dzieląc je na uniwersalne kompetencje hotelarskie oraz kompetencje specjalistyczne determinowane profesją. Autor pochyla się nad kwestią analizy procesu motywowania hotelarzy wraz z wykazem powszechnych motywatorów materialnych i niematerialnych. Rozprawę kończy deskrypcja działań z zakresu tzw. zielonego zarządzania ludźmi w hotelach.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorJedynak, Piotr - 128512 pl
dc.contributor.authorRabenda, Rafałpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerJedynak, Piotr - 128512 pl
dc.contributor.reviewerMarcinkowski, Aleksander - 130320 pl
dc.date.accessioned2023-07-13T21:39:41Z
dc.date.available2023-07-13T21:39:41Z
dc.date.submitted2023-07-10pl
dc.fieldofstudyzarządzanie zasobami ludzkimipl
dc.identifier.apddiploma-163983-243464pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/316211
dc.languagepolpl
dc.subject.enHuman Capital Management – hotel industry – HCM functions – Green Human Resources Management.pl
dc.subject.plzarządzanie kapitałem ludzkim – branża hotelarska – funkcje ZKL – zielone zarządzanie ludźmi.pl
dc.titleModel i specyfika zarządzania kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwach branży hotelarskiejpl
dc.title.alternativeModel and specificity of human capital management in the hotel industry enterprisespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The managers’ approach of performing the personnel function has changed over the ages. The primeval models influenced by external and internal organizational conditions have evolved, leading to the creation of the Human Capital Management model known today. Modern HCM means a process of planning, recruiting and selecting, managing people, evaluating, remunerating, improving and developing, dismissing and measuring the effects of investing in the human capital. The strategic character of HCM is manifested by subordinating the personnel policy to a holistic strategy. The architecture of the entire HCM system consists of processes, entities and functions of the human capital management. The entities of HCM include: HR departments, owners, management board, middle and low level managers as well as the employees themselves. Effective management of people in the organization requires identifying the stage of employee development and adapting the appropriate leadership style. Maximizing the effects of investments in the human capital is possible thanks to the creation of talent development programs. The definition of organizational talent depends on the individual company’s concept. For the purposes of the work, the author carried out the original empirical research, the aim of which was to create a model and describe the specificity of human capital management in the hotel industry. Referring to the school of qualitative research, the graduate student used a methodology called the organizational ethnography. The following research tools were used in the research process: participant observation, anthropological interview and content analysis of organizational documentation.The dissertation presents a model of HCM in the hotel industry built by combining the functions of HCM and personnel practices observed in the reviewed industry. The empirical research has shown that the shape of HCM in the hotel industry is influenced by: the development of artificial intelligence, multiculturalism, fluctuations in the tourist demand, fashion for online opinions and the short-term management decisions. In the master's thesis, the most important competencies in main hotel professions have been presented, dividing them into universal hotel competences and specialist competences determined by profession. The author described the process of motivating hoteliers with a list of common motivators. The dissertation ends with a description of activities in the field of Green Human Resources Management in hotels.
dc.abstract.plpl
Podejście managerów do realizowania funkcji personalnej w organizacjach nowożytnych zmieniało się na przestrzeni wieków. Pierwotne modele podatne na wpływ zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań organizacyjnych ewoluowały w czasie, doprowadzając do powstania znanego dziś modelu zarządzania kapitałem ludzkim (ZKL). Współczesne ZKL to proces planowania, rekrutowania i selekcjonowania, kierowania ludźmi, oceniania, wynagradzania, doskonalenia i rozwoju, zwalniania oraz pomiaru efektów inwestowania w kapitał ludzki. Strategiczny charakter ZKL objawia się podporządkowaniem polityki personalnej holistycznej strategii utworzonej na poziomie przedsiębiorstwa. Na architekturę całego sytemu ZKL składają się procesy, podmioty oraz funkcje zarządzania kapitałem ludzkim. Do podmiotów ZKL nie należą wyłącznie działy HR, ale również właściciele, zarząd, managerowie średniego i najniższego szczebla oraz sami pracownicy. Skuteczne kierowanie ludźmi w organizacji wymaga identyfikacji etapu rozwoju pracownika oraz dostosowania do niego odpowiedniego stylu przywództwa. Dążenie do maksymalizacji efektów uzyskiwanych z inwestycji w KL przejawia się tworzeniem programów rozwoju talentów, przy czym sama definicja talentu organizacyjnego zależy od założeń przyjętych przez dane przedsiębiorstwo. Na potrzeby pracy przeprowadzono autorskie badania empiryczne, których celem było wypracowanie modelu i opisanie specyfiki zarządzania kapitałem ludzkim w branży hotelarskiej. Magistrant odwołując się do szkoły badań jakościowych skorzystał z metodologii zwanej etnografią organizacji. W procesie badawczym zastosowano następujące narzędzia badawcze: obserwację uczestniczącą, wywiad antropologiczny oraz analizę treści dokumentacji organizacyjnej. W publikacji zaprezentowano model ZKL w hotelarstwie zbudowany dzięki zestawieniu ze sobą funkcji ZKL oraz praktyk personalnych zaobserwowanych w rewidowanej branży. Badania empiryczne pozwoliły zauważyć, że na kształt ZKL w hotelarstwie wpływają przede wszystkim: rozwój sztucznej inteligencji, międzykulturowość, wahania popytu turystycznego, moda na opinie oraz krótkoterminowość decyzji managerskich. W niniejszej pracy magisterskiej przybliżono najważniejsze kompetencje na sztandarowych stanowiskach pracy w przedsiębiorstwach hotelowych, dzieląc je na uniwersalne kompetencje hotelarskie oraz kompetencje specjalistyczne determinowane profesją. Autor pochyla się nad kwestią analizy procesu motywowania hotelarzy wraz z wykazem powszechnych motywatorów materialnych i niematerialnych. Rozprawę kończy deskrypcja działań z zakresu tzw. zielonego zarządzania ludźmi w hotelach.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Jedynak, Piotr - 128512
dc.contributor.authorpl
Rabenda, Rafał
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Jedynak, Piotr - 128512
dc.contributor.reviewerpl
Marcinkowski, Aleksander - 130320
dc.date.accessioned
2023-07-13T21:39:41Z
dc.date.available
2023-07-13T21:39:41Z
dc.date.submittedpl
2023-07-10
dc.fieldofstudypl
zarządzanie zasobami ludzkimi
dc.identifier.apdpl
diploma-163983-243464
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/316211
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Human Capital Management – hotel industry – HCM functions – Green Human Resources Management.
dc.subject.plpl
zarządzanie kapitałem ludzkim – branża hotelarska – funkcje ZKL – zielone zarządzanie ludźmi.
dc.titlepl
Model i specyfika zarządzania kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwach branży hotelarskiej
dc.title.alternativepl
Model and specificity of human capital management in the hotel industry enterprises
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
11
Views per month
Views per city
Rzeszów
4
Krakow
2
Wroclaw
2
Czechowice-Dziedzice
1
Kielce
1
Poznan
1

No access

No Thumbnail Available
Collections