Dyskryminacja osób starszych na rynku pracy w Polsce - analiza zjawiska, sposoby przeciwdziałania

master
dc.abstract.enThe intensity of Polish population aging makes it necessary to the longest active people aged 50+ at the labor market and preventing their discrimination based on age in employment process. The activity rate for people over 55 years in Poland is very low and puts our country on one of the last places in the European Union. Sources of this situation lie in solutions in the pension policy adopted over the last few decades, as well as in cultural model of aging and perception of the social role of the elderly Also the phenomenon of discrimination of older workers in the labor market is very important. The aim of the dissertation is a comprehensive analysis of workers 50+ age discrimination phenomenon.Dissertation diagnose the current situation of people aged 50+ in the labor market and social research results focusing on age discrimination. There also have been analyzed Polish law preventing ageism in labour market and documents governing long-term strategies for development of the state, which one of priority is stimulating economic activity of older people. It allows you to answer two research questions:•Is the country properly diagnose the situation of people aged 50+ in the labor market, recognizing the difficulties that this group faces in the sphere of employment and the impact they may have for individual and society?•To what extent taking such actions as changing laws, creating anti-discrimination bodies and formulation of strategy papers, improve the situation of older workers and prevent their discrimination?Answer to these questions were possible thanks to the analysis of statistical data, analysis of results of previously conducted studies of social phenomena of age discrimination in labour market, legal and dogmatic analysis of the current antidiscrimination legislation and documents passed by the government defining the strategic development priorities of the country for years to come.These analyzes led to positive verification of the thesis that the actions taken by the State to prevent age discrimination phenomenon on labour market are still insufficient. Analysis of state activities aimed at preventing age discrimination on the labor market carried out in chapters 3, 4 and 5 allow us to conclude that the causes of this phenomenon are generally diagnosed correctly. Objections raised, however, applying little attention to socio-cultural factors, such as negative stereotypes of older workers or cultural models of aging. They have a strong correlation with the scale of the phenomenon of discrimination, and much more difficult to influence them to change than eg. To change the law. Worse looks the impact of anti-discrimination solutions on the scale of the phenomenon of age discrimination. The results of social research show that we still have in Poland to deal with ageism in practical dimension. Despite good anti-discrimination legislation it still frequently occurs in the labor market. It contributes to, among others, lack of monitoring the effectiveness of the law changes. In developing further directions of the state it is also desirable to introduce the currently absent differentiation actions to activate targeted at people aged 50+, planned for the coming years. It is necessary to perceive that people aged 50+ do not form a homogeneous social category. They differ, eg. the level of education, their competencies and professional experience and health.pl
dc.abstract.plIntensywność starzenia się polskiego społeczeństwa powoduje to m.in. konieczność stymulowania jak najdłuższej aktywności osób w wieku 50+, opuszczających rynek pracy na długo przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego i przeciwdziałanie ich praktycznej dyskryminacji ze względu na wiek w procesie zatrudnienia. Aktywność zawodowa osób po 55 roku życia jest w Polsce bardzo niska i plasuje nasz kraj na jednym z ostatnich miejsc w Unii Europejskiej. Źródła takiej sytuacji tkwią zarówno w przyjętych w ciągu ostatnich kilku dekad rozwiązaniach z zakresu polityki emerytalnej, jak również w kulturowym modelu starzenia się i postrzegania społecznej roli osób starszych oraz zjawisku dyskryminacji starszych pracowników na rynku pracy.Celem pracy jest przeprowadzenie kompleksowej analizy zjawiska dyskryminacji pracowników po 50. roku życia ze względu na wiek. Oprócz diagnozy ich obecnej sytuacji na rynku pracy i faktycznego doświadczania dyskryminacji ze względu na wiek, analizie poddane zostały obowiązujące w Polsce przepisy prawne, których celem jest przeciwdziałanie ageizmowi w obszarze zatrudnienia, a także dokumenty określające długofalowe strategie rozwoju państwa, mające na celu stymulowanie aktywności zawodowej osób starzejących się i zapobieganie ich gorszemu traktowaniu ze względu na zaawansowany wiek. Umożliwi ona odpowiedź na następujące pytania:•Czy państwo właściwie diagnozuje sytuację osób w wieku 50+ na rynku pracy, dostrzegając trudności, jakie ta grupa napotyka w sferze zatrudnienia i konsekwencje, jakie mogą one mieć w wymiarze zarówno jednostkowym, jak i społecznym?•W jakim stopniu podejmowanie takich działań, jak zmiana przepisów prawa, tworzenie organów przeciwdziałających dyskryminacji i opracowywanie dokumentów strategicznych, kierunkujących rozwój kraju, przyczynia się do polepszenia sytuacji starszych pracowników i przeciwdziała ich dyskryminacji?Odpowiedź na owe pytania umożliwiło przeprowadzenie analizy danych statystycznych, analizy danych zastanych – wyników dotychczas przeprowadzonych badań społecznych zjawiska dyskryminacji ze względu na wiek na rynku pracy, prawno-dogmatycznej analizy obowiązujących przepisów prawa zapobiegających dyskryminacji ze względu na wiek na rynku pracy oraz uchwalanych przez Radę Ministrów dokumentów określających strategiczne cele rozwojowe państwa na nadchodzące lata. Analizy te pozwoliły na pozytywną weryfikację tezy, iż działania podejmowane przez państwo dla przeciwdziałania zjawisku dyskryminacji starzejących się pracowników nadal są niewystarczające. Przeprowadzone w rozdziałach 3, 4 i 5 analizy działań państwa, mających na celu przeciwdziałanie dyskryminacji osób starzejących się na rynku pracy pozwalają stwierdzić, iż przyczyny tego zjawiska zasadniczo są diagnozowane w sposób prawidłowy. Zastrzeżenia budzi jednak przykładanie niewielkiej uwagi do czynników społeczno-kulturowych, takich jak negatywne stereotypy starszych pracowników czy kulturowe modele starzenia się. Mają one bowiem silny związek ze skalą występowania zjawiska dyskryminacji, a znacznie trudniej wpłynąć na ich zmianę niż np. na zmianę przepisów prawa. Gorzej wygląda natomiast wpływ wprowadzanych rozwiązań antydyskryminacyjnych na skalę zjawiska dyskryminacji ze względu na wiek. Wyniki badań społecznych wskazują, iż nadal mamy w Polsce do czynienia z ageizmem w wymiarze praktycznym. Mimo dobrych regulacji prawnych przeciwdziałających dyskryminacji ze względu na wiek na rynku pracy wciąż często ma ona miejsce. Przyczynia się do tego m.in. brak monitorowania skuteczności wprowadzanych zmian. W opracowywaniu dalszych kierunków działań państwa pożądane jest również wprowadzenie aktualnie nieobecnego zróżnicowania działań aktywizujących kierowanych do osób w wieku 50+, planowanych na kolejne lata. Konieczne jest dostrzeganie, iż osoby starzejące się nie tworzą homogenicznej kategorii społecznej. Różni je np. poziom wykształcenia, posiadane kompetencje i doświadczenie zawodowe czy stan zdrowia.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorCzapska, Janina - 127626 pl
dc.contributor.authorŚwiątek-Młynarska, Paulinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerStępień, Mateusz - 132100 pl
dc.contributor.reviewerCzapska, Janina - 127626 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T03:21:25Z
dc.date.available2020-07-27T03:21:25Z
dc.date.submitted2016-10-25pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-110561-100978pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/216552
dc.languagepolpl
dc.subject.enPopulation ageing, agesim, discrimination, stereotypes and prejudices, workers at 50+ age, activization at labour market, anti-discrimination law, strategic policies of the state.pl
dc.subject.plStarzenie się społeczeństwa, ageizm, dyskrymiancja, stereotypy i uprzedzenia, pracownicy w wieku 50+, aktywizacja na rynku pracy, prawo antydyskryminacyjne, strategiczne działania państwa.pl
dc.titleDyskryminacja osób starszych na rynku pracy w Polsce - analiza zjawiska, sposoby przeciwdziałaniapl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The intensity of Polish population aging makes it necessary to the longest active people aged 50+ at the labor market and preventing their discrimination based on age in employment process. The activity rate for people over 55 years in Poland is very low and puts our country on one of the last places in the European Union. Sources of this situation lie in solutions in the pension policy adopted over the last few decades, as well as in cultural model of aging and perception of the social role of the elderly Also the phenomenon of discrimination of older workers in the labor market is very important. The aim of the dissertation is a comprehensive analysis of workers 50+ age discrimination phenomenon.Dissertation diagnose the current situation of people aged 50+ in the labor market and social research results focusing on age discrimination. There also have been analyzed Polish law preventing ageism in labour market and documents governing long-term strategies for development of the state, which one of priority is stimulating economic activity of older people. It allows you to answer two research questions:•Is the country properly diagnose the situation of people aged 50+ in the labor market, recognizing the difficulties that this group faces in the sphere of employment and the impact they may have for individual and society?•To what extent taking such actions as changing laws, creating anti-discrimination bodies and formulation of strategy papers, improve the situation of older workers and prevent their discrimination?Answer to these questions were possible thanks to the analysis of statistical data, analysis of results of previously conducted studies of social phenomena of age discrimination in labour market, legal and dogmatic analysis of the current antidiscrimination legislation and documents passed by the government defining the strategic development priorities of the country for years to come.These analyzes led to positive verification of the thesis that the actions taken by the State to prevent age discrimination phenomenon on labour market are still insufficient. Analysis of state activities aimed at preventing age discrimination on the labor market carried out in chapters 3, 4 and 5 allow us to conclude that the causes of this phenomenon are generally diagnosed correctly. Objections raised, however, applying little attention to socio-cultural factors, such as negative stereotypes of older workers or cultural models of aging. They have a strong correlation with the scale of the phenomenon of discrimination, and much more difficult to influence them to change than eg. To change the law. Worse looks the impact of anti-discrimination solutions on the scale of the phenomenon of age discrimination. The results of social research show that we still have in Poland to deal with ageism in practical dimension. Despite good anti-discrimination legislation it still frequently occurs in the labor market. It contributes to, among others, lack of monitoring the effectiveness of the law changes. In developing further directions of the state it is also desirable to introduce the currently absent differentiation actions to activate targeted at people aged 50+, planned for the coming years. It is necessary to perceive that people aged 50+ do not form a homogeneous social category. They differ, eg. the level of education, their competencies and professional experience and health.
dc.abstract.plpl
Intensywność starzenia się polskiego społeczeństwa powoduje to m.in. konieczność stymulowania jak najdłuższej aktywności osób w wieku 50+, opuszczających rynek pracy na długo przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego i przeciwdziałanie ich praktycznej dyskryminacji ze względu na wiek w procesie zatrudnienia. Aktywność zawodowa osób po 55 roku życia jest w Polsce bardzo niska i plasuje nasz kraj na jednym z ostatnich miejsc w Unii Europejskiej. Źródła takiej sytuacji tkwią zarówno w przyjętych w ciągu ostatnich kilku dekad rozwiązaniach z zakresu polityki emerytalnej, jak również w kulturowym modelu starzenia się i postrzegania społecznej roli osób starszych oraz zjawisku dyskryminacji starszych pracowników na rynku pracy.Celem pracy jest przeprowadzenie kompleksowej analizy zjawiska dyskryminacji pracowników po 50. roku życia ze względu na wiek. Oprócz diagnozy ich obecnej sytuacji na rynku pracy i faktycznego doświadczania dyskryminacji ze względu na wiek, analizie poddane zostały obowiązujące w Polsce przepisy prawne, których celem jest przeciwdziałanie ageizmowi w obszarze zatrudnienia, a także dokumenty określające długofalowe strategie rozwoju państwa, mające na celu stymulowanie aktywności zawodowej osób starzejących się i zapobieganie ich gorszemu traktowaniu ze względu na zaawansowany wiek. Umożliwi ona odpowiedź na następujące pytania:•Czy państwo właściwie diagnozuje sytuację osób w wieku 50+ na rynku pracy, dostrzegając trudności, jakie ta grupa napotyka w sferze zatrudnienia i konsekwencje, jakie mogą one mieć w wymiarze zarówno jednostkowym, jak i społecznym?•W jakim stopniu podejmowanie takich działań, jak zmiana przepisów prawa, tworzenie organów przeciwdziałających dyskryminacji i opracowywanie dokumentów strategicznych, kierunkujących rozwój kraju, przyczynia się do polepszenia sytuacji starszych pracowników i przeciwdziała ich dyskryminacji?Odpowiedź na owe pytania umożliwiło przeprowadzenie analizy danych statystycznych, analizy danych zastanych – wyników dotychczas przeprowadzonych badań społecznych zjawiska dyskryminacji ze względu na wiek na rynku pracy, prawno-dogmatycznej analizy obowiązujących przepisów prawa zapobiegających dyskryminacji ze względu na wiek na rynku pracy oraz uchwalanych przez Radę Ministrów dokumentów określających strategiczne cele rozwojowe państwa na nadchodzące lata. Analizy te pozwoliły na pozytywną weryfikację tezy, iż działania podejmowane przez państwo dla przeciwdziałania zjawisku dyskryminacji starzejących się pracowników nadal są niewystarczające. Przeprowadzone w rozdziałach 3, 4 i 5 analizy działań państwa, mających na celu przeciwdziałanie dyskryminacji osób starzejących się na rynku pracy pozwalają stwierdzić, iż przyczyny tego zjawiska zasadniczo są diagnozowane w sposób prawidłowy. Zastrzeżenia budzi jednak przykładanie niewielkiej uwagi do czynników społeczno-kulturowych, takich jak negatywne stereotypy starszych pracowników czy kulturowe modele starzenia się. Mają one bowiem silny związek ze skalą występowania zjawiska dyskryminacji, a znacznie trudniej wpłynąć na ich zmianę niż np. na zmianę przepisów prawa. Gorzej wygląda natomiast wpływ wprowadzanych rozwiązań antydyskryminacyjnych na skalę zjawiska dyskryminacji ze względu na wiek. Wyniki badań społecznych wskazują, iż nadal mamy w Polsce do czynienia z ageizmem w wymiarze praktycznym. Mimo dobrych regulacji prawnych przeciwdziałających dyskryminacji ze względu na wiek na rynku pracy wciąż często ma ona miejsce. Przyczynia się do tego m.in. brak monitorowania skuteczności wprowadzanych zmian. W opracowywaniu dalszych kierunków działań państwa pożądane jest również wprowadzenie aktualnie nieobecnego zróżnicowania działań aktywizujących kierowanych do osób w wieku 50+, planowanych na kolejne lata. Konieczne jest dostrzeganie, iż osoby starzejące się nie tworzą homogenicznej kategorii społecznej. Różni je np. poziom wykształcenia, posiadane kompetencje i doświadczenie zawodowe czy stan zdrowia.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Czapska, Janina - 127626
dc.contributor.authorpl
Świątek-Młynarska, Paulina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Stępień, Mateusz - 132100
dc.contributor.reviewerpl
Czapska, Janina - 127626
dc.date.accessioned
2020-07-27T03:21:25Z
dc.date.available
2020-07-27T03:21:25Z
dc.date.submittedpl
2016-10-25
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-110561-100978
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/216552
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Population ageing, agesim, discrimination, stereotypes and prejudices, workers at 50+ age, activization at labour market, anti-discrimination law, strategic policies of the state.
dc.subject.plpl
Starzenie się społeczeństwa, ageizm, dyskrymiancja, stereotypy i uprzedzenia, pracownicy w wieku 50+, aktywizacja na rynku pracy, prawo antydyskryminacyjne, strategiczne działania państwa.
dc.titlepl
Dyskryminacja osób starszych na rynku pracy w Polsce - analiza zjawiska, sposoby przeciwdziałania
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
46
Views per month
Views per city
Wroclaw
9
Krakow
7
Clonee
5
Warsaw
3
Dublin
2
Gdynia
2
Opole
2
Bialystok
1
Bojano
1
Lodz
1

No access

No Thumbnail Available