Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej.

master
dc.abstract.enOver a hundred years ago, a study on the invalidity of an administrative act, she was called by Dr. Edmund Bernatzik, and interesting scientific wilderness. " Source theoretical dilemmas alongside the absence of general principles and terminology deficit was the complexity of the void. The concept of invalidity based on the vision of the law combined with the concept of an administrative act. The question of invalidity of the most intricate scientific research problems of administrative law, to this day, requires further examination.On the basis of Polish legal regulations, the annulment is considered the most severe of sanctions, which could affect existing administrative decision. Resulting directly from the sanction is applied to the decision of the cardinal stressed faults, exhaustively listed in the Code of Administrative Procedure. Polish law assumes that the administrative act in force until its repeal process by a decision declaring invalid.This paper will deal with the analysis of the thesis recognized in the question: are adopted under the Administrative Procedure annulment of the concept of institutions is a desirable guarantee deficient sanctioning administrative decision?The first chapter is devoted to an attempt to clarify the legal nature of the annulment and entered into the essence of the theory to provide a starting point for further discussion. The purpose of this chapter is to be evaluated by the annulment of the importance of the institution and to show the necessity of its existence in Polish law, by analyzing historical legislation. It also appears that a significant importance for the study of the current state of legal solutions in the sanctioning deficiency, are discussed in this chapter general principles of administrative law. Discussion of the key tenets and principles will be the background for the analysis of the conditions considered in the annulment of the second chapter. Systematization of the content of the third chapter, which will cover the stages of the proceedings for annulment, will begin with a presentation of preliminary, going to the description of the examination proceedings. This chapter ends with the question of liability for damages.This work will be based primarily on normative material of the Administrative Code relating directly to the described problem. Interpretation of existing legislation is crucial, because the main objective of the work. Judicial decisions will be seen as complementary content regulation, will allow them to develop and clearly shows the importance of the issues taken. Source of the work are also monographs and professional publishing books that maintain the continuity of the research institutions annulment.The work is based on two research methods: analysis and formal - legal and historical analysis - cognitive. The study is an action to determine the contents of the current rules, the emergence of relationships that exist between them, to expose the essential characteristics of institutions for annulment of an administrative decision. The historical method will refer to the pre-existing legal regulations regarding the scope of work covered by the subject.pl
dc.abstract.plPonad sto lat temu, nauka o nieważności aktu administracyjnego, nazwana została przez doktora Edmunda Bernatzika ,,interesującą naukową puszczą”. Źródło dylematów teoretycznych obok braku ogólnych założeń oraz deficytu terminologicznego stanowił skomplikowany charakter nieważności. Koncepcję nieważności bazującą na wizji porządku prawnego łączono z pojęciem aktu administracyjnego. Zagadnienie nieważności należy do najbardziej zawiłych problemów badawczych nauki prawa administracyjnego, po dziś dzień wymaga pogłębionej analizy.Na gruncie polskiej regulacji prawnej, stwierdzenie nieważności uznane jest za najdotkliwszą z sankcji, jaka może dotknąć istniejącą decyzję administracyjną. Wynikająca wprost z przepisów sankcja, stosowana jest wobec decyzji obciążonych kardynalnymi wadami, enumeratywnie wymienionymi w Kodeksie postępowania administracyjnego. Prawo polskie przyjmuje, iż akt administracyjny, obowiązuje do chwili jego procesowego uchylenia, na mocy decyzji stwierdzającej nieważność. Niniejsza praca zajmować się będzie analizą tezy ujętej w pytaniu: czy przyjęta na mocy przepisów k.p.a. koncepcja instytucji stwierdzenia nieważności stanowi pożądaną gwarancję sankcjonowania wadliwej decyzji administracyjnej? Pierwszy rozdział poświęcony został próbie wyjaśnienia charakteru prawnego stwierdzenia nieważności i wprowadzeniu w istotę teorii, aby dostarczyć punkt wyjścia dla kolejnych rozważań. Celem tego rozdziału jest poddanie ocenie ważność instytucji stwierdzenia nieważności i ukazanie niezbędności jej istnienia w polskim prawie, dzięki analizie historycznych regulacji prawnych. Wydaje się także, iż znaczącą wagę dla badań nad stanem obecnych rozwiązań prawnych w zakresie sankcjonowania wadliwości, mają omówione w tym rozdziale ogólne zasady postępowania administracyjnego. Omówienie najważniejszych założeń i zasad będzie tłem dla analiz przesłanek stwierdzenia nieważności rozważanych w rozdziale drugim. Systematyzację treści rozdziału trzeciego, w którym omówione zostaną etapy postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności, rozpocznę od przedstawienia postępowania wstępnego, przechodząc do opisu postępowania rozpoznawczego. Rozdział ten kończy kwestia odpowiedzialności odszkodowawczej.Niniejsza praca opierać się będzie przede wszystkim na materiale normatywnym Kodeksu postępowania administracyjnego odnoszącego się bezpośrednio do opisywanego zagadnienia. Wykładnia obowiązujących przepisów ma zasadnicze znaczenie, z uwagi na główny cel pracy. Orzecznictwo sądowe będzie traktowane jako uzupełnienie treści regulacji prawnych, pozwoli na ich rozwinięcie oraz zobrazuje wagę podjętego zagadnienia. Źródło niniejszej pracy stanowią także monografie książkowe oraz fachowe wydawnictwo, które utrzymują ciągłość nad badaniami instytucji stwierdzenia nieważności. Praca opiera się na dwóch metodach badawczych: analizie formalno - prawnej oraz analizie historyczno – poznawczej. W pracy podjęto działania mające na celu ustalenie treści obowiązujących norm prawnych, wyłonienie istniejących pomiędzy nimi związków, by wyeksponować zasadnicze cechy instytucji stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej. Metoda historyczna pozwoli nawiązać do uprzednio obowiązujących regulacji prawnych, dotyczących zakresu objętego przedmiotem pracy.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKnysiak-Sudyka, Hanna - 128939 pl
dc.contributor.authorDuma, Jagodapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerKiełkowski, Tadeusz - 128779 pl
dc.contributor.reviewerKnysiak-Sudyka, Hanna - 128939 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T16:53:23Z
dc.date.available2020-07-24T16:53:23Z
dc.date.submitted2013-07-05pl
dc.fieldofstudyadministracjapl
dc.identifier.apddiploma-75532-152517pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/188306
dc.languagepolpl
dc.subject.eninvalid, the decision procedure, a party to proceedingspl
dc.subject.plnieważność, decyzja, postępowanie, strona postępowaniapl
dc.titleStwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej.pl
dc.title.alternativeAnnulment of an administrative decisionpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Over a hundred years ago, a study on the invalidity of an administrative act, she was called by Dr. Edmund Bernatzik, and interesting scientific wilderness. " Source theoretical dilemmas alongside the absence of general principles and terminology deficit was the complexity of the void. The concept of invalidity based on the vision of the law combined with the concept of an administrative act. The question of invalidity of the most intricate scientific research problems of administrative law, to this day, requires further examination.On the basis of Polish legal regulations, the annulment is considered the most severe of sanctions, which could affect existing administrative decision. Resulting directly from the sanction is applied to the decision of the cardinal stressed faults, exhaustively listed in the Code of Administrative Procedure. Polish law assumes that the administrative act in force until its repeal process by a decision declaring invalid.This paper will deal with the analysis of the thesis recognized in the question: are adopted under the Administrative Procedure annulment of the concept of institutions is a desirable guarantee deficient sanctioning administrative decision?The first chapter is devoted to an attempt to clarify the legal nature of the annulment and entered into the essence of the theory to provide a starting point for further discussion. The purpose of this chapter is to be evaluated by the annulment of the importance of the institution and to show the necessity of its existence in Polish law, by analyzing historical legislation. It also appears that a significant importance for the study of the current state of legal solutions in the sanctioning deficiency, are discussed in this chapter general principles of administrative law. Discussion of the key tenets and principles will be the background for the analysis of the conditions considered in the annulment of the second chapter. Systematization of the content of the third chapter, which will cover the stages of the proceedings for annulment, will begin with a presentation of preliminary, going to the description of the examination proceedings. This chapter ends with the question of liability for damages.This work will be based primarily on normative material of the Administrative Code relating directly to the described problem. Interpretation of existing legislation is crucial, because the main objective of the work. Judicial decisions will be seen as complementary content regulation, will allow them to develop and clearly shows the importance of the issues taken. Source of the work are also monographs and professional publishing books that maintain the continuity of the research institutions annulment.The work is based on two research methods: analysis and formal - legal and historical analysis - cognitive. The study is an action to determine the contents of the current rules, the emergence of relationships that exist between them, to expose the essential characteristics of institutions for annulment of an administrative decision. The historical method will refer to the pre-existing legal regulations regarding the scope of work covered by the subject.
dc.abstract.plpl
Ponad sto lat temu, nauka o nieważności aktu administracyjnego, nazwana została przez doktora Edmunda Bernatzika ,,interesującą naukową puszczą”. Źródło dylematów teoretycznych obok braku ogólnych założeń oraz deficytu terminologicznego stanowił skomplikowany charakter nieważności. Koncepcję nieważności bazującą na wizji porządku prawnego łączono z pojęciem aktu administracyjnego. Zagadnienie nieważności należy do najbardziej zawiłych problemów badawczych nauki prawa administracyjnego, po dziś dzień wymaga pogłębionej analizy.Na gruncie polskiej regulacji prawnej, stwierdzenie nieważności uznane jest za najdotkliwszą z sankcji, jaka może dotknąć istniejącą decyzję administracyjną. Wynikająca wprost z przepisów sankcja, stosowana jest wobec decyzji obciążonych kardynalnymi wadami, enumeratywnie wymienionymi w Kodeksie postępowania administracyjnego. Prawo polskie przyjmuje, iż akt administracyjny, obowiązuje do chwili jego procesowego uchylenia, na mocy decyzji stwierdzającej nieważność. Niniejsza praca zajmować się będzie analizą tezy ujętej w pytaniu: czy przyjęta na mocy przepisów k.p.a. koncepcja instytucji stwierdzenia nieważności stanowi pożądaną gwarancję sankcjonowania wadliwej decyzji administracyjnej? Pierwszy rozdział poświęcony został próbie wyjaśnienia charakteru prawnego stwierdzenia nieważności i wprowadzeniu w istotę teorii, aby dostarczyć punkt wyjścia dla kolejnych rozważań. Celem tego rozdziału jest poddanie ocenie ważność instytucji stwierdzenia nieważności i ukazanie niezbędności jej istnienia w polskim prawie, dzięki analizie historycznych regulacji prawnych. Wydaje się także, iż znaczącą wagę dla badań nad stanem obecnych rozwiązań prawnych w zakresie sankcjonowania wadliwości, mają omówione w tym rozdziale ogólne zasady postępowania administracyjnego. Omówienie najważniejszych założeń i zasad będzie tłem dla analiz przesłanek stwierdzenia nieważności rozważanych w rozdziale drugim. Systematyzację treści rozdziału trzeciego, w którym omówione zostaną etapy postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności, rozpocznę od przedstawienia postępowania wstępnego, przechodząc do opisu postępowania rozpoznawczego. Rozdział ten kończy kwestia odpowiedzialności odszkodowawczej.Niniejsza praca opierać się będzie przede wszystkim na materiale normatywnym Kodeksu postępowania administracyjnego odnoszącego się bezpośrednio do opisywanego zagadnienia. Wykładnia obowiązujących przepisów ma zasadnicze znaczenie, z uwagi na główny cel pracy. Orzecznictwo sądowe będzie traktowane jako uzupełnienie treści regulacji prawnych, pozwoli na ich rozwinięcie oraz zobrazuje wagę podjętego zagadnienia. Źródło niniejszej pracy stanowią także monografie książkowe oraz fachowe wydawnictwo, które utrzymują ciągłość nad badaniami instytucji stwierdzenia nieważności. Praca opiera się na dwóch metodach badawczych: analizie formalno - prawnej oraz analizie historyczno – poznawczej. W pracy podjęto działania mające na celu ustalenie treści obowiązujących norm prawnych, wyłonienie istniejących pomiędzy nimi związków, by wyeksponować zasadnicze cechy instytucji stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej. Metoda historyczna pozwoli nawiązać do uprzednio obowiązujących regulacji prawnych, dotyczących zakresu objętego przedmiotem pracy.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Knysiak-Sudyka, Hanna - 128939
dc.contributor.authorpl
Duma, Jagoda
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Kiełkowski, Tadeusz - 128779
dc.contributor.reviewerpl
Knysiak-Sudyka, Hanna - 128939
dc.date.accessioned
2020-07-24T16:53:23Z
dc.date.available
2020-07-24T16:53:23Z
dc.date.submittedpl
2013-07-05
dc.fieldofstudypl
administracja
dc.identifier.apdpl
diploma-75532-152517
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/188306
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
invalid, the decision procedure, a party to proceedings
dc.subject.plpl
nieważność, decyzja, postępowanie, strona postępowania
dc.titlepl
Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej.
dc.title.alternativepl
Annulment of an administrative decision
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
17
Views per month
Views per city
Dublin
4
Warsaw
3
Krakow
2
Wieliczka
2
Wroclaw
2
Lublin
1
Nizhniy Novgorod
1
Olsztyn
1
Stawiguda
1

No access

No Thumbnail Available