Dostosowanie polskiego prawa obrotu nieruchomościami do standardów europejskich

master
dc.abstract.enThe creation of this thesis steamed from discussion on the influence that EU regulations had on Polish real estate law. Primarily, regulations of agricultural properties were analyzed. Polish legal regime on this matter is based mainly on shaping the agricultural system Act from 11th April 2003 (Journal of Laws of 2017, item 2196, as amended) and on the suspension of sale the real estates of the Agricultural Property Resource of the Treasury Act from 14th April 2016 (Journal of Laws of 2018, item 869). The assumption of the thesis is if the above-mentioned recent amendments do violate the treaty obligations adopted by Poland while joining the EU, with particular regard to articles 18 and 63 of the Treaty on the Functioning of the European Union. Its scope includes the analysis of the national provisions in the light of compliance with EU legislation and the case law of the European Union Court of Justice. In addition, having regard to the positions expressed in the doctrine concerning certain problems, it points to solutions that are most consistent with the principles of EU law.The thesis has been divided into four chapters. The first was devoted to issues related to direct and indirect (hidden) discrimination. The second chapter concerns the free movement of capital. It presents the genesis, acceptable limitations and the impact this treaty principle has on real estate trading in the European Union. The third chapter depicts the evolution of Polish legislation concerning discussed subject, with particular emphasis on the pre-accession period. In the final part of the thesis, the compliance of national regulations concerning agricultural properties with EU legislation and the jurisprudence of the European Union Court of Justice has been analyzed.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca została podyktowana potrzebą szczególnego omówienia wpływu, jaki ustawodawstwo unijne wywarło na polskie prawo obrotu nieruchomościami. Analizie poddano przede wszystkim regulacje dotyczące nieruchomości o przeznaczeniu rolnym. Istniejący w Polsce reżim prawny odnośnie tej materii, opiera się głównie na ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2196 ze zm.) i ustawie z dnia 14 kwietnia 2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 869). Założeniem pracy jest odpowiedź na pytanie, czy ostatnie nowelizacje ww. aktów normatywnych nie naruszają przyjętych przez Polskę w momencie przystępowania do Unii Europejskiej zobowiązań traktatowych, ze szczególnym uwzględnieniem art. 18 oraz art. 63 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Swoim zakresem obejmuje analizę poszczególnych przepisów krajowych w świetle zgodności z pierwotnym i wtórnym ustawodawstwem unijnym, a także dorobkiem orzeczniczym Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ponadto, mając na uwadze wyrażone w doktrynie stanowiska dotyczące poszczególnych problemów, wskazuje na rozwiązania najbardziej spójne z zasadami prawa unijnego.Praca została podzielona na cztery rozdziały. Pierwszy z nich poświęcony jest problematyce związanej z pojęciem dyskryminacji bezpośredniej oraz pośredniej (ukrytej). Rozdział drugi dotyczy swobody przepływu kapitału. Przedstawiono w nim genezę, dopuszczalne ograniczenia oraz wpływ tej zasady traktatowej na obrót nieruchomościami na obszarze Unii Europejskiej. W rozdziale trzecim zarysowano ewolucję ustawodawstwa polskiego w zakresie omawianej tematyki, ze szczególnym uwzględnieniem okresu przedakcesyjnego. W ostatniej części pracy analizie poddano zgodność regulacji krajowych, dotyczących nieruchomości o przeznaczeniu rolnym, z ustawodawstwem unijnym oraz dorobkiem orzeczniczym Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBiernat, Stanisław - 127329 pl
dc.contributor.authorPawnik, Karolinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerBaran, Mariuszpl
dc.contributor.reviewerBiernat, Stanisław - 127329 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T15:32:57Z
dc.date.available2020-07-27T15:32:57Z
dc.date.submitted2018-06-29pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-122947-179244pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/227354
dc.languagepolpl
dc.subject.endirect discrimination, indirect discrimination, free movement of capital, real estate trading, agricultural propertiespl
dc.subject.pldyskryminacja bezpośrednia, dyskryminacja pośrednia, swobodny przepływ kapitału, obrót nieruchomościami, nieruchomości rolnepl
dc.titleDostosowanie polskiego prawa obrotu nieruchomościami do standardów europejskichpl
dc.title.alternativeThe adaptation of Polish real estate law to European standardspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The creation of this thesis steamed from discussion on the influence that EU regulations had on Polish real estate law. Primarily, regulations of agricultural properties were analyzed. Polish legal regime on this matter is based mainly on shaping the agricultural system Act from 11th April 2003 (Journal of Laws of 2017, item 2196, as amended) and on the suspension of sale the real estates of the Agricultural Property Resource of the Treasury Act from 14th April 2016 (Journal of Laws of 2018, item 869). The assumption of the thesis is if the above-mentioned recent amendments do violate the treaty obligations adopted by Poland while joining the EU, with particular regard to articles 18 and 63 of the Treaty on the Functioning of the European Union. Its scope includes the analysis of the national provisions in the light of compliance with EU legislation and the case law of the European Union Court of Justice. In addition, having regard to the positions expressed in the doctrine concerning certain problems, it points to solutions that are most consistent with the principles of EU law.The thesis has been divided into four chapters. The first was devoted to issues related to direct and indirect (hidden) discrimination. The second chapter concerns the free movement of capital. It presents the genesis, acceptable limitations and the impact this treaty principle has on real estate trading in the European Union. The third chapter depicts the evolution of Polish legislation concerning discussed subject, with particular emphasis on the pre-accession period. In the final part of the thesis, the compliance of national regulations concerning agricultural properties with EU legislation and the jurisprudence of the European Union Court of Justice has been analyzed.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca została podyktowana potrzebą szczególnego omówienia wpływu, jaki ustawodawstwo unijne wywarło na polskie prawo obrotu nieruchomościami. Analizie poddano przede wszystkim regulacje dotyczące nieruchomości o przeznaczeniu rolnym. Istniejący w Polsce reżim prawny odnośnie tej materii, opiera się głównie na ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2196 ze zm.) i ustawie z dnia 14 kwietnia 2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 869). Założeniem pracy jest odpowiedź na pytanie, czy ostatnie nowelizacje ww. aktów normatywnych nie naruszają przyjętych przez Polskę w momencie przystępowania do Unii Europejskiej zobowiązań traktatowych, ze szczególnym uwzględnieniem art. 18 oraz art. 63 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Swoim zakresem obejmuje analizę poszczególnych przepisów krajowych w świetle zgodności z pierwotnym i wtórnym ustawodawstwem unijnym, a także dorobkiem orzeczniczym Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ponadto, mając na uwadze wyrażone w doktrynie stanowiska dotyczące poszczególnych problemów, wskazuje na rozwiązania najbardziej spójne z zasadami prawa unijnego.Praca została podzielona na cztery rozdziały. Pierwszy z nich poświęcony jest problematyce związanej z pojęciem dyskryminacji bezpośredniej oraz pośredniej (ukrytej). Rozdział drugi dotyczy swobody przepływu kapitału. Przedstawiono w nim genezę, dopuszczalne ograniczenia oraz wpływ tej zasady traktatowej na obrót nieruchomościami na obszarze Unii Europejskiej. W rozdziale trzecim zarysowano ewolucję ustawodawstwa polskiego w zakresie omawianej tematyki, ze szczególnym uwzględnieniem okresu przedakcesyjnego. W ostatniej części pracy analizie poddano zgodność regulacji krajowych, dotyczących nieruchomości o przeznaczeniu rolnym, z ustawodawstwem unijnym oraz dorobkiem orzeczniczym Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Biernat, Stanisław - 127329
dc.contributor.authorpl
Pawnik, Karolina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Baran, Mariusz
dc.contributor.reviewerpl
Biernat, Stanisław - 127329
dc.date.accessioned
2020-07-27T15:32:57Z
dc.date.available
2020-07-27T15:32:57Z
dc.date.submittedpl
2018-06-29
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-122947-179244
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/227354
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
direct discrimination, indirect discrimination, free movement of capital, real estate trading, agricultural properties
dc.subject.plpl
dyskryminacja bezpośrednia, dyskryminacja pośrednia, swobodny przepływ kapitału, obrót nieruchomościami, nieruchomości rolne
dc.titlepl
Dostosowanie polskiego prawa obrotu nieruchomościami do standardów europejskich
dc.title.alternativepl
The adaptation of Polish real estate law to European standards
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
8
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2
Krakow
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available