Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako narzędzie ochrony i kształtowania środowiska

master
dc.abstract.enAt work was presented local zoning plan as essential, public law and protect the development of the environment and its resources.In the first section was discussed general issues related to the definition of the environment and its conservation. In addition, legislation has been presented both national and community in which you can find reference to the principles of environmental protection.The first chapter presents the local development plan, its legal basis, the method of adoption, results and binding with respect to the municipal authorities and property owners.Moreover, discussed the two key principles - the principle of environmental protection and the principle of sustainable development - which give rise to the drafting and updating of local plans.The second chapter provides information about planning materials necessary for the municipal authorities to adopt its plan.These documents (development ekofizjograficzne, weather impact on the environment, environmental plan in the community) determine the content of local plans through the provision of timely information on the environment and its risks.Environmental degradation resulting from the lack of comprehensive knowledge of the state environmental quality and performance was often the result of making bad planning decisions.And the third chapter deals with the characteristics, and way of the creation of national parks, nature reserves, landscape parks, Nature 2000 network, as well as their plans for the protection, in the case of Nature 2000 conservation work plan.In the last fourth chapter has been addressed the problem of invalidity of the local development plan. This issue is of vital importance for the protection of the residents of the community, and the power to control local government bodies.A new look at the place of man in the whole system of the biosphere made it clear to the public the need for multiple re-evaluations primarily for the protection of the environment. Therefore, this study answers the question of whether the local zoning plan is a tool for environmental protection and management.pl
dc.abstract.plW pracy został przedstawiony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako zasadniczy, publicznoprawny instrument ochrony i kształtowania środowiska naturalnego oraz jego zasobów. W rozdziale pierwszym omówione zostały ogólne zagadnienia związane z definicją środowiska oraz z jego ochroną. Ponadto zostały przedstawione akty prawne zarówno krajowe jak i wspólnotowe w których można odnaleźć odwołanie do zasad ochrony środowiska.Pierwszy rozdział prezentuje także miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, jego podstawy prawne, sposób uchwalania, skutki oraz moc wiążącą w stosunku do organów gminy jak i właścicieli nieruchomości. Nadto omówione zostały dwie kluczowe zasady, – zasada ochrony środowiska i zasada zrównoważonego rozwoju – które dają podstawę do sporządzania i aktualizacji miejscowych planów W rozdziale drugim można znaleźć informacje na temat materiałów planistycznych niezbędnych dla organów gminy przy uchwalaniu planu. Dokumenty te (opracowanie ekofizjograficzne, prognoza oddziaływania na środowisko, plan ochrony środowiska w gminie) determinują treść planów miejscowych poprzez dostarczanie aktualnych danych na temat środowiska jak i jego zagrożeń. Degradacja środowiska wynikająca często z braku kompleksowej wiedzy na temat stanu, jakości i funkcjonowania środowiska była niejednokrotnie efektem podejmowania błędnych decyzji planistycznych. Rozdział trzeci natomiast zawiera charakterystykę, oraz sposób utworzenia parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, sieci natura 2000, a także ich planów ochrony, a w przypadku programu Natura 2000 planu zadań ochronnych. W ostatnim czwartym rozdziale został poruszony problem nieważności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zagadnienie to ma zasadnicze znaczenie dla ochrony interesów mieszkańców danej społeczności, oraz kontrolę władztwa organów jednostek samorządu terytorialnego.Nowe spojrzenie na miejsce człowieka w całym systemie biosfery uświadomiło społeczeństwu konieczność wielu przewartościowań przede wszystkim w odniesieniu do ochrony środowiska. W związku z powyższym niniejsza praca odpowiada na pytanie czy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest instrumentem ochrony i kształtowania środowiska.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorIwańska, Barbara - 128381 pl
dc.contributor.authorMatusik, Justynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerPółtorak, Nina - 131538 pl
dc.contributor.reviewerIwańska, Barbara - 128381 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T22:11:41Z
dc.date.available2020-07-24T22:11:41Z
dc.date.submitted2013-10-29pl
dc.fieldofstudyadministracjapl
dc.identifier.apddiploma-83864-152721pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/193253
dc.languagepolpl
dc.subject.enenvironment, zoning planpl
dc.subject.plśrodowisko, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennegopl
dc.titleMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako narzędzie ochrony i kształtowania środowiskapl
dc.title.alternativeZoning plan as a tool for environmental protection and managementpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
At work was presented local zoning plan as essential, public law and protect the development of the environment and its resources.In the first section was discussed general issues related to the definition of the environment and its conservation. In addition, legislation has been presented both national and community in which you can find reference to the principles of environmental protection.The first chapter presents the local development plan, its legal basis, the method of adoption, results and binding with respect to the municipal authorities and property owners.Moreover, discussed the two key principles - the principle of environmental protection and the principle of sustainable development - which give rise to the drafting and updating of local plans.The second chapter provides information about planning materials necessary for the municipal authorities to adopt its plan.These documents (development ekofizjograficzne, weather impact on the environment, environmental plan in the community) determine the content of local plans through the provision of timely information on the environment and its risks.Environmental degradation resulting from the lack of comprehensive knowledge of the state environmental quality and performance was often the result of making bad planning decisions.And the third chapter deals with the characteristics, and way of the creation of national parks, nature reserves, landscape parks, Nature 2000 network, as well as their plans for the protection, in the case of Nature 2000 conservation work plan.In the last fourth chapter has been addressed the problem of invalidity of the local development plan. This issue is of vital importance for the protection of the residents of the community, and the power to control local government bodies.A new look at the place of man in the whole system of the biosphere made it clear to the public the need for multiple re-evaluations primarily for the protection of the environment. Therefore, this study answers the question of whether the local zoning plan is a tool for environmental protection and management.
dc.abstract.plpl
W pracy został przedstawiony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako zasadniczy, publicznoprawny instrument ochrony i kształtowania środowiska naturalnego oraz jego zasobów. W rozdziale pierwszym omówione zostały ogólne zagadnienia związane z definicją środowiska oraz z jego ochroną. Ponadto zostały przedstawione akty prawne zarówno krajowe jak i wspólnotowe w których można odnaleźć odwołanie do zasad ochrony środowiska.Pierwszy rozdział prezentuje także miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, jego podstawy prawne, sposób uchwalania, skutki oraz moc wiążącą w stosunku do organów gminy jak i właścicieli nieruchomości. Nadto omówione zostały dwie kluczowe zasady, – zasada ochrony środowiska i zasada zrównoważonego rozwoju – które dają podstawę do sporządzania i aktualizacji miejscowych planów W rozdziale drugim można znaleźć informacje na temat materiałów planistycznych niezbędnych dla organów gminy przy uchwalaniu planu. Dokumenty te (opracowanie ekofizjograficzne, prognoza oddziaływania na środowisko, plan ochrony środowiska w gminie) determinują treść planów miejscowych poprzez dostarczanie aktualnych danych na temat środowiska jak i jego zagrożeń. Degradacja środowiska wynikająca często z braku kompleksowej wiedzy na temat stanu, jakości i funkcjonowania środowiska była niejednokrotnie efektem podejmowania błędnych decyzji planistycznych. Rozdział trzeci natomiast zawiera charakterystykę, oraz sposób utworzenia parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, sieci natura 2000, a także ich planów ochrony, a w przypadku programu Natura 2000 planu zadań ochronnych. W ostatnim czwartym rozdziale został poruszony problem nieważności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zagadnienie to ma zasadnicze znaczenie dla ochrony interesów mieszkańców danej społeczności, oraz kontrolę władztwa organów jednostek samorządu terytorialnego.Nowe spojrzenie na miejsce człowieka w całym systemie biosfery uświadomiło społeczeństwu konieczność wielu przewartościowań przede wszystkim w odniesieniu do ochrony środowiska. W związku z powyższym niniejsza praca odpowiada na pytanie czy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest instrumentem ochrony i kształtowania środowiska.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Iwańska, Barbara - 128381
dc.contributor.authorpl
Matusik, Justyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Półtorak, Nina - 131538
dc.contributor.reviewerpl
Iwańska, Barbara - 128381
dc.date.accessioned
2020-07-24T22:11:41Z
dc.date.available
2020-07-24T22:11:41Z
dc.date.submittedpl
2013-10-29
dc.fieldofstudypl
administracja
dc.identifier.apdpl
diploma-83864-152721
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/193253
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
environment, zoning plan
dc.subject.plpl
środowisko, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dc.titlepl
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako narzędzie ochrony i kształtowania środowiska
dc.title.alternativepl
Zoning plan as a tool for environmental protection and management
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
15
Views per month
Views per city
Lack
3
Wroclaw
2
Dublin
1
Gorzów Wielkopolski
1
Krakow
1
Niepolomice
1

No access

No Thumbnail Available