"Wyroki interpretacyjne Trybunału Konstytucyjnego".

master
dc.abstract.enThe object of interest in this study is the analysis of a certain aspect of activity of the Constitutional Tribunal, whose occurrence in legal transactions, despite a dozen or so years of tradition, to this day causes numerous disputes. What I mean here is interpretive judgments, i.e. adjudications constituting the result of the analysis of the questioned norm with the reconstructed constitutional model, while the contents of the sentence is in this case atypical. In the sentence of interpretive judgments the Constitutional Tribunal includes the clause of agreement or non–agreement with the questioned norm, for instance with the basic law, through indicating its correct or incorrect interpretation. The study consists of four chapters. The first one includes the process of evolution of the constitutional jurisdiction model in Polish law, as regards the sources for determining the accordance of the studied regulation with a normative act of a higher order. On the other hand, the second chapter presents the essence of this studys problem, whose nature will be shown by characterizing the Constitutional Tribunals judgments with the so called simple effects, as well as limited judgments, which in my opinion are wrongly equated with interpretive judgments by many representatives of jurisprudence. The third chapter refers to controversies connected with the functioning of interpretive judgments in legal transactions, a specific type of views exchange, which can be observed between the Supreme Court, and the proponents of this kind of activities of the Constitutional Tribunal. The last chapter includes a standpoint concerning the substantive and constitutional bases for determining the accordance of the questioned norm, using the interpretive judgments technique by the Polish constitutional court.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem zainteresowania niniejszego opracowania jest analiza pewnego fragmentu działalności Trybunału Konstytucyjnego, z którego to występowaniem w obrocie prawnym, mimo kilkunastoletniej tradycji, po dzień dzisiejszy związane są rozliczne spory. Mam tu na myśli wyroki interpretacyjne, czyli rozstrzygnięcia stanowiące wynik analizy kwestionowanej normy ze zrekonstruowanym wzorcem konstytucyjnym, przy czym treść sentencji jest w tym przypadku atypowa. W sentencji wyroków interpretacyjnych Trybunał Konstytucyjny zamieszcza warunek zgodności lub niezgodności kwestionowanej normy np. z ustawą zasadniczą poprzez wskazanie prawidłowego lub nieprawidłowego jej rozumienia. Praca składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym rozdziale zawarty jest proces ewolucji modelu sądownictwa konstytucyjnego w prawie polskim, w zakresie w jakim tyczy się źródeł przesądzania o zgodności badanego przepisu z aktem normatywnym wyższego rzędu. Z kolei w rozdziale drugim przedstawiam istotę problemu opracowania, której specyfika zostanie zaprezentowana poprzez charakterystykę wyroków Trybunału Konstytucyjnego o tzw. skutkach prostych oraz wyroków zakresowych, które część przedstawicieli nauki prawa konstytucyjnego, w mojej ocenie, nietrafnie utożsamia z wyrokami interpretacyjnymi. Rozdział trzeci nawiązuje do kontrowersji związanych z funkcjonowaniem w obrocie prawnym wyroków interpretacyjnych, swoistego rodzaju wymianie zdań, jaką można zaobserwować pomiędzy Sądem Najwyższym a zwolennikami tego rodzaju działalności Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast ostatni rozdział zawiera stanowisko dotyczące materialnoprawnych i konstytucyjnych podstaw przesądzania o zgodności kwestionowanej normy za pomocą techniki wyroków interpretacyjnych przez polski sąd konstytucyjny.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorTuleja, Piotr - 132438 pl
dc.contributor.authorKusibab, Arkadiuszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerNaleziński, Bogumił - 130876 pl
dc.contributor.reviewerTuleja, Piotr - 132438 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T20:41:16Z
dc.date.available2020-07-24T20:41:16Z
dc.date.submitted2013-10-25pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-82320-19776pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/191850
dc.languagepolpl
dc.subject.enlaw, constitution, tribunal, interpretative judgment, interpretationpl
dc.subject.plprawo, konstytucja, trybunał, wyrok interpretacyjny, wykładniapl
dc.title"Wyroki interpretacyjne Trybunału Konstytucyjnego".pl
dc.title.alternativeInterpretative judgments of the Constitutional Courtpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The object of interest in this study is the analysis of a certain aspect of activity of the Constitutional Tribunal, whose occurrence in legal transactions, despite a dozen or so years of tradition, to this day causes numerous disputes. What I mean here is interpretive judgments, i.e. adjudications constituting the result of the analysis of the questioned norm with the reconstructed constitutional model, while the contents of the sentence is in this case atypical. In the sentence of interpretive judgments the Constitutional Tribunal includes the clause of agreement or non–agreement with the questioned norm, for instance with the basic law, through indicating its correct or incorrect interpretation. The study consists of four chapters. The first one includes the process of evolution of the constitutional jurisdiction model in Polish law, as regards the sources for determining the accordance of the studied regulation with a normative act of a higher order. On the other hand, the second chapter presents the essence of this studys problem, whose nature will be shown by characterizing the Constitutional Tribunals judgments with the so called simple effects, as well as limited judgments, which in my opinion are wrongly equated with interpretive judgments by many representatives of jurisprudence. The third chapter refers to controversies connected with the functioning of interpretive judgments in legal transactions, a specific type of views exchange, which can be observed between the Supreme Court, and the proponents of this kind of activities of the Constitutional Tribunal. The last chapter includes a standpoint concerning the substantive and constitutional bases for determining the accordance of the questioned norm, using the interpretive judgments technique by the Polish constitutional court.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem zainteresowania niniejszego opracowania jest analiza pewnego fragmentu działalności Trybunału Konstytucyjnego, z którego to występowaniem w obrocie prawnym, mimo kilkunastoletniej tradycji, po dzień dzisiejszy związane są rozliczne spory. Mam tu na myśli wyroki interpretacyjne, czyli rozstrzygnięcia stanowiące wynik analizy kwestionowanej normy ze zrekonstruowanym wzorcem konstytucyjnym, przy czym treść sentencji jest w tym przypadku atypowa. W sentencji wyroków interpretacyjnych Trybunał Konstytucyjny zamieszcza warunek zgodności lub niezgodności kwestionowanej normy np. z ustawą zasadniczą poprzez wskazanie prawidłowego lub nieprawidłowego jej rozumienia. Praca składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym rozdziale zawarty jest proces ewolucji modelu sądownictwa konstytucyjnego w prawie polskim, w zakresie w jakim tyczy się źródeł przesądzania o zgodności badanego przepisu z aktem normatywnym wyższego rzędu. Z kolei w rozdziale drugim przedstawiam istotę problemu opracowania, której specyfika zostanie zaprezentowana poprzez charakterystykę wyroków Trybunału Konstytucyjnego o tzw. skutkach prostych oraz wyroków zakresowych, które część przedstawicieli nauki prawa konstytucyjnego, w mojej ocenie, nietrafnie utożsamia z wyrokami interpretacyjnymi. Rozdział trzeci nawiązuje do kontrowersji związanych z funkcjonowaniem w obrocie prawnym wyroków interpretacyjnych, swoistego rodzaju wymianie zdań, jaką można zaobserwować pomiędzy Sądem Najwyższym a zwolennikami tego rodzaju działalności Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast ostatni rozdział zawiera stanowisko dotyczące materialnoprawnych i konstytucyjnych podstaw przesądzania o zgodności kwestionowanej normy za pomocą techniki wyroków interpretacyjnych przez polski sąd konstytucyjny.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Tuleja, Piotr - 132438
dc.contributor.authorpl
Kusibab, Arkadiusz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Naleziński, Bogumił - 130876
dc.contributor.reviewerpl
Tuleja, Piotr - 132438
dc.date.accessioned
2020-07-24T20:41:16Z
dc.date.available
2020-07-24T20:41:16Z
dc.date.submittedpl
2013-10-25
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-82320-19776
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/191850
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
law, constitution, tribunal, interpretative judgment, interpretation
dc.subject.plpl
prawo, konstytucja, trybunał, wyrok interpretacyjny, wykładnia
dc.titlepl
"Wyroki interpretacyjne Trybunału Konstytucyjnego".
dc.title.alternativepl
Interpretative judgments of the Constitutional Court
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
14
Views per month
Views per city
Krakow
5
Rzeszów
3
Dublin
2
Wroclaw
2
Konz
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available