RELACJE UNII EUROPEJSKIEJ Z AZJĄ ŚRODKOWĄ. STRATEGIA NA RZECZ NOWEGO PARTNERSTWA (2007-2013).

master
dc.abstract.enThe goal of this paper is to present, analyze and evaluate the EU relations with Central Asia over the period 2007-2013, when adopted by the European Council 'The EU and Central Asia: Strategy for a New Partnership' was implemented. The author presents and discuss defined by this document: dimension, areas and instruments of EU cooperation with Central Asia. In order to determine whether and to what extent the European Union was able to strengthen its position and increase its influence in Central Asia in the years 2007-2013, this paper provides a critical analysis on the Strategy implementation, which is an objective assessment of the EU-Central Asia cooperation during that period.The research paper has a chronological order, which means that in the first place a historical perspective of the EU relations with Central Asia prior to the Strategy’s adaptation is presented (1991-2007), and then analysis focuses on the period of seven years of the Strategy’s implementation (2007-2013).This thesis consists of: introduction, three chapters (finalized with conclusions and recommendations), summary and bibliography. The first chapter describes the dynamics of the EU relations with Central Asia before 2007. Four sub-periods characterizing the evolution of those relations are pointed. Also, separate subsections are devoted to the EU assistance and its political involvement in Central Asia over the period 1991-2007. The second chapter presents the legal basis of EU-Central Asia partnership. The greatest attention is paid to the Strategy for a New Partnership (conditional factors, cooperation priorities and instruments, financing). Also, other important documents on the legal framework for EU relations with Central Asian republics are presented. The third chapter presents a critical analysis of the implementation of the Strategy (based on practical examples of EU development assistance to Central Asia) as well as the diversified assessment on EU-Central Asia mutual relations given by involved partners, experts and international public opinion.pl
dc.abstract.plCelem badawczym niniejszej pracy magisterskiej jest przedstawienie, analiza i ocena relacji Unii Europejskiej z Azją Centralną w okresie obowiązywania Strategii, tj. w latach 2007-2013. Autorka skupia się w niej na przedstawieniu i omówieniu określonych przez przyjęty w 2007 roku dokument: wymiaru, dziedzin i instrumentów współpracy UE z Azją Środkową oraz zaprezentowaniu praktycznych przykładów, by w końcu przejść do krytycznej analizy implementacji założeń Strategii pozwalającej na obiektywną ocenę kooperacji tych dwóch obszarów w omawianym przedziale czasowym. Zastosowany zabieg ma na celu umożliwienie ustalenia czy i w jakim stopniu udało się Unii Europejskiej wzmocnić swoją pozycję i zwiększyć wpływy w Azji Centralnej w okresie siedmiu lat. Praca zbudowana jest w oparciu o metodę chronologiczną. W pierwszej kolejności przedstawiona została perspektywa historyczna relacji UE z Azją Centralną (okres sprzed adaptacji Strategii), a następnie analizie poddany został okres siedmiu lat implementacji jej założeń, tj. lata 2007-2013. Niniejsza praca magisterska składa się ze wstępu, trzech rozdziałów (zakończonych podrozdziałem prezentującym wnioski i rekomendacje każdego z nich), zakończenia i bibliografii. Pierwszy z rozdziałów opisuje dynamikę relacji UE z państwami Azji Centralnej przed 2007 rokiem. Datami granicznymi są lata 1991 i 2007, związane z powstaniem republik środkowoazjatyckich oraz adaptacją Strategii. W rozdziale tym wyznaczono cztery podokresy charakteryzujące ewolucję tendencji kształtowania wzajemnych relacji. Osobne podrozdziały zostały poświęcone asyście UE oraz zaangażowaniu politycznemu Unii w regionie Azji Środkowej w tym okresie.Drugi rozdział przedstawia szczegółowy opis podstaw prawnych partnerstwa dwóch regionów. Naturalnie największą uwagę poświęcono Strategii na rzecz nowego partnerstwa. Dokonano analizy czynników warunkujących adaptację tego dokumentu, priorytetów, instrumentów współpracy oraz finansowaniu realizacji założeń Strategii. W dalszej części opisano pozostałe akty prawne wspierające zacieśnianie wzajemnych relacji. W trzecim rozdziale podjęto próbę oceny realizacji założeń Strategii. W pierwszej kolejności autorka przeprowadza krytyczną analizę praktycznego wymiaru implementacji tego dokumentu na przykładzie współpracy rozwojowej UE wobec Azji Centralnej. W drugiej części, opisuje stanowiska poszczególnych partnerów, tj. Unii Europejskiej oraz republik środkowoazjatyckich. Przedstawiono i szczegółowo rozważono także stanowisko środowiska zewnętrznego i międzynarodowej opinii publicznej. Bazę źródłową pracy magisterskiej stanowią przede wszystkim liczne dokumenty poszczególnych instytucji UE: Rady Europejskiej, Komisji Europejskiej, Rady Unii Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz dokumenty Trybunału Obrachunkowego. Należą do nich m.in.: konkluzje, rozporządzenia, raporty z implementacji założeń Strategii oraz udzielonej pomocy rozwojowej UE, rezolucje, sprawozdania, komunikaty, porozumienia, Umowy o Partnerstwie i Współpracy, wieloletnie programy orientacyjne oraz Regionalne Dokumenty Strategiczne. Wykorzystano również archiwum konferencji międzynarodowych, traktaty, pisma, przemówienia, dokumenty wydane przez poszczególne państwa członkowskie czy republiki środkowoazjatyckie. Autorka posłużyła się także monografiami, opracowaniami, podręcznikami, licznymi artykułami (w opracowania zbiorowych, czasopismach naukowych), analizami i ekspertyzami. Źródłem wielu przedstawionych faktów i wniosków są także osobiste badania i obserwacje terenowe autorki z lat 2011-2014, oparte m. in. na wywiadach przeprowadzonych z: politykami, dyplomatami, urzędnikami instytucji UE, mieszkańcami republik środkowoazjatyckich, ekspertami, analitykami, pracownikami organizacji międzynarodowych, fundacji oraz organizacji pozarządowych implementujących na terenie Azji Środkowej różnorodne programy europejskie.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.contributor.advisorWęc, Janusz - 132584 pl
dc.contributor.authorWoch, Małgorzatapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerNitszke, Agnieszka - 160145 pl
dc.contributor.reviewerWęc, Janusz - 132584 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T04:58:38Z
dc.date.available2020-07-25T04:58:38Z
dc.date.submitted2014-10-21pl
dc.fieldofstudystudia nad rozwojempl
dc.identifier.apddiploma-91305-86243pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199511
dc.languagepolpl
dc.subject.enEuropean Union, Central Asia, Strategy, partnershippl
dc.subject.plUnia Europejska, Azja Środkowa/ Azja Centralna, Strategia, partnerstwopl
dc.titleRELACJE UNII EUROPEJSKIEJ Z AZJĄ ŚRODKOWĄ. STRATEGIA NA RZECZ NOWEGO PARTNERSTWA (2007-2013).pl
dc.title.alternativeEU relations with Central Asia. Strategy for a new partnership (2007-2013).pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The goal of this paper is to present, analyze and evaluate the EU relations with Central Asia over the period 2007-2013, when adopted by the European Council 'The EU and Central Asia: Strategy for a New Partnership' was implemented. The author presents and discuss defined by this document: dimension, areas and instruments of EU cooperation with Central Asia. In order to determine whether and to what extent the European Union was able to strengthen its position and increase its influence in Central Asia in the years 2007-2013, this paper provides a critical analysis on the Strategy implementation, which is an objective assessment of the EU-Central Asia cooperation during that period.The research paper has a chronological order, which means that in the first place a historical perspective of the EU relations with Central Asia prior to the Strategy’s adaptation is presented (1991-2007), and then analysis focuses on the period of seven years of the Strategy’s implementation (2007-2013).This thesis consists of: introduction, three chapters (finalized with conclusions and recommendations), summary and bibliography. The first chapter describes the dynamics of the EU relations with Central Asia before 2007. Four sub-periods characterizing the evolution of those relations are pointed. Also, separate subsections are devoted to the EU assistance and its political involvement in Central Asia over the period 1991-2007. The second chapter presents the legal basis of EU-Central Asia partnership. The greatest attention is paid to the Strategy for a New Partnership (conditional factors, cooperation priorities and instruments, financing). Also, other important documents on the legal framework for EU relations with Central Asian republics are presented. The third chapter presents a critical analysis of the implementation of the Strategy (based on practical examples of EU development assistance to Central Asia) as well as the diversified assessment on EU-Central Asia mutual relations given by involved partners, experts and international public opinion.
dc.abstract.plpl
Celem badawczym niniejszej pracy magisterskiej jest przedstawienie, analiza i ocena relacji Unii Europejskiej z Azją Centralną w okresie obowiązywania Strategii, tj. w latach 2007-2013. Autorka skupia się w niej na przedstawieniu i omówieniu określonych przez przyjęty w 2007 roku dokument: wymiaru, dziedzin i instrumentów współpracy UE z Azją Środkową oraz zaprezentowaniu praktycznych przykładów, by w końcu przejść do krytycznej analizy implementacji założeń Strategii pozwalającej na obiektywną ocenę kooperacji tych dwóch obszarów w omawianym przedziale czasowym. Zastosowany zabieg ma na celu umożliwienie ustalenia czy i w jakim stopniu udało się Unii Europejskiej wzmocnić swoją pozycję i zwiększyć wpływy w Azji Centralnej w okresie siedmiu lat. Praca zbudowana jest w oparciu o metodę chronologiczną. W pierwszej kolejności przedstawiona została perspektywa historyczna relacji UE z Azją Centralną (okres sprzed adaptacji Strategii), a następnie analizie poddany został okres siedmiu lat implementacji jej założeń, tj. lata 2007-2013. Niniejsza praca magisterska składa się ze wstępu, trzech rozdziałów (zakończonych podrozdziałem prezentującym wnioski i rekomendacje każdego z nich), zakończenia i bibliografii. Pierwszy z rozdziałów opisuje dynamikę relacji UE z państwami Azji Centralnej przed 2007 rokiem. Datami granicznymi są lata 1991 i 2007, związane z powstaniem republik środkowoazjatyckich oraz adaptacją Strategii. W rozdziale tym wyznaczono cztery podokresy charakteryzujące ewolucję tendencji kształtowania wzajemnych relacji. Osobne podrozdziały zostały poświęcone asyście UE oraz zaangażowaniu politycznemu Unii w regionie Azji Środkowej w tym okresie.Drugi rozdział przedstawia szczegółowy opis podstaw prawnych partnerstwa dwóch regionów. Naturalnie największą uwagę poświęcono Strategii na rzecz nowego partnerstwa. Dokonano analizy czynników warunkujących adaptację tego dokumentu, priorytetów, instrumentów współpracy oraz finansowaniu realizacji założeń Strategii. W dalszej części opisano pozostałe akty prawne wspierające zacieśnianie wzajemnych relacji. W trzecim rozdziale podjęto próbę oceny realizacji założeń Strategii. W pierwszej kolejności autorka przeprowadza krytyczną analizę praktycznego wymiaru implementacji tego dokumentu na przykładzie współpracy rozwojowej UE wobec Azji Centralnej. W drugiej części, opisuje stanowiska poszczególnych partnerów, tj. Unii Europejskiej oraz republik środkowoazjatyckich. Przedstawiono i szczegółowo rozważono także stanowisko środowiska zewnętrznego i międzynarodowej opinii publicznej. Bazę źródłową pracy magisterskiej stanowią przede wszystkim liczne dokumenty poszczególnych instytucji UE: Rady Europejskiej, Komisji Europejskiej, Rady Unii Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz dokumenty Trybunału Obrachunkowego. Należą do nich m.in.: konkluzje, rozporządzenia, raporty z implementacji założeń Strategii oraz udzielonej pomocy rozwojowej UE, rezolucje, sprawozdania, komunikaty, porozumienia, Umowy o Partnerstwie i Współpracy, wieloletnie programy orientacyjne oraz Regionalne Dokumenty Strategiczne. Wykorzystano również archiwum konferencji międzynarodowych, traktaty, pisma, przemówienia, dokumenty wydane przez poszczególne państwa członkowskie czy republiki środkowoazjatyckie. Autorka posłużyła się także monografiami, opracowaniami, podręcznikami, licznymi artykułami (w opracowania zbiorowych, czasopismach naukowych), analizami i ekspertyzami. Źródłem wielu przedstawionych faktów i wniosków są także osobiste badania i obserwacje terenowe autorki z lat 2011-2014, oparte m. in. na wywiadach przeprowadzonych z: politykami, dyplomatami, urzędnikami instytucji UE, mieszkańcami republik środkowoazjatyckich, ekspertami, analitykami, pracownikami organizacji międzynarodowych, fundacji oraz organizacji pozarządowych implementujących na terenie Azji Środkowej różnorodne programy europejskie.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.contributor.advisorpl
Węc, Janusz - 132584
dc.contributor.authorpl
Woch, Małgorzata
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Nitszke, Agnieszka - 160145
dc.contributor.reviewerpl
Węc, Janusz - 132584
dc.date.accessioned
2020-07-25T04:58:38Z
dc.date.available
2020-07-25T04:58:38Z
dc.date.submittedpl
2014-10-21
dc.fieldofstudypl
studia nad rozwojem
dc.identifier.apdpl
diploma-91305-86243
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199511
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
European Union, Central Asia, Strategy, partnership
dc.subject.plpl
Unia Europejska, Azja Środkowa/ Azja Centralna, Strategia, partnerstwo
dc.titlepl
RELACJE UNII EUROPEJSKIEJ Z AZJĄ ŚRODKOWĄ. STRATEGIA NA RZECZ NOWEGO PARTNERSTWA (2007-2013).
dc.title.alternativepl
EU relations with Central Asia. Strategy for a new partnership (2007-2013).
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
11
Views per month
Views per city
Wroclaw
3
Chandler
1
Des Moines
1
Dublin
1
Kaohsiung City
1

No access

No Thumbnail Available